Integracja Comarch DMS z systemem e-Doręczenia – pobieranie wiadomości

image_pdfimage_print

W wersji 2024.1.0 wprowadzono integrację Comarch DMS z usługą e-Doręczenia.

 

Uwaga
Integracja Comarch DMS z usługą e-Doręczenia jest dostępna wyłącznie w ramach licencji Comarch DMS Premium – jeśli w pliku Web.config w folderze z plikami aplikacji serwerowej Comarch DMS wartość klucza PremiumFunctionality to „True”.

 

W pierwszym etapie integracji Comarch DMS z systemem e-Doręczenia został zrealizowany mechanizm autoryzacji oraz pobierania wiadomości z systemu e-Doręczenia za pomocą dedykowanego punktu ACD.

 

Zmiany w pliku Web.config w katalogu aplikacji serwerowej

W wersji 2024.1.0 w ramach pliku Web.config w katalogu z plikami aplikacji serwerowej Comarch DMS dodano sekcję E-doręczenia, w której dostępne są 4 klucze:

 • <add key=”EDorAuthApiUrl” value=”https://ow.edoreczenia.gov.pl/auth/realms/EDOR” /> – w kluczu znajduje się adres potrzebny do uzyskania tokenu dostępowego do API Search Engine i User Agent;
 • <add key=”EDorUserAgentApiUrl” value=”https://uaapi-ow.poczta-polska.pl/api/v2″ /> – w ramach klucza określony jest endpoint dla API Search Engine;
 • <add key=”EDorSearchApiUrl” value=”https://ow.edoreczenia.gov.pl/api/se/v2″ /> – w ramach klucza określony jest endpoint dla API User Agent;
 • <add key=”EDorMaxMessageSize” value=”15″ /> – w ramach klucza określony jest maksymalny dopuszczalny rozmiar załączników, które są przesyłane w ramach usługi E-Doręczenia. Aktualnie wartość ta wynosi 15 MB. Klucz nieaktywny w pierwszej wersji funkcjonalności.

 

Plik Web.config z sekcją „E-doręczenia”

 

Dodanie nowego typu punktu ACD „Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia”

W wersji 2024.1.0 w ramach zakładki [Automatyczne generowanie dokumentów] dodano nowy typ punktu ACD „Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia”, który ma na celu umożliwienie pobierania wiadomości z usługi e-Doręczenia.

 

Zakładka „Tryb współpracy”

Aby utworzyć punkt konfiguracyjny typu „Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia” należy w oknie „Automatyczne generowanie dokumentów” dodać nowy punkt konfiguracyjny za pomocą ikony , a następnie na liście trybów pracy punktu wybrać opcję „Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia” .

 

Uwaga

Do poprawnej współpracy systemu Comarch DMS z usługą e-Doręczenia wymagana jest synchronizacja czasu serwera IIS z czasem zegara Głównego Urzędu Miar tempus1.gum.gov.pl.

Informacje dotyczące zegara znajdują się na stronie: https://www.gum.gov.pl/pl/dla-biznesu/uslugi/zegar/524,Zegar.html.

 

Wybór typu punktu ACD „Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia” w ramach zakładki „Tryb współpracy”

 

Zakładka „Ogólne”

 

Zakładka „Ogólne” w ramach punktu ACD typu „Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia” w ramach zakładki „Tryb współpracy” (tryb jednospółkowy)

 

Zakładka „Ogólne” w ramach punktu ACD typu „Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia” w ramach zakładki „Tryb współpracy” (tryb wielospółkowy)

 

W ramach zakładki „Ogólne” znajdują się następujące pola:

 • Nazwa punktu- nazwa, pod jaką punkt konfiguracyjny będzie widoczny na liście punktów;
 • Spółka – spółka, do której ma być przypisany dany punkt ACD; pole dostępne w trybie wielospółkowym
 • Typ obiegu –typ obiegu, w ramach którego będą generowane dokumenty zawierające dane z danego punktu ACD;
 • Adres skrzynki – adres skrzynki e-Doręczeń, pochodzący bezpośrednio ze skrzynki;

 

Przykładowy adres do e-Doręczeń, który należy wprowadzić w polu „Adres skrzynki”

 

 • Nazwa systemu wprowadzona w konfiguracji skrzynki e-Doręczenia – nazwa systemu Comarch DMS integrowanego z usługa e-Doręczenia, którą dodano podczas konfiguracji skrzynki e-Doręczenia w ramach pola „Systemy”.

