Handel z magazynem

image_print

Handel

Nowości

1. Nowa matryca stawek VAT. Na mocy ustawy z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, od 01.04.2020 r. będzie obowiązywać nowa matryca stawek VAT oparta na tzw. nomenklaturze scalonej (CN) albo Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) w zakresie towarów oraz aktualna Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) w zakresie usług. W programie Comarch ERP Optima wprowadzono szereg ułatwień w tym zakresie. Umożliwiono:

  • automatyczne przypisanie do towarów kodów CN na podstawie numerów PKWiU 2015 (kody CN, których nie ma w programie, zostaną dopisane do listy kodów CN).
  • przypisanie do kodów CN stawki VAT.
  • zaktualizowanie stawek VAT towarów w oparciu o stawki VAT przypisane do kodów CN.
Przypisanie do towarów kodów CN na podstawie numerów PKWiU 2015

W menu Ogólne/ Cennik, na górnej wstążce programu pod ikoną Funkcje dodatkowe/ Karty cennikowe dodana została możliwość przypisania do towarów kodów CN (zgodnych z nową nomenklaturą) na podstawie numerów PKWiU 2015:

Cennik/ Funkcje dodatkowe/ Przypisanie kodów CN na podstawie PKWiU 2015

Uwaga
Funkcja Przypisanie kodów CN na podstawie PKWiU 2015 jest aktywna po zalogowaniu na moduł Comarch ERP Optima Handel/ Handel Plus.

Funkcja – Przypisanie kodów CN na podstawie PKWiU 2015

 • Funkcja jest wykonywana dla wszystkich pozycji cennikowych o typie towar.
 • Po jej wywołaniu do towarów, na podstawie przypisanych do nich numerów PKWiU 2015, zostaną nadane kody CN (zgodnie z kluczem powiązań Głównego Urzędu Statystycznego: PKWiU2015 – CN https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkwiu_15/index.html):
  • kody CN, których nie ma w programie, zostaną automatycznie dopisane do listy kodów CN wraz z przypisanym do nich Opisem (menu Ogólne/ Inne/ Kody CN).
Uwaga
Jeśli numer PKWiU 2015 posiada wiele kodów CN, do towaru zostanie automatycznie przypisany pierwszy kod CN. Użytkownik musi zweryfikować poprawność przypisania takiego kodu CN do towaru.
  • Operacja przypisania kodów CN jest nieodwracalna. Aby mieć wgląd do danych sprzed konwersji, przez rozpoczęciem należy wykonać kopię bezpieczeństwa bazy danych.
  • Kody CN nie zostaną uzupełnione dla towarów, które posiadają numery PKWiU niezgodne z nomenklaturą 2015.
 • Po zakończeniu procesu, w Raporcie konwersji przedstawione zostaną wyniki operacji z podziałem na pozycje cennika, dla których:
  • kod PKWiU nie został rozpoznany.
  • należy zweryfikować kod CN (kod CN został uzupełniony na karcie towaru, ale jest niezgodny z nową matrycą kodów CN lub dla PKWiU 2015 jest przypisanych wiele kodów CN),
  • nie napotkano problemów podczas ustawiania kodu CN.

W związku z wprowadzonymi zmianami, w menu Ogólne/ Cennik oraz Handel/ Zasoby dodano kolumnę Kod CN.

Uwaga
Funkcja Przypisanie kodów CN na podstawie PKWiU 2015 jest niedostępna dla operatora mającego zakaz dodawania kodów CN (karta operatora, zakładka [Blokady dostępu] – procedura Formularz kodów CN).
Stawki VAT dla kodów CN

Dla kodu CN dodano możliwość przypisania stawki VAT z poziomu formularza:

Bądź z listy kodów CN, dla zaznaczonych pozycji – poprzez operacje seryjne:

W oknie Ustaw stawkę VAT dla kodów CN należy wybrać Stawkę VAT, funkcja zostanie wykonana po naciśnięciu przycisku  – Wykonaj.

