RCP

RCP (Rejestracja czasu pracy) – umożliwia wprowadzenie oraz zaimportowanie z pliku informacji o godzinach wejścia i wyjścia pracownika z firmy. Odnotowane dane są informacją o rzeczywistym czasie pracy pracownika, zapisanym na oddzielnym kalendarzu. Funkcja jest dostępna dla użytkowników modułu Płace i Kadry Plus.

W celu korzystania z funkcjonalności RCP w aplikacji Comarch HRMnależy ustawić:

 1. W bazie danych systemu ERP Konfiguracja firmy > Płace > Parametry włączyć opcję „Używanie RCP do ewidencji czasu pracy”.
 2. W bazie danych systemu ERP Konfiguracja firmy > Płace > RCP formaty importu zdefiniować format zgodny z zawartością pliku tekstowego, z którego będą importowane dane.
 3. W bazie danych systemu ERP pracownikom, dla których będzie importowany czas pracy należy przypisać numery kart RCP. Import identyfikuje pracownika po numerze przypisanej karty RCP.
 4. W Comarch HRM w menu Administracja > Konfiguracja > Format importu RCP wybieramy z listy zdefiniowany wcześniej format.

Lista dostępnych formatów RCP jest odczytywana z bazy danych systemu ERP. Nie pojawią się tutaj schematy oznaczone jako Nieaktywne oraz schematy z opcją RCP jako lista obecności i Import z bazy Comarch ERP XL.

RCP wprowadzanie danych

Wybierając z menu głównego RCP zostanie wyświetlony kalendarz w układzie miesięcznym dla zalogowanego użytkownika. W górnym menu dostępne są przyciski:
Podgląd legendy
Zmień widok

Dodatkowo w zależności od nadanych uprawnień do edycji RCP i czasu pracy Użytkownik ma również dostępne opcje Import pliku RCP oraz Kopiuj RCP na czas pracy.

RCP – kalendarz miesięczny

Zapisy w tym kalendarzu mogą być wprowadzane:

 • ręcznie – poprzez edycję danego dnia
 • import z pliku tekstowego RCP

Dostęp do tej funkcjonalności oparto o schemat uprawnień, w którym mamy do wyboru Edycję, Podgląd lub Brak dostępu do RCP, dla własnych danych i podwładnego.

 • Edycja pozwala na dodawanie, modyfikowanie i usuwanie zaimportowanych danych
 • Podgląd daje możliwość tylko wyświetlenia zaimportowanych informacji
 • Brak nie daje dostępu do funkcjonalności RCP.

Jeśli użytkownikiem jest Kierownik, to może on z listy wybrać nazwisko podległego pracownika i wyświetlić jego miesięczny kalendarz RCP.

Bieżący dzień tygodnia jest oznaczony kolorem zielonym. Poszczególne dni na kalendarzu RCP oznaczono innymi kolorami zostały opisane pod przyciskiem legendy :

Legenda w kalendarzu RCP

Import z pliku RCP

 Import pliku RCP. Funkcjonalność dostępna tylko na desktopie.

Uruchomienie importu powoduje otwarcie okna parametrów, w którym wskazujemy plik i sposób importu danych:  import wszystkich danych z pliku lub za wskazany okres. Jeśli jest to ponowny import danych za ten sam okres wybieramy opcję Pomiń lub Dopisz.

Import dostępny jest z poziomu:

 • kalendarza miesięcznego – dla osoby aktualnie wyświetlanej na kalendarzu
 • zestawienia RCP – dla zaznaczonych osób

Podczas importu nie są stosowane żadne reguły wygładzania, a wejścia/ wyjścia służbowe są pomijane. Zaimportowane dane tworzą oddzielny ‘kalendarz’ pracownika, na którym pracownik lub jego przełożony może dokonywać ręcznych modyfikacji, uzupełnić dni z niepełnym importem lub usuwać zaimportowane dane.

Okno parametrów do importu pliku RCP

Import danych z pliku RCP jest również zależny do ustawień Blokady edycji nie/obecności w stosunku do ostatniego dnia miesiąca. Jeśli w datach na oknie importu wskazano co najmniej jeden dzień z miesiąca, który jest już zablokowany do edycji, to podczas importu pojawi się komunikat „Nie posiadasz uprawnień do edycji kalendarza dla wybranego zakresu dat”.

Pozostałe operacje dostępne w RCP

Edycja RCP – po zaimportowaniu danych z pliku RCP możliwa jest ręczna edycja szczegółów dotyczących pracy w danym dniu. Zwłaszcza dni oznaczone pomarańczowym kolorem powinny być uzupełnione o brakujące wejścia lub wyjścia, aby możliwe było ich zatwierdzenie i przeniesienie na Czas pracy.

Ręczna edycja dostępna jest również na dniach z poprawnym odczytem danych oraz dniach wolnych i świątecznych.

Edycja danych dla zaimportowanego dnia

Zatwierdzanie wprowadzonych danych dostępne jest przy użyciu przyciskówZatwierdź RCP orazCofnij zatwierdzenie RCP. Operacje te nie są dostępne dla zalogowanej osoby.

 Kopiuj RCP na czas pracy. Funkcjonalność dostępna tylko na desktopie.

Umożliwia przeniesienie zatwierdzonych danych na kalendarz Czasu pracy. Kopiowanie informacji o czasie pracy w poszczególnych dniach nie dotyczy pracowników rozliczanych ‘wg zestawienia”. W oknie parametrów należy podać zakres dat jakiego ma dotyczyć kopiowane.

Okno parametrów kopiowania RCP na czas pracy

Zmiana widoku pod przyciskiem dostępna jest tylko na desktopie. W tym układzie dla zalogowanego kierownika wyświetlany jest widok podwładnych w układzie listy, z możliwością zawężenia do wybranego centrum.

Lista RCP dla podwładnych pracowników

Lista RCP jest raportem informującym przełożonego o sumarycznej liczbie godzin przepracowanych przez jego podwładnych. Osoby, których odczyty są niekompletne (brak godziny wejścia lub wyjścia) zostały oznaczone czerwonym wykrzyknikiem  (dzień z niekompletnym zapisem w kolorze pomarańczowym).

Dostępne z tego poziomu filtrowanie daje możliwość zawężenia listy do pracowników do wybranego centrum podległościowego.

Przycisk Zaznacz wszystkich pracowników umożliwia wykonywanie operacji dla wielu osób. Z poziomu tej listy kierownik może wykonywać import pliku RCP oraz kopiować RCP na czas pracy dla wielu zaznaczonych osób. Operacje zatwierdzania RCP i cofnięcia zatwierdzenia dla wielu są możliwe jeśli nie zostanie zaznaczona zalogowana osoba oraz osoba oznaczona czerwonym wykrzyknikiem.

Czy ten artykuł był pomocny?