Lista zgłoszeń SENT

Lista zgłoszeń SENT znajduje się w menu Handel/ Inne/ Zgłoszenie przewozu towaru – SENT. Lista składa się z dwóch zakładek: 1. Podmiot wysyłający (zgłoszenia związane ze sprzedażą towarów), 2. Podmiot odbierający (zgłoszenia związane z zakupem). Zgłoszenia można tworzyć do Faktur Sprzedaży, Wydań Zewnętrznych, Faktur Zakupu, Przyjęć Zewnętrznych, bądź dodawać ręcznie.

SENT – zgłoszenia przewozu towaru

Sposób wyświetlania na liście zgłoszeń SENT:  

 • Zgłoszenia podlegające edycji wyświetlane są w kolorze zielonym.
 • Zgłoszenia wysłane do PUESC wyświetlane są w kolorze czarnym.
 • Zgłoszenia anulowane wyświetlane są w kolorze czerwonym.
 • Zgłoszenia niezamknięte, dla których mija dziesiąty i każdy kolejny dzień od czasu wysłania zgłoszenia do systemu SENT mają w kolumnie Data zgłoszenia w SENT informujący o tym fakcie wykrzyknik .

Kolumny dostępne na liście zgłoszeń:

 • Nr zgłoszenia SENT – numer zgłoszenia nadany przez program zgodnie ze schematem numeracji ustawionym w konfiguracji,
 • Data wystawienia – data wystawienia dokumentu w programie,
 • Data rozpoczęcia przewozu (kolumna dostępna tylko na zakładce [Podmiot wysyłający]) – data rozpoczęcia przewozu towaru.
 • Podmiot odbierający (na zakładce [Podmiot wysyłający]), Nadawca (na zakładce [Podmiot odbierający]) – nazwa kontrahenta, którego dotyczy zgłoszenie,
 • Nr dokumentu – numery dokumentów, na podstawie których zostało utworzone zgłoszenie,
 • Status – informacja o stanie zgłoszenia. Przyjmuje wartości: niewysłane, zarejestrowane (zgłoszenie przyjęte w SENT), kompletne (zgłoszenie zaktualizowane przez przewoźnika), anulowane, zamknięte (zgłoszenie zamknięte przez odbiorcę), przeterminowane (minęło dziesięć dni od zgłoszenia), pobierz potwierdzenie z PUESC, wyślij aktualizację do PUESC (od ostatniej wysyłki do PUESC zmodyfikowano dane kontrahenta, adres załadunku/ dostawy, datę rozpoczęcia przewozu bądź uwagi), błąd przetwarzania, zgłoszone ręcznie.
 • Data zgłoszenia w SENT – data wysłania zgłoszenia do systemu SENT,
 • Nr SENT – numer zgłoszenia nadany w systemie SENT.
Dotyczy wersji: 2019.0.1
 • Planowana kontrola – dla zgłoszeń podlegających kontroli wyświetlana jest informacja: W miejscu rozładunku towaru, W miejscu wskazanym

Przyciski dostępne na liście:

 – Wyślij dane do PUESC/ Aktualizuj status – funkcja działa dla podświetlonego na liście dokumentu bądź dla pozycji zaznaczonych. Umożliwia seryjną rejestrację zgłoszeń w systemie SENT i wykonywanie zapytań o aktualny status zgłoszenia. Dla każdego ze zgłoszeń zostanie wykonana akcja zgodna z jego statusem (więcej informacji na ten temat jest dostępnych poniżej w opisie formularza zgłoszenia, dla zakładki [e-Przewóz]).

 Odbierz dane z PUESC – dane z PUESC nie są pobierane automatycznie. Należy je każdorazowo pobierać za pomocą tego przycisku. Funkcja działa dla podświetlonej pozycji bądź dla pozycji zaznaczonych na liście.

 Dodaj – dodanie nowego zgłoszenia.

 Zmień – edycja/ podgląd zgłoszenia.

 Usuń – skasowanie zgłoszenia. Można usuwać tylko te zgłoszenia, które nie zostały wysłane do systemu SENT.

 Zamknij okno.

Czy ten artykuł był pomocny?