Schematy

Schematy uprawnień określają prawa dostępu do czynności wykonywanych w aplikacji. W tym miejscu można dodawać, usuwać oraz modyfikować utworzone schematy. Nazwa schematu musi zawierać co najmniej 3 znaki. W aplikacji zablokowano usuwanie schematu Domyślny oraz schematu przypisanego do Użytkownika.

Domyślny schemat uprawnień – zakładka Ogólne dla aplikacji z dostępem do wszystkich modułów

Po wybraniu nazwy schematu wyświetlane są uprawnienia do poszczególnych funkcji, które zostały podzielone na te dotyczące zalogowanej osoby (Własne) oraz dotyczące podwładnych zalogowanej osoby (Podwładnego). Każde z nich ma 3 poziomy dostępu: Edycja, Podgląd, Brak.

Opcja WSZYSTKIE umożliwia ustawienie wszystkich uprawnień jako podlegających edycji, dostępnych tylko do podglądu lub niedostępnych.

Wskazówka
W przypadku aplikacji bez dostępu do wszystkich modułów w schemacie uprawnień będą widoczne ustawienia tylko do tych funkcjonalności, które są dostępne w ramach wykupionych modułów. Spis funkcjonalności w ramach poszczególnych modułów znajduje się w artykule licencjonowanie.

 

Dla użytkowników programu Comarch ERP XL HR Uprawnieniach dodatkowo jest możliwość ustawienia Schematów uprawnień:

  • Delegacje – uprawnienie związane z delegacjami rozliczanymi w Comarch ERP XL od wersji 2016.2.1.
  • Delegacje archiwalne – uprawnienie związane z delegacjami rozliczanymi w Comarch ERP Optima.
  • Podzielnik kosztów wynagrodzeń – uprawnienie związane z dostępem do podzielnika kosztów wynagrodzeń w Comarch ERP XL od wersji 2017.1.0

Dla schematu Domyślny ustawienia są pokazane poniżej:

Domyślny schemat uprawnień – użytkownicy programu Comarch ERP XL HR

Druga zakładka to uprawnienia związane z Zarządzaniem, czyli dostęp do menu Użytkownicy, Struktura podległościowa, Uprawnienia, Konfiguracja, Historia operacji, RCP, Konfiguracja oceny pracownika, Lista szkoleń i Okresy szkoleniowe, Rekrutacja i Kariera – konfiguracja. W tym przypadku istnieją 2 poziomy ustawień dostępu – Aktywne lub Brak.

Domyślny schemat uprawnień – zakładka Zarządzanie dla aplikacji z dostępem do wszystkich modułów

 

Trzecia zakładka Pozostałe daje możliwość ustawienia blokady do Edycji nie/obecności w stosunku do ostatniego dnia miesiąca, możliwości akceptacji urlopów podwładnych, dostępu do widoku Grafika urlopowego, Dokumentów do pobrania z Intranetu i Rekrutacji wewnętrznej, oraz adresów i danych etatowych podwładnych dostępnych na liście pracowników, a także ustawienia miesięcznego limitu pracy zdalnej.

Domyślny schemat uprawnień – zakładka Pozostałe dla aplikacji z dostępem do wszystkich modułów

Blokada edycji danych o nieobecnościach i czasie pracy domyślnie jest wyłączona – ustawiona na Brak. W celu włączenia blokady do edycji danych na kalendarzach i nieobecnościach dla miesięcy poprzedzających datę bieżącą (‘zamknięcie’ miesiąca) należy przełączyć opcję na Aktywne i wskazać ilość dni w stosunku do ostatniego dnia bieżącego miesiąca:

  • 0 – bieżący miesiąc może być edytowany do ostatniego dnia tego miesiąca. Poprzednie miesiące nie podlegają edycji.
Przykład
Użytkownik loguje się do aplikacji 5 kwietnia. Ma blokadę aktywną z wartością 0: nie może edytować dni dotyczących marca i wcześniejszych miesięcy, ale może edytować dni bieżącego miesiąca kwietnia oraz następnych miesięcy, np. maja, czerwca …
  • 2 – edycja poprzedniego miesiąca możliwa jest do 2 dnia bieżącego miesiąca, bieżący miesiąc można edytować do 2 następnego miesiąca
Przykład
Użytkownik loguje się do aplikacji 5 kwietnia. Ma blokadę aktywną z wartością 2: do 2 kwietnia mógł edytować miesiąc poprzedni, czyli marzec. Aktualnie może edytować tylko dni dotyczące bieżącego miesiąca kwietnia oraz następnych miesięcy, np. maja, czerwca …
  • -2 – blokada do miesiąca bieżącego nastąpi 2 dni przed końcem tego miesiąca. Poprzednich miesięcy nie można edytować.
Przykład
Użytkownik loguje się do aplikacji 30 kwietnia. Ma blokadę aktywną z wartością -2: do 28 kwietnia mógł edytować dni dotyczące bieżącego miesiąca kwietnia. Aktualnie może edytować tylko dni dotyczące następnych miesięcy, np. maja, czerwca.

