Rozliczenie roczne PIT-36

image_print
Uwaga
Deklaracja roczna PIT-36 w wersji 31 dostępna jest od wersji 2024.1.1 programu Comarch ERP Optima

Deklaracja roczna PIT-36 dostępna jest z poziomu Księgowość/PIT/ Zaliczki na PIT-36 jako Deklaracja roczna PIT-36 wersja 31.

W przypadku, gdy jako rodzaj księgowości wybrano Księgowość kontową, deklaracja jest obliczana na podstawie zestawienia systemowego PIT-36, skąd pobierane są kwoty przychodów i kosztów całego roku oraz z listy kwot do deklaracji dostępnych na karcie właściciela (w przypadku rozliczenia z małżonkiem również z karty współwłaściciela), skąd pobierane są kwoty odliczeń od dochodu i podatku.

W przypadku, gdy jako rodzaj księgowości wybrano Księgę podatkową, deklaracja jest obliczana na podstawie zapisów Księgi podatkowej oraz danych wprowadzonych na Karcie indywidualnych kwot danego podatnika (w przypadku rozliczenia z małżonkiem również z karty współwłaściciela), skąd pobierane są kwoty odliczeń od dochodu i podatku.

Uwaga
W sytuacji gdy użytkownik posiada moduł Płace i Kadry jest możliwość drukowania adresu zamieszkania na deklaracji rocznej PIT-36. Adres zamieszkania przenosi się na deklaracje jeżeli jest wypełniony na formularzu właściciela z poziomu Ogólne/ Inne/ Właściciele w dodatkowych danych kadrowych oraz na drugiej zakładce Nr ident./podatki jest zaznaczony parametr Adres zamieszkania zamiast adresu zameldowania na deklaracji PIT.
Uwaga
Jeżeli w Konfiguracji jako rodzaj księgowości wybrano Księgę podatkową i na formularzu właściciela dodano kwotę indywidualną w miesiącu, w którym nie ma żadnego zapisu w KPiR to w celu prawidłowego wyliczenia deklaracji PIT‑36 użytkownik musi dodać zapis do KPiR z zerową kwotą.

Aby obliczyć powyższą deklarację na liście deklaracji, z rozwijalnego menu  należy wybrać opcję Deklaracja roczna PIT-36 wersja 31, a następnie nacisnąć przycisk .

Uwaga
Pierwsze przeliczenie deklaracji PIT-36(31) powoduje uzupełnienie danych na podstawie ustawień domyślnych (np. kwot indywidualnych właściciela). Jeżeli Użytkownik dokona na deklaracji modyfikacji pola uzupełnionego automatycznie to już nie powinien przeliczać formularza deklaracji przyciskiem pioruna. Ponowne przeliczenie powoduje ponowne uzupełnienie danych na podstawie ustawień domyślnych.

Od deklaracji za rok 2021 Urząd Skarbowy pobierany jest na dzień obliczenia deklaracji, a nie na ostatni dzień roku, za który składana jest deklaracja.

Formularz składa się z zakładek, których nazwy są odwzorowaniem poszczególnych sekcji na oryginale deklaracji.

Zakładka 1 – [Sekcja A-B]

Przed wykonaniem obliczenia deklaracji, należy na zakładce 1 uzupełnić odpowiednie informacje:

Rok – rok, za który deklaracja ma być przeliczona.

Właściciel – wybór podatnika z listy wspólników otwieranej przyciskiem  lub wpisując akronim podatnika.

Kliknięcie w ikonę  powoduje przeniesienie na formularz danych właściciela za odpowiedni okres.

Identyfikator podatkowy – wybór identyfikatora podatkowego NIP czy PESEL.

Uwzględniać zapisy w buforze – zaznaczenie tego parametru spowoduje, że program przy obliczeniach uwzględni zapisy w buforze.

Parametr Zablokuj deklarację przed zmianami zabezpiecza deklarację przed skasowaniem i zmianami.

Wprowadził, Zmodyfikował – kod operatora, który dokonał obliczenia i zatwierdzenia (zablokowania) deklaracji oraz daty tych operacji.

Wybór sposobu opodatkowania – podatnik może rozliczać się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem (art. 6 ust. 2), dla wdów i wdowcówlub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Cel złożenia formularza – złożenie zeznania lub korekta zeznania. Po zaznaczeniu na formularzu deklaracji PIT-36(31) parametru korekta zeznania i wskazaniu w poz. 11 Rodzaj korekty opcji 2. Korekta zeznania, o której mowa w art. 81b par. 1a Ordynacji podatkowej pojawia się komunikat: Jeśli w pozycji 11 zaznaczono kwadrat nr 2, to podatnik powinien wypełnić załącznik ORD-ZU. Jeżeli zaznaczono opcję nr 2 i nie uzupełniono uzasadnienia przyczyn złożenia korekty to nie jest możliwe zatwierdzenie deklaracji PIT-36(31). Użytkownik powinien uzupełnić uzasadnienie na załączniku ORD-ZU lub wskazać w poz. 11 opcję 1. Korekta zeznania, o której mowa w art. 81 Ordynacji podatkowej.

Sekcja Bzawiera dane małżonka. . Pole Współwłaściciel uzupełnianie jest automatycznie po wyborze właściciela na PIT-36(31) jeżeli małżonka wybrano na karcie właściciela na zakładce [Nr.ident./podatki] w polu Rozliczenie roczne z małżonkiem. Istnieje również możliwość wskazania małżonka w polu Współwłaściciel po zaznaczeniu w poz. 6 Wybór sposobu opodatkowania opcji wspólnie z małżonkiem (art. 6 ust. 2) lub dla wdów i wdowców.

