Formularz noty odsetkowej

image_print

Formularz noty odsetkowej posiada trzy statusy: Bufor/ Zatwierdzony/ Anulowany. Na formularzach zatwierdzonych i anulowanych pola są niedostępne do edycji.

Formularz obsługują standardowe przyciski, opisane szczegółowo w artykule Standardy w programie niniejszego podręcznika.

W tym miejscu zostaną opisane tylko przyciski i pola charakterystyczne dla tego formularza.

Nagłówek:

Bufor – jeżeli parametr jest zaznaczony – dokument w buforze, jeżeli odznaczony – dokument zatwierdzony i niepodlegający edycji. Jeżeli dokument zostanie zatwierdzony ale nie będzie jeszcze zaksięgowany, można skorzystać z funkcji Cofnij do bufora udostępnionej w menu kontekstowym. Dla zatwierdzonej noty odsetkowej, która nie została zaksięgowana, w menu kontekstowym, udostępniona jest również opcja Anuluj. Anulowane Noty odsetkowe wyświetlane są na liście w kolorze czerwonym.

Dokument – przycisk otwierający listę schematów numeracji Not odsetkowych i pole z symbolem numeracji.

Numer – numer dokumentu wg schematu numeracji.

Konto – przycisk otwierający Plan kont dla bieżącego okresu obrachunkowego i pole z numerem wybranego konta oraz niedostępne do edycji pole z nazwą konta.

Uwaga
Aby zmienić konto na formularzu noty odsetkowej należy wcześniej usunąć już wygenerowane pozycje.

Kategoria – przycisk otwierający listę kategorii, pole z kodem kategorii oraz dostępne do edycji pole z opisem kategorii. Pole zawsze dostępne do edycji.

Sekcja: „Odsetki”: w której użytkownik określa wg jakiej skali naliczać odsetki: odsetek ustawowych, podatkowych czy indywidualnych. Lista rozwijana z opcjami: Ustawowe od zaległości, Indywidualne, Podatkowe, Od zaległości w transakcjach handlowych.

Ustawowe od zaległości – stawki do wyliczanych odsetek pobierane są z Konfiguracji Programu/ Kasa/Bank/ Odsetki ustawowe od zaległości.

Indywidualne – wyświetlane jest dodatkowe pole umożliwiające wpisanie odsetek.

Podatkowe – stawki do wyliczanych odsetek pobierane są z Konfiguracji Programu/ Kasa/Bank/ Odsetki podatkowe.

Od zaległości w transakcjach handlowych – stawki do wyliczanych odsetek pobierane są z Konfiguracji Programu/ Kasa/Bank/ Odsetki od zaległości w transakcjach handlowych.

Rodzaj odsetek ustawia się domyślnie w zależności od typu podmiotu związanego z wybranym kontem słownikowym w polu Konto:

 • Ustawowe od zaległości dla: słownika kontrahentów, którzy na karcie na zakładce [Handlowe], mają zaznaczony status Osoba fizyczna, dla słownika pracowników, wspólników, urzędów, towarów, środków trwałych oraz kont rozrachunkowych niesłownikowych,
 • Od zaległości w transakcjach handlowych dla: słownika kontrahentów, którzy na karcie, na zakładce [Handlowe], mają zaznaczony status Podmiot gospodarczy oraz słownika banków.

Zmiana rodzaju odsetek jest możliwa tylko na formularzu bez wygenerowanych pozycji.

Data dokumentu:

Płatność – forma płatności – lista rozwijana z dostępnymi formami płatności.

Termin – termin płatności.

Waluta: pole niedostępne do edycji, waluta pobierana jest z konta księgowego wybranego na dokumencie. Jeżeli konto jest walutowe – pojawi się dodatkowo możliwość wybrania kursu. Kurs inicjowany jest dla daty określonej w polu Data dokumentu. Za pomocą tego kursu będzie przeliczana kwota wyliczonych odsetek na walutę systemową.

Opis – pole na opis dokumentu.

Wprowadził: operator, który dodał dokument oraz data dodania.

Zmodyfikował: operator, który zmodyfikował dokument oraz data ostatniej modyfikacji.

Formularz noty odsetkowej

Pozycje:

Numer – numer dekretu, numer dokumentu na dekrecie.

Opis – opis dekretu. Pole dostępne do edycji.

Od – data od której naliczane są odsetki wg stopy w kolumnie Stopa.

Do – data, do której naliczane są odsetki wg stopy w kolumnie Stopa.

