Mój profil

Menu Mój profil znajduje się w prawym górnym rogu ekranu na desktopie, a na urządzeniach mobilnych w menu bocznym. Z rozwijanego menu można wybrać opcje: Moje dane, Moje dokumenty, Zmień hasło oraz Wyloguj.

Menu Mój profil

Moje dane

Widoczność sekcji Moje dane uzależniona jest od ustawienia uprawnienia do „Dane pracowników” Własne w schemacie uprawnień. Aby sekcja była widoczna uprawnienie musi być ustawione na Edycja lub Podgląd. Ustawienie uprawnienia Dane pracowników, Własne na „Brak” spowoduje, że Użytkownik nie będzie widział tej sekcji w swoim profilu.

Moje dane podzielone są na kilka zakładek:

 • Dane kontaktowe
 • Adresy
 • Dane etatowe
 • PPK
 • Ocena
 • Szkolenia
 • Inne

Zakładka Dane kontaktowe zawiera informacje dotyczące zalogowanego użytkownika. Z tego poziomu można uzupełnić lub zmienić dane dotyczące m.in. numeru pokoju, numeru telefonu służbowego, adresu e-mail, czy posiadanych komunikatorów. Można dodać lub zmienić swoje zdjęcie. Maksymalny rozmiar dodawanego zdjęcia to 5 MB.

Moje dane – Dane kontaktowe

Dane te przenoszone są do bazy systemu ERP, do formularza pracownika pod przyciskiem Dane dotyczące aplikacji Comarch HRM. Podobnie dane dotyczące służbowego telefonu, adresu e-mail i numeru pokoju wprowadzone przez operatora bazy danych ERP będą widoczne w aplikacji Comarch HRM.

Zakładka Adresy zawiera dane wyświetlane z formularza pracownika dotyczące uzupełnionych adresów zameldowania, zamieszkania i korespondencyjnego. Adres zameldowania jest wyświetlany zawsze, pozostałe dwa adresy są wyświetlane warunkowo, jeśli zostały uzupełnione w bazie danych systemu ERP.

Moje dane – Adresy

Zakładka Dane etatowe zawiera informacje dotyczące etatu. Dane te nie są edytowalne. Widoczność stawki zaszeregowania jest zależna od ustawień wprowadzonych w schemacie uprawnień pracownika. Zakładka widoczna tylko dla pracowników zatrudnionych na etat.

Moje dane – Dane etatowe

Zakładka PPK zawiera informacje dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych pracownika. Z tego poziomu, w zależności od statusu pracownika, dostępne są informacje związane ze statusem uczestnictwa w PPK oraz wysokością deklarowanych składek na PPK. Dane te nie są edytowalne. Dodatkowo w tym miejscu istnieje możliwość wygenerowania wydruków deklaracji związanych z PPK.  

Zakładka PPK jest widoczna, gdy z poziomu bazy danych systemu ERP została wskazana instytucja finansowa, z którą została zawarta umowa o zarządzanie PPK.

Moje dane – PPK

Zakładka Ocena pracownika zawiera informację o wadze pracownika oraz okresie w jakim ona obowiązuje. Wagę może dodać i zmienić przełożony, a zalogowany pracownik ma możliwość tylko podglądu obowiązującej go wagi. Za pomocą wag można różnicować stanowiska pracy w firmie. Zakładka w Moich danych będzie widoczna tylko wtedy, gdy pracownik ma uzupełnioną wagę. Wagę pracownik może również zobaczyć w Arkuszu oceny służącym do okresowej oceny pracownika.

Moje dane – Ocena

Zakładka Szkolenia zawiera informację o zrealizowanych przez pracownika szkoleniach.

Moje dane – Szkolenia

Zakładka Inne jest widoczna dla pracownika jeśli w schemacie uprawnień ma nadany limit pracy zdalnej oraz ustawiony dostęp do edycji lub podglądu pracy zdalnej. Widoczna w tym miejscu jest liczba dni wykorzystanej pracy zdalnej w miesiącu oraz przysługujący pracownikowi limit.