Przychody i koszty małżonka wyliczane są na podstawie udziałów określonych na formularzu kwot indywidualnych. Pod uwagę brane są wszystkie udziały (zarówno w działalności głównej, jak i w pozostałych). W przypadku zerowych udziałów w działalności głównej jest ona pomijana przy liczeniu przychodów i kosztów małżonka, brane pod uwagę są natomiast pozostałe działalności z udziałem różnym od zera. W przypadku gdy na formularzu kwot indywidualnych współwłaściciela zaznaczono parametr Podatnik rozlicza się wg skali liniowej (PIT-36L) to pobierane są przychody i koszty z działalności w strefie i z najmu.

Małżonek może również zostać wprowadzony na listę współwłaścicieli w celach ewidencyjnych, aby w kolejnych latach nie trzeba było ponownie uzupełniać jego danych ręcznie na formularzu deklaracji PIT-36. W takim przypadku nie będzie posiadał udziałów w działalności głównej ani innych działalności, a na formularz PIT-36(31) przeniesione zostaną tylko jego dane adresowe.

Jeżeli małżonek posiada udziały w działalności gospodarczej to po przeliczeniu deklaracji PIT-36(31) automatycznie dodawany jest załącznik PIT/B dla małżonka. Jeżeli na formularzu kwot indywidualnych małżonka uzupełniono odliczenia od dochodu/podatku to kwoty te są przenoszone do załącznika PIT/O do sekcji dotyczącej małżonka.

Kwoty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne współwłaściciela przenoszone są na formularz PIT‑36(31) z formularza kwot indywidualnych i podlegają edycji. Pozostałe kwoty uzupełnione ma formularzu kwot indywidualnych przenoszone są na formularz PIT-36(31) i podlegają edycji.

Kwoty w sekcji L.2. Należne zaliczki – art. 44 ust. 1 ustawy oraz podatek – art. 30g ustawy (sekcja dotyczy małżonka) uzupełniane są automatycznie na podstawie zaliczek obliczonych dla współwłaściciela. W zależności od tego, czy małżonek ma ustawione miesięczne/ kwartalne czy też uproszczone zaliczki wartości zapłaconego podatku przenoszone są do odpowiedniego miesiąca lub kwartału.

 Przelicz deklarację – przycisk pozwala na przeliczenie deklaracji za wybrany rok, deklaracja może zostać przeliczona również za pomocą klawisza <F8>.

Uwaga
Po obliczeniu deklaracji, użytkownik powinien sprawdzić w dalszej części formularza te pola, które nie są pobierane automatycznie przez program i wymagają ewentualnego uzupełnienia.

Przycisk służący do wysyłki do systemu e-Deklaracje staje się aktywny po przeliczeniu deklaracji PIT-36 za pomocą przycisku . Po naciśnięciu przycisku następuje zablokowanie deklaracji i jej wysłanie. Po wysłaniu deklaracji ikona wysyłki zostaje zamieniona na ikonę odbioru UPO .

Po przeliczeniu deklaracji wyświetlane są następujące informacje:

Zakładka 2 – [Sekcja C – D] – zawiera informacje dodatkowe oraz informacje o przychodach zwolnionych od podatku.

Na zakładce 2 C-D nie ma możliwości równoczesnego zaznaczenia

 • poz. wybrał metodę ustalania różnic kursowych, o której mowa w art. 14b ust. 2 ustawy oraz poz. rezygnuje ze stosowania metody ustalania różnic kursowych, o której mowa w art. 14b ust. 2 ustawy (odpowiednio poz. 46 i 48 dla podatnika oraz poz. 47 i 49 dla małżonka),
 • poz. wybrał kwartalny sposób wpłacania zaliczek na podstawie art. 44 ust. 3g ustawy oraz poz. wybrał wpłacanie zaliczek w formie uproszczonej na podstawie art. 44 ust. 6b ustawy (odpowiednio poz. 52 i 54 dla podatnika oraz poz. 53 i 55 dla małżonka).

Jeżeli dodano zaliczkę kwartalną na PIT-36 za ostatni kwartał danego roku to po przeliczeniu deklaracji PIT-36(31) automatycznie zaznaczana jest poz. 52 wybrał kwartalny sposób wpłacania zaliczek na podstawie art. 44 ust. 3g ustawy. Jeżeli za ostatni miesiąc/kwartał danego roku nie dodano zaliczki to następuje weryfikacja, czy na formularzu kwot indywidualnych zaznaczono parametr Kwoty do zaliczki kwartalnej. Jeżeli został on zaznaczony to poz. 52 na formularzu PIT-36(31) jest automatycznie zaznaczana. Użytkownik ma możliwość odznaczenia tej opcji.

Jeżeli w danym roku dodano zaliczki uproszczone na PIT-36 to po przeliczeniu deklaracji PIT-36(31) automatycznie zaznaczana jest poz. 52 wybrał wpłacanie zaliczek w formie uproszczonej na podstawie art. 44 ust. 6b ustawy. Użytkownik ma możliwość odznaczenia tej opcji.

Jeżeli na karcie właściciela w polu Zwolnienie z PIT z tytułu na dowolny dzień roku podatkowego 2022 r. wskazano przyczynę zwolnienia z podatku to na deklaracji PIT-36(31) w sekcji D zaznaczany jest automatycznie odpowiedni rodzaj ulgi.

Uwaga
Jeżeli nie pobrano modułu płacowego oraz podatnikowi w 2023 r. przysługiwała  ulga dla pracujących seniorów, którą utracił, należy przed wyliczeniem deklaracji PIT-36(31) na formularzu właściciela na zakładce [Szczegółowe] w polu Zwolnienie z PIT ponownie wskazać: Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury. Po wyliczeniu deklaracji PIT-36(31), w polu Zwolnienie z PIT należy ponownie wybrać: Brak.

Użytkownik ma również możliwość ręcznego zaznaczenia ulgi. Nie ma możliwości równoczesnego zaznaczenia poz. Ulga dla młodych, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy oraz poz. Ulga dla pracujących seniorów, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy. Po zaznaczeniu ulgi aktywna staje się sekcja do uzupełnienia kwoty przychodów objętych zwolnieniem.

Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Działalność w polu Typ działalności zaznaczono opcję Najem, dzierżawa to ulga wskazana na właścicielu nie jest zaznaczana na formularzu deklaracji PIT-36(31).
Jeżeli na formularzu deklaracji PIT-36(31) zaznaczono automatycznie poz. 61 lub poz. 63 to do poz. 75 przenoszona jest kwota przychodów objętych zwolnieniem (maksymalnie 85 528 zł). Użytkownik ma możliwość edycji kwoty do wysokości 85 528 zł.

Jeżeli na formularzu deklaracji PIT-36(31) zaznaczono automatycznie poz.  65 to kwota przychodów objętych zwolnieniem przenoszona jest do poz. 75 z formularza ostatniej zaliczki na PIT-36 wyliczonej w 20222023 r. W takim przypadku podczas wyliczania deklaracji PIT-36(31) pojawia się komunikat: Deklaracja została przeliczona na podstawie wyliczonych zaliczek za rok podatkowy. Zweryfikuj i sprawdź czy masz policzone wszystkie potrzebne zaliczki. Użytkownik ma możliwość edycji kwoty do wysokości 85 528 zł. W przypadku zaliczek uproszczonych użytkownik powinien uzupełnić tę kwotę ręcznie.

Suma kwot w poz. Przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, Przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, Przychody z praktyk absolwenckich i staży uczniowskich, Przychody z zasiłku macierzyńskiego oraz przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (odpowiednio poz. 67, 69, 71, 73 i 75 dla podatnika oraz poz. 68, 70, 72, 74 i 76 dla małżonka) ograniczana jest do kwoty 85 528,00 zł. Limit przysługuje odrębnie podatnikowi oraz odrębnie małżonkowi.

Jeżeli na formularzu deklaracji PIT-36(31) zaznaczono poz. Ulga dla rodzin 4+ – art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy, to podatnik/ małżonek powinien wypełnić załącznik PIT/O i uzupełnić dane co najmniej czworga dzieci. Nie ma możliwości zatwierdzenia deklaracji PIT-36(31) z zaznaczoną poz. 63/ poz. 64 bez dodanego załącznika PIT/O.

Jeżeli zaznaczono poz. 59, poz. 61, poz. 63 lub poz. 65 a nie uzupełniono kwoty przychodów zwolnionych to podczas zapisywania deklaracji PIT-36 pojawia się komunikat: W sekcji D zaznaczono rodzaj zwolnienia a nie podano kwoty przychodów zwolnionych. Czy chcesz poprawić sekcję D? Zaakceptowanie komunikatu umożliwia uzupełnienie kwoty w sekcji D. Wybór opcji Nie powoduje zapisanie formularza deklaracji PIT-36(31).

Po uzupełnieniu/ zmianie kwoty przychodów objętych zwolnieniem w poz. 67, poz. 69, poz. 71, poz. 73 lub poz. 75 pojawia się komunikat: Podatnik korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152-154 ustawy. Aby prawidłowo wyliczyć deklarację dodaj zwolnienie na karcie właściciela i przelicz zaliczki. W przeciwnym wypadku deklarację należy uzupełnić ręcznie.

Odznaczenie na formularzu PIT-36(31) ulgi zeruje kwotę przychodów objętych zwolnieniem oraz blokuje możliwość ręcznego uzupełnienia tej kwoty. Po odznaczeniu ostatniej ulgi w sekcji D pojawia się komunikat: Podatnik zrezygnował ze zwolnienia z PIT. Jeśli chcesz przeliczyć deklarację z pominięciem zwolnienia z PIT wybierz Tak, w przeciwnym wypadku deklarację należy zmodyfikować ręcznie. Zaakceptowanie komunikatu powoduje, że do poz. 87 przenoszona jest łączna kwota przychodów podatnika z działalności gospodarczej z załącznika PIT/B. W przypadku wyboru opcji Nie kwoty należy zmodyfikować na załączniku PIT/B. Aktualizowane są również kwoty składek na ubezpieczenia społeczne oraz odliczenia na załączniku PIT/O.

Zakładka 3 – [Sekcja E.1-E.2] zawiera zestawienie łącznych przychodów i kosztów uzyskania przychodu ze wszystkich działalności gospodarczych oraz najmu, podnajmu lub dzierżawy. W tym miejscu program wylicza odpowiednio wartość dochodu lub straty.

Jeżeli na formularzu deklaracji PIT-36(31) zaznaczono automatycznie poz. 61, poz. 63 lub poz. 65 to kwota w poz. 87 wyliczana jest jako różnica pomiędzy łączną kwotą przychodów podatnika z działalności gospodarczej a kwotą przychodów objętych zwolnieniem, wykazanych automatycznie w poz. 75 deklaracji PIT-36(31).

Jeżeli dodano załącznik PIT/Z dla podatnika to edycji podlegają kwoty w poz. 89, poz. 90 i poz. 92. Jeżeli dodano załącznik PIT/Z dla małżonka to edycji podlegają poz. kwoty w poz. 147, poz. 148 i poz. 150.

Zakładka  4 – [Sekcja E.3 – G] – zawiera, wartość straty z lat ubiegłych zgodnie z art. 9 ust. 3 i 3a, dochód po odliczeniu dochodu zwolnionego i straty oraz kwoty indywidualnych odliczeń podatnika od dochodu.

Po uzupełnieniu kwoty w poz. 198 lub poz. 199 Straty z lat ubiegłych należy uzupełnić poz. 197.

Jeżeli w sekcji D wykazano przychody zwolnione to do poz. 200 Składki na ubezpieczenia społeczne przenoszona jest kwota składek z formularza ostatniej zaliczki na PIT-36 wyliczonej w 2023 r. (do wysokości przychodów opodatkowanych pomniejszonych o straty z lat ubiegłych). Jeżeli na formularzu deklaracji PIT-36 nie wykazano przychodów zwolnionych to do poz. 200 Składki na ubezpieczenia społeczne przenoszona jest suma składek uzupełnionych na formularzu kwot indywidualnych właściciela (do wysokości przychodów opodatkowanych pomniejszonych o straty z lat ubiegłych). Poz. 200 podlega edycji do wysokości przychodów opodatkowanych pomniejszonych o straty z lat ubiegłych.

