Rozliczenie roczne PIT-36/PIT-36S

image_print
Uwaga
Deklaracja roczna PIT-36/PIT-36S w wersji 26 dostępna jest od wersji 2019.1.1 programu Comarch ERP Optima

Deklaracja roczna PIT-36 dostępna jest z poziomu Księgowość/ Zaliczki na PIT-36 jako Deklaracja roczna PIT-36/PIT-36S wersja 26.

W przypadku, gdy jako rodzaj księgowości wybrano Księgowość kontową, deklaracja jest obliczana na podstawie zestawienia systemowego PIT-36, skąd pobierane są kwoty przychodów i kosztów całego roku oraz z listy kwot do deklaracji dostępnych na karcie właściciela, skąd pobierane są kwoty odliczeń od dochodu i podatku.

W przypadku, gdy jako rodzaj księgowości wybrano Księgę podatkową, deklaracja jest obliczana na podstawie zapisów Księgi podatkowej oraz danych wprowadzonych na Karcie indywidualnych kwot danego podatnika, skąd pobierane są kwoty odliczeń od dochodu i podatku.

Uwaga
Deklaracje roczne PIT-36 oraz ich korekty nie uwzględniają zmiennych udziałów wspólnika. Deklaracje roczne uwzględniające zmienne udziały zostaną dodane, gdy pojawią się nowe wzory rozliczeń rocznych za 2019 r.
Uwaga
W sytuacji gdy użytkownik posiada moduł Płace i Kadry jest możliwość drukowania adresu zamieszkania na deklaracji rocznej PIT-36/PIT-36S. Adres zamieszkania przenosi się na deklaracje jeżeli jest wypełniony na formularzu właściciela z poziomu Ogólne/ Inne/ Właściciele w dodatkowych danych kadrowych oraz na drugiej zakładce Nr ident./podatki jest zaznaczony parametr Adres zamieszkania zamiast adresu zameldowania na deklaracji PIT.
Uwaga
Jeżeli w Konfiguracji jako rodzaj księgowości wybrano Księgę podatkową i na formularzu właściciela dodano kwotę indywidulaną w miesiącu, w którym nie ma żadnego zapisu w KPiR to w celu prawidłowego wyliczenia deklaracji PIT‑36/PIT-36S użytkownik musi dodać zapis do KPiR z zerową kwotą.
Uwaga

W przypadku wyliczenia deklaracji PIT-36S dla przedsiębiorstwa w spadku prosimy o zweryfikowanie poprawności deklaracji. Poniżej lista pól, które nie są wysyłane i nie należy ich uzupełniać na deklaracji:

 • 7, 8, 37, 37A, 38A, 39, 39A, 40, 40A, 41,41A, 42_1, 42_2, 43 – 52, 58 – 93, 98 – 156, 158, 160, 163, 165 – 168, 170, 172, 174, 176, 178 – 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191 – 193, 195 – 197, 200, 205, 207 – 210, 212, 214, 270 – 327, 331, 333, 335, 337, 354 – 365, 378 – 389, 402 – 413, 422, 425 – 427, 433 – 436.
 • Nie wysyłany jest załącznik PITD/2K.
 • Nie wysyłane są dane małżonka za wyjątkiem załącznika PIT/O.

 

Aby obliczyć powyższą deklarację na liście deklaracji, z rozwijalnego menu  należy wybrać opcję Deklaracja roczna PIT-36/PIT-36S wersja 26, a następnie nacisnąć przycisk .

Formularz składa się z ośmiu zakładek, których nazwy są odwzorowaniem poszczególnych sekcji na oryginale deklaracji.

Zakładka 1 – [Sekcja A-C]

Przed wykonaniem obliczenia deklaracji, należy na zakładce 1 uzupełnić odpowiednie informacje:

Rok – rok, za który deklaracja ma być przeliczona.

Właściciel – wybór podatnika z listy wspólników otwieranej przyciskiem  lub wpisując akronim podatnika.

