Import danych z arkusza Excel do kontrolki typu Dane tabelaryczne

image_pdfimage_print

Informacje ogólne

W wersji 2024.1.0 umożliwiono import danych z arkusza Excel do kontrolki typu Dane tabelaryczne, dodano również pytanie, czy dane zostaną dopisane do istniejących danych w kontrolce typu Dane tabelaryczne, czy też wartości mają zostać nadpisane.

Aby poprawnie importować dane z arkusza Excel do kontrolki typu Dane tabelaryczne należy:

 • W arkuszu kalkulacyjnym, z którego mają zostać zaimportowane dane, należy przygotować kolumny w taki sposób, aby znajdowały się w takiej samej kolejności jak kolumny w kontrolce typu Dane tabelaryczne

 

Przykładowa tabela w kontrolce typu Dane tabelaryczne

 

Przykładowa tabela w arkuszu kalkulacyjnym – kolumny odpowiadają kolumnom znajdującym się w kontrolce typu Dane tabelaryczne

 

 • W pierwszym wierszu arkusza kalkulacyjnego umieścić nazwy wszystkich kolumn z kontrolki typu Dane tabelaryczne
 • W arkuszu kalkulacyjnym rozpocząć tabelę, która ma zostać zaimportowana, od pola A1
Przykładowa tabela w arkuszu kalkulacyjnym – zaznaczono pole A1, od którego należy rozpocząć tabelę

 

 • W arkuszu kalkulacyjnym dodać tabelę z co najmniej 1 kolumną i co najwyżej 20 kolumnami
 • W kontrolce typu Dane tabelaryczne dodać kolumny z jednego lub więcej z poniższych typów kolumn:
  • Data i godzina (z czasem lub bez) – typ danych w Excelu: dd.mm.rrrr (bez czasu), dd.mm.rrrr gg:mm:ss (z czasem)
  • Dokument elektroniczny – typ danych w Excelu: tekst, liczba
  • Dokumenty w obiegu – typ danych w Excelu: liczba, tekst
  • Kontrahent – typ danych w Excelu: tekst, liczba
  • Liczba całkowita – typ danych w Excelu: liczba
  • Liczba rzeczywista – typ danych w Excelu: liczba
  • Liczba stałoprzecinkowa – typ danych w Excelu: liczba
  • Lista – typ danych w Excelu: tekst, liczba
  • Tekst – typ danych w Excelu: tekst
  • Towar – typ danych w Excelu: tekst, liczba
  • Wartość logiczna (z włączonym lub wyłączonym wyborem wiersza) – typ danych w Excelu: liczba

 

Uwaga
W arkuszu kalkulacyjnym należy pominąć kolumnę z liczbą porządkową wiersza.

 

Jeśli dane z arkusza kalkulacyjnego są importowane do kolumny z typów dotyczących kontrolek elektronicznych – kontrolek we współpracy z systemami ERP- wówczas dla kolumny typu:

 • Dokument elektroniczny – zostanie przekazany numer dokumentu
 • Kontrahent – zostanie przekazany akronim kontrahenta
 • Towar – zostanie przekazany kod towaru

Podczas importu takich danych następuje walidacja, czy dany numer/akronim/kod występuje w powiązanej bazie ERP – jeśli tak, element zostanie podpięty w kolumnie, jeśli nie – kolumna pozostanie pusta.

 

Zmiany w kontrolce typu Dane tabelaryczne na karcie obiegu w aplikacji desktop

W wersji 2024.1.0 obok kontrolki typu Dane tabelaryczne w aplikacji desktop dodano ikonę [Import danych z arkusza kalkulacyjnego]. Ikona znajduje się obok przycisku dodawania nowego wiersza w ramach kontrolki lub, w przypadku jeśli w zakładce „Schemat obiegu” zaznaczono parametr „Odświeżanie tabeli na żądanie” dla danej kontrolki typu Dane tabelaryczne, obok ikony odświeżania kontrolki .

 

Szczegóły dokumentu z widoczną ikoną „Import danych z arkusza kalkulacyjnego” w aplikacji desktop – jeśli nie włączono odświeżania kontrolki typu Dane tabelaryczne

 

Szczegóły dokumentu z widoczną ikoną „Import danych z arkusza kalkulacyjnego” w aplikacji desktop – jeśli włączono odświeżanie kontrolki typu Dane tabelaryczne

 

Zmiany w kontrolce typu Dane tabelaryczne na karcie obiegu w aplikacji web

W wersji 2024.1.0 obok kontrolki typu Dane tabelaryczne w aplikacji web dodano ikonę [Import danych z arkusza kalkulacyjnego]. Ikona znajduje się nad tabelą w ramach kontrolki, w przypadku jeśli w zakładce „Schemat obiegu” zaznaczono parametr „Odświeżanie tabeli na żądanie” dla danej kontrolki typu Dane tabelaryczne, obok linku [Aktualizuj dane].

 

Szczegóły dokumentu z widoczną ikoną „Import danych z arkusza kalkulacyjnego” w aplikacji web – jeśli nie włączono odświeżania kontrolki typu Dane tabelaryczne

 

Szczegóły dokumentu z widoczną ikoną „Import danych z arkusza kalkulacyjnego” w aplikacji web – jeśli włączono odświeżanie kontrolki typu Dane tabelaryczne

 

Import danych z arkusza kalkulacyjnego

Aby importować dane z arkusza kalkulacyjnego, operator powinien kliknąć w ikonę ikonę [Import danych z arkusza kalkulacyjnego]. Wówczas zostaje otwarte okno, w ramach którego operator powinien wybrać jeden arkusz kalkulacyjny do zaimportowania i kliknąć [Otwórz].

 

Wybór arkusza kalkulacyjnego do zaimportowania

 

Po kliknięciu w przycisk [Otwórz] dane z arkusza kalkulacyjnego zostają zaimportowane do kontrolki typu Dane tabelaryczne.

 

Przykładowa kontrolka typu Dane tabelaryczne z danymi zaimportowanymi z arkusza kalkulacyjnego

 

Jeżeli operator wybrał arkusz kalkulacyjny do zaimportowania i kliknął w przycisk [Otwórz], ale wcześniej wprowadzono już jakieś dane w danej kontrolce, wówczas zostanie wyświetlony następujący komunikat:

 

Komunikat wyświetlany, jeśli w ramach kontrolki wprowadzono jakieś dane przed próbą importu danych z arkusza kalkulacyjnego

 

Jeśli operator wybierze przycisk:

 • [Dopisz dane] – wówczas dane z wybranego arkusza kalkulacyjnego zostaną dodane do danych, które już znajdują się w danej kontrolce typu Dane tabelaryczne, a komunikat zostanie zamknięty
 • [Nadpisz dane] – wówczas dane z wybranego arkusza kalkulacyjnego zastąpią te dane, które już znajdowały się w danej kontrolce typu Dane tabelaryczne, a komunikat zostanie zamknięty
 • [Anuluj] – wówczas operator rezygnuje z importu danych, a komunikat zostanie zamknięty

Czy ten artykuł był pomocny?