Kwota w poz. 214 Odliczenie z tytułu wydatków na nabycie terminala płatniczego i obsługę transakcji przy użyciu terminala ograniczana jest do wysokości 2 500 zł.

Zakładka 5 – [Sekcja H.1 – H.3 ] – Na zakładkę mogą zostać przeniesione kwoty z załącznika Korekta podatku..

Jeżeli do deklaracji PIT-36(31) dodano załącznik Korekta podatku. to aktywne są pola:

 • Zwiększenia straty na podstawie artykułu 26i ust. 2 pkt 1 oraz ust. 8 ustawy (odpowiednio poz. 240 dla podatnika i poz. 241 dla małżonka),
 • Zmniejszenia straty na podstawie artykułu 26i ust. 2 pkt 2 oraz ust. 7 ustawy (odpowiednio poz. 244 dla podatnika i poz. 245 dla małżonka).

Kwoty do pozycji 240 i poz. 244 przenoszone są z formularza załącznika Korekta podatku jeżeli kwota w poz. 236 jest większa od zera. Użytkownik ma możliwość zmiany kwoty w tych pozycjach na niższą.

Zakładka 6 – [H.4 – H.6] – jeżeli do deklaracji PIT-36(31) dodano załącznik Korekta podatku to aktywne jest pole Wartość zobowiązań i wierzytelności zwiększających podstawę obliczenia podatku (odpowiednio poz. 264 dla podatnika i poz. 265 dla małżonka). Do pozycji przenoszona jest kwota z formularza załącznika Korekta podatku. Użytkownik ma możliwość zmiany kwoty w tej pozycji na niższą.

Zakładka 7 – [Sekcja I-M]-w części tej uwidoczniona jest wartość podatku. Na zakładce tej uwidocznione są również pozostałe odliczenia od podatku.

Do wyliczenia kwoty w poz. 286 Obliczony podatek na deklaracji PIT-36(31) nie jest brana pod uwagę ulga podatkowa uzupełniona w Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Stałe podatkowe ani ulga wskazana na formularzu wspólnika. Podatek dochodowy liczony jest według wzoru:

 • Dla dochodu <= 120 000 zł: 12% podstawy obliczenia podatku – 3600 zł,
 • Dla dochodu > 120 000 zł: 10 800 zł + 32% nadwyżki podstawy obliczenia podatku ponad 120 000 zł

Kwota w poz. 286 Obliczony podatek zaokrąglana jest do dwóch miejsc po przecinku.

Po uzupełnieniu kwoty w poz. 288 Doliczenia do podatku należy uzupełnić poz. 287.

Na zakładce znajduje się również informacja o należnych zaliczkach, należnym podatku, zapłaconym podatku oraz zapłaconych zaliczkach dla poszczególnych miesięcy/kwartałów. Kwoty wyliczone w pozycjach dotyczących należnych zaliczek przenoszone są automatycznie do pozycji dotyczących zapłaconych zaliczek (za ten sam miesiąc/kwartał). Użytkownik ma możliwość edycji tych kwot. Jeżeli w pozycji Należnej zaliczki jest 0 i użytkownik ręcznie uzupełni tą kwotę to automatycznie zaktualizuje się wartość Zapłaconej zaliczki, pod warunkiem, że jej wartość była również równa 0. Zmiana kwoty w pozycji Zapłaconej zaliczki nie aktualizuje kwoty Należnej zaliczki.

Zakładka 8 – [Sekcja N – T] – na zakładce znajduje się informacja o kwocie podatku do zapłaty lub kwocie nadpłaty, zryczałtowany podatek, odsetki naliczone, należne zaliczki za poszczególne miesiące/kwartały oraz wniosek o przekazanie 1,5% podatku na rzecz OPP.

Do poz. Podatek wykazany w załączniku PIT/IP (odpowiednio poz. 419 dla podatnika oraz poz. 420 dla małżonka) na formularzu deklaracji PIT-36(31) przenoszona jest kwota z poz. 44 Podatek obliczony zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy po uwzględnieniu doliczeń i odliczeń z poz. 42 i 43 z formularza załącznika PIT/IP(5).

Kwota 1,5% podatku jest automatycznie wyliczana po uzupełnieniu na formularzu deklaracji rocznej Numeru KRS organizacji. Wnioskowaną kwotę można pomniejszyć.

Uwaga
Program Comarch ERP Optima oferuje możliwość swobodnego wyboru wspieranej Organizacji Pożytku Publicznego kwotą z tytułu 1,5% podatku należnego.
Uwaga
Import Organizacji Pożytku Publicznego z serwera Comarch jest dostępny wyłącznie dla Klientów z aktualną gwarancją.

Zakładka 9 – [Sekcja U – W] – to informacja o załącznikach, informacja o rachunku właściwym do zwrotu nadpłaty oraz informacja o karcie dużej rodzinie.

W poz. 528.1 Numer IBAN następuje sprawdzenie, czy numer rachunku rozpoczyna się od kodu kraju.

Użytkownik ma możliwość zaznaczenia w poz. 529 Osoba posiadająca ważną KDR opcji podatnik lub małżonek (jeżeli w poz. 6 Wybór sposobu opodatkowania zaznaczono opcję wspólnie z małżonkiem (art. 6 ust. 2).

Zakładka 10 – [Załączniki] – zawiera listę załączników PIT/B, PIT/O, PIT/D, PIT-2K, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/BR, PIT/IP, PIT/PM, PIT/MIT, Korekta podatku dla podatnika oraz małżonka (aktywne do ręcznego wypełnienia przez użytkownika).

Zakładka 11– [e-Deklaracje].

Kliknięcie w ikonę   z poziomu formularza deklaracji PIT-36 powoduje otwarcie Listy kwot deklaracji właściciela.

