Deklaracja IFT-2/IFT-2R

image_print

W menu Księgowość/ CIT/ Deklaracje IFT-2 dostępny jest formularz IFT-2 – Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz IFT-2R – Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z wydrukami oraz wysyłką do systemu e Deklaracje. Deklaracja IFT-2/IFT-2R jest możliwa do złożenia za okres od 01.01.2022 roku. Deklaracja jest dostępna dla wszystkich rodzajów księgowości.

Lista deklaracji IFT-2/ IFT-2R

Po przejściu do menu Księgowość/ CIT/ Deklaracje IFT-2/IFT-2R dostępna jest Lista deklaracji IFT-2/IFT-2R zawierająca kolumny:

 • Rok – rok, za który składana jest deklaracja.
 • Kontrahent – podmiot, dla którego składana jest deklaracja.
 • Wersja – wersja formularza deklaracji, zgodnie z którą wyliczona została deklaracja.
 • Korekta – oznaczenie, w jakim celu została sporządzona deklaracja (złożenie deklaracji lub korekta deklaracji).
 • Data obliczenia – data obliczenia deklaracji.
 • Status – status określający stan deklaracji (obliczona lub zamknięta).
 • e-Deklaracje – informacje dotyczące statusu e-Deklaracji.
 • Data wysłania – data wysłania deklaracji do systemu e-Deklaracje.
 • Okres od – początek okresu, za jaki składana jest deklaracja.
 • Okres do – koniec okresu, za jaki składana jest deklaracja.
 • Rodzaj – rodzaj deklaracji (IFT-2 lub IFT-2R).
Lista deklaracji IFT-2/IFT-2R

Istnieje możliwość wyświetlania listy deklaracji tylko za konkretny rok przez zaznaczenie parametru Rok i wybranie konkretnego roku.

Przycisk Wyślij deklarację do systemu e-Deklaracje umożliwia wysłanie deklaracji IFT-2/IFT-2R do systemu e-Deklaracje za pomocą podpisu kwalifikowanego. Istnieje możliwość wysyłki deklaracji zarówno o statusie obliczona, jak i zatwierdzona. Podczas wysyłki deklaracji o statusie obliczona jest ona automatycznie zatwierdzana.

Przycisk Odbierz UPO służy do odebrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Istnieje możliwość dodania korekty deklaracji IFT-2/IFT-2R z poziomu listy deklaracji poprzez zaznaczenie deklaracji IFT-2/IFT-2R, a następnie naciśnięcie przycisku . Na dodanym w ten sposób formularzu automatycznie zaznaczana jest opcja korekta deklaracji, bez możliwości zmiany. Wszystkie dane kopiowane są z deklaracji pierwotnej, z możliwością ręcznej poprawy pól edytowalnych. Jeżeli poprzednia deklaracja IFT-2/IFT-2R za ten okres nie została zatwierdzona to podczas dodawania korekty deklaracja pierwotna jest automatycznie zatwierdzana.

Przycisk Zmień umożliwia podgląd utworzonej wcześniej Deklaracji IFT-2/IFT-2R. Po rozwinięciu dodatkowego menu (czarna strzałka obok przycisku ) dostępna jest opcja Podgląd UPO umożliwiająca podgląd Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Przycisk umożliwia usunięcie deklaracji o statusie obliczona.

Na liście deklaracji IFT-2/IFT-2R w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy dla deklaracji o statusie obliczona dostępna jest opcja Zablokuj deklarację, która umożliwia zmianę statusu podświetlonej deklaracji na zatwierdzona. Dla deklaracji o statusie zatwierdzona dostępna jest natomiast opcja Odblokuj deklarację, która umożliwia zmianę statusu deklaracji na obliczona (dla deklaracji niewysłanej do systemu e-Deklaracje oraz dla deklaracji wysłanej, do której odebrano UPO, jeżeli na formularzu operatora zaznaczono parametr Prawo do odblok. wysłanej e-Deklaracji).

Z listy deklaracji IFT-2/IFT-2R dostępny jest wydruk formularza deklaracji IFT-2/IFT-2R wraz z załącznikami oraz wydruk Urzędowego Poświadczenia Odbioru (w tym czarno biały).

Do deklaracji IFT-2/IFT-2R nie jest tworzona płatność w Preliminarzu płatności. Deklaracja IFT-2/IFT-2R nie podlega również księgowaniu.

Dodanie deklaracji IFT-2/IFT-2R

Po rozwinięciu dodatkowego menu (czarna strzałka obok przycisku plusa) istnieje możliwość wybrania deklaracji IFT-2 lub deklaracji IFT-2R. Po naciśnięciu przycisku plusa domyślnie dodawany jest formularz deklaracji IFT-2R. Jeżeli użytkownik z menu rozwijalnego wybierze deklarację IFT-2 to kolejne naciśnięcie przycisku plusa dodaje formularz deklaracji IFT-2 Po wyborze deklaracji IFT-2/IFT-2R pojawia się okno z możliwością wskazania okresu, za jaki ma zostać dodana deklaracja, celu złożenia zeznania oraz podmiotu, dla którego ma zostać utworzona deklaracja.