Ustawienie pustej wartości w polu wyboru stawki VAT będzie skutkowało usunięciem stawki VAT z kodów CN.

Na liście kodów CN dodano kolumnę Stawka VAT.

W związku z wprowadzonymi zmianami, powiększono formularz Kodu CN oraz okno Lista kodów CN towarów.

Stawki VAT towarów na podstawie stawek VAT kodów CN

Podczas dodawania nowej pozycji cennika, po uzupełnieniu kodu CN, do towaru zostanie przypisana stawka VAT sprzedaży i zakupu zgodna ze stawką VAT kodu CN.

Na liście towarów w menu Ogólne/ Cennik oraz Handel/ Zasoby, w operacji seryjnej Zmiana stawki VAT dodano możliwość aktualizacji stawek VAT towarów na podstawie stawek VAT przypisanych do kodów CN:

Operacja seryjna działa dla pozycji zaznaczonych na liście. Po jej wykonaniu za pomocą przycisku , stawki VAT towarów zostaną zaktualizowane zgodnie ze stawką VAT przypisaną do kodów CN.

2. SENT. Zgłoszenia dla obrotu olejami opałowymi. W związku z ustawą z 19 lipca 2019 o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów  oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2019 r w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi, w wersji 2020.3.1. umożliwiliśmy wysłanie zgłoszenia SENT dla olejów opałowych przeznaczonych do urządzeń grzewczych, nieobjętych zwolnieniem z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Konfiguracja – adresy nadawcze

Na formularzu adresu nadawczego, dostępnego z poziomu menu System/ Konfiguracja/ Firma/Handel/SENT lub  System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy nadawcze, dodano sekcję Urządzenia grzewcze, w której można uzupełnić wartość dla pola Numer identyfikacyjny miejsca lub Numer identyfikacyjny urządzeń grzewczych (niestacjonarnych). Nie ma możliwości wypełnienia obu pól jednocześnie. Uzupełnienie jednego pola wyszarza drugie. Dane są wykorzystywane na formularzu zgłoszenia SENT o typie paliwa opałowe dla podmiotu odbierającego.

Formularz kontrahenta – Id SISC

Na formularzu kontrahenta na zakładce Ogólne pod polem EAN dodaliśmy nowe pole Id SISC, w którym można uzupełnić wartość 17-znakowego numeru identyfikacyjnego. Pole widoczne jest zawsze, niezależnie od tego, czy w menu System/ Konfiguracja/ Firma/Handel/SENT jest zaznaczony parametr SENT. Wartość tego pola przenoszona jest na formularz zgłoszenia SENT.

Formularz zgłoszenia SENT
 • Rodzaj zgłoszenia

Na formularzu zgłoszenia SENT dodaliśmy pole wyboru Typ zgłoszenia przewozu towaru. Użytkownik może wybrać jedną z dwóch opcji:

 • Towary z wyłączeniem paliw opałowych i gazu LPG
 • Paliwa opałowe przeznaczone do urządzeń grzewczych

Domyślnie na nowo tworzonych zgłoszeniach podpowiadana jest pierwsza opcja. Będzie ona również widoczna na zgłoszeniach wprowadzonych w wersjach wcześniejszych. W zależności od wyboru, generowane jest odpowiednie zgłoszenie SENT.

Dodanie pozycji na zgłoszenie SENT powoduje dezaktywację pola. Wybór można zmienić tylko jeśli usuniemy pozycje zgłoszenia.

 • Id SISC

Dla wszystkich typów zgłoszeń, w danych podmiotu dodaliśmy nowe pole Id SISC, widoczne pod polem Kod kraju ISO. Dane przenoszone są z formularza kontrahenta, ale można też uzupełnić je bezpośrednio na formularzu zgłoszenia SENT.