Dotyczy wersji: 2020.2.1
Uwaga
Dla deklaracji z terminem płatności późniejszym niż 31.12.2019 r., podczas zapisywania deklaracji  następuje weryfikacja czy uzupełniony został indywidualny numer podatkowy właściciela, który ma pojawić się na płatności. Jeżeli nie został określony, wówczas pojawia się komunikat:

Indywidualny rachunek podatkowy wspólnika

Na oknie z komunikatem dostępny jest link do Generatora mikrorachunku wraz z polem do uzupełnienia numeru Indywidualnego rachunku podatkowego. Po jego uzupełnieniu i zapisaniu zmian za pomocą ikony , numer rachunku zostaje zapisany na karcie właściciela. Podany tu numer rachunku umieszczony zostaje na płatności z deklaracji.

Wybór opcji Anuluj zmiany (kliknięcie ikony )powoduje zapisanie deklaracji i wygenerowanie płatności bez uzupełnionego numeru rachunku bankowego. Należy uzupełnić go na płatności przed eksportem przelewów do banku bądź wydrukowaniem formularza przelewu.

Deklaracja roczna PIT-36 Wersja 31:

 • Posiada możliwość uzupełniania przychodów z innych źródeł niż działalność gospodarcza.
 • Umożliwia  wyliczenie wspólnej deklaracji dla właściciela i małżonka będącego współwłaścicielem.
 • Zawiera załącznik PIT/O (dostępny na zakładce [Załączniki] na formularzu deklaracji rocznej PIT‑36) wraz z wydrukiem. Istnieje możliwość dodania dowolnej liczby załączników PIT/O.
 • Zawiera załącznik PIT/B (dostępny na zakładce [Załączniki] na formularzu deklaracji rocznej PIT-36) wraz z wydrukiem. Istnieje możliwość dodania dowolnej liczby załączników PIT/B oprócz tych wyliczonych automatycznie zarówno dla podatnika jak i małżonka.
 • Zawiera załącznik PIT/D (dostępny na zakładce [ Załączniki] na formularzu deklaracji rocznej PIT‑36) wraz z wydrukiem. Istnieje możliwość dodania tylko jednego załącznika PIT/D.
 • Zawiera oświadczenie PIT-2K (dostępne na zakładce [Załączniki] na formularzu deklaracji rocznej PIT‑36 po zaznaczeniu na formularzu PIT/D parametru Podatnik po raz pierwszy dokonuje odliczeń w ramach ulgi odsetkowej) wraz z wydrukiem. Istnieje możliwość dodania tylko jednego oświadczenia PIT-2K.
 • Zawiera załącznik PIT/ZG (dostępny na zakładce [Załączniki] na formularzu deklaracji rocznej PIT‑36) wraz z wydrukiem. Istnieje możliwość dodania dowolnej liczby załączników PIT/ZG.
 • Zawiera załącznik PIT/Z (dostępny na zakładce [Załączniki] na formularzu deklaracji rocznej PIT-36) wraz z wydrukiem. Istnieje możliwość dodania jednego załącznika PIT/Z dla podatnika oraz jednego załącznika PIT/ZG dla małżonka.
 • Zawiera załącznik PIT/BR (dostępny na zakładce [Załączniki] na formularzu deklaracji rocznej PIT‑36) wraz z wydrukiem. Istnieje możliwość dodania dowolnej liczby załączników PIT/BR.
 • Zawiera załącznik PIT/IP (dostępny na zakładce [Załączniki] na formularzu deklaracji rocznej PIT‑36 wraz z wydrukiem. Istnieje możliwość dodania tylko jednego załącznika PIT/IP dla podatnika i tylko jednego załącznika PIT/IP dla małżonka.
 • Zawiera załącznik PIT/PM (dostępny na zakładce [Załączniki] na formularzu deklaracji rocznej PIT‑36) wraz z wydrukiem. Istnieje możliwość dodania dowolnej liczby załączników PIT/PM.
 • Zawiera załącznik PIT/MIT (dostępny na zakładce [Załączniki] na formularzu deklaracji rocznej PIT‑36) wraz z wydrukiem. Istnieje możliwość dodania dowolnej liczby załączników PIT/MIT.
 • Zawiera załącznik Korekta podatku (dostępny na zakładce [Załączniki] na formularzu deklaracji rocznej PIT 36) wraz z wydrukiem Korekta podatku/ Zestawienie dokumentów do korekty podatku. Istnieje możliwość dodania tylko jednego załącznika Korekta podatku dla podatnika i tylko jednego załącznika Korekta podatku dla małżonka.
Uwaga
W sytuacji, gdy podatnik w ciągu roku nie ma przychodów, ani kosztów (ma zawieszoną działalność) i udziały na karcie wspólnika są uzupełnione, wtedy po przeliczeniu rocznej deklaracji PIT-36 generowany jest załącznik PIT/B zawierający jedynie nazwę firmy, dane adresowe oraz udziały wspólnika. Dane dotyczące przychodów i kosztów pozostają zerowe.
Uwaga
Kwota uzupełniona w poz. 24 Dochód z kwalifikowanych praw niepodlegający opodatkowaniu stawką 5% na formularzu załącznika PIT/IP(5) nie jest automatycznie przenoszona do poz. 18. Kwota dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej niepodl. opod. – art. 30ca ust. 3ust. 1 na formularzu załącznika PIT/Z i należy ją uzupełnić ręcznie na załączniku PIT/Z.
 • Złożenie/ korekta deklaracji. Jest możliwość zapisania zarówno deklaracji, jak i korekt do niej. Po zaznaczeniu na formularzu deklaracji PIT-36(31) parametru korekta zeznania i wskazaniu w poz. 11 Rodzaj korekty opcji 2. Korekta zeznania, o której mowa w art. 81b par. 1a Ordynacji podatkowej, podatnik powinien wypełnić załącznik ORD-ZU. Uzupełnienie uzasadnienie na załączniku ORD-ZU nie jest wymagane w przypadku wskazania w poz. 11 opcji 1. Korekta zeznania, o której mowa w art. 81 Ordynacji podatkowej.

