Zakładanie konta użytkownika

Zarządzanie kontami użytkowników aplikacji IoT MES – zarówno operatorów produkcji jak i użytkowników posługujących się aplikacją Supervisor – znajduje się w zakładce Użytkownicy. Zakładka ta składa się z dwóch części składowych:

W celu utworzenia nowego konta użytkownika należy w menu po lewej stronie wybrać zakładkę Użytkownicy a następnie klikając w przycisk  Dodaj nowego użytkownika (znajdujący się w prawym górnym rogu).

Po kliknięciu w przycisk następuje załadowanie formularza tworzenia użytkownika.

Formularz składa się z dwóch części –  Szczegóły użytkownika oraz Typ użytkownika.

Sekcja pierwsza – Szczegóły użytkownika

Sekcja ta zawiera podstawowe dane wymagane do stworzenia nowego użytkownika w systemie takie jak:

 • Login – unikalna nazwa służąca się do logowania do systemu
 • Imię 
 • Nazwisko
 • Typ użytkownika – rodzaj konta w systemie służący do logowania się do systemu Supervisor, MES lub obu jednocześnie

Uwaga
Login musi być nazwą unikatową. W przypadku wprowadzenia nazwy która już istnieje w systemie zostanie wyświetlony komunikat Użytkownik o takiej nazwie już istnieje. System uniemożliwi zapisanie takiego użytkownika 

Po uzupełnieniu pierwszego kroku istnieje możliwość zapisania danych klikając przycisk Potwierdź. 

Wskazówka
W zależności od wybranego Typu użytkownika krok drugi może różnić się od siebie.
 1. Typ użytkownika: Supervisor

Po wybraniu w kroku pierwszym typu użytkownika Supervisor formularz przyjmuje dwa pola które należy uzupełnić.

 • adres e-mail – wymagany do aktywacji swojego konta w systemie (patrz rozdział aktywacja konta)
 • Rola – uprawnienie dostępu do modułów systemu (patrz rozdział Role w systemie )

Po uzupełnieniu tych danych tak jak to miało miejsce w kroku pierwszy przycisk Potwierdź jest aktywny. Gdy wszystkie wprowadzone przez nad dane są poprawne należy wcisnąć przycisk Utwórz. Nowe konto z uprawnieniem Supervisor zostanie stworzone w systemie. Formularz tworzenia użytkownika zamyka się i następuje powrót do listy użytkowników.

2.Typ użytkownika: MES

Drugim typem, który można wybrać w pierwszym kroku jest użytkownik typu MES. Typ ten służy do logowania się do systemu produkcyjnego aplikacji. Formularz tworzenia tego użytkownika różni się nieco od pierwszego typu Supervisor. Występują tutaj inne pola wymagane. Formularz ten składa się z takich pól jak:

 • Role – uprawnienie dostępu do modułów systemu (patrz rozdział Role w systemie )
Uwaga
Role użytkownika Supervisor a role użytkownika MES są to różne uprawniania w systemie. Brak jest możliwości podpięcia uprawnień między różnymi typami użytkownika
 • Zasób produkcyjny – specjalne uprawnienie wymagane do zalogowania się do systemu MES. Zasób produkcyjny jest importowany z systemu klasy ERP  (patrz rozdział Zasoby Produkcyjne)
 • Stanowisko – miejsce pracy użytkownika. Stanowisko jest opcja nie wymaganą w przypadku jego braku, użytkownik będzie miał dostęp do wszystkich miejsc pracy.
 • PIN oraz Powtórz PIN – są to opcje służące do zalogowania się do systemu MES. W odróżnieniu od użytkownika Supervisor, który może zalogować się do systemu tylko hasłem, użytkownik systemu MES może logować się PIN-em lub kartą do logowania (patrz rozdział Podpięcie karty użytkownikowi)
Uwaga
Utworzeniu PIN-u służy do pierwszego logowania do systemu MES. Podczas pierwszego logowania użytkownik zostanie poproszony o ustawienie swojego własnego PIN-u

Po wprowadzeniu wszystkich danych tak jak to miało miejsce dla typu użytkownika Supervisor należy zapisać zmiany klikając przycisk Potwierdź. Po potwierdzeniu danych następuje powrót do listy użytkowników.

