Ćwiczenie: Zestawienia księgowe

image_print

Cel ćwiczenia: poznanie mechanizmu tworzenia oraz generowania zestawień księgowych na przykładzie bilansu firmy.

Definiujemy nagłówek zestawienia:

1. Otwieramy menu Księgowość/ Zestawienia księgowe.

2. Dodajemy nowe zestawienie.
3. Pojawia się okno nagłówka zestawienia, w którym na zakładce Ogólne wprowadzamy:

 • Symbol – BILANS2
 • Nazwa – BILANS FIRMY
 • Opis – Bilans firmy – ćwiczenia
 • zaznaczamy parametr Uwzględniać zapisy w buforze
 • wybieramy Schemat numeracji : –-, A, X, 1 dla czterech kolejnych poziomów

4. Na zakładce Kolumny dodajemy dwie kolumny:

 • I/ Nazwa – Początek okresu
 • Okres – Bilans otwarcia
 • II/ Nazwa – Koniec okresu
 • Okres – Bieżący okres

5. Zdefiniowane parametry zapisujemy za pomocą ikony Zapisz zmiany.

 

Definiujemy elementy zestawienia księgowego

1. Przyciskiem  przechodzimy na listę gałęzi:

 • dodajemy pierwszą pozycję zestawienia (ikoną plusa lub klawiszem <Ins>): Nazwa: Aktywa
 • zapisujemy przyciskiem Zapisz (każdorazowo musimy zapisać zdefiniowaną pozycję).

2. Dopisujemy pozycję podrzędną do Aktywów używając przycisku , który związany jest z ikoną . Z rozwiniętego podmenu wybieramy Dodaj pozycję na następnym poziomie i wprowadzamy:

 • Nazwa – Aktywa trwałe
 • Sumowanie ze znakiem – +

3. Ustawiamy się na pozycji Aktywa trwałe i analogicznie jak w pkt. 2. dodajemy pozycję podrzędną do Aktywów trwałych:

 • Nazwa – Wartości niematerialne i prawne
 • Sumowanie ze znakiem – +

4. Wprowadzamy gałąź równorzędną do Wartości niematerialnych i prawnych, a podrzędną do Aktywów trwałych, ustawiając się na Wartościach niematerialnych i prawnych i wykorzystując ikonę Dodaj:

 • Nazwa – Rzeczowe aktywa trwałe
 • Sumowanie ze znakiem – +

5. Uzupełniamy zestawienie o gałęzie najniższego poziomu dla pozycji Rzeczowe aktywa trwałe.
6. Pierwszą z nich wprowadzamy przez ikonę i rozwijane przez nią podmenu, z którego wybieramy Dodaj pozycję na następnym poziomie:

 • Nazwa – Grunty własne
 • Sumowanie ze znakiem – +

7. Kolejne przez ustawienie się na pozycji Grunty własne lub na innych pozycjach równorzędnych i wykorzystując przycisk Dodaj:

 • I/ Nazwa – Budynki i budowle
 • Sumowanie ze znakiem – +
 • II/ Nazwa – Urządzenia techniczne i maszyny
 • Sumowanie ze znakiem – +
 • III/ Nazwa – Środki transportu
 • Sumowanie ze znakiem – +

Podpinamy definicję do pozycji zestawienia księgowego

 1. Za pomocą ikony , lub przez dwukrotne kliknięcie lewym klawiszem myszy edytujemy pozycję zestawienia Urządzenia techniczne i maszyny
 2. Wybieramy przycisk  uruchamiający kreator wyrażenia
 3. W polu Łącznik akceptujemy znak „+”
 4. Cyfrę 1,00 pozostawiamy w polu współczynnik (wartość wyrażenia zostanie przemnożona przez 1)
 5. Klikamy na przycisku Kwota i z podmenu wybieramy Funkcje kont.
 6. Kursorem ustawiamy się na pozycji Saldo Wn, akceptujemy ją przez kliknięcie lewym klawiszem myszy.
 7. Pojawi się plan kont. Podświetlamy właściwe konto księgowe (011-2) i akceptujemy przyciskiem . Konto będące argumentem funkcji księgowej pojawi się automatycznie w polu Argument.
 8. Aby wyrażenie zostało zapamiętane należy kliknąć na ikonie . Jego treść pojawi się w górnym polu zatytułowanym Kwota @SaldoWn (011-2)
 9. W celu odjęcia Salda Ma konta 071-2, w polu łącznik wybieramy znak „-”
 10. Akceptujemy cyfrę 1,00 w polu współczynnik
 11. Klikamy na przycisku Kwota, z podmenu wybieramy Funkcje kont.
 12. Kursorem ustawiamy się na pozycji Saldo Ma, akceptujemy ją przez kliknięcie lewym klawiszem myszy.
 13. Z planu kont wybieramy konto 071-2, które pojawi się na formatce definicji wyrażenia jako argument.
 14. Przyciskiem  akceptujemy definicję.
 15. W górnym polu Kwota do pierwszego elementu wyrażenia zostaje dodany drugi.
 16. Otrzymujemy następującą definicję wyrażenia @SaldoWn(011-2)-@SaldoMa(071-2)
 17. Ostateczna akceptacja wyrażenia odbywa się przez wybranie ikony  i powrót do formatki Pozycja zestawienia, którą zatwierdzamy.
 18. Przyciskiem  wycofujemy się do formatki z listą zestawień księgowych.

Generujemy zestawienie księgowe

 1. Ikoną Przelicz  wybrane zestawienie wywołujemy obliczenie zestawienia i wyniki są prezentowane na ekranie. Z tego poziomu istnieje możliwość wydruku zestawienia lub eksportu do Excela.
 2. Wycofujemy się z prezentowanych wyników. Ponownie podglądamy wyniki przeliczonego wcześniej zestawienia (w kolumnie Data obliczenia zestawienia widoczna jest data przeliczenia) przez użycie przycisku Wyniki zestawienia.

Uzupełniamy istniejące zestawienie księgowe w związku modyfikacją wzorcowego planu kont

 1. W Ćwiczeniu dodaliśmy do wzorcowego planu kont wygenerowanego przez Konfigurator bazy danych, konto 233 Rozrachunki ze zleceniobiorcami. W związku z tym, że jest to konto, które wchodzi do zestawienia: BILANS FIRMY, należy je dodać w odpowiedniej pozycji. Dodajmy więc saldo Debet tego konta do gałęzi AKTYWÓW B.II.2.c Należności od pozostałych jednostek inne, natomiast Saldo Kredyt do gałęzi PASYWÓW B.III.2.h Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń.
 2. W menu Księgowość/ Zestawienia księgowe, na zakładce Ogólne podświetlamy zestawienie o symbolu: BILANS FIRMY. Za pomocą  ikony edytujemy zestawienie, ustawiamy kursor na pozycji AKTYWÓW B.II.2.c i edytujemy pozycję za pomocą ikony . Klikamy w przycisk , następnie Funkcje kont/Saldo Wn  i wybieramy konto 233. Zatwierdzamy formatkę.
 3. Ustawiamy kursor na gałęzi PASYWÓW B.III.2.h, edytujemy gałąź. Klikamy w przycisk , następnie Funkcje kont/Saldo Ma i wybieramy konto 233. Zatwierdzamy formatkę.
 4. Za pomocą ikony  wycofujemy się z formularza pozycji zestawienia.
 5. W ćwiczeniu dotyczącym modyfikacji planu kont dodaliśmy również konto 227, które należy podpiąć pod odpowiednie gałęzie zestawienia BILANS FIRMY.

Czy ten artykuł był pomocny?