Jak wprowadzić dokument SAD związany z zakupem towarów od kontrahentów pozaunijnych?

image_print

Fakt otrzymania dokumentu SAD powinien pozwolić użytkownikowi na:

 1. Zmianę ceny zakupu towarów (wartości na magazynie) – w zależności od sposobu rozliczania magazynu, zmiana może dotyczyć zmiany kursu waluty, doliczenia cła, doliczenia transportu itp.
 2. Zarejestrowanie powstania zobowiązania wobec urzędu na kwoty wynikające z cła, VAT-u, opłaty manipulacyjnej, transportu.
 3. Zarejestrowanie dokumentu do potrzeb rozliczenia VAT.

W systemie jest to realizowane poprzez wprowadzenie specjalnego dokumentu korekty (FZKG). Funkcja ta pozwoli Użytkownikowi na poprawne zarejestrowanie na tym dokumencie odpowiednio:

 1. Na pozycjach faktury – faktu zmiany wartości towaru
 2. W Preliminarzu Płatności – faktu powstania zobowiązania wobec urzędu
 3. Na edytowalnej tabeli VAT – przyjęcie dokumentu podlegającego rozliczeniu na deklaracji VAT-7
Przykład

Wprowadzenia faktury od dostawcy zagranicznego:
1. Otrzymujemy fakturę od dostawcy z zagranicy na zakup 10 szt. towaru w cenie 100 EURO.

 • kurs na dany dzień wynosi 1 EURO = 4,00 PLN.
 • stawka VAT obowiązująca na fakturze zakupu to 0%
 • forma płatności to przelew 

2. Po zatwierdzeniu faktury (z dokumentem PZ):

 • na magazyn zostaje wprowadzone 10 szt. towaru o wartości 4000 PLN
 • w Preliminarzu Płatności powstaje płatność dla dostawcy na kwotę 1000 EURO 

3. Wprowadzamy fakturę od spedytora za transport na 500 PLN (VAT 0%).

4. Po pewnym czasie otrzymujemy dokument SAD: kurs na dokumencie SAD wynosi 4,00 PLN, wartość cła to 5% wartości towaru oraz wartości transportu.

 • tworzymy dokument Korekty Granicznej do Faktury Zakupu 

Opłata celna5% x (4000+500) – opłata celna liczona od wartości towarów i kosztów transportu225 PLN
Podatek VAT23% x (4000+225+500)1086,75 PLN
Wartość dokumentu (należność wobec urzędu)1311,75 PLN

5. Na dokumencie korekty granicznej wprowadzamy dwie kwoty:

 • transport 

w oknie Kwoty celne dla pozycji Koszt transportu uzupełniamy wartość 500 PLN, parametr Naliczaj VAT jest ustawiony na Tak, natomiast Wpływ na płatność ustawiony na Nie.

 • cło 

w oknie Kwoty celne dla pozycji Wartość Cła uzupełniamy wartość 225 PLN, parametr Naliczaj VAT jest ustawiony na Tak

6. Na zakładce Płatności zaznaczamy Naliczaj VAT od towarów, wyliczona przez program kwota VAT wynosi: 0,23 X (4000 + 225 + 500) = 1086,75 PLN

7. Po zatwierdzeniu korekty granicznej:

 • wartość zasobu zwiększana jest o wartość cła i transportu i wynosi teraz 4000+225+500 = 4725 PLN
 • w Preliminarzu płatności powstaje zdarzenie planujące zapłatę do urzędu na kwotę 1311,75 PLN 

Polecamy obejrzenie filmu instruktażowego, pokazującego jak zaewidencjonować koszty dodatkowe przy zakupie towaru, w tym SAD. Film znajduje się tutaj oraz bezpośrednio w programie Comarch ERP Optima (Pomoc/ Filmy instruktażowe w sekcji Handel)

 

Czy ten artykuł był pomocny?