Deklaracja PIT-37

image_print
Informacja
Deklaracja roczna PIT-37 w wersji 30 dostępna jest od wersji 2024.2.1 programu Comarch ERP Optima

Kwoty na deklaracji PIT-37 użytkownik powinien uzupełnić ręcznie, nie są one pobierane z żadnego miejsca w programie.

Do obliczenia deklaracji PIT-37 nie jest wymagane założenie okresu obrachunkowego w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe.

Deklaracja PIT-37, zakładka 1. A-C

Do zapisania deklaracji wymagane jest uzupełnienie pola US (PIT-37) oraz następujących danych podatnika: NIP/PESEL, Nazwisko oraz Pierwsze imię.

Jeżeli w poz. 9 Sposób rozliczenia podatku wybrana zostanie opcja wspólnie z małżonkiem (art.6 ust.2) to na formularzu deklaracji PIT-37 aktywne stają się sekcje dotyczące danych i kwot małżonka.

Uwaga
Jeżeli w poz. 9 Sposób rozliczenia podatku na deklaracji PIT-37 wybrana zostanie opcja indywidualnie lub dla wdów i wdowców lub osób samotnie wych. dzieci i dane małżonka uzupełnione zostaną na formularzu załącznika PIT/D i oświadczenia PIT-2K, to po zmianie sposobu opodatkowania na wspólnie z małżonkiem i uzupełnieniu danych małżonka na formularzu deklaracji PIT‑37, dane małżonka aktualizowane są na załączniku PIT/D oraz oświadczeniu PIT-2K.

W przypadku korekty zeznania PIT-37 po wskazaniu w poz. 8   Korekta składana w postępowaniu podatkowym dotyczącym unikania opodatkowania pojawia się komunikat: Jeśli w pozycji  zaznaczono kwadrat nr 2, to podatnik powinien wypełnić załącznik ORD-ZU. Jeżeli zaznaczono opcję Korekta składana w postępowaniu podatkowym dotyczącym unikania opodatkowania i nie uzupełniono uzasadnienia przyczyn złożenia korekty to nie jest możliwe zatwierdzenie deklaracji PIT-37. Użytkownik powinien uzupełnić uzasadnienie na załączniku ORD-ZU lub wskazać w poz. 8 opcję Korekta zeznania.

Dotyczy wersji: 2020.5.1
Uwaga
Istnieje możliwość dodania korekty deklaracji PIT-37 w sytuacji gdy deklaracja pierwotna dodana została na wcześniejszej wersji formularza.

Zaznaczenie w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry parametru Sprawdzanie poprawności NIP lub/i Sprawdzanie poprawności PESEL powoduje uaktywnienie systemu kontroli numerów NIP lub/i numerów PESEL. Jeżeli użytkownik wprowadzi niewłaściwy numer NIP/PESEL to deklaracja PIT-37 nie zostanie zapisana.

Deklaracja PIT-37, zakładka 2. D-E

Na formularzu deklaracji PIT-37(30) istnieje możliwość zaznaczenia rodzaju zwolnienia w sekcji  D  Informacja o uldze dla młodych, uldze na powrót, uldze dla rodzin 4+ oraz uldze dla pracujących seniorów oraz  uzupełnienia kwoty przychodów objętych zwolnieniem. Nie ma możliwości równoczesnego zaznaczenia poz. Ulga dla (art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy) oraz poz. Ulga dla pracujących seniorów(art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy). Po zaznaczeniu ulgi aktywna staje się sekcja do uzupełnienia kwoty przychodów objętych zwolnieniem.

Suma kwot w poz. Przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, Przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, Przychody z praktyk absolwenckich i staży uczniowskich oraz Przychody z zasiłku macierzyńskiego (odpowiednio poz. 36, 38, 40 i 42 dla podatnika oraz poz. 37, 39, 41 i 43 dla małżonka) ograniczana jest do kwoty 85 528,00 zł. Limit przysługuje odrębnie podatnikowi oraz odrębnie małżonkowi.

