Integracja Comarch Mobile z KSeF

Wstęp

Artykuł opisuje zmiany w aplikacji Comarch Mobile związane z wprowadzeniem od 1 stycznia 2022 roku możliwości korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), który daje możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych, jako jednej z dopuszczanych form dokumentowania transakcji obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. Za niedługo wdrożenie KSeF w firmie będzie obowiązkiem firmy.

Faktury ustrukturyzowane to faktury wystawiane przez podatników za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (KSeF) oznaczone przydzielonym numerem identyfikującym fakturę w tym systemie. Otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF będzie wymagało akceptacji odbiorcy takiej faktury. W sytuacji gdy odbiorca faktury ustrukturyzowanej nie wyrazi zgody na jej otrzymanie przy użyciu KSeF, wystawca zachowa prawo do wystawienia faktury ustrukturyzowanej w systemie, a wystawioną w ten sposób fakturę będzie zobowiązany przekazać odbiorcy w inny uzgodniony z nim sposób.

W przypadku, gdy wystawca faktury w momencie tworzenia dokumentu i przekazywania go odbiorcy nie skorzysta z KSeF nie będzie miał już możliwości procesowania faktury za pośrednictwem KSeF.

Konfiguracja systemu ERP Altum na potrzeby obsługi Krajowego Systemu Obsługi e-Faktur została opisana TUTAJ.

Zmiany w aplikacji Comarch Mobile dotyczą obsługi KSEF w następującym zakresie:

 1. Obsługę parametru „Odbiór faktur przez KSeF” oraz daty jego włączenia („Obsługa KSeF od:”)
 2. W zakresie synchronizacji parametru obsługi KSeF oraz jej daty włączenia w konfiguracji firmy w ERP Altum. Komunikacja dotyczy:
  • Przekazywania wartości parametru z Comarch ERP Altum do Comarch Mobile
  • Przekazywania wartości parametru z Comarch Mobile do Comarch ERP Altum
 3. Wprowadzenia blokady lub umożliwienia drukowania faktur w zależności od wartości parametru „Odbiór faktur przez KSeF”
 4. Pobieranie numeru KSeF oraz zapisywanie go na wydruku faktur
Uwaga
W okresie dobrowolności korzystania z KSeF możliwe jest włączenie/wyłączenie obsługi w dowolnym momencie. W momencie ustalenia obligatoryjności korzystania z KSeF na podstawie obowiązujących przepisów edycja parametru nie będzie możliwa.

Parametr „Odbiór faktur przez KSeF” w Comarch Mobile

Parametr „Odbiór faktur przez KSeF” jest dostępny w aplikacji, jeśli został włączony z poziomu konfiguracji firmy w ERP Altum.

Uwaga
Jeżeli w konfiguracji firmy parametr jest wyłączony, to na karcie kontrahenta nie ma możliwości jego włączenia.

Parametr „Odbiór faktur przez KSeF” jest widoczna na karcie kontrahenta:

Karta kontrahenta, bez obsługi KSeF oraz z obsługą KSEF

Z poziomu aplikacji Comarch Mobile użytkownik ma możliwość włączenia lub wyłączenia parametru:

 • z poziomu edycji kontrahenta w sekcji Księgowe:
Edycja kontrahenta, parametr Odbiór faktur przez KSeF
 • z poziomu dodawania nowego kontrahenta w sekcji Księgowe
Dodawanie kontrahenta, Odbiór faktur przez KSeF

Zmiany na nagłówku dokumentu w Comarch Mobile

Numer KSeF do aplikacji Comarch Mobile importowany jest z ERP Altum. Funkcjonalność KSeF w ERP Altum została opisana TUTAJ.

Zaimportowany numer KSeF widoczny jest na nagłówku dokumentu pod polem Faktura sprzedaży.

Nr KSeF na nagłówku dokumentu

Zmiany dotyczące wydruku w Comarch Mobile

Z poziomu aplikacji mobilnej wydruk na drukarce fiskalnej dokumentu Faktury sprzedaży jest możliwy wyłącznie w przypadku, gdy:

 • parametr Obsługa faktur przez KSeF dla kontrahenta, na którego wystawiono dokument, jest wyłączony;
 • parametr Obsługa faktur przez KSeF dla kontrahenta, na którego wystawiono dokument, jest włączony, ale data wystawienia dokumentu jest wcześniejsza niż data ustawiona dla parametru Obsługa KSeF od:. Możliwe jest wskazanie daty rozpoczęcia obsługi KSeF z poziomu konfiguracji firmy w ERP Altum.

Z poziomu aplikacji mobilnej wydruk do pdf lub wysłanie mailem dokumentu Faktury sprzedaży jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy:

 • parametr Obsługa faktur przez KSeF dla kontrahenta, na którego wystawiono dokument, jest wyłączony;
 • parametr Obsługa faktur przez KSeF dla kontrahenta, na którego wystawiono dokument, jest włączony, ale data wystawienia dokumentu jest wcześniejsza niż data ustawiona dla parametru Obsługa KSeF od:;
 • parametr Obsługa faktur przez KSeF dla kontrahenta, na którego wystawiono dokument, jest włączony, data wystawienia dokumentu jest równa lub późniejsza niż data ustawiona dla parametru Obsługa KSeF od: i jest uzupełniony numer KSeF.
Przyklad

Przykład wydruku faktury, która posiada numer KSeF.

Wydruk PDF faktury sprzedaży z numerem KSeF

Czy ten artykuł był pomocny?