Scalanie plików JPK

image_print

Istnieje możliwość łączenia plików JPK_VAT w programie Comarch ERP Optima. Użytkownik może wskazać pliki które mają zostać połączone i na podstawie tych plików zostanie utworzony nowy plik zawierający dane z tych wskazanych plików.

Proces łączenia plików JPK_VAT wygląda następująco: Użytkownik powinien zaznaczyć wybrane przez siebie pliki na liście plików JPK i kliknąć ikonę Scal pliki JPK_VAT znajdującej się na wstążce programu. Funkcja może zostać również uruchomiona z poziomu menu kontekstowego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na plikach JPK i wybraniu opcji Scal pliki JPK_VAT. Zarówno ikona jak i funkcja w menu kontekstowym jest aktywna po wyfiltrowaniu plików JPK do typu JPK_VAT(wybór w polu Typ pliku wartości JPK_VAT) i zaznaczeniu co najmniej 2 plików.

 

Na oknie Łączenie plików JPK_VAT można wskazać czy plik ma być złożony jako korekta  (parametr Oznacz plik JPK_VAT jako korektę).  

Dotyczy wersji: 2018.1.1
Podczas scalania plików JPK_VAT(3) po oznaczeniu scalonego pliku jako korekty można wpisać numer tej korekty. Scalane pliki JPK_VAT muszą być w tej samej wersji.  
  Na oknie można również zaznaczyć czy po wygenerowaniu pliku JPK_VAT ma zostać również wygenerowany arkusz kalkulacyjny zawierający dane przeniesione do połączonego pliku.

Na oknie dostępny jest parametr Składam plik JPK z dwiema opcjami:

  • obowiązkowy (opcja domyślnie zaznaczona),
  • na żądanie Urzędu Skarbowego podczas kontroli.

Parametr określa cel złożenia łączonego pliku JPK_VAT.

Generowanie pliku rozpoczynane jest po kliknięciu ikony Wykonaj połączenie . Funkcja może zostać również wywołana poprzez naciśnięcie <F8>.

Warunkiem połączenia plików jest to, aby były to pliki JPK_VAT wygenerowane w tym samym wzorcu dokumentu elektronicznego – JPK_VAT(2) lub JPK_VAT(3) i zawierające dokumenty za ten sam zakres dat (z tym samym rokiem i miesiącem rozliczenia w deklaracji VAT).

Dane dotyczące podatnika składającego połączony plik JPK_VAT pobierane są z Pieczątki firmy (Konfiguracja Firmy/ Dane firmy/ Pieczątka firmy). Pozostałe dane zostaną odpowiednio połączone – wszystkie dokumenty sprzedaży ze wszystkich plików zostaną umieszczone w sekcji dotyczącej Rejestrów sprzedaży. Analogicznie dla rejestrów VAT zakupu. Sekcje zawierające zagregowane dane będą zawierały informacje dotyczące wszystkich pozycji z wszystkich plików. Tak więc suma ilości pozycji z wszystkich łączonych plików będzie zgodna z ilością w pliku zbiorczym. Nowy połączony plik zbiorczy otrzymuje nazwę JPK_VAT_SCALONY_PLN_Data_od_Data_do_Data_i_godzina_utworzenia.

Po utworzeniu zbiorczego pliku JPK_VAT, pliki cząstkowe które podlegały połączeniu zmieniają status z Nie wysłano na Nie podlega. Dopiero w przypadku usunięcia pliku zbiorczego takie pliki otrzymają z powrotem status Nie wysłano. Nie ma możliwości wysłania plików, które uległy połączeniu  – w takim przypadku należy wysłać plik zbiorczy. Nie jest również możliwe usunięcie pliku cząstkowego – należy w pierwszej kolejności usunąć plik wynikowy.

Nie jest możliwe ponowne połączenie plików, które już zostały poddane łączeniu. Wysłane pliki JPK_VAT również nie podlegają połączeniu – łączenie  plików JPK_VAT możliwe jest tylko dla plików o statusie Nie wysłano.

Domyślnie pliki JPK_VAT które zostały połączone są ukrywane, ale można je wywołać na listę plików JPK. Służy temu parametr Pokaż scalone. Pliki cząstkowe, które zostały  połączone, wyświetlane są na liście plików w kolorze szarym.

Pełny opis funkcjonalności Jednolitego Pliku Kontrolnego znajduje się w biuletynie OPT079 – Jednolity Plik Kontrolny 

Czy ten artykuł był pomocny?