Aby dodać korektę należy najpierw zatwierdzić deklarację pierwotną.

Kwota na zdarzeniu, w preliminarzu płatności, generowanym z deklaracji korygującej jest równa różnicy kwoty z deklaracji korygowanej i kwoty z poprzedniej deklaracji.

 • Pod ikoną dostępne są informacje o przychodach i kosztach podatnika.

Sekcja Dz. gospod. – tu użytkownik ma możliwość przeglądania przychodów i kosztów uzyskania przychodu dla prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Sekcja Dz. w SSE – tu użytkownik ma możliwość przeglądania przychodów i kosztów uzyskania przychodu dla pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, które są wprowadzane na karcie kwot indywidualnych podatnika.

Pod przyciskiem Informacja o przychodach i kosztach małżonka dostępne są analogiczne informacje dla małżonka.

 • jest możliwość eksportu deklaracji rocznej PIT-36 wraz z załącznikami PIT/B, PIT/O, PIT/D, PIT‑2K, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/BR, PIT/IP, PIT/PM, PIT/MIT do systemu e‑Deklaracje.

Naciśnięcie ikony  Wyślij deklarację do systemu e-Deklaracje rozpoczyna eksport deklaracji do systemu e-Deklaracje.

Uwaga
Do systemu e-Deklaracje można wysłać deklarację PIT-36 wraz z załącznikami PIT/B, PIT/O, PIT/D, PIT-2K, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/BR, PIT/IP, PIT/PM, PIT/MIT. Nie są przesyłane pozostałe wyżej nie wymienione załączniki. Jeżeli istnieje potrzeba wypełnienia któregoś z tych załączników należy złożyć deklarację poprzez stronę systemu e-Deklaracje lub w formie papierowej.
Uwaga
Przy próbie ponownego eksportu deklaracji rocznej PIT-36 pojawia się komunikat: Deklaracja została już wysłana i zostało odebrane Urzędowe Poświadczenie Odbioru, ponowna wysyłka spowoduje utratę Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Czy chcesz kontynuować?
Uwaga
Na formularzu deklaracji rocznej PIT-36 w wersji 20 składanej za 2014 rok istnieje możliwość dodawania załącznika PIT/UZ(1). Dodanie załącznika jest możliwe w przypadku, gdy obliczony zostanie przynajmniej jeden załącznik PIT-O. Użytkownik może dodać tylko jeden załącznik PIT/UZ.
Uwaga
Dostępny jest mechanizm automatycznego pobierania aktualizacji umożliwiających wysyłanie deklaracji PIT-36 drogą elektroniczną w przypadku, gdy w czasie udostępnienia wersji nie był znany schemat dokumentu elektronicznego. Przy pierwszej wysyłce w danej sesji pracy następuje łączenie się z serwerem Comarch i sprawdzanie, czy aktualizacja jest dostępna. Jeżeli tak, zostanie ona pobrana. Funkcja jest dostępna tylko dla programów na gwarancji.

Załącznik PIT/O

Jest to załącznik do deklaracji PIT-36 (dostępny na formularzu deklaracji PIT-36 na zakładce [Załączniki]) – wraz z możliwością jego wydruku. Istnieje możliwość dodania dowolnej liczby załączników PIT/O zarówno dla podatnika jak i małżonka. Tylko na pierwszym załączniku widoczna jest zakładka z odliczeniami wpisanymi na karcie wspólnika, a na kolejnych są tylko zakładki do uzupełniania danych związanych z darowiznami i odliczeniami na dzieci.Po zaznaczeniu parametru Uzupełniam dane małżonka i wprowadzeniu numeru PESEL, automatycznie uzupełniana jest data urodzenia małżonka.

Kwoty ODLICZEŃ OD PODATKU oraz ODLICZEŃ OD DOCHODU (PRZYCHODU) dla podatnika pobierane są z karty właściciela, z listy Kwoty indywidualne.

Z poziomu przeliczonej deklaracji jest możliwość wydruku pełnej deklaracji PIT-36.

Załącznik Korekta podatku

W przypadku deklaracji PIT-36 istnieje możliwość dodania jednego załącznika Korekta podatku dla podatnika oraz jednego załącznika Korekta podatku dla małżonka.

Na załączniku Korekta podatku uwzględniane są następujące dokumenty i ich korekty:

 • Faktury sprzedaży,
 • Paragony,
 • Faktury zakupu,
 • Przyjęcia kaucji,
 • Wydania kaucji
 • Rejestr VAT zakupu,
 • Rejestr VAT sprzedaży,
 • Ewidencja dodatkowa przychodów,
 • Ewidencja dodatkowa kosztów.

Na załącznik Korekta podatku automatycznie kwalifikowane są dokumenty:

wystawione na kontrahenta będącego podmiotem gospodarczym. W przypadku Ewidencji dodatkowej pod uwagę brane jest ustawienie na karcie kontrahenta. W przypadku pozostałych dokumentów informacja pobierana jest z formularzy poszczególnych dokumentów,