 

Wskazówka

Instrukcja dodania zewnętrznego systemu w usłudze e-Doręczenia jest dostępna pod adresem:

https://www.gov.pl/attachment/07a8c8c5-b329-44cf-9e08-ed7c497f6d1c

 

Przykładowa nazwa systemu dodana w polu „System” podczas konfiguracji skrzynki e-Doręczenia, którą należy wprowadzić w polu „Nazwa systemu wprowadzona w konfiguracji skrzynki e-Doręczenia”

 

 • Klucz prywatny – pole, w którym należy dodać klucz prywatny, który jest pozyskiwany w procesie generowania certyfikatu – dostarczony razem z certyfikatem. Aby dodać klucz prywatny, należy kliknąć w przycisk , dostępny w ramach pola, a następnie w ramach otwartego okna systemowego wybrać odpowiedni klucz PEM i kliknąć w przycisk [Otwórz]. Klucz prywatny, który dodano do definicji punktu ACD, może zostać usunięty z punktu za pomocą ikony lub zapisany na dysku za pomocą ikony ;

 

Wybór klucza PEM w polu „Klucz prywatny”

 

Widok zakładki „Ogólne” z kluczem dodanym w polu „Klucz prywatny” – obok widoczne ikony usunięcia i zapisu klucza

 

 • Pozwalaj na usunięcie wiadomości z listy i ze skrzynki e-Doręczeń – parametr, który odpowiada za sposób usuwania wiadomości. Jeżeli parametr jest:
  • Odznaczony – wiadomości będą usuwane tylko z Comarch DMS;
  • Zaznaczony – wiadomości zostaną usunięte zarówno z Comarch DMS, jak i ze skrzynki e-Doręczenia

 

Zakładka Kontrolki

 

Zakładka „Kontrolki” w ramach typu punktu ACD „Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia”

 

Na zakładce „Kontrolki” za pomocą zapytań SQL należy wskazać wartości, które będą wyświetlane w poszczególnych kontrolkach danego typu obiegu po przeprocesowaniu dokumentu.

Załączniki przesłane w wiadomości zostaną dodane do wskazanej kontrolki typu Załącznik.

 

Wybór kontrolki typu Załącznik, do której ma zostać dodany załącznik przesłany w wiadomości

 

Zakładka Uprawnienia

Na zakładce definiowane są uprawnienia do pracy z punktem konfiguracyjnym. Uprawnienia mogą być dodawane poprzez wskazanie pracowników, nie ma możliwości dodania uprawnień dla pracowników wskazanego działu czy pracowników zajmujących określone stanowisko.

Na każdej zakładce znajduje się ikona [Eksport], która umożliwia eksportowanie danego punktu ACD do zapisu na dysk.

 

Zakładka „Uprawnienia” w ramach typu punktu ACD „Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia” – tryb jednospółkowy

 

Zakładka „Uprawnienia” w ramach typu punktu ACD „Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia” – tryb wielospółkowy

 

Praca z punktem ACD typu „Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia”

 

Aby rozpocząć pracę z punktem ACD typu „Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia”, należy kliknąć w ikonę [Pobierz wiadomości]. Zostanie wówczas otwarte okno „Import wiadomości z usługi e-Doręczenia”, w którym należy nacisnąć przycisk [Importuj].

 

Okno „Import wiadomości z usługi e-Doręczenia” przed kliknięciem „Importuj”

 

Okno „Import wiadomości z usługi e-Doręczenia” po kliknięciu „Importuj”

 

Na liście wiadomości w ramach okna Import wiadomości z usługi e-Doręczenia dostępne są następujące kolumny:

 • Nadawca – w tej kolumnie wyświetlany jest nadawca wiadomości;
 • Temat – w ramach tej kolumny widoczny jest temat wiadomości;
 • Data doręczenia – w tej kolumnie wyświetlany jest dzień, w którym wiadomość została dostarczona.

 

W górnej części okna znajduje się parametr [Pokaż wiadomości zapisane w DMS] – jeśli ten parametr jest zaznaczony, wówczas wyświetlane są również wiadomości, które zostały już zarejestrowane w Comarch DMS – takie dokumenty są wyszarzone na liście wiadomości widocznej w oknie.

 

Okno „Import wiadomości z usługi e-Doręczenia” z zaznaczonym parametrem „Pokaż wiadomości zapisane w DMS”

 

Po załadowaniu się listy wiadomości należy zaznaczyć wybrane pozycje i kliknąć przycisk [Zapisz], aby okno Import wiadomości z usługi e-Doręczenia zostało zamknięte, a lista wiadomości została wyświetlona w Comarch DMS.