Zwłoka – liczba dni pomiędzy datą Do i datą Od.

Kwota – Podstawa naliczania odsetek.

Stopa – stopa odsetek wg której liczone są odsetki w danej pozycji.

Odsetki – kwota odsetek wyliczona dla pozycji.

 Generuj elementy noty odsetkowej (<F8>) – przycisk służący do generowania pozycji noty odsetkowej.

 Zmień pozycję – podgląd/edycja zapisanego wcześniej dokumentu – służy do edycji pola Opis. Przycisk aktywny jeżeli na liście jest przynajmniej jedna pozycja.

Generowanie pozycji noty odsetkowej

Generowanie pozycji odbywa się za pomocą ikony  lub przycisku <F8>. Po wywołaniu funkcji wyświetlana jest lista wszystkich rozrachunków:

 • które są rozrachowane lub częściowo rozrachowane po terminie płatności i nie były jeszcze wybrane na żadnej Nocie odsetkowej.

Znalezione dekrety wyświetlane są w oknie, na którym użytkownik może zaznaczyć wybrane lub wszystkie pozycje i przenieść je na Ponaglenie zapłaty. Lista dokumentów sortowana jest według kolumny Termin.

Dokumenty proponowane do generacji noty odsetkowej

Okno z dokumentami proponowanymi do generacji not odsetkowych zawiera następujące elementy:

Tabelę z kolumnami:

 • zaznaczenie
 • Numer – numer dokumentu z pola Nr dokumentu na dekrecie
 • Termin – termin płatności
 • Kwota – kwota całego dekretu
 • Data zapłaty – data rozrachunku
 • Zapłacono – kwota zapłacona
 • Waluta

Przeterminowane powyżej – filtr zawężający listę dokumentów do takich, które zostały rozrachowane więcej niż wpisana w tym polu ilość dni po terminie

Szukaj – przycisk, którego naciśnięcie spowoduje pojawienie się pola do przeszukiwania listy po wszystkich kolumnach.

Seryjne/wsadowe generowanie not odsetkowych

Seryjne generowanie Not odsetkowych dostępne jest z listy not odsetkowych pod ikoną strzałki obok ikony plusa:

 

Dokumenty będą generowane jeżeli będą posiadać chociaż jedną pozycję.

Wybranie opcji Dodaj seryjnie spowoduje pojawienie się okna dialogowego, w którym należy określić, dla jakiej daty oraz dla jakiego zakresu kont będą generowane dokumenty:

Dokument – pole, w którym użytkownik będzie mógł wybrać schemat numeracji, domyślnie podpowiadany jest domyślny schemat numeracji.

Na dzień – domyślnie podpowiadana jest data bieżąca, istnieje jednak możliwość jej zmiany,

Odsetki – wybór odsetek: Wg statusu podmiotu, Ustawowe od zaległości, Indywidulane, Podatkowe, Od zaległości w transakcjach handlowych,

Opcja Wg statusu podmiotu oznacza, że typ odsetek będzie domyślnie ustawiany w zależności od typu konta:

 • odsetki ustawowe od zaległości: dla kont słownikowych kontrahentów, którzy na karcie na zakładce [Handlowe] mają zaznaczony status Osoba fizyczna oraz dla kont słownikowych pracowników, wspólników, urzędów, towarów, środków trwałych, a także dla kont rozrachunkowych niesłownikowych,
 • odsetki od zaległości w transakcjach handlowych: dla kont słownikowych kontrahentów, którzy na karcie na zakładce [Handlowe] mają zaznaczony status Podmiot gospodarczy oraz dla kont słownikowych banków.

Od konta – przycisk wywołujący Plan kont, wpisane konto może być kontem syntetycznym,

Do konta – przycisk wywołujący Plan kont, wpisane konto może być kontem syntetycznym,

Generuj Noty gdy suma odsetek jest wyższa niż … – użytkownik podaje kwotę w walucie, w jakiej generowana będzie nota; jeżeli dla danej Noty suma odsetek jest wyższa od zadanej kwoty – dokument jest zapisywany; jeżeli jest niższa – dokument nie jest zapisywany.

Seryjne generowanie not odsetkowych

Księgowanie not odsetkowych

Księgowanie Not odsetkowych odbywa się za pomocą schematu księgowego; typ schematu: Noty odsetkowe KH.

Na liście not odsetkowych, istnieje domyślny filtr: Dokumenty niezaksięgowane, który zawęża listę not tylko do tych, które nie są zaksięgowane schematem.

Czy ten artykuł był pomocny?