 • Towary z wyłączeniem paliw opałowych i gazu LPG

W sekcji Podmiot odbierający – dla podmiotu wysyłającego (lub odpowiednio w sekcji Nadawca dla podmiotu odbierającego) dodaliśmy opcję wyboru rodzaju identyfikatora. Pole wyboru Rodzaj identyfikatora widoczne jest przed numerem NIP. Wybór możliwy jest spośród wartości:

 • NIP
 • VAT UE
 • Inny

Jeśli wybrano rodzaj Inny, wówczas nie jest sprawdzana poprawność wartości wprowadzonej w polu z identyfikatorem. Jeśli wybrano rodzaj NIP lub VAT UE, wówczas dla przedrostka unijnego PL lub pustego, będzie sprawdzana poprawność wprowadzonego numeru. Dla pozostałych przedrostków unijnych, pole nie jest walidowane.

Jeżeli zgłoszenie SENT tworzone jest poprzez przekształcenie dokumentu FA, WZ, FZ, PZ, wówczas jeśli NIP kontrahenta ma przedrostek unijny inny niż PL, rodzaj identyfikatora zostanie automatycznie ustawiony jako VAT UE.

Sekcja Towar:

Na zgłoszeniu można wskazać wszystkie kody CN, które na formularzu na zakładce SENT mają zaznaczony parametr SENT, z wyjątkiem dwóch kodów:

 • 0004 – dotyczący paliw opałowych
 • 2711 – dotyczący gazów propan, butan lub mieszaniny propanu-butanu

 

 • Paliwa opałowe przeznaczone do urządzeń grzewczych

Jest to nowy typ zgłoszenia dostępny od wersji 2020.3.1.

W wyniku zmian w przepisach, systemem monitorowania objęte zostały objęte zarówno podmioty gospodarcze, jak też osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Osoba fizyczna, będąca „zużywającym podmiotem olejowym” może upoważnić dowolną inną osobę (w szczególności sprzedawcę) do rejestracji zgłoszenia w jej imieniu.

Z obowiązku rejestracji wyłączone są podmioty nabywające oleje opałowe w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 30 kg lub ich objętość nie przekracza 30 litrów i w łącznej ilości nieprzekraczającej jednorazowo odpowiednio 100 kg lub objętości 100 litrów, w przypadku nabycia tych wyrobów od pośredniczącego podmiotu olejowego dokonującego ich sprzedaży detalicznej. Przewóz i obrót olejami opałowymi w powyżej wskazanych ilościach nie podlega systemowi monitorowania (art. 3 ust 5a ustawy SENT).

Ze względu na konieczność uwzględnienia osób fizycznych, w imieniu których generowane może być zgłoszenie SENT, w sekcji Podmiot odbierający, dla podmiotu wysyłającego dodaliśmy opcję wyboru rodzaju identyfikatora. Pole wyboru Rodzaj identyfikatora widoczne jest przed numerem NIP. Wybór możliwy jest spośród wartości:

 • NIP
 • PESEL
 • Dowód osobisty
 • Paszport
 • Karta stałego pobytu
 • Prawo jazdy

Jeśli wybrano rodzaj NIP, wówczas dla przedrostka unijnego PL lub pustego, będzie sprawdzana poprawność wprowadzonego numeru. Dla pozostałych przedrostków unijnych, pole nie jest walidowane. Dla rodzajów innych niż NIP nie jest sprawdzana poprawność wartości wprowadzonej w polu z identyfikatorem.

Dla podmiotu odbierającego w sekcji Nadawca wybór rodzaju identyfikatora jest taki, jak dla towarów z wyłączeniem paliw opałowych i gazu LPG, czyli:

 • NIP
 • VAT UE
 • Inny

Sekcja Towar:

Na zgłoszeniu można wybrać tylko jedną pozycję o kodzie CN 0004 (paliwa opałowe). Nie ma możliwości dodania większej ilości pozycji.

