Definiowanie punktu konfiguracyjnego

image_pdfimage_print

 

Dodawanie nowego punktu i zakładka „Tryb współpracy”

Aby utworzyć punkt konfiguracyjny typu „Współpraca z Comarch OCR” należy w oknie „Automatyczne generowanie dokumentów” dodać nowy punkt konfiguracyjny za pomocą ikony . Na liście trybów pracy punktu jako pierwsza dostępna jest opcja „Współpraca z Comarch OCR”.

 

Punkt konfiguracyjny typu „Współpraca z Comarch OCR”, zakładka „Tryb współpracy”

 

Zakładka „Ogólne”

Na zakładce „Ogólne” należy w polu:

  • Nazwa punktu – określić nazwę pod jaką punkt konfiguracyjny będzie widoczny na liście punktów
  • Typ obiegu – wskazać typ obiegu, w ramach którego będą generowane dokumenty zawierające dane przeprocesowane przez usługę Comarch OCR
  • Typ rejestru VAT – określić typ rejestru VAT (zakup/sprzedaż), pod kątem którego dokumenty będą przetwarzane przez Comarch OCR
  • Domyślna forma płatności – określić domyślną formę płatności – domyślna forma płatności, która jest określana dla dokumentu rozpoznanego w usłudze Comarch OCR, jeśli na przesłanym dokumencie nie zostanie rozpoznana forma płatności
  • Język dokumentu – wybrać kraj dokumentu – dostępne możliwości: Polska, Niemcy, Francja
  • Rozpoznawanie kodów kreskowych – wskazać czy funkcjonalność rozpoznawania kodów kreskowych ma być włączona. Parametr przyjmuje wartości:

 

Wyłączone – kody kreskowe nie będą rozpoznawane w usłudze Comarch OCR

Włączone – kody kreskowe będą rozpoznawane – jeżeli zaznaczono tę opcję, wówczas poniżej  dostępny jest parametr „Kod kreskowy wskazuje pierwszą stronę dokumentu”- zaznaczenie parametru sprawi, że na podstawie rozpoznanych kodów kreskowych nastąpi łączenie stron dokumentów. Łączenie stron dokumentu realizowane jest w ten sposób, że wszystkie strony, które wystąpiły od strony z kodem kreskowym do strony poprzedzającej stronę z kolejnym kodem kreskowym są jednym dokumentem.

Uwaga
Można wskazać ten sam typu obiegu dla dwóch punktów konfiguracyjnych – Współpraca z Comarch OCR oraz Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie DMS). W takiej konfiguracji możliwe jest również wskazanie tej samej kontrolki typu załącznik, do której załączany będzie skan dokumentu przeprocesowanego w usłudze Comarch OCR.

 

Punkt konfiguracyjny typu „Współpraca z Comarch OCR”, zakładka „Ogólne”

 

Punkt konfiguracyjny typu „Współpraca z Comarch OCR”, zakładka „Ogólne”, z zaznaczonym parametrem „Kod kreskowy wskazuje pierwszą stronę dokumentu”

 

Zakładka „Lista”

Na zakładce „Lista”, analogicznie do pozostałych trybów pracy punktów konfiguracyjnych, należy za pomocą zapytania SQL określić listę dokumentów, która będzie wyświetlana w oknie ACD po przeprocesowaniu plików w usłudze Comarch OCR.  Dodatkowo można ograniczyć prezentowaną listę wyłącznie do dokumentów, które zostały przeprocesowane przez zalogowanego operatora – w tym celu należy odkomentować warunek „and OCW_OperatorID=@IdOperatorDMS@”.

 

Przyklad

Przykład zapytania wyświetlającego listę dokumentów

BEGIN TRY

select OCD_ID, NULL, OCD_Number from do.OC_Documents

left join do.OC_WorkAPProcess on OCD_ID = OCW_DocumentID /*tabela przeprocesowanych dokumentów */

join do.DF_ConfAPDictionary on OCW_APDId=APD_ID

where OCW_Status = 2

and OCW_APDid =@PointId@ -- zmienna dynamiczna

--and OCW_OperatorID=@IdOperatorDMS@ /*dodatkowy warunek, aby na liście operator widział dokumenty przeprocesowane przez siebie*/

END TRY

BEGIN CATCH

DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd: ' + ERROR_MESSAGE();

THROW 50001, @ErrorMessage ,1;

END CATCH

 

Punkt konfiguracyjny typu „Współpraca z Comarch OCR”, zakładka „Lista”

 

Zakładka „Kontrolki”

Na zakładce „Kontrolki” za pomocą zapytań SQL należy wskazać wartości, które będą wyświetlane w poszczególnych kontrolkach po przeprocesowaniu dokumentu w usłudze Comarch OCR. Przykłady zapytań SQL zostały przedstawione w artykule Przykłady zapytań SQL w zakładce Kontrolki.

 

Punkt konfiguracyjny typu „Współpraca z Comarch OCR”, zakładka „Kontrolki”

 

Zakładka „Uprawnienia”

Na zakładce „Uprawnienia” należy wskazać pracowników, którzy będą mogli procesować dokumenty w ramach punktu. Uprawnienia mogą być dodawane wyłącznie poprzez wskazanie pracowników, nie ma możliwości dodania uprawnień dla pracowników wskazanego działu czy pracowników zajmujących określone stanowisko.

Punkt konfiguracyjny typu „Współpraca z Comarch OCR”, zakładka „Uprawnienia”
Uwaga
Dodanie operatora do uprawnień na punkcie konfiguracyjnym skutkuje nadaniem mu uprawnień do zakładki ACD (we właściwościach pracownika, na zakładce „Uprawnienia”, w sekcji „Funkcjonalności” zostaje zmieniona wartość parametru „Automatyczne generowanie dokumentów” na „Tak”).

Czy ten artykuł był pomocny?