Moje dane – Inne

Moje dokumenty

Moje dokumenty – lista wydruków udostępnionych zalogowanemu pracownikowi. Wydruki mogą być udostępniane z bazy danych systemu ERP, a w aplikacji Comarch HRM zalogowany użytkownik może je zobaczyć i wydrukować.

Dostęp do wydruków udostępnionych użytkownikowi jest uzależniony od nadanych wcześniej uprawnień. Ustawienia w schemacie uprawnień dotyczące Dokumentów (własnych) mogą być następujące:

 • Edycja – możliwość pobranie dokumentów przez pracownika,
 • Podgląd – podgląd kafelków z dokumentami bez możliwości pobrania wydruku,
 • Brak – brak opcji Moje dokumenty w menu dla zalogowanego pracownika.

Operator zalogowany do bazy systemu ERP połączonej z Comarch HRM, ma dostęp do Archiwum wydruków,  gdzie może zarządzać wydrukami pracowników, tzn. dodawać lub usuwać wydruki widoczne w aplikacji Comarch HRM.

W bazie danych systemu ERP wydruki mogą być udostępnione na dwa sposoby:

 • Wydruk danych > wybór wydruku związanego z pracownikiem > Udostępnij w Comarch HRM: wydruk wykonany z formularza pracownika będzie widoczny w aplikacji Comarch HRM dla Użytkownika którego dotyczy.
 • CRM > Archiwum wydruków > dla wydruków z formularza pracownika wybór opcji w menu kontekstowym: Udostępnij w Comarch HRM lub Blokuj w Comarch HRM.

W aplikacji Comarch HRM zalogowany użytkownik zobaczy udostępnione mu wydruki, które są wykonane z poziomu otwartego formularza pracownika lub z poziomu listy pracowników, listy wypłat lub listy deklaracji jeśli ich definicja zawiera Podmiot jakim jest pracownik.

Seryjnie do aplikacji Comarch HRM można eksportować z programu Comarch ERP Optima jedynie wydruki kaskadowe, zawierające w nazwie zwrot 'wiele plików e-mail’.

Standardowe wydruki które mogą być widoczne w aplikacji to np.:

 • Wydruki z formularza pracownika (np. skierowanie na badania okresowe, ZUS IMIR)
 • Wydruki z formularza wypłaty (np. kwitek wypłaty)
 • Wydruki z listy wypłat (np. kwitek wypłaty – wiele plików e-mail)
 • Wydruki z listy pracowników (np. karta zasiłkowa – wiele plików e-mail)
 • Wydruki z listy deklaracji PIT (np. wydruki seryjne PIT-11 – wiele plików e-mail)

Dokumenty w aplikacji mogą być wyświetlane w widoku kafelkowym lub widoku listy. Mogą być posortowane wg nazwy, identyfikatora, opisu dokumentu lub daty wydruku. Można również wyszukać wydruk za pomocą opcji „Znajdź dokument”.

Moje dokumenty – widok kafelkowy

W oknie filtra możliwe jest wyszukiwanie dokumentów określonego rodzaju oraz ze wskazanego okresu wydrukowania. W menu Moje dokumenty domyślnie wyświetlane są dokumenty, których data wydruku dotyczy bieżącego miesiąca.

Widok filtra – moje dokumenty

– takie oznaczenie będzie widoczne w widoku kafelkowym dla wydruków, które zostały wyświetlone w Moich dokumentach, przez użytkownika zalogowanego do aplikacji Comarch HRM.

Jeśli w konfiguracji zaznaczono opcję Zabezpiecz pobrane dokumenty pracowników hasłem to pobrany na dysk dokument PDF będzie można otworzyć tylko po wprowadzeniu hasła otrzymanego na adres e-mail osoby pobierającej wydruk.

Pod przyciskiem Zmień widok możliwe jest przełączenie widoku kafelkowego do widoku listy dokumentów.

Moja e-Teczka

Widoczność sekcji Moja e-Teczka uzależniona jest od ustawienia uprawnienia do „Moja e-Teczka” Własne w schemacie uprawnień. Aby sekcja była widoczna uprawnienie musi być ustawione na Edycja lub Podgląd.