3. Typ użytkownika Supervisor i MES

System pozwala również na utworzenie użytkownika posiadającego podwójny typ Supervisora  + MES. Taki typ użytkownika zaleca się dla osób potrzebujących dostęp zarówno do panelu operatorskiego jak i części administracyjnej systemu – np. kierownik produkcji.

Formularz nie różni się niczym od poszczególnych użytkowników z tą różnicą, że oba formularze są dostępne jednocześnie.

 

Edycja Użytkowników

Stworzonego wcześniej użytkownika w systemie istnieje możliwość edycji w celu wprowadzenia zmian. W tym celu należy kliknąć na ikonę trzech kropek znajdującą się z prawej strony od daty utworzenia użytkownika. Z menu rozwijalnego należy wybrać opcje Edytuj.

Uwaga
Podczas edycji użytkownika brak jest możliwości zmiany Login-u

Po wprowadzeniu zmiany do formularza zarówno w kroku pierwszy jak i drugim istnieje możliwość zapisania zmian. Należy kliknąć przycisk Zapisz znajdujący się  w prawym dolnym rogu. Po zapisaniu zmian następuje powrót do listy użytkowników.

Zablokowanie dostępu użytkownikowi do systemu

System umożliwia zablokowanie dostępu użytkownikowi do systemu. W celu ograniczenia dostępu danemu użytkownikowi do systemu należy kliknąć w ikonę trzech kropek (tak jak to miało miejsce podczas edycji) ale tym razem wybrać opcję Wyłącz. Status użytkownika zmieni się z Aktywnego na Wyłączony. 

Uwaga
Po wyłączeniu danego użytkownika nie ma on możliwości zalogowania się do systemu.

Wyłączenie użytkownika jest procesem odwracalnym – każdego wcześniej wyłączonego użytkownika można ponownie włączyć w systemie. Należy ponownie odszukać go na liście użytkowników nacisnąć ikonę trzech kropek i tym razem wybrać opcję Włącz. Status użytkownika zmienia się z Wyłączony na Aktywny.

Uwaga
W systemie zablokowano możliwość wyłączenia użytkownika administratora – w celu zabezpieczenia systemu przed utratą dostępu do systemu

Szukaj oraz Filtruj

W systemie wprowadzone są dodatkowe opcje umożliwiające sprawniejsze wyszukiwanie użytkowników, należą do nich: pole Szukaj oraz Filtruj.

W polu Szukaj należy wpisać cześć lub całą nazwę frazy jaką chcemy wyszukać. Zostaną wyświetlone wszystkie rekordy spełniające warunki danej frazy wyszukiwania. Wyszukiwać można po nazwie oraz imieniu i nazwisku użytkownika.

Uwaga
W przypadku wprowadzenia nazwy która nie istnieje w systemie zostanie wyświetlony komunikat: „Nie znaleziono użytkowników/Nie znaleziono użytkowników pasujących do wprowadzonych kryteriów wyszukiwania.

Oprócz pola wyszukiwania w systemie znajduje się opcja filtru po stanie użytkownika. W celu wejścia w jego ustawienie należy kliknąć w przycisk Filtruj.

Zostanie wyświetlone nowo okno Filtr zaawansowany, który posiada menu rozwijalne z możliwością wybrania opcji stanu.

W obecnej chwili istnieje możliwość filtrowania po trzech stanach to jest:

 • Aktywny
 • Wyłączony
 • Zablokowany

Po wybraniu kryteriów wyszukiwania należy kliknąć przycisk Zastosuj. Nastąpi zamknięcie okna filtru zaawansowane i powrót do listy użytkowników. Wyświetlona zostaje lista użytkowników spełniających wymagania ustawiona w filtrze.

Ustawienia filtra można też wyłączyć – należy ponownie wejść w Filtr kliknąć opcje Wyczyść a następnie Zastosuj. Nastąpi wyczyszczenie filtra oraz powrót do listy użytkowników. Ponownie dostępni są wszyscy użytkownicy.

Czy ten artykuł był pomocny?

Leave A Comment?