50% odliczenie VAT

image_print

Użytkownik ma możliwość automatycznego podziału odliczeń TAK/NIE na pozycji dokumentu w Rejestrze zakupów VAT zgodnie ze wskazanym przez siebie wskaźnikiem np. 50%.

Parametr Podziel odliczenia na kategorii

Na formularzu kategorii o typie kosztowym jest dostępny parametr Podziel odliczenia  Po jego zaznaczeniu następuje wyszarzenie pola Odliczenia i aktywne staje się pole przeznaczone na wprowadzenie procentu odliczenia.

Parametr „Podziel odliczenia” na kategorii kosztowej

Mechanizm automatycznego podziału odliczeń działa w oparciu o parametr Podział odliczeń w rejestrze VAT zakupu dostępny w Konfiguracji Firmy Księgowość/ Parametry Decyduje on o tym w jaki sposób będzie następowało rozbicie pozycji faktury. Domyślnie zaznaczona jest opcja Netto i VAT oznaczająca, iż podział wybranej pozycji w rejestrze VAT zakupu będzie dotyczył zarówno kwoty netto i VAT. Wybór drugiego wariantu – VAT – spowoduje powstanie dwóch pozycji, gdzie w jednej z nich zostanie ujęta kwota netto w całości oraz VAT zgodnie z procentem odliczenia (Tak lub Warunkowo) oraz w drugiej pozycji zostanie ujęta pozostała wartość podatku VAT z odliczeniem na Nie.

Uwaga
Funkcja automatycznego podziału przy opcji Netto i VAT działa poprawnie w sytuacji, gdy kwota VAT-u na pozycji w rejestrze VAT zakupu wynika z przemnożenia stawki VAT przez kwotę netto.

Automatyczny podział odliczeń następuje, gdy na pozycji dokumentu zostanie wybrana kategoria „szczególna” (mająca zaznaczony parametr Podziel odliczenia).

Ponowna edycja i wybór innej kategorii szczególnej lub skopiowanie pozycji <CTRL>+<INSERT> powoduje powtórny podział pozycji dokumentu.

Dodanie na skopiowanym dokumencie nowej pozycji z kategorią mającą zaznaczony parametr Podziel odliczenia powoduje automatyczny podział odliczeń na fakturze, zgodnie ze wskazanym na formularzu kategorii wskaźnikiem.

Po uzupełnieniu kwot, na pozycji dokumentu w rejestrze VAT zakupu, program dzieli odpowiednio fakturę na dwie pozycje z odliczeniem na Tak/Nie (Warunkowo/Nie) zgodnie z procentem wskazanym w kategorii oraz parametrem z konfiguracji.

Jeżeli w menu Handel na Fakturze zakupu/ Dowodzie wewnętrznym zakupu:

  • dodano pozycję, w której wybrano kategorię z podziałem odliczeń lub
  • w nagłówku dokumentu wybrano kategorię z podziałem odliczeń i dodano pozycję, w której nie wybrano żadnej kategorii,

to po przeniesieniu dokumentu do rejestru VAT zakupu następuje podział odliczeń, zgodnie ze wskazanym na formularzu kategorii wskaźnikiem. W przypadku podatnika VAT czynnego tworzona jest pozycja z odliczeniami Tak/ Warunkowo oraz pozycja z odliczeniami na Nie. W przypadku podatnika VAT nieczynnego tworzone są dwie pozycje z odliczeniami na Nie.

Uwaga
Jeżeli w polu Odliczenia zostanie ustawiony wariant Warunkowo, wówczas po wybraniu kategorii specjalnej w pozycji dokumentu nastąpi automatyczny podział odliczeń na: Warunkowo/Nie.
Uwaga
Działanie automatu dotyczy dokumentów wprowadzonych ręcznie bezpośrednio do Rejestru VAT zakupu oraz faktur zakupu i dowodów wewnętrznych zakupu  przeniesionych z modułu Faktury. Pomimo wyboru kategorii szczególnej, podział pozycji nie nastąpi, po zaimportowaniu poprzez pracę rozproszoną.

Funkcja podziału odliczeń na dokumentach wprowadzonych ręcznie bezpośrednio do rejestru VAT zakupu działa wyłącznie dla kategorii pozycji, niezależnie od ustawionej kategorii nagłówka.

Uwaga
W przypadku kontrahenta będącego osobą fizyczną lub podatnikiem VAT nieczynnym, jeżeli na pozycji dokumentu zostanie wybrana kategoria mająca zaznaczony parametr Podziel odliczenia to po automatycznym podziale odliczenia w obu pozycjach ustawiane są na Nie (niezależnie od domyślnego ustawienia odliczeń na kategorii wybranej w pozycji dokumentu).

Funkcja Podziel odliczenia Tak/Nie

Na pozycji faktury w rejestrze VAT zakupu użytkownik ma możliwość ręcznego podziału odliczeń. Funkcja dostępna jest pod prawym klawiszem myszy z poziomu menu kontekstowego lub poprzez wciśnięcie klawiszy: <ALT>+<P>. Po wybraniu opcji Podziel odliczenia Tak/Nie podpowiada się okno, w którym należy wskazać procent odliczenia oraz jeden z wariantów podziału: Netto, VAT lub sam VAT. Domyślnie ustawienie opcji podziału związane jest z ustawieniem parametru w konfiguracji – Podział odliczeń w rejestrze VAT zakupu.

Funkcja z menu kontekstowego – Podział odliczeń TAK/NIE
Uwaga
Jeżeli kwota netto lub VAT dokumentu będzie stanowiła wartość niepodzielną, wówczas powstałe zaokrąglenia na 1 grosz zostaną ujęte w pozycji z odliczeniem na Nie

Operacja seryjna w Rejestrze VAT ustawienia kategorii (funkcja opisana poniżej) nie spowoduje podziału pozycji gdy zostanie wybrana kategoria z procentowym odliczeniem VAT.

Czy ten artykuł był pomocny?