Kliknięcie w ikonę  powoduje przeniesienie na formularz danych właściciela za odpowiedni okres.

Identyfikator podatkowy – wybór identyfikatora podatkowego NIP czy PESEL.

Dotyczy wersji: 2019.2.1
Po zaznaczeniu parametru Przedsiębiorstwo w spadku w polu Identyfikator podatkowy domyślnie zaznaczana jest opcja NIP.

Przedsiębiorstwo w spadku – parametr powinien zaznaczyć podatnik będący przedsiębiorstwem w spadku.

Dotyczy wersji: 2019.2.1
Zaznaczenie parametru powoduje zablokowanie do edycji i wyzerowanie kwot (o ile były uzupełnione) w poz.: 7, 8, 37, 37A, 38A, 39, 39A, 40, 40A, 41, 41A, 42_1, 42_2, 43-52, 58-93, 98-156, 158-160, 163, 165-168, 170, 172, 174, 176, 178-179, 181, 183, 185, 187, 189, 191-193, 195-197, 200, 205, 207-210, 212, 214, 271-327, 331, 333, 335, 337, 354- 365, 378-389, 402-413, 422, 425-427 oraz 433-436. Jeżeli użytkownik naliczył deklarację PIT-36S(26) w poprzedniej wersji programu to przeliczenie deklaracji przyciskiem pioruna powoduje wyzerowanie kwot w wyżej wymienionych pozycjach (o ile były uzupełnione).

Uwzględniać zapisy w buforze – zaznaczenie tego parametru spowoduje, że program przy obliczeniach uwzględni zapisy w buforze.

Parametr Zablokuj deklarację przed zmianami zabezpiecza deklarację przed skasowaniem i zmianami.

Obliczona przez, zatwierdzona przez – kod operatora, który dokonał obliczenia i zatwierdzenia (zablokowania) deklaracji oraz daty tych operacji.

Wybór sposobu opodatkowania – podatnik może rozliczać się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem (art. 6 ust. 2), dla wdów i wdowcówlub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Cel złożenia formularza – złożenie zeznania lub korekta zeznania.

Sekcja Bzawiera dane małżonka.

Sekcja Czawiera informacje dodatkowe o przychodach i zwolnieniach, dotyczących podatnika i jego małżonka.

Dotyczy wersji: 2019.2.1
Podczas próby zaznaczenia poz. 37 uzyskiwał przychody wyłącznie z emerytury- renty zagranicznej oraz równocześnie poz. 38, 39 lub 41 pojawia się komunikat: Jeśli zaznaczono pozycję 37 nie można zaznaczyć pozycji 38, 39, 41. Podczas próby zaznaczenia poz. 38, 39 lub 41 i równocześnie poz. 37 pojawia się komunikat: Aby zaznaczyć pozycję 37 należy odznaczyć pozycje 38,39 i 41.

 Przelicz deklarację – przycisk pozwala na przeliczenie deklaracji za wybrany rok, deklaracja może zostać przeliczona również za pomocą klawisza <F8>.

Uwaga
Po obliczeniu deklaracji, użytkownik powinien sprawdzić w dalszej części formularza te pola, które nie są pobierane automatycznie przez program i wymagają ewentualnego uzupełnienia.

Po przeliczeniu deklaracji wyświetlane są następujące informacje:

Zakładka 2 – [Sekcja D] – zawiera zestawienie łącznych przychodów i kosztów uzyskania przychodu ze wszystkich działalności gospodarczych oraz najmu, podnajmu lub dzierżawy. W tym miejscu program wylicza odpowiednio wartość dochodu lub straty.

Zakładka 3 – [Sekcja E] – zawiera dochód zwolniony od podatku, który jest pobierany z listy indywidualnych odliczeń podatnika, wartość straty z lat ubiegłych zgodnie z art. 9 ust. 3 i 3a oraz dochód po odliczeniu dochodu zwolnionego i straty.