 

Okno „Import wiadomości z usługi e-Doręczenia” po zaznaczeniu dokumentu do zarejestrowania w Comarch DMS

 

Jeżeli użytkownik wybierze przycisk [Anuluj], wówczas okno Import wiadomości z usługi e-Doręczenia zostanie zamknięte, a wiadomości nie zostaną zarejestrowane w Comarch DMS.

Uwaga
Jeśli użytkownik kliknie w przycisk [Importuj] i pobierze dokumenty z usługi e-Doręczenia do okna „Import wiadomości z usługi e-Doręczenia”, a następnie naciśnie przycisk [Anuluj], wówczas dokumenty nie zostaną wyświetlone w pracującym punkcie ACD, jednak usługa e-Doręczenia wygeneruje potwierdzenia doręczenia wiadomości do adresata.

 

Po kliknięciu w przycisk [Zapisz] w prawej części okna punktu ACD zostaje wyświetlona lista wiadomości, które zostały pobrane ze skrzynki e-Doręczenia. Lista składa się z trzech kolumn:

 • Nadawca
 • Temat
 • Data doręczenia

Obok wiadomości z załącznikami widoczna jest ikona .

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na daną wiadomość zostaje wyświetlone menu kontekstowe z następującymi opcjami:

 • Usuń z listy – po wyborze tej opcji wiadomość zostaje usunięta z listy wiadomości
Uwaga
Jeśli użytkownik usunie wiadomość z listy za pomocą opcji „Usuń z listy”, wówczas dokument nie będzie już wyświetlany w pracującym punkcie ACD, jednak wiadomość zostaje oznaczona jako zapisana w DMS i nie można jej pobrać ponownie.
 • Pobierz dowody techniczne – jeśli operator wybierze tę opcję, wówczas zostanie otwarte okno systemowe, w ramach którego należy wybrać lokalizację, w której zostaną zapisane dowody techniczne w formacie pliku zip

 

Menu kontekstowe wiadomości zapisanej w ramach punktu ACD we współpracy z usługą e-Doręczenia

 

Wybór lokalizacji, w której zostaną zapisane dowody techniczne

 

Widok pliku z dowodami technicznymi po rozpakowaniu

 

 • Zapisz załączniki jako – jeśli operator wybierze tę opcję, wówczas zostanie otwarte okno systemowe, w ramach którego należy wybrać lokalizację, w której zostaną zapisane załączniki dołączone do danej wiadomości

 

Wybór lokalizacji, w której zostaną zapisane załączniki dołączone do wiadomości

 

Wiadomości, które zostały pobrane w punkcie ACD, są oznaczone identyfikatorem punktu ACD i identyfikatorem użytkownika. Domyślnie wyświetlana lista wiadomości w ramach punktu to wszystkie wiadomości, które zostały pobrane z e-doręczeń przez zalogowanego użytkownika i z których nie wygenerował dokumentów do obiegu Comarch DMS.

Nad listą wiadomości znajduje się informacja „Liczba wiadomości”, obok której widoczna jest liczba wiadomości wyświetlanych na liście dla danego operatora.

Poniżej dostępny jest filtr [Pokaż wiadomości doręczone w ostatnich X dniach] – w ramach tego filtra można zawęzić listę wiadomości do takich wiadomości, których data doręczenia jest w wybranym zakresie dat.

Pod filtrem [Pokaż wiadomości doręczone w ostatnich X dniach] znajduje się parametr [Pokaż wszystkie wiadomości pobrane w punkcie], którego zaznaczenie umożliwia wyświetlenie wszystkich wiadomości, które pobrali w danym punkcie ACD wszyscy uprawnieni użytkownicy. Domyślnie parametr jest odznaczony – w takim przypadku dla zalogowanego operatora na liście wyświetlane są jedynie takie wiadomości, które ten operator pobrał z usługi e-doręczeń.

Poniżej dostępny jest filtr [Zaznacz wszystko] – jeżeli operator zaznaczy ten parametr, wówczas wszystkie wiadomości na liście zostaną zaznaczone.

Po zaznaczeniu wiadomości z listy w lewej części punktu ACD wyświetlane są dane dotyczące tej wiadomości. W górnej części okna widoczny jest podgląd załącznika graficznego – pierwszego z listy załączników, która jest wyświetlana obok podglądu.

W dolnej części okna znajdują się kontrolki, które wybrano w ramach zakładki „Kontrolki” podczas konfiguracji punktu ACD wraz z wartościami, które zostały określone za pomocą zapytań SQL.

 

Widok okna pracującego punktu ACD typu „Pobieranie wiadomości z systemu e-Doręczenia”

Czy ten artykuł był pomocny?