Przetwarzanie dokumentów przez usługę Comarch OCR

image_pdfimage_print

Po wyborze i konfiguracji punktu współpracującego z Comarch OCR (jak omówiono w artykule Definiowanie punktu konfiguracyjnego), w oknie „Automatyczne generowanie dokumentów” prezentowane są przyciski:

[Ustawienia OCR] – przycisk wywołujący okno, w którym należy wskazać katalog, z którego będą pobierane dokumenty do procesowania przez usługę Comarch OCR. Wskazanie folderu jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia procesowania dokumentów za pomocą Comarch OCR. We wskazanym katalogu automatycznie zostaną założone podkatalogi temp, wysłanebłędy. W oknie należy również określić sposób łączenia stron przesyłanych plików:

 • według treści – łączenie stron w przesłanym pliku będzie odbywało się na podstawie zawartości zinterpretowanej przez algorytm usługi OCR; dostępne przy wyborze odczytywania kodów kreskowych

lub

 • jeden przesłany plik to jeden dokument – dostępne dla skanów z kontrolki załącznik na dokumencie DMS

 

Uwaga
Na jednym katalogu sieciowym nie może pracować więcej niż jedna konfiguracja DMS-a. Każdy użytkownik, który pracuje z punktem ACD, powinien mieć własny katalog służący do pracy z dokumentami.

 

W wersji  2021.2.0 dodano również możliwość zdefiniowania w tym miejscu zakresu stron do przetworzenia. Kiedy zakres stron zostanie określony, OCR najpierw wybierze ten zakres stron z dokumentu, później zaś w tym zakresie połączy strony dokumentu według treści lub według założenia, że jeden przesłany plik jest równy jednemu dokumentowi (zgodnie z wybraną opcją).  Funkcjonalność wyboru zakresu stron jest dostępna jedynie z poziomu punktu konfiguracyjnego  w ramach współpracy z Comarch OCR.

 

Uwaga
Aby możliwe było poprawne odczytanie przez OCR wybranego zakresu stron, należy go podać w formie:

 • pojedynczych cyfr lub liczb, np. 98
 • cyfr albo liczb, które zostały oddzielone przecinkami, np. 8, 9
 • cyfr lub liczb rozdzielonych myślnikiem, gdy celem jest wybranie zakresu stron, np. 6-9
 • mieszanej, czyli podać zakres dokumentu do przeprocesowania  jako połączenia zarówno pojedynczych stron, jak i zakresów stron, np. 8, 9, 15, 18-30

 

Pomiędzy cyframi oraz znakami interpunkcyjnymi można używać spacji, nie powinno się natomiast pozostawiać spacji ani przecinka na końcu.

 

Okno 'Ustawienia OCR’ z podanym zakresem stron i widoczną opcją wyboru sposobu łączenia stron

Od wersji 2023.1.2 w ramach okna „Ustawienia OCR” dostępny jest nowy parametr „Nie archiwizuj przeprocesowanych plików”. Jeśli użytkownik zaznaczy parametr „Nie archiwizuj przeprocesowanych plików”, a później kliknie w przycisk [Zapisz], wówczas przeprocesowane pliki nie ulegną archiwizacji – po przetworzeniu zostaną usunięte i nie będą dostępne w katalogu, który wybrano jako ten, z którego pobierane są pliki dokumentów do przeprocesowania.

Zastosowanie tego parametru jest szczególnie istotne, jeżeli użytkownicy mają ograniczoną ilość miejsca na przechowywanie plików, jak np. podczas pracy z Comarch DMS w chmurze.

 

Okno „Ustawienia OCR” z zaznaczonym parametrem „Nie archiwizuj przeprocesowanych plików”

 

[Dodaj pliki] – umożliwia wskazanie plików z dysku komputera, pliki zostaną umieszczone w katalogu wskazanym w oknie ustawień OCR.

 

[Skanuj] – za pomocą tego przycisku można dodać dokument bezpośrednio ze skanera.

 

– parametr, za pomocą którego włączane jest wysyłanie dokumentów do usługi Comarch OCR. Parametr będzie możliwy do zaznaczenia po ustawieniu folderu, z którego będą wysyłane dokumenty do Comarch OCR.

 

Aby uruchomić przetwarzanie dokumentów w usłudze Comarch OCR należy:

 • wybrać plik do przesłania w ramach okna eksploratora plików po kliknięciu  przycisku
 • zaznaczyć parametr ‘Włącz procesowanie dokumentów’.
 • nacisnąć przycisk i chwilę poczekać
 • Po zaznaczeniu parametru dokumenty umieszczone we wskazanym folderze zostaną automatycznie przesłane do Comarch OCR i przeniesione do podkatalogu „Wysłane”.

 

Gdy dokumenty zostaną przetworzone w usłudze Comarch OCR, aktualizowana jest informacja o liczbie dokumentów przeprocesowanych: . Aby wyświetlić aktualną listę przetworzonych dokumentów należy odświeżyć widok listy za pomocą przycisku .

 

Zaznaczenie checkboxa [Zaznacz wszystko] umożliwia usunięcie lub generowanie wielu procesowanych dokumentów jednocześnie.

Po zaznaczeniu checkboxa [Zaznacz wszystko] lub checkboxa obok dokumentu/dokumentów nad listą dokumentów pojawia się ikona kosza , po kliknięciu której następuje usunięcie zaznaczonych dokumentów.