Zgłoszenie tworzone przez podmiot wysyłający

Oświadczenia:

Na zakładce Ogólne zgłoszenia SENT, pod listą towarów, dla zgłoszeń dotyczących paliw opałowych widoczne są dwie opcje do zaznaczenia:

 • Informuję, że jestem pośredniczącym podmiotem olejowym

Zgłoszenia może dokonać jedynie pośredniczący podmiot olejowy, dlatego zaznaczenie tego parametru jest obowiązkowe. Parametr domyślnie jest zaznaczony na nowo tworzonych zgłoszeniach SENT.

 • Oświadczam, że dostawa jest realizowana w ramach umowy

Po ustawieniu kursora myszy nad tym polem, pojawia się szczegółowy opis: Oświadczam, że dostawa jest realizowana w ramach umowy, o której mowa w art. 89 ust. 5e albo 5f ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Po zaznaczeniu tego parametru, aktywowane jest pole Nr umowy, którego uzupełnienie jest obowiązkowe dla dostaw tego typu, realizowanych w ramach umowy.

Zgłoszenie tworzone przez podmiot odbierający

Oświadczenia:

Na zakładce Ogólne zgłoszenia SENT, pod listą towarów, dla zgłoszeń dotyczących paliw opałowych widoczne są dwie opcje do zaznaczenia:

 • Informuję, że jestem zużywającym podmiotem olejowym

Po ustawieniu kursora myszy nad tym polem, pojawia się szczegółowy opis:  Informuję, że jestem zużywającym podmiotem olejowym i „Oświadczam, że przywożone wyroby zużyję do celów opałowych. Za zmianę przeznaczenia przywożonych wyrobów i przez to narażenie na uszczuplenie podatku akcyzowego grozi odpowiedzialność przewidziana w art. 73a Kodeksu karnego skarbowego.”

 • Informuję, że jestem pośredniczącym podmiotem olejowym

Po ustawieniu kursora myszy nad tym polem, pojawia się szczegółowy opis: Informuję, że jestem pośredniczącym podmiotem olejowym iOświadczam, że przywożone wyroby sprzedam z przeznaczeniem do celów opałowych. Za zmianę przeznaczenia przywożonych wyrobów i przez to narażenie na uszczuplenie podatku akcyzowego grozi odpowiedzialność przewidziana w art. 73a Kodeksu karnego skarbowego.”

Co najmniej jedno z dwóch powyższych oświadczeń powinno być zaznaczone. W przypadku braku zaznaczenia, nie będzie możliwa wysyłka zgłoszenia SENT.

Miejsce dostawy

Zużywający podmiot olejowy (ZPO) powinien uzupełnić zgłoszenie o nowe dane – numer identyfikacyjny miejsca, w którym znajduje się urządzenie grzewcze (w przypadku urządzeń stacjonarnych) albo numer identyfikacyjny urządzeń (w przypadku urządzeń niestacjonarnych).

W sekcji Miejsce dostawy, pod szerokością i długością geograficzną dodaliśmy dwa nowe pola:

 • ident. miejsca (numer identyfikacyjny miejsca)
 • ident. urządzeń (numery identyfikacyjne urządzeń grzewczych niestacjonarnych – w polu tym można wprowadzić maksymalnie 10 numerów identyfikacyjnych urządzeń oddzielonych przecinkami bez spacji)

Możliwe jest uzupełnienie tylko jednego z tych pól.

Wartość powyższych numerów identyfikacyjnych może być przeniesiona z formularza adresu nadawczego, zdefiniowanego w menu System/ Konfiguracja/ Handel/ SENT.

Jeżeli Użytkownik uzupełni na zgłoszeniu pole Nr. ident. miejsca, wówczas nie jest obowiązkowe uzupełnienie długości i szerokości geograficznej.

Uzupełnienie numerów identyfikacyjnych miejsca i urządzenia nie jest obowiązkowe dla pośredniczących podmiotów olejowych (PPO).