Zakładka 3 – [Sekcja F] – zawiera kwoty indywidualnych odliczeń podatnika od dochodu. Na formularzu nie ma możliwości bezpośredniego wprowadzenia odliczeń – kwoty odliczeń są na deklarację pobierane z kartoteki indywidualnych odliczeń podatnika, oprócz odsetek od kredytu mieszkaniowego.

Zakładka 4 – [Sekcja G – I] – w części tej uwidoczniona jest wartość podatku, jak również wartość odliczenia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. Na zakładce tej uwidocznione są również pozostałe odliczenia od podatku.

Do wyliczenia kwoty w poz. 202 Obliczony podatek na deklaracji PIT-36/PIT-36S(26) nie jest brana pod uwagę ulga podatkowa uzupełniona w Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Stałe podatkowe ani ulga wskazana na formularzu wspólnika. Podatek dochodowy liczony jest według wzoru:

 • Dla dochodu <= 85 528 zł: 18% podstawy obliczenia podatku – kwota wolna od podatku,
 • Dla dochodu > 85 528 zł: 15 395,04 zł + 32% nadwyżki podstawy obliczenia podatku ponad 85 528 zł – kwota wolna od podatku.

Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa powyżej, odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 albo art. 37 ust. 1 lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, wynosi:

 • 1 440 zł: dla podstawy obliczenia podatku <= 8 000 zł,
 • 1 440 zł – kwota obliczona według wzoru: 883,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł: dla podstawy obliczenia podatku > 8 000 zł <= 13 000 zł,
 • 556,02 zł – dla podstawy obliczenia podatku > 13 000 zł <= 85 528 zł,
 • 556,02 zł – kwota obliczona według wzoru: 556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł: dla podstawy obliczenia podatku > 85 528 zł <= 127 000 zł,
 • jeżeli podstawa obliczenia podatku > 127 000 to kwota zmniejszającej podatek nie jest odejmowana.

Kwota w poz. 202 Obliczony podatek zaokrąglana jest do dwóch miejsc po przecinku.

Zakładka 5 – [Sekcja J – K] – na zakładce znajduje się informacja o należnych zaliczkach, należnym podatku, zapłaconym podatku oraz zapłaconych zaliczkach dla poszczególnych miesięcy/kwartałów. Kwoty wyliczone w pozycjach dotyczących należnych zaliczek przenoszone są automatycznie do pozycji dotyczących zapłaconych zaliczek (za ten sam miesiąc/kwartał). Użytkownik ma możliwość edycji tych kwot. Jeżeli w pozycji Należnej zaliczki jest 0 i użytkownik ręcznie uzupełni tą kwotę to automatycznie zaktualizuje się wartość Zapłaconej zaliczki, pod warunkiem, że jej wartość była również równa 0. Zmiana kwoty w pozycji Zapłaconej zaliczki nie aktualizuje kwoty Należnej zaliczki.

Zakładka 5 – [Sekcja L-P] – zawiera informacje o kwocie podatku do zapłaty lub kwocie nadpłaty, zryczałtowany podatek, odsetki naliczone oraz należne zaliczki za poszczególne miesiące.

Zakładka 6 – [Sekcja Q-U] – to informacja o załącznikach, wniosek o przekazanie 1% podatku na rzecz OPP oraz informacja o karcie dużej rodziny. Kwota 1% podatku jest automatycznie wyliczana po uzupełnieniu na formularzu deklaracji rocznej Numeru KRS organizacji. Wnioskowaną kwotę można pomniejszyć.

Uwaga
Program Comarch ERP Optima oferuje możliwość swobodnego wyboru wspieranej Organizacji Pożytku Publicznego kwotą z tytułu 1% podatku należnego.
Uwaga
Import Organizacji Pożytku Publicznego z serwera Comarch jest dostępny wyłącznie dla Klientów z aktualną gwarancją.

Użytkownik ma możliwość zaznaczenia w poz. 436 Osoba posiadająca ważną KDR opcji podatnik lub małżonek (jeżeli w poz. 6 Wybór sposobu opodatkowania zaznaczono opcję wspólnie z małżonkiem (art. 6 ust. 2).

