Jak stworzyć e-Sprawozdanie finansowe na podstawie sprawozdania z poprzedniego okresu?

image_print

Użytkownik ma możliwość stworzenia e-Sprawozdania finansowego na podstawie sprawozdania z poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Aby to zrobić należy podświetlić sprawozdanie na liście i nacisnąć przycisk

Pod symbolem trzech kropek rozwijana jest lista dostępnych możliwości w obrębie danego sprawozdania. Wybór opcji Utwórz na podstawie roku poprzedniego powoduje uruchomienie utworzenia nowego sprawozdania na podstawie aktualnie zaznaczonej pozycji.

Również z poziomu firmy wybór opcji Utwórz sprawozdanie pozwala na utworzenie nowego raportu. Zostanie wtedy otwarta lista uszczegóławiająca, która pozwala na doprecyzowanie czy tworzone jest całkiem nowe sprawozdanie, sprawozdanie jest importowane z dysku, bądź tworzone na podstawie roku poprzedniego.

Niezależnie od tego który z powyższych sposobów zostanie wybrany, nowe sprawozdanie tworzy się z automatycznie uzupełnionymi informacjami:

  • Przenoszone są wszystkie informacje o typie sporządzanego sprawozdania finansowego. System zmieni natomiast okres sprawozdawczy ustawiając go na kolejny rok.
  • Jeśli użytkownik sporządzał sprawozdania przed 1 września 2019 roku, zostanie również poproszony o podanie numeru NIP, który wcześniej nie był przez Ministerstwo wymagany.
  • Domyślnie zaznaczany jest parametr Zablokuj dane z roku poprzedniego, który uniemożliwia zmianę wartości w okresie porównawczym.
  • Przenoszone jest całe wprowadzenie z poprzedniego okresu.
  • Przenoszony jest układ wszystkich zestawień księgowych (Aktywa, Pasywa, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w kapitale, Rachunek przepływów pieniężnych, Kalkulacja podatku dochodowego), wraz z własnymi pozycjami, utworzonymi przez jednostkę.
  • Wartości liczbowe z roku bieżącego zostają przeniesione do okresu porównawczego.
  • Jeśli wartość pozycji opierała się na zapisach kont księgowych, to kopiowana jest definicja danej pozycji sprawozdania. W przypadku zaimportowania JPK_KR za bieżący okres, dane zostaną automatycznie wyliczone i uzupełnione.
  • Na podstawie złożonych w poprzednim roku podpisów tworzona jest analogiczna lista osób, które powinny złożyć swój podpis pod sprawozdaniem.

Czy ten artykuł był pomocny?