 • z datą wystawienia po 31 grudnia 2017 r. oraz maksymalnie dwa lata wstecz od roku, za który robi się korektę,
 • z terminem płatności po 31 grudnia 2019 r.,
 • obejmujące transakcje o statusie Krajowy lub Krajowy – podatnikiem jest nabywca. W przypadku Ewidencji dodatkowej pod uwagę brany jest status uzupełniony na karcie kontrahenta. W przypadku pozostałych dokumentów status pobierany jest z formularzy poszczególnych dokumentów.
 • dla których od terminu płatności zobowiązania/wierzytelności minęło 90 dni licząc od pierwszego dnia następującego po określonym na fakturze (rachunku) lub w umowie terminu. W przypadku, gdy termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, to przy kwalifikowaniu dokumentu do korekty w podatku dochodowym brany jest pod uwagę pierwszy dzień roboczy przypadający po dniu wolnym.
Uwaga
W przypadku podatników w trudnej sytuacji związanej ze skutkami COVID-19 w 2020 r. mogą zostać uwzględnione wierzytelności dla których minęło 30 dni od terminu płatności.
 • na karcie kontrahenta wybranego na dokumencie nie zaznaczono parametru Kontrahent powiązany,
 • w przypadku dokumentów wystawionych w module Handel kwalifikowane są dokumenty zatwierdzone,
 • do sekcji Niezapłacone zobowiązania i Niezapłacone wierzytelności kwalifikowane są niezapłacone wierzytelności i zobowiązania skorygowane na zaliczkach na PIT-36 oraz dokumenty nieskorygowane na zaliczkach,
 • do sekcji Zapłacone zobowiązania i Zapłacone wierzytelności kwalifikowane są wierzytelności i zobowiązania skorygowane na zaliczkach na PIT-36 jako niezapłacone, a następnie zapłacone i wykazane na zaliczkach w tym samym roku jako korekta powrotna.

Formularz załącznika Korekta podatku składa się z trzech sekcji:

 • [KDP B-E] – zawiera listę dokumentów związanych z działalnością gospodarczą. Na zakładce wykazywane są dokumenty wprowadzone w programie w ewidencjach źródłowych. Istnieje również możliwość dodania pozycji samodzielnie przez użytkownika.
Załącznik Korekta podatku, zakładka 1 [ KPD B-E]
 • [KPD F-I] – zawiera listę dokumentów związanych z działami specjalnej produkcji rolnej. Lista dokumentów uzupełniana jest samodzielnie przez użytkownika.
Załącznik Korekta podatku, zakładka 2 [KPD F-I]
 • [KPD J-M] – zawiera listę dokumentów związanych ze sprzedażą przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych. Zakładka widoczna tylko na załączniku Korekta podatku dodanym do deklaracji PIT-36(31). Lista dokumentów uzupełniana jest samodzielnie przez użytkownika.
Załącznik Korekta podatku, zakładka 3 [KPD J-M]
Na formularzu załącznika Korekta podatku dostępne jest pole Na dzień, w którym należy określić dzień złożenia zeznania. Domyślnie ustawiana jest data bieżąca. Na załączniku w sekcji Niezapłacone zobowiązania i Niezapłacone wierzytelności automatycznie wykazywane są dokumenty, które pozostają nierozliczone na dzień wskazany w polu Na dzień. W sekcji Zapłacone zobowiązania i Zapłacone wierzytelności automatycznie uwzględniane są dokumenty, które zostały zapłacone do końca roku kalendarzowego, za który składane jest zeznanie. Data w polu Na dzień podlega edycji. Po zmianie daty, załącznik należy przeliczyć za pomocą przycisku . Dokument nieskorygowany na zaliczce na PIT-36 zostanie uwzględniony na załączniku Korekta podatku jeżeli na ten dzień pozostaje nierozliczony.

Po zaznaczeniu parametru Uwzględniać wierzytelności przeterminowane 30 dni na załącznik Korekta podatku kwalifikowane są wierzytelności dla których minęło 30 dni od terminu płatności oraz wszystkie pozostałe, dla których minęło 90 dni od terminu płatności.

Lista dokumentów zawiera następujące kolumny:

 • Numer dokumentu – numer dokumentu źródłowego. W przypadku Ewidencji dodatkowej, Faktury zakupu, Przyjęcia kaucji widnieje Numer obcy, a jeżeli go nie uzupełniono to Numer dokumentu.
 • Kod Kontrahenta – kod kontrahenta wybranego na dokumencie źródłowym.
 • Kontrahent – nazwa kontrahenta wybranego na dokumencie źródłowym.
 • NIP/PESEL – wyświetlany jest NIP/PESEL uzupełniony na dokumencie źródłowym.
 • Data wystawienia – data wystawienia z dokumentu źródłowego.
 • Kwota – w przypadku dokumentów wystawionych w module Handel, Rejestru VAT sprzedaży oraz Rejestru VAT zakupu z odliczeniami na Tak i Warunkowo przy wyliczaniu kwoty brana jest pod uwagę kwota netto dokumentu. W przypadku Ewidencji dodatkowej oraz Rejestru VAT zakupu z odliczeniami na Nie przy wyliczaniu kwoty do korekty brana jest pod uwagę kwota brutto dokumentu. Kwoty te są przemnażane przez udział wspólnika na dzień księgowania dokumentu lub w przypadku dokumentu niezaksięgowanego na dzień wystawienia dokumentu. Kolumna przyjmuje zawsze wartości dodatnie. Każdy wykazany dokument podlega edycji w kolumnie Kwota do wysokości kwoty płatności.

Dokumenty wyświetlane są na liście w danej sekcji chronologicznie według terminu płatności, a w przypadku dokumentów z tym samym terminem płatności – chronologicznie według daty wystawienia. Dokument posiadający więcej niż jedną płatność jest widoczny na liście tyle razy, ile ma płatności.

Wierzytelności obejmują: Rejestr VAT sprzedaży, Ewidencję dodatkową przychodów, Faktury sprzedaży, Paragony, Wydania kaucji. Zobowiązania obejmują: Rejestr VAT zakupu, Ewidencję dodatkową kosztów, Faktury zakupu, Przyjęcia kaucji.

Niezapłacone zobowiązania i niezapłacone wierzytelności widnieją na formularzu załącznika w kolorze czarnym. Zapłacone zobowiązania i zapłacone wierzytelności (korekta powrotna) widnieją w kolorze zielonym.

Uwaga
Faktury korygujące niezapłacone należy przed dodaniem załącznika Korekta podatku skompensować z dokumentami pierwotnymi, do których zostały wystawione.