Zakładka 7 – [Załączniki] – zawiera listę załączników PIT/B, i PIT/O, PIT/D, PIT-2K, PIT/ZG, PIT/Z i PIT/BR dla podatnika oraz małżonka (aktywne do ręcznego wypełnienia przez użytkownika.

Zakładka 8 – [e-Deklaracje].

Kliknięcie w ikonę   z poziomu formularza deklaracji PIT-36/PIT-36S powoduje otwarcie Listy kwot deklaracji właściciela.

Deklaracja roczna PIT-36/PIT-36S Wersja 26:

 • Posiada możliwość uzupełniania przychodów z innych źródeł niż działalność gospodarcza.
 • Umożliwia wspólne rozliczenie z małżonkiem.
 • Zawiera załącznik PIT/O (dostępny na zakładce [Załączniki] na formularzu deklaracji rocznej PIT‑36/PIT-36S) wraz z wydrukiem. Istnieje możliwość dodania dowolnej liczby załączników PIT/O.
 • Zawiera załącznik PIT/B (dostępny na zakładce [Załączniki] na formularzu deklaracji rocznej PIT-36/PIT-36S) wraz z wydrukiem. Istnieje możliwość dodania dowolnej liczby załączników PIT/B oprócz tych wyliczonych automatycznie zarówno dla podatnika jak i małżonka.
 • Zawiera załącznik PIT/D (dostępny na zakładce [7 Załączniki] na formularzu deklaracji rocznej PIT‑36/PIT-36S) wraz z wydrukiem. Istnieje możliwość dodania tylko jednego załącznika PIT/D.
 • Zawiera oświadczenie PIT-2K (dostępne na zakładce [7 Załączniki] na formularzu deklaracji rocznej PIT‑36/PIT-36S po zaznaczeniu na formularzu PIT/D parametru Podatnik po raz pierwszy dokonuje odliczeń w ramach ulgi odsetkowej) wraz z wydrukiem. Istnieje możliwość dodania tylko jednego oświadczenia PIT-2K.
 • Zawiera załącznik PIT/ZG (dostępny na zakładce [Załączniki] na formularzu deklaracji rocznej PIT‑36/PIT-36S) wraz z wydrukiem. Istnieje możliwość dodania dowolnej liczby załączników PIT/ZG.
 • Zawiera załącznik PIT/Z (dostępny na zakładce [Załączniki] na formularzu deklaracji rocznej PIT-36/PIT-36S) wraz z wydrukiem. Istnieje możliwość dodania jednego załącznika PIT/Z dla podatnika oraz jednego załącznika PIT/ZG dla małżonka.
 • Zawiera załącznik PIT/BR (dostępny na zakładce [Załączniki] na formularzu deklaracji rocznej PIT‑36/PIT-36S) wraz z wydrukiem. Istnieje możliwość dodania dowolnej liczby załączników PIT/BR.
Uwaga
W sytuacji, gdy podatnik w ciągu roku nie ma przychodów, ani kosztów (ma zawieszoną działalność) i udziały na karcie wspólnika są uzupełnione, wtedy po przeliczeniu rocznej deklaracji PIT-36/PIT-36S generowany jest załącznik PIT/B zawierający jedynie nazwę firmy, dane adresowe oraz udziały wspólnika. Dane dotyczące przychodów i kosztów pozostają zerowe.
 • Złożenie/ korekta deklaracji. Jest możliwość zapisania zarówno deklaracji, jak i korekt do niej. Składając korektę deklaracji można wypełnić załącznik ORD-ZU (zakładka na formularzu deklaracji).

Aby dodać korektę należy najpierw zatwierdzić deklarację pierwotną.

Kwota na zdarzeniu, w preliminarzu płatności, generowanym z deklaracji korygującej jest równa różnicy kwoty z deklaracji korygowanej i kwoty z poprzedniej deklaracji.

 • Pod ikoną lupy na zakładkach [Dz. gospod.], [Dz. W SSE] i [Najem] dostępne są informacje o przychodach i kosztach podatnika.