W tej sekcji Użytkownik będzie miał dostęp do dokumentów zgromadzonych w jego elektronicznej teczce osobowej. Będą tu widoczne wszystkie dokumenty, niezależnie od tego czy dodane zostały przez samego pracownika, jego przełożonego, czy operatora bezpośrednio w Comarch ERP (np. pracownika działu kadr).

Uprawnienie do podglądu własnej e-Teczki daje możliwość jedynie wyświetlenia zgromadzonych dokumentów. Ustawienie w schemacie uprawnienia do edycji własnej e-Teczki daje możliwość samodzielnego dodawania dokumentów oraz ich edycji, ale tylko do momentu kiedy znajdują się w części „Do zatwierdzenia”.

W celu dodania nowego dokumentu należy użyć przycisku .

Formularz dodawania dokumentu do własnej e-Teczki

Na oknie dodawania dokumentu z listy rozwijanej należy wskazać Tytuł dokumentu. Na liście znajdują się  pozycje dodane na listę słownikową „Tytuły dokumentów w e-Teczce” w bazie danych firmy w systemie Comarch ERP. Jako załącznik można wskazać pliki w formacie PDF. Opcjonalnie można dodać własny opis dokumentu. Pozostałe dane tj. data dokumentu oraz część e-Teczki są wypełnione automatycznie i nie podlegają edycji. Dokumenty dodane z poziomu Comarch HRM trafiają do części „Do zatwierdzenia”. Następnie Operator systemu ERP po ich weryfikacji przenosi dokumenty do właściwej części e-Teczki.

Dokumenty w sekcji moja e-Teczka mogą być wyświetlane w widoku kafelkowym lub widoku listy. W obu widokach dla danego dokumentu prezentowane są: tytuł dokumentu, numer dokumentu, część e-Teczki i data dokumentu.

moja e-Teczka, widok kafelkowy
moja e-Teczka, widok listy

Użytkownik może wyszukiwać dokumenty używając okna „Znajdź dokument” oraz filtrować widoczne dokumenty po tytule, części e-Teczki oraz dacie.

Wskazówka
Dokumenty dodawane poprzez aplikację Comarch HRM w nazwie dokumentu zawsze zawierają symbol HDOK, natomiast dokumenty dodane z poziomu systemu ERP zawierają symbol zgodny z ustawianiami po stronie systemu ERP. Domyślnym symbolem jest EDOK.

Kierownik z odpowiednimi uprawnieniami może dodawać dokumenty do e-Teczki dla swoich podwładnych. Ta funkcjonalność została opisana dokładniej tutaj.

 

Zmień hasło

Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany hasła, którym posługuje się do zalogowania w aplikacji. Można to wykonać wybierając w Moim profilu opcję Zmień hasło.

Aby zmienić hasło należy podać stare hasło, a następnie ustalić nowe hasło zgodne z polityką bezpiecznych haseł. Hasło musi się składać z co najmniej 8 znaków i spełniać podane zasady (duże litery, małe litery, cyfry, znak specjalny). W przypadku niespełnienia tych warunków pojawia się odpowiednia informacja.

Jeżeli Użytkownik nie pamięta hasła do aplikacji, to na oknie logowania może skorzystać z opcji jego resetowania. Opcja ta jest dostępna wyłącznie w sytuacji, gdy w konfiguracji aplikacji została ustawiona skrzynka pocztowa. W celu zresetowania hasła po wybraniu „Nie pamiętasz hasła?” należy wskazać adres email powiązany z kontem Użytkownika. Po podaniu prawidłowego adresu powiązanego wyłącznie z jednym kontem na wskazany adres przesyłana jest instrukcja resetu hasła.

Wygenerowanie nowego hasła jest również możliwe z poziomu konta Administratora. W tym celu należy wykorzystać opcję Generuj hasła.

Wyloguj

Opcja Wyloguj pozwala na opuszczenie aplikacji.

Czy ten artykuł był pomocny?