Dla rodzaju księgowości Księgowość kontowa istnieje możliwość wskazania okresu obrachunkowego, za jaki ma zostać dodana deklaracja IFT-2R.

Dla rodzaju księgowości Księga podatkowa lub Ewidencja ryczałtowa istnieje możliwość wskazania zakresu dat, za jaki ma zostać dodana deklaracja IFT-2R. Możliwość wskazania zakresu dat, za jaki ma zostać dodana deklaracja IFT-2 jest dostępna niezależnie od rodzaju księgowości. Istnieje możliwość wskazania okresu krótszego niż rok kalendarzowy (w ramach tego samego roku kalendarzowego). Nie jest natomiast możliwe ustawienie okresu dłuższego niż rok kalendarzowy lub zakresu dat obejmującego daty z dwóch lat kalendarzowych.

Jeżeli wybrany zostanie okres rozpoczynający się przed 1 stycznia 2022 r. to pojawi się ostrzeżenie informujące o tym, że formularz deklaracji obowiązuje za okres od 01.01.2022.

W polu dotyczącym celu złożenia formularza zaznaczana jest domyślnie opcja Złożenie zeznania, z możliwością zmiany na Korekta informacji.

W oknie dodawania deklaracji IFT-2/IFT-2R należy wskazać podmiot, dla którego ma zostać utworzona deklaracja.

Deklaracja IFT-2/IFT-2R jest tworzona po naciśnięciu przycisku .

W momencie przeliczania/ edycji deklaracji IFT-2/IFT-2R w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe, na liście deklaracji IFT-2/IFT-2R w programie Comarch ERP Optima pojawia się okno z informacją: Dodawanie/ Trwa edycja deklaracji IFT-2/IFT-2R. Za chwilę otworzy się przygotowana deklaracja. Nie zamykaj tego okna przed zapisaniem deklaracji.

Nie ma możliwości dodania drugiej deklaracji IFT-2/IFT-2R za ten sam okres dla danego kontrahenta, jeżeli nie zostanie ona oznaczona jako korekta. Dla rodzaju księgowości Księga podatkowa lub Ewidencja ryczałtowa daty deklaracji IFT-2/IFT-2R nie mogą się nakładać żadnym dniem z już istniejącą deklaracją.

Nie jest możliwe oznaczenie pierwszej deklaracji IFT-2/IFT-2R w danym okresie jako korekty.

Formularz deklaracji IFT-2/IFT-2R

Formularz deklaracji IFT-2/IFT-2R otwierany jest w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe. Z programu Comarch ERP Optima przenoszone są następujące dane:

 • Identyfikator podatkowy NIP płatnika/podmiotu – pobierany z Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Pieczątka firmy, nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
 • Okres, za który składana jest deklaracja – pobierany z okna dodawania deklaracji IFT-2/IFT-2R, nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
 • Urząd Skarbowy, do którego jest adresowana deklaracja – pobierany jest urząd wskazany w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje, podlega edycji na formularzu deklaracji.
 • Cel złożenia formularza (złożenie informacji, korekta informacji) – nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
 • Rodzaj płatnika/podmiotu – pobierany z Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-4R, CIT, ZUS DRA, IFT-2R, nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
 • Nazwa i adres płatnika/podmiotu – dane pobierane z Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-4R, CIT, ZUS DRA, IFT-2R, podlegają edycji na formularzu deklaracji.
 • Nazwa, numer identyfikacyjny podatnika, adres siedziby – dane pobierane z karty kontrahenta, podlegają edycji na formularzu deklaracji.
 • Imię i nazwisko płatnika/podmiotu lub osób upoważnionych przez płatnika/podmiot – dane pobierane z Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-4R, CIT, ZUS DRA, IFT-2R podlegają edycji na formularzu deklaracji.

 

Kwoty na deklaracji IFT-2/IFT-2R użytkownik powinien uzupełnić ręcznie.

Jeżeli na deklaracji IFT-2/IFT-2R nie uzupełniono wszystkich wymaganych pól to podczas próby zapisania formularza wyświetlany jest komunikat: Niektóre pola nie zostały uzupełnione. Popraw błędy na formularzu.

Z poziomu otwartego formularza deklaracji IFT-2/IFT-2R pod przyciskiem jest dostępny jej wydruk. Podgląd wydruku deklaracji IFT-2/IFT-2R jest dostępny pod przyciskiem .

Podczas edycji deklaracji o statusie obliczona za pomocą przycisku następuje weryfikacja, czy zmianie uległy dane przeniesione automatycznie na formularz IFT-2/IFT-2R (np. adres firmy). W przypadku gdy dane te uległy zmianie pojawia się komunikat: Dane deklaracji zostały zmienione. Czy chcesz zaktualizować deklarację? Zaakceptowanie komunikatu powoduje aktualizację danych na deklaracji IFT-2/IFT-2R. Wybór opcji Nie skutkuje pozostawieniem na formularzu pierwotnie przeniesionych danych.

Załącznik ORD-ZU

Z poziomu formularza korekty deklaracji IFT-2/IFT-2R dostępne jest pole na wpisanie uzasadnienia przyczyny złożenia korekty (poz. 13 Treść uzasadnienia).

Czy ten artykuł był pomocny?