Sekcja Dz. Gospod. – tu użytkownik ma możliwość przeglądania przychodów i kosztów uzyskania przychodu dla prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Sekcja Dz. W SSE – tu użytkownik ma możliwość przeglądania przychodów i kosztów uzyskania przychodu dla pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, które są wprowadzane na karcie kwot indywidualnych podatnika.

Najem – zawiera informację o przychodach i kosztach uzyskania przychodu dla najmu, podnajmu i dzierżawy, które są wprowadzane na karcie kwot indywidualnych podatnika.

 • Jest możliwość eksportu deklaracji rocznej PIT-36/PIT-36S wraz z załącznikami PIT/B, PIT/O, PIT/D, PIT‑2K, PIT/ZG, PIT/Z i PIT/BR do systemu e‑Deklaracje.

Naciśnięcie ikony  Wyślij deklarację do systemu e-Deklaracje, aktywnej na zatwierdzonym formularzu PIT‑36/PIT-36S, rozpoczyna eksport deklaracji do systemu e-Deklaracje.

Uwaga
Do systemu e-Deklaracje można wysłać deklarację PIT-36/PIT-36S wraz z załącznikami PIT/B, PIT/O, PIT/D, PIT-2K, PIT/ZG, PIT/Z i PIT/BR. Nie są przesyłane pozostałe wyżej nie wymienione załączniki. Jeżeli istnieje potrzeba wypełnienia któregoś z tych załączników należy złożyć deklarację poprzez stronę systemu e-Deklaracje lub w formie papierowej.
Uwaga
Przy próbie ponownego eksportu deklaracji rocznej PIT-36/PIT-36S pojawia się komunikat: Deklaracja została już wysłana i zostało odebrane Urzędowe Poświadczenie Odbioru, ponowna wysyłka spowoduje utratę Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Czy chcesz kontynuować?
Uwaga
Na formularzu deklaracji rocznej PIT-36 w wersji 20 składanej za 2014 rok istnieje możliwość dodawania załącznika PIT/UZ(1). Dodanie załącznika jest możliwe w przypadku, gdy obliczony zostanie przynajmniej jeden załącznik PIT-O. Użytkownik może dodać tylko jeden załącznik PIT/UZ.
Uwaga
Dostępny jest mechanizm automatycznego pobierania aktualizacji umożliwiających wysyłanie deklaracji PIT-36/PIT-36S drogą elektroniczną w przypadku, gdy w czasie udostępnienia wersji nie był znany schemat dokumentu elektronicznego. Przy pierwszej wysyłce w danej sesji pracy następuje łączenie się z serwerem Comarch i sprawdzanie, czy aktualizacja jest dostępna. Jeżeli tak, zostanie ona pobrana. Funkcja jest dostępna tylko dla programów na gwarancji.

Załącznik PIT/O

Jest to załącznik do deklaracji PIT-36/PIT-36S (dostępny na formularzu deklaracji PIT-36/PIT-36S na zakładce [Załączniki]) – wraz z możliwością jego wydruku. Istnieje możliwość dodania dowolnej liczby załączników PIT/O zarówno dla podatnika jak i małżonka. Tylko na pierwszym załączniku widoczna jest zakładka z odliczeniami wpisanymi na karcie wspólnika, a na kolejnych są tylko zakładki do uzupełniania danych związanych z darowiznami i odliczeniami na dzieci.Po zaznaczeniu parametru Uzupełniam dane małżonka i wprowadzeniu numeru PESEL, automatycznie uzupełniana jest data urodzenia małżonka.

Kwoty ODLICZEŃ OD PODATKU oraz ODLICZEŃ OD DOCHODU (PRZYCHODU) dla podatnika pobierane są z karty właściciela, z listy Kwoty indywidualne.

Z poziomu przeliczonej deklaracji jest możliwość wydruku pełnej deklaracji PIT-36/PIT-36S.

Czy ten artykuł był pomocny?