Płace i Kadry

image_print

Płace i Kadry

Nowości

 1. Aktualne wskaźniki.

Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia

Wartości obowiązujące od 1.12.2019:

 • przeciętne miesięczne wynagrodzenie =   4931,59 zł.
 • minimalna stawka uczniów I roku =  246,58 zł
 • minimalna stawka uczniów II roku =  295,90 zł
 • minimalna stawka uczniów III roku =  345,21 zł
 • młodociany – przyuczenie = 197,26 zł

Podstawa prawna:

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2019 r.  (M.P. z 2019, poz. 1072).

2. Przekroczenie progu podatkowego. Wprowadzono zmiany w naliczaniu zaliczki podatku w miesiącu przekroczenia progu podatkowego dla wypłat wypłacanych od 1.01.2020 r. W miesiącu, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku przekroczy kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, od tej części dochodu, która nie przekroczyła kwoty progu podatkowego zostanie naliczona zaliczka podatku w wysokości 17%, a od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali zaliczka w wysokości 32%. Podczas naliczania zaliczki podatku oddzielnie zaokrąglana jest podstawa, od której zostanie naliczona zaliczka podatku w wysokości 17% i 32%. Ulga podatkowa jest odliczana tylko od zaliczki podatku wyliczonej w wysokości 17%.

W wypłacie etatowej oraz innej pracownika, w której zostanie przekroczony próg podatkowy wyświetlana jest informacja o dwóch wysokościach procentu zaliczki podatku.

Dostosowano wydruki Kwitka wypłaty, Karty podatkowej, Przekroczenia progu podatkowego do zmian w naliczaniu zaliczki podatku w miesiącu przekroczenia progu podatkowego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. 2019 poz. 1835

3. Indywidualny rachunek podatkowy. W związku z wprowadzeniem zmian w przekazywaniu zaliczki podatku do Urzędu Skarbowego od 1.01.2020 r. umożliwiono wskazanie indywidualnego rachunku podatkowego wykorzystywanego do wpłat należności podatkowych wynikających z zaliczek na PIT-4R i PIT-8AR. Szczegóły funkcjonalności opisane zostały w części Ogólne i Kasa/Bank.

4. Zwolnienie z podatku dochodowego dla osób poniżej 26 lat. Wprowadzono automatyczne ustawienie parametru 'Zwolnienie z PIT dla młodych’ podczas zapisu formularza danych kadrowych pracownika, który na dzień zatrudnienia lub datę bieżącą, jeśli nie wprowadzono informacji o zatrudnieniu, nie ukończył 26 lat.

Zmiany

 1. Pracownicze Plany Kapitałowe. W konfiguracji firmy [Konfiguracja/Firma /Płace/Pracownicze Plany Kapitałowe] dodano pole ‘Data objęcia obowiązkiem PPK’, w którym należy podać datę, od kiedy pracodawca jest zobowiązany do stosowania przepisów dotyczących PPK (1 lipca 2019, 1 stycznia 2020, 1 lipca 2020, 1 stycznia 2021). Podczas konwersji bazy danych do wersji 2020.1.1 jeśli w konfiguracji jest ustawiona instytucja finansowa automatycznie ustawi się data 1 lipca 2019. Jeśli nie ma data pozostanie pusta.
 2. Formularz danych pracownika. Na formularzu danych pracownika na zakładce [PPK/Dodatkowe] zmieniono nazwę parametru 'Obniżenie składki podstawowej pracownika’ na 'Obniżenie składki podstawowej pracownika do’. Dodatkowo wyszarzono pole ‘Data złożenia deklaracji (skł. podst.)’ w sytuacji gdy wprowadzono datę przystąpienia do PPK i nie zaznaczono parametru ‘Obniżenie składki podstawowej pracownika do’.
 3. Wydruk Oświadczenie o podwyższonych K.U.P. Uaktualniono podstawę prawną oraz usunięto imiona rodziców i miejsce urodzenia.
 4. Wydruk Umowa o pracę i Aneks do umowy. W parametrach przed wydrukiem w polu ‘Miejsce wykonywania pracy’ zwiększono liczbę możliwych do wpisania znaków.

Poprawiono

 1. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop. W sytuacji, gdy pracownik miał umowę na czas określony, której okres został skrócony za pomocą aktualizacji i dodatkowo jego ostatnia wypłata była naliczana na liście płac, która miała ustawioną opcję ‘Mies. wstecz’ nie naliczał się automatycznie ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Poprawiono.
 2. Zwolnienie lekarskie. Na formularzu rozliczonej nieobecności Zwolnienie lekarskie wyświetlała się niepoprawna przyczyna nieobecności 'Nie dotyczy ’. Poprawiono.
 3. Dodatki – operacje seryjne. Na oknie interaktywnej zmiany dodatku nie były wyświetlane dane pracownika, jeśli miał wykonaną aktualizację danych kadrowych związaną z przedłużeniem umowy z datą późniejszą niż data aktualizacji dodatku. Poprawiono.
 4. Plan pracy. Podczas modyfikacji godzin w planie pracy, nie zmieniał się automatycznie wymiar czasu pracy. Poprawiono
 5. Formularz pracownika. W słowniku województw brakowało pustej pozycji. Poprawiono.

Czy ten artykuł był pomocny?