Dostęp do Grafika urlopowego domyślnie jest włączony – opcja ustawiona na Aktywne. W celu wyłączenia dostępu do grafika urlopowego należy w schemacie uprawnień na zakładce Pozostałe zmienić opcję na Brak. Wówczas zalogowany do aplikacji użytkownik nie będzie widział nieobecności swoich współpracowników.

Akceptacja urlopów podwładnych w schemacie Domyślnym ustawiono na Brak. Jeśli kierownik/zastępca kierownika na mieć możliwość akceptacji urlopów podwładnych należy ustawić opcję Aktywne.

Intranet – dokumenty do pobrania w schemacie Domyślnym ustawiono na Aktywne, co oznacza, że użytkownik po zalogowaniu do aplikacji ma dostęp do menu Intranet i może pobierać dokumenty udostępnione przez Administratora. We własnych utworzonych schematach należy włączyć opcję w celu udostępnienia dokumentów pracownikom. W przypadku, kiedy pracownicy mają mieć zablokowany dostęp do dokumentów, należy ustawić opcję na Brak.

Intranet – rekrutacja wewnętrzna w schemacie Domyślnym ustawiono na Brak, co oznacza, że użytkownik po zalogowaniu do aplikacji nie będzie miał dostępu do zakładki Kariera i tym samym nie będzie mógł przeglądać wewnętrznych ofert pracy ani składać swoich aplikacji. Aby udostępnić taką funkcjonalność należy ustawić opcję na Aktywne.

Lista pracowników – adresy i dane etatowe podwładnych – w schemacie Domyślnym opcja ustawiona na Brak, co oznacza, że użytkownik po zalogowaniu do aplikacji nie będzie miał dostępu do adresów i danych etatowych swoich podwładnych z poziomu  listy pracowników. Aby udostępnić te dane należy ustawić opcję na Aktywne.

Praca zdalna – miesięczny limit dni – w schemacie Domyślnym opcja ustawiona na Brak, co oznacza, że użytkownik nie ma limitu w planowaniu pracy zdalnej. Po zaznaczeniu opcji Aktywne można określić miesięczny limit pracy zdalnej podając wartość od 0 do 31 dni.

Po zainstalowaniu aplikacji Comarch HRM, użytkownik admin ma przypisany schemat uprawnień Administrator. Natomiast wszyscy użytkownicy, którym wygenerowano konta otrzymują schemat Domyślny. Aby zmienić schemat wybranym użytkownikom należy skorzystać w menu z opcji Przypisz schemat.

  • Domyślny – pozwala na podgląd i edycję własnych danych (danych zalogowanej osoby). Jest to schemat, który otrzymują dodani Użytkownicy.
  • Administrator – schemat przeznaczony dla użytkownika zarządzającego aplikacją. Posiada pełne prawa do wszystkich operacji w aplikacji. Ma dostęp do danych swoich podwładnych oraz dostęp do Administracji, w tym do struktury całej firmy i dokumentów w Intranecie.

Przypisz schemat

W tym miejscu użytkownik zarządzający uprawnieniami może przypisać zdefiniowany schemat użytkownikom, dla których wygenerowano konta dostępu do aplikacji. Lista zawiera Nazwisko i imię, Akronim użytkownika oraz nazwę schematu uprawnień. Zmiana uprawnień polega na przypisaniu nazwy właściwego schematu.

Pod przyciskiem dostępna jest opcja Zaznacz wszystkich użytkowników, dzięki której możemy wykonać operację zmiany schematu dla wszystkich osób wyświetlonych na oknie. Po zaznaczeniu osoby lub grupy osób wybieramyPrzypisz schemat w celu zmiany schematu uprawnień. Wybór potwierdzamy opcją Zapisz.

Przycisk Zmień widok umożliwia przełączenie widoku w formie listy lub widok kafelkowy (na urządzeniach mobilnych tylko widok kafelkowy). Opcja filtrowania umożliwia wyszukanie użytkowników, którym przypisano określony schemat uprawnień.

Przypisz schemat – lista użytkowników

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?