Dokument przeszacowania

image_print

Przeszacowanie zapisywane jest jako osobny dokument, posiadający nagłówek oraz tabelę z pozycjami. Dokument przeszacowania walut dodajemy klikając na ikonkę  na Liście przeszacowań. Podgląd dokumentu jest dostępny z poziomu Listy przeszacowań po kliknięciu na ikonkę .

Dokument przeszacowania walut

Nagłówek dokumentu przeszacowania zawiera następujące informacje:

Nazwa polaOpis pola
Nr dokumentuW tym polu należy wpisać numer dokumentu.
Data dokumentuPodczas dodawania nowego dokumentu data będzie inicjowała się jako ostatni dzień bieżącego okresu obrachunkowego. Użytkownik może zmienić datę dokumentu na inną w obrębie bieżącego okresu obrachunkowego. Zmiana daty nie spowoduje próby zmiany kursu. Data w tym polu jest wykorzystana do księgowania na koniec okresu.
BuforDokument przeszacowania można zapisać do bufora (tak zapisany dokument na liście będzie miał kolor zielony) i ponownie edytować, dopóki nie zostanie zatwierdzony. Po zatwierdzeniu dokumentu, jego cofnięcie do bufora będzie możliwe z menu kontekstowego - opcja Cofnij do bufora .
WalutaW tym polu Użytkownik wybiera odpowiednią walutę przeszacowania oraz kurs dla tej waluty.
DziennikDziennik cząstkowy, do którego zostanie zaksięgowane PK. Pole wymagalne. Pole edytowalne do momentu zaksięgowania dokumentu. Dziennik uzależniony jest od okresu obrachunkowego, do którego następuje księgowanie.
Księgowanie przez buforJeśli parametr został zaznaczony, wówczas dokument zostanie zaksięgowany do bufora, jego odznaczenie spowoduje zaksięgowanie dokumentu na czysto.
Przychody finansowe, Koszty finansowePrzyciski otwierające Plan Kont z możliwością wybrania konta. Podpowiada się Plan Kont z bieżącego okresu obrachunkowego. Użytkownik ma możliwość wpisania konta również ręcznie pod warunkiem, że takie konto istnieje w Planie Kont. W polach tych należy podać konta, na które mają być zaksięgowane dodatnie i ujemne różnice kursowe.
Zapis księgowyPole będzie widoczne dopiero po zaksięgowaniu dokumentu.

W Tabeli z pozycjami prezentowane są następujące informacje:

Nazwa polaOpis pola
Konto Wn,
Konto Ma
Z jednej strony numer konta, którego dotyczy przeszacowanie, z drugiej konto przychodów/kosztów finansowych. Jeżeli różnica kursowa jest zerowa – w wierszu pojawia się tylko konto przeszacowywane, zawsze po stronie Winien.
Kwota różnicyRóżnica kursowa bilansowa (RKB) jest obliczana w następujący sposób:
RKB = SWK x KW - SZK
SWK - saldo walutowe konta
KW - kurs waluty, dla którego ma być przeszacowane saldo
SZK – saldo złotówkowe konta
Różnica jest zapisywana zawsze ze znakiem plus, natomiast strony kont księgowych są określane zgodnie z tą Tabelą.
Saldo walutowe (przeszacowywanego konta)
oraz Saldo PLN (przeszacowywanego konta).
Dane te mają charakter informacyjny i na ich podstawie oraz w oparciu o kurs przeszacowania Użytkownik możne sprawdzić poprawność wyliczenia różnicy.
WprowadziłZawiera akronim operatora wprowadzającego dokument oraz datę wprowadzenia.
ZmodyfikowałPole to reaguje na każde ponowne zapisanie dokumentu.

Ikona generacji elementów dokumentu przeszacowania  lub klawisz <F8> spowodują otwarcie formatki z listą kont – kandydatów do przeszacowania. Na liście pojawią się tylko konta, które spełniają warunki do przeszacowania, czyli konta walutowe waluty określonej na dokumencie przeszacowania, dla których nie dokonano jeszcze przeszacowania w danym okresie obrachunkowym i do których operator nie ma zakazu. Użytkownik ma możliwość zaznaczenia wybranych lub wszystkich kont i przeniesienia ich do przeszacowania. Przeszacowanie obejmuje saldo dla dekretów zarówno w buforze jak i zatwierdzonych. Jeżeli znajdują się jakieś dekrety w buforze pojawi się następujący komunikat:

Komunikat

Po zaznaczeniu konta lub większej ilości kont i wybraniu ich na dokument przeszacowania rozpocznie się proces przeliczania sald wg kursu podanego na formatce.  Aby ułatwić przeszukiwanie formatki przeszacowania walut, dostępna jest ikona Szukaj . Ikona jest aktywna, jeżeli na liście znajduje się chociaż jedna pozycja.

Uwaga
Jeżeli dla któregoś z kont wyliczone saldo będzie zerowe, pozycja zostanie dopisana z zerową kwotą. Taka pozycja nie zostanie zaksięgowana, natomiast konto nie pojawi się już na liście kont kwalifikujących się do przeszacowania.

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?