W wersji 2022.0.3 w ramach punktów ACD współpracujących z ACD w nagłówku listy przeprocesowanych dokumentów dodano kolumnę Numer dokumentu. W ramach kolumny widoczny jest odczytany przez OCR numer dokumentu.

 

Uwaga
Jeśli w ramach pola Numer dokumentu na dokumencie wpisano jedynie litery, wówczas taki numer nie zostaje przez OCR rozpoznany jako numer dokumentu, a na liście wyświetlany jest wykrzyknik i informacja “brak numeru”. 

 

Nagłówek nad listą przeprocesowanych dokumentów

 

Istnieje również możliwość umieszczenia na liście przeprocesowanych dokumentów dodatkowych informacji pochodzących z tych dokumentów. Aby dodać informacje na liście dokumentów, należy przejść do definicji danego punktu konfiguracyjnego i w ramach zakładki „Lista” dodać do zapytania SQL kolumny  z tabeli do.OC_Documents, które zawierają określone informacje. Dodatkowe dane są widoczne na liście przeprocesowanych dokumentów w ramach kolumny „Numer dokumentu” – w nazwie nagłówka nie zachodzą wówczas żadne zmiany.

 

Zapytanie SQL, w którym dopisano dodatkowe kolumny z tabeli do.OC_Documents do wyświetlenia w ramach  listy przeprocesowanych dokumentów

 

Lista przeprocesowanych dokumentów z dodatkowymi informacjami

 

Zapytanie SQL, w którym dopisano dodatkowe kolumny z tabeli do.OC_Documents do wyświetlenia w ramach  listy przeprocesowanych dokumentów – z opisem

 

Lista przeprocesowanych dokumentów z dodatkowymi informacjami – z opisem

 

Domyślna kolejność wyświetlania  listy to kolejność przeprocesowania dokumentów, tak, jak było do tej pory.
Kiedy operator kliknie w nazwę kolumny Numer dokumentu, wtedy nastąpi posortowanie listy w następującej kolejności (od góry listy):

 •   Numery dokumentów, które zawierają same cyfry – uszeregowane w kolejności numerycznej
 •   Numery dokumentów, które zawierają zarówno cyfry, jak i litery oraz znaki specjalne – uszeregowane najpierw alfabetycznie (a-z), a następnie według kolejności numerycznej (0-9)

 

Uwaga
 Znaki specjalne zostają pominięte w sortowaniu. 

 

Gdy użytkownik kliknie w nazwę kolumny Numer dokumentu, wtedy lista zostanie posortowana według przedstawionej powyżej kolejności, a obok nazwy kolumny zostanie wyświetlony znak strzałki skierowanej w górę  .

Jeśli użytkownik naciśnie nazwę kolumny jeszcze raz, lista zostanie posortowana w kolejności odwrotnej, zaś przy nazwie kolumny zostanie wyświetlony znak strzałki skierowanej w dół  . Kliknięcie jeszcze raz w nazwę kolumny spowoduje posortowanie listy w kolejności pierwotnej.

 

Posortowana kolumna „Numer dokumentu” ze znakiem strzałki obok nazwy kolumny

 

Dokumenty przetworzone przez Comarch OCR inicjowane są na liście dokumentów Comarch DMS po kliknięciu przycisku .  W ramach rozwijanej listy znajdującej się na lewo od tego przycisku można wybrać jedną opcję, która określa, jakie dokumenty z listy dokumentów mają być generowane. Dostępne są następujące opcje:

 • Tylko wypełnione – po wyborze tej opcji i przycisku „Generuj”  generowane są takie dokumenty, których kontrolki uzupełniły się automatycznie przy pobieraniu z folderu źródłowego (błędne lub nieodczytane wartości można wpisać ręcznie)
 • Wybrane – po wyborze tej opcji i przycisku „Generuj”  generowane są dokumenty wybrane ręcznie przez użytkownika
 • Wszystkie – po wyborze tej opcji i przycisku „Generuj”  generowane są wszystkie dokumenty dostępne w folderze źródłowym

 

 

Wybór dokumentów do generowania

Istnieje możliwość zatrzymania generowania dokumentów – w tym celu należy kliknąć w przycisk [Zatrzymaj], który znajduje się w oknie „Inicjowanie dokumentów”. Generowanie dokumentów zostanie wówczas przerwane.

 

Okno „Inicjowanie dokumentów” z przyciskiem „Zatrzymaj”

 

Kiedy wybrany dokument został wygenerowany, jeśli określono wartości kontrolek podczas konfiguracji obiegu, dane, które zostały rozpoznane przez usługę Comarch OCR zostaną wyświetlone w kontrolkach karty obiegu (zob. Przykłady zapytań SQL w zakładce Kontrolki).

 

Automatyczne generowanie dokumentów – punkt konfiguracyjny w trybie współpracy z Comarch OCR

 

[Info] – Ikona, po której naciśnięciu pojawia się informacja o liczbie dokumentów, jakie zostały jeszcze do wykorzystania w ramach pakietu.

 

[Uwaga błędy] – Ikona wyświetlana jest w przypadku, gdy serwer usługi Comarch OCR zwróci błąd lub oprócz przeprocesowanego dokumentu zwróci dodatkową informację dla użytkownika. Przycisk wywołuje okno, w którym prezentowane są informacje: data, godzina i treść komunikatu z usługi Comarch OCR.

 

Przykład komunikatu wyświetlanego użytkownikowi, gdy dokument został prawidłowo rozpoznany i w pakiecie Comarch OCR pozostało mniej niż 10 stron.

Czy ten artykuł był pomocny?