Jeżeli na formularzu deklaracji PIT-37(30) zaznaczono poz. Ulga dla rodzin 4+ o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy, to podatnik/ małżonek powinien wypełnić załącznik PIT/O i uzupełnić dane co najmniej czworga dzieci.

Deklaracja PIT-37, zakładka 3. F-K

Do wyliczenia kwoty w poz. 130 Obliczony podatek według skali podatkowej na deklaracji PIT-37 nie jest brana pod uwagę ulga podatkowa uzupełniona w Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Stałe podatkowe. Podatek dochodowy liczony jest według wzoru:

  • Dla dochodu <= 120 000 zł: 12% podstawy obliczenia podatku – kwota wolna od podatku,
  • Dla dochodu > 120 000 zł: 10 800 zł  + 32% nadwyżki podstawy obliczenia podatku ponad 120 000 zł
Deklaracja PIT-37, zakładka 4. L-P

Uzupełnienie na formularzu deklaracji rocznej Numeru KRS Organizacji Pożytku Publicznego powoduje automatyczne wyliczenie kwoty 1,5% podatku na rzecz organizacji. Wnioskowaną kwotę można pomniejszyć. Jeżeli zmianie ulegną wartości wpływające na wyliczenie tej kwoty, zostanie ona ponownie przeliczona.

Jeżeli na deklaracji PIT-37 widnieje kwota w poz. 145 ŁĄCZNY ZWROT to użytkownik ma możliwość zaznaczenia w poz. 158 Osoba zgłaszająca rachunek opcji podatnik i/lub małżonek (jeżeli w poz. 9 Sposób rozliczenia podatku  wybrano wspólnie z małżonkiem ). Zaznaczenie opcji podatnik i/lub małżonek umożliwia uzupełnienie poz. 159-162.

Jeżeli użytkownik w poz. 162 Pełny numer rachunku (tylko w przypadku rachunku zagranicznego należy podać kod SWIFT) chce uzupełnić krajowy rachunek bankowy to w poz. 160 Kraj siedziby banku/oddziału (inny niż Polska) nie powinien uzupełniać kodu kraju, a w poz. 162 powinien wpisać ‘PL’ na początku numeru, a sam numer bez znaków: ‘-‘, przykładowo: PL97114019775214523125463215 oraz nie uzupełniać kodu SWIFT.

Wartości w poz. 151, 153 oraz 154 są uzupełniane automatycznie po dodaniu odpowiednich załączników do deklaracji PIT‑37.

Uwaga
Program Comarch ERP Optima oferuje możliwość swobodnego wyboru wspieranej Organizacji Pożytku Publicznego kwotą z tytułu 1,5% podatku należnego.
Uwaga
Import Organizacji Pożytku Publicznego z serwera Comarch jest dostępny wyłącznie dla Klientów z aktualną gwarancją.
Deklaracja PIT-37, zakładka 5. Załączniki

Z poziomu zakładki [Załączniki] użytkownik ma możliwość dodania załączników: PIT/O, PIT/D oraz PIT-2K.

Deklaracja PIT-37, zakładka 6. e-Deklaracje

Po naciśnięciu przycisku następuje zablokowanie deklaracji PIT-37 i jej wysłanie. Użytkownik ma możliwość  wysyłki do systemu e Deklaracje za pomocą podpisu kwalifikowanego lub niekwalifikowanego. Po wysłaniu deklaracji ikona wysyłki zostaje zamieniona na ikonę odbioru UPO .

Uwaga
Dostępny jest mechanizm automatycznego pobierania aktualizacji umożliwiających wysyłanie deklaracji PIT-37 drogą elektroniczną w przypadku, gdy w czasie udostępnienia wersji nie był znany schemat dokumentu elektronicznego. Przy pierwszej wysyłce w danej sesji pracy następuje łączenie się z serwerem Comarch i sprawdzanie, czy aktualizacja jest dostępna. Jeżeli tak, zostanie ona pobrana. Funkcja jest dostępna tylko dla programów na gwarancji.

Czy ten artykuł był pomocny?