Potwierdzenie odbioru towaru

Na formularzu zamknięcia zgłoszenia podmiotu odbierającego dla paliw opałowych przeznaczonych do urządzeń grzewczych, który pojawia się po wybraniu na formularzu zgłoszenia funkcji Zamknięcie zgłoszenia (SENT_203), dodaliśmy dwa nowe pola:

Kod transakcyjny, w którym należy wprowadzić jednorazowy kod uwierzytelniający, generowany za pośrednictwem PUESC, umożliwiający podmiotowi odbierającemu potwierdzenie odbioru paliwa opałowego

Dostarczona masa brutto lub objętość towaru, gdzie należy wpisać rzeczywistą ilość dostarczonego towaru.

Zamknięcie zgłoszenia. Paliwa opałowe przeznaczone do urządzeń grzewczych. Podmiot odbierający.

 • Stawka VAT z formularza kodu CN

Jeśli na formularzu kodu CN uzupełniono stawkę VAT, wówczas zostanie ona przeniesiona na zgłoszenie SENT tworzone ręcznie (nie poprzez przekształcenie z dokumentu).

 • Zgłoszenia tworzone z przekształcenia dokumentów FS, WZ, FZ, PZ

Jeżeli na dokumencie, do którego generowane jest zgłoszenie SENT, znajduje się towar zakwalifikowany do SENT:

 • z kodem CN 0004, wówczas na podstawie tego dokumentu utworzone zostanie zgłoszenie o typie Paliwa opałowe przeznaczone do urządzeń grzewczych,
 • z kodem CN 2711, wówczas zgłoszenie nie będzie generowane,
 • z innymi kodami CN, podlegającymi monitorowaniu drogowemu przewozów, wówczas utworzone zostanie zgłoszenie o typie Towary z wyłączeniem paliw opałowych i gazu LPG

W przypadku kiedy na jednym dokumencie znajdzie się towar z kodem CN 0004 oraz inne towary podlegające SENT (z wyłączeniem towarów o kodzie CN 2711), wówczas utworzone zostanie odrębne zgłoszenie dla paliw i odrębne dla pozostałych towarów.

 • Dokument zastępujący zgłoszenie, awaryjne zgłoszenie

W przypadku awarii/ niedostępności systemu SENT przy wysyłaniu zgłoszenia z poziomu formularza generowany jest komunikat: Wystąpił błąd podczas wysyłania dokumentu na serwer PUESC. W przypadku, gdy wszystkie kanały komunikacyjne z platformą PUESC są niedostępne należy wysłać zgłoszenie awaryjne na adres mailowy awaria.sent@mf.gov.pl.

Zgłoszenie przewozu towaru należy przesłać poprzez wiadomość e-mail na adres awaria.sent@mf.gov.pl. W załączniku należy umieścić dokument zastępujący zgłoszenie w formacie PDF lub XML zgodny ze specyfikacją techniczną.

 • Wydruki

Na wydruki zgłoszenia przewozu towarów przenoszony jest numer Id SISC, numer identyfikacyjny miejsca, numery identyfikacyjne urządzeń oraz zaznaczenia oświadczeń dla zgłoszeń o typie Paliwa opałowe przeznaczone do urządzeń grzewczych.

Pozostałe nowości

1. Kolejność składników receptury towaru złożonego. Umożliwiono zmianę kolejności składników receptury towaru złożonego z poziomu okna Formularz receptury oraz z poziomu dokumentu Przyjęcie Wewnętrzne Produktu/ Pozycja dokumentu – zakładka [Receptura] metodą „przeciągnij i upuść” – należy wcisnąć lewy przycisk myszy na wybranej pozycji i trzymając wciśnięty przycisk przesunąć myszą kursor do wybranego miejsca.

Dla formularza receptury dodano wydruk Lista receptur/ Wzór standard 3, na który przenoszone są pozycje zgodnie z kolejnością ustaloną w oknie receptury.

Na dokument Rozchodu Wewnętrznego Składników przenoszone są pozycje zgodnie z ich kolejnością na PWP.

 

Współpraca z Comarch EDI

Zmiany

1. Awizo wysyłki do LEROY MERLIN. Dostosowano typy opakowań do nowej struktury.

 

Czy ten artykuł był pomocny?