Formularz kontrahenta – zakładka Płatności

image_print

Zakładka [Płatności] zawiera takie informacje o kontrahencie, jak dane rachunków bankowych kontrahenta, forma płatności.

Forma płatności – domyślna forma płatności, jaką udzielamy odbiorcy. Lista zdefiniowanych w programie form płatności jest dostępna po wciśnięciu strzałki widocznej po prawej stronie okna. Z formą płatności zdefiniowany jest również termin płatności.

Termin płatności – indywidualny termin płatności kontrahenta. Po zaznaczeniu tego parametru mamy możliwość wpisania indywidualnego terminu płatności.

Przykład
W konfiguracji zdefiniowany jest przelew z terminem 7 dni. U  kontrahenta formą płatności jest przelew, termin płatności wynosi 10 dni. Wystawiamy fakturę sprzedaży w dniu 15.11.2001 . Program pobierze potrzebne dane z karty kontrahenta i na FA zostanie ustalony termin płatności na 25.11.2001. Jeśli nie zaznaczymy tego parametru termin płatności na FA zostanie ustalony  na 22.11.2001.

Domyślna waluta – wybrana w tym miejscu waluta będzie podpowiadała się na wystawianych dla tego kontrahenta:

 • dokumentach w module Handel (w przypadku zaznaczenia parametru Zezwalaj na zmianę waluty dokumentuKonfiguracji Firmy/ Handel/  Parametry),
 • dokumentach w rejestrze VAT i ewidencji dodatkowej,
 • zapisach kasowych/bankowych i zdarzeniach w Preliminarzu płatności (pod warunkiem, że walutą rejestru kasowego/bankowego jest PLN; w przypadku kiedy walutą rejestru jest waluta obca, zapis kasowy/bankowy bądź zdarzenie powstaje w walucie wskazanej na rejestrze),
 • dokumentach kompensaty, notach odsetkowych, ponagleniach zapłaty, potwierdzeniach salda oraz na liście Rozliczenia podmiotu.

Maksymalna zwłoka – maksymalna zwłoka, jaką dopuszczamy w regulowaniu należności przez tego klienta lub zwłoka jaką nasz dostawca dopuszcza przy realizowaniu naszych zobowiązań. Zwłoka jest doliczana do terminu realizacji w preliminarzu.

Nie rozliczaj płatności – parametr stosowany w przypadku, gdy z kontrahentem nie są prowadzone rozliczenia. Jeśli jest on zaznaczony – wszystkie płatności i zapisy kasowe związane z tym kontrahentem od razu otrzymują status Nie podlega i nie ma możliwości ich rozliczenia.

MPP – podzielona płatność– zaznaczenie tego parametru powoduje, że płatności złotówkowe trafiające do rejestru bankowego mają automatycznie ustawioną metodę podzielonej płatności.

Numery rachunków bankowych – lista jest obsługiwana przez standardowe klawisze obsługi listy, opisane szczegółowo tutaj.

Lista rachunków bankowych kontrahenta zawiera kolumny:

 • Opis – opis rachunku bankowego kontrahenta,
 • Bank – nazwa oddziału banku,
 • Numer rachunku – pełny numer rachunku bankowego,
 • Domyślny – informacja czy dany rachunek bankowy jest domyślnym rachunkiem kontrahenta; tylko jeden rachunek kontrahenta może być domyślny,
 • Data ostatniego sprawdzenia – data wykonania ostatniego sprawdzenia rachunku bankowego w wykazie podatników VAT,
 • W wykazie – kolumna określająca status weryfikacji i przyjmująca wartość Tak lub Nie – w zależności od tego czy określony rachunek widnieje w Wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów).

Na liście rachunków bankowych kontrahenta znajdą się wszystkie rachunki, zarówno te zweryfikowane pozytywnie jak i negatywnie w Wykazie podatników VAT. Do listy rachunków bankowych kontrahenta automatycznie dopisywane są również nowe rachunki, które zostały wprowadzone bezpośrednio na płatności dotyczącej tego kontrahenta. Wyjątkiem jest karta kontrahenta o kodzie !NIEOKREŚLONY! – nie są na nią automatycznie dodawane numery rachunków bankowych.

Po wybraniu ikony  wyświetli się formularz rachunku bankowego kontrahenta, należy na nim uzupełnić:

Kod banku – można wybrać z wprowadzonej w programie listy banków lub w pole Bank wpisać z klawiatury akronim banku lub jego nr rozliczeniowy. Jeśli wpisany zostanie poprawny akronim/numer rozliczeniowy – program automatycznie pobierze dane o banku z listy banków.

Nazwa banku – zostaje pobrana automatycznie po zatwierdzeniu akronimu banku.

Numer konta – numer rachunku bankowego kontrahenta. Pierwszy segment czyli Numer Rozliczeniowy Banku (dla numeru standardowego) lub Cyfra Kontrolna – NRB (dla numeru IBAN) zostaje pobrany z karty ewidencyjnej banku, natomiast numer rachunku należy uzupełnić. Dokładnie zasady obsługi pól związanych z bankiem zostały opisane w rozdziale Zasady obsługi pól związanych z bankiem w instrukcji do modułu Kasa/Bank.

IBAN – czy numer konta zapisany jest w standardzie IBAN (dotyczy tylko rachunków polskich).

Zaznaczenie parametru Domyślny spowoduje wyświetlanie numeru konta kontrahenta np. na wyciągu bankowym.

Sekcja Historia weryfikacji rachunku bankowego jest listą zawierającą kolumny:

 • Stan na dzień – uzupełniana datą sprawdzenia,
 • NIP – numer NIP, dla którego sprawdzony został rachunek,
 • W wykazie – informacja czy numer rachunku znajduje się w wykazie podatników VAT, kolumna przyjmuje wartości Tak / Nie,
 • Identyfikator wyszukiwania – unikalny identyfikator otrzymany po sprawdzeniu.


Windykacja należności:

Schemat windykacji należy wybrać schemat windykacji jaki ma być stosowany dla danego kontrahenta spośród zdefiniowanych uprzednio w module CRM Plus w menu CRM/ Schematy windykacji.

Osoba kontaktowa przedstawiciel kontrahenta zdefiniowany uprzednio na formularzu kontrahenta na zakładce [Dodatkowe] w tabeli Przedstawiciele.

E-Mailnależy podać adres e-mail, na który mają być wysyłane wiadomości e-mail generowane automatycznie w trakcie realizacji schematu windykacji. Jeśli e-mail nie zostanie uzupełniony wiadomości wysyłane są na adres e‑mail z zakładki [Ogólne], z kartoteki kontrahenta. Jeśli na zakładce [Ogólne] również nie został uzupełniony e-mail, wiadomość wysłana przez automat windykacji trafia do folderu Elementy wysłane, natomiast na Skrzynkę odbiorczą przychodzi e-mail informujący o tym, że nie można dostarczyć wiadomości: Nie zdefiniowano adresata wiadomości e-mail. Nie można wysłać wiadomości o temacie [Nieuregulowane płatności[OPT!MA:EMAIL/761/2013]]

Telefon SMS – pole służy do wpisania numeru telefonu, wykorzystywanego przy wysyłaniu przez automat windykacji wiadomości sms. Funkcja jest dostępna dla użytkowników modułu CRM.  

Czy ten artykuł był pomocny?