Istnieje możliwość dodania pozycji na załącznik Korekta podatku ręcznie przez użytkownika. Po rozwinięciu dodatkowego menu (czarna strzałka obok plusa) dostępne są opcje: Dodaj niezapłaconą wierzytelność, Dodaj niezapłacone zobowiązanie, Dodaj zapłaconą wierzytelność, Dodaj zapłacone zobowiązanie. Nie ma możliwości dodania pozycji bez uzupełnionego numeru dokumentu. W kolumnie Kwota należy uzupełnić kwotę podlegającą korekcie (przyjmuje zawsze wartości dodatnie).

Istnieje możliwość kopiowania pozycji na załączniku Korekta podatku za pomocą skrótu klawiszowego <Ctrl>+<Insert>. Skopiowana pozycja trafia do tej samej grupy co dokument kopiowany.

Uwaga
Wierzytelności i zobowiązania zapłacone po roku podatkowym, a przed dniem złożenia zeznania, pomniejszą wartość nierozliczonych zobowiązań i wierzytelności wykazanych na deklaracji rocznej PIT-36/36L. Jeżeli zaliczki zostaną przeliczone przed naliczeniem deklaracji rocznej PIT-36/36L to zapłaty również pokażą się w miesiącu, w którym zostały rozliczone. Dlatego Użytkownik powinien zweryfikować takie dokumenty i zadecydować czy usunąć je z zaliczek czy pozostawić, ale w takim wypadku nie uwzględniać ich na deklaracji rocznej za rok poprzedni.

W polu Niezapłacone wierzytelności widnieje suma kwot dokumentów zmniejszających podstawę opodatkowania/ zwiększających stratę.

W polu Zapłacone wierzytelności widnieje suma kwot dokumentów zwiększających podstawę opodatkowania/ zmniejszających stratę,

W polu Niezapłacone zobowiązania widnieje suma kwot dokumentów zwiększających podstawę opodatkowania/ zmniejszających stratę.

W polu Zapłacone zobowiązania widnieje suma kwot dokumentów zmniejszających podstawę opodatkowania/ zwiększających stratę.

Pod listą dokumentów zakwalifikowanych do korekty dostępny jest link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz link do Krajowego Rejestru Sądowego.

Na formularzu załącznika Korekt podatku dostępny jest przycisk Sprawdź kontrahenta w bazie danych GUS, pozwalający na weryfikację, czy dłużnik na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Usługa jest dostępna tylko dla Klientów, którzy posiadają oprogramowanie na gwarancji.

Podgląd dokumentu źródłowego jest możliwy po naciśnięciu przycisku . Jeżeli dokument pochodzi z modułu Handel i nie został przeniesiony do rejestru VAT to podgląd odwołuje do dokumentu handlowego. W przypadku gdy faktura jest przeniesiona do rejestru VAT to podgląd będzie już pokazywał dokument z rejestru VAT. Dla pozycji dodanych ręcznie pojawia się komunikat: Dokument nie jest powiązany z zapisem źródłowym.

Usunięcie niezapłaconego zobowiązania/ należności jest możliwe po naciśnięciu przycisku Usuń. Jeżeli na liście dokumentów zakwalifikowanych do korekty dla danego kontrahenta widnieje więcej niż jeden niezapłacony dokument to podczas próby usunięcia takiego dokumentu pojawia się komunikat: Czy chcesz usunąć pozostałe niezapłacone wierzytelności i zobowiązania związane z tym kontrahentem, NIP [NIP]? Zaakceptowanie komunikatu powoduje usunięcie wszystkich niezapłaconych dokumentów danego kontrahenta. Wybór opcji Nie powoduje usunięcie wskazanego dokumentu.

Usunięty dokument trafia na listę Usunięte z korekty (w przypadku małżonka będącego współwłaścicielem na listę Usunięte z korekty małżonka). Lista jest zapamiętywana dla danego wspólnika. Lista ta zawiera dokumenty usunięte z poziomu zaliczki na PIT-36 oraz usunięte z poziomu deklaracji rocznej PIT 36. Użytkownik ma możliwość przywrócenia dokumentu z listy usuniętych z korekty z poziomu formularza deklaracji PIT-36, wybierając w pasku menu przycisk Usunięte z korekty (również skrót klawiszowy <Shitf>+<F7>) lub w przypadku PIT/WZ dla małżonka wybierając w pasku menu przycisk Usunięte z korekty małżonka (również skrót klawiszowy <Shitf>+<F8>).

Po zaznaczeniu dokumentu i naciśnięciu przycisku pojawia się komunikat: Aby dokument(y) został(y) uwzględnione w uldze na złe długi należy dodać załącznik Korekta podatku lub, jeśli już został dodany, przeliczyć deklarację PIT36.

 

Uwaga
Kwoty z załącznika Korekta podatku nie są przenoszone na załącznik PIT/IP(5). Jeżeli użytkownik chce je wykazać w załączniku PI/IP(5) to powinien uzupełnić je samodzielnie bezpośrednio na formularzu załącznika PIT/IP(5) w sekcji F Zmniejszenia i zwiększenia podstawy obliczenia podatku o wartość wierzytelności i zobowiązań wynikających z transakcji handlowych. Dodatkowo należy zweryfikować kwoty na formularzu PIT-36(31).

Zmiana kwoty na formularzu deklaracji PIT-36 nie powoduje zmian na formularzu załącznika Korekta podatku.

Na korektę deklaracji PIT-36 formularz Korekta podatku kopiowany jest z deklaracji pierwotnej.

Z poziomu formularza PIT-36 istnieje możliwość wyboru wydruku Korekta podatku/ Zestawienie dokumentów do korekty podatku .

Dokumenty w ewidencjach źródłowych – Rejestrze VAT, Ewidencji dodatkowej, module Handel – jeżeli zostały uwzględnione na formularzu Korekta podatku to nie jest możliwe ich usunięcie z ewidencji źródłowych.

Z poziomu przeliczonej deklaracji jest możliwość wydruku pełnej deklaracji PIT-36.

Czy ten artykuł był pomocny?