Ćwiczenie: schematy księg. – wzorzec księgowania sprzedaży

Cel ćwiczenia: stworzenie automatycznych wzorców księgowań prostych z zastosowaniem warunków oraz przeksięgowanie wprowadzonych faktur.

Załóżmy, że w naszej bazie NOVA księgowanie wszystkich transakcji sprzedaży odbywa się w następujący sposób:

 • kwota brutto jest księgowana na stronę Debet konta 201-2-1 służącego do prowadzenia rozrachunków z określonym odbiorcą
 • kwota netto jest księgowana na stronę Kredyt konta 731-2 Przychody ze sprzedaży towarów
 • kwota należnego podatku VAT jest księgowana po stronie Kredyt konta 221-2 VAT należny

Aby utworzyć schemat księgowania należy:

 • z poziomu menu głównego otworzyć Księgowość/ Inne/ Schematy księgowań
 • wybrać typy schematów: Rejestr sprzedaży VAT.

Definiujemy nagłówek schematu księgowego.

1. Dodajemy nowy schemat za pomocą przycisku .

2. Wprowadzamy w polach:

 • Symbol – SPRZEDAŻ TOWARÓW
 • Nazwa – Sprzedaż towarów handlowych
 • Dziennik – SPRZEDAŻ
 • Pozostawiamy zaznaczony parametr: Księgowanie przez bufor
 • Data księgowania – domyślnie zaznaczony parametr Pobierz datę księgowania z konfiguracji
 • Opis – wybieramy za pomocą przycisku Opis  Nr dokumentu. Wybranie tej pozycji spowodowało pojawienie się w polu obok symbolu (makra) @Dokument.

Definiujemy elementy schematu księgowego

Aby dodać element wybieramy przycisk  Nowa pozycja schematu. Pojawia się formularz Element schematu księgowego.

Dodajemy pierwszą pozycję schematu:

 • klikamy na przycisku konta księgowego Konto Wn, z listy wybieramy konto syntetyczne rozrachunkowe 201-2-1 (Rozrachunki z odbiorcami), w polu Podział na słowniki wybieramy Podmioty.
 • przechodzimy do definicji kwoty. Klikamy na przycisku Kwota/Brutto/Razem co skutkuje pojawieniem się w okienku obok makra @Brutto.
 • klikamy na przycisku Opis i wybieramy Nr dokumentu.
 • zaznaczamy parametr Rozrachunek, ponieważ po zaksięgowaniu tym schematem chcemy jeszcze sparować ze sobą dekrety na kontach rozrachunkowych.
 • nie będziemy uzależniać księgowania na konto 201-2-1 od żadnego warunku.
 • przyciskiem Zapisz akceptujemy daną pozycję schematu.

2. Dodajemy drugą pozycję

 • w oknie Konta księgowego klikamy na przycisku Konto Ma, z listy wybieramy konto analityczne 731‑2 (Sprzedaż towarów), Podział na słowniki: Brak
 • przechodzimy do definicji kwoty. Klikamy na przycisku Kwota/Netto/Razem co skutkuje pojawieniem się w okienku obok makra @Netto.
 • klikamy na przycisku Opis i wybieramy Nr dokumentu.
 • nie będziemy uzależniać księgowania na konto 731-2 od żadnego warunku.
 • przyciskiem Zapisz akceptujemy daną pozycję schematu.

3. Dodajemy trzecią pozycję schematu:

 • w oknie Konta księgowego klikamy na przycisku Konto Ma, z listy wybieramy konto analityczne 221‑2 (VAT należny), Podział na słowniki: Brak
 • przechodzimy do definicji kwoty. Klikamy na przycisku Kwota/Vat/Razem co skutkuje pojawieniem się w okienku obok makra @Vat.
 • klikamy na przycisku Opis i wybieramy Nr dokumentu.
 • nie będziemy uzależniać księgowania na konto 221-2 od żadnego warunku.
 • przyciskiem Zapisz akceptujemy daną pozycję schematu.

4. Po zdefiniowaniu wszystkich pozycji schematu, przyciskiem  zapisujemy cały schemat.

 

Księgowanie wzorcem faktur z rejestru sprzedaży VAT:

1. Aby zaksięgować fakturę wprowadzoną w rejestrze VAT należy wybrać:

 • menu Rejestry VAT/ Rejestry VAT
 • zakładkę Sprzedaż, podrejestr SPRZEDAŻ
 • miesiąc 01

2. Zaznaczamy fakturę FA/9/20XX na liście zapisów.

3. Uruchamiamy księgowanie .

 • pojawia się okno Księgowanie dokumentów schematem księgowym
 • wybieramy schemat SPRZEDAŻ TOWARÓW
 • akceptujemy wybór przyciskiem ptaszka.
 • po zakończeniu procesu księgowania program poda informację o jego przebiegu, z okienka wycofujemy się np. klawiszem <Esc>.

4. Zaksięgowany dokument można zobaczyć:

 • z poziomu faktury – zakładka Dokumenty
 • z poziomu Księgowość/ Dzienniki po zaznaczeniu bufora, dziennika SPRZEDAŻ i miesiąca stycznia 20XX.

Czy ten artykuł był pomocny?