Eksport/ import danych indywidualnych do arkusza xls

image_print

Eksport

Eksport danych do arkusza MS Excel dostępny jest z zakładki Podmioty oraz z listy wzorców faktur cyklicznych (pod prawym przyciskiem myszy). Eksportowane są dane indywidualne dla wszystkich towarów i podmiotów wskazanych na wzorcu zgodnie z poniższą strukturą pliku:

Kolumna Lp

Kolumna Kod towaru – kod eksportowanego towaru

Kolumna Kod Nabywcy– kod podmiotu/ grupy kontrahentów.

Kolumna Typ Nabywcy– zawiera typ podmiotu (G – grupa kontrahenta, K – kontrahent, P – pracownik, W – wspólnik, B – bank, U – urząd). Uzupełnienie kolumny Typ Nabywcy jest wymagane podczas importu danych z arkusza. Jeśli wartość nie będzie uzupełniona, podmiot nie zostanie zidentyfikowany i pojawi się komunikat: Kod podmiotu: Nowak pobrany z arkusza Excel nie został znaleziony w bazie danych!

Kolumna Kod odbiorcy,  kod odbiorcy. Pole nie będzie wypełniane, jeśli w kolumnie Typ Nabywcy jest G (grupa kontrahenta)

KolumnaTyp odbiorcy – zawiera typ odbiorcy.

Kolumna Ilość – indywidualna ilość towaru dla podmiotu.

Kolumna Jm – indywidualna jednostka miary.

Kolumna Cena – indywidualna cena towaru dla podmiotu.

Kolumna Obowiązuje od, Obowiązuje do – okres obowiązywania wzorca. Wymagany w arkuszu format daty to RRRR-MM-DD.

Funkcja obsługiwana jest przez przyciski:

Eksportuj dane do pliku MS Excel

Importuj dane z pliku MS Excel

Eksport możliwy jest również z pozycji faktury z zakładki [Ogólne], po wcześniejszym zaznaczeniu ceny lub ilości indywidualnej. W tym przypadku eksportowane są dane indywidualne dotyczące tylko jednej pozycji wybranej na oknie

 Eksport wartości indywidualnych do arkusza MS Excel. Dane można zapisać na dysku lokalnym bądź w Comarch IBARD.

Import wartości indywidualnych z arkusza MS Excel. Dane można importować z dysku lokalnego bądź z Comarch IBARD.

Import

Sposób importu z arkusza MS Excel na wzorzec faktury cyklicznej zależy od parametru Blokuj wielokrotne dodawanie tego samego kontrahenta lub grupy. Jeżeli parametr jest:

  • niezaznaczony, to import dostępny jest tylko z poziomu zakładki Podmioty. Żeby był możliwy w arkuszu MS Excel musi znajdować się kolumna z kodem towaru.
Uwaga
Aby zaimportować kilkukrotnie kontrahenta niezbędne jest dodanie kolumny Lp. w arkuszu MS Excel. W przypadku braku kolumny każde kolejne wystąpienie tego kontrahenta w arkuszu będzie nadpisywać jego dane indywidualne na wzorcu.
  • zaznaczony, to import dostępny jest zarówno z zakładki Podmioty (jeżeli jest kolumna z kodem towaru), jak również z poziomu pozycji faktury, pod warunkiem że zaznaczona jest cena i/lub ilość indywidualna. W tym przypadku możliwe jest zaimportowanie towarów wraz z ilościami/cenami indywidualnymi dla podmiotów oraz aktualizacjach tych danych.

Podczas importu z poziomu pozycji faktury cyklicznej, program weryfikuje czy w arkuszu danych jest kolumna z kodem towaru:
-jeżeli jest, to importowane są tylko te pozycje, których kod w arkuszu jest taki sam jak kod towaru wybranego na formularzu. Pozostałe pozycje są pomijane.
-jeżeli kolumny nie ma w arkuszu, to zaimportowane zostaną wszystkie wiersze z arkusza.

Na zakładce Podmioty można seryjnie zaimportować kontrahentów oraz pozycje, wraz z ilościami i cenami indywidualnymi. Jeżeli w arkuszu przy towarze nie są podane ilości i/lub ceny indywidualne, lub wartości są zerowe, to taka pozycja zaimportuje się z ustawieniami stała ilość/cena.

Czy ten artykuł był pomocny?