Księgowość

image_print

1. Księgowość. Zaliczki na PIT-28(16), PIT-36(20), PIT-36L(9). Dodano nowy wzór zaliczki na PIT-28(16), PIT-36(20), PIT-36L(9), uwzględniający zmiany związane z Polskim Ładem, wraz z jej wydrukiem oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.

Po wskazaniu na formularzu zaliczki na PIT-28 w wersji 16, zaliczki na PIT-36 w wersji 20, zaliczki na PIT 36L w wersji 9 okresu rozliczeniowego wcześniejszego niż czerwiec 2022 r. pojawia się ostrzeżenie informujące o tym, że formularz służy do rozliczenia za okres od czerwca 2022 r.

Po wskazaniu na formularzu zaliczki na PIT-28 w wersji 15, zaliczki na PIT-36 w wersji 19, zaliczki na PIT 36L w wersji 8 okresu rozliczeniowego późniejszego niż maj 2022 r. pojawia się ostrzeżenie informujące o tym, że formularz służy do rozliczenia za okres do maja 2022 r.

Zaliczka na PIT-28(16)

W przypadku rozliczenia ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych umożliwiono odliczenie od przychodu 50% zapłaconych od początku roku składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Na formularzu kwot indywidualnych właściciela dodanych od stycznia 2022 r. zmieniono nazwę pola Składka na ubezpieczenie zdrowotne – zapłacona (nie podlega odliczeniu) na: Składka na ubezpieczenie zdrowotne – zapłacona. Dla kwot dodanych od czerwca 2022 r. pole Składka na ubezpieczenie zdrowotne – zapłacona dostępne jest w sekcji Odliczenia od przychodu.

Na formularzu zaliczki na PIT-28(16) na zakładce Odliczenia dodano poz. Składki na ubezpieczenie zdrowotne. Do pola przenoszona jest kwota w wysokości 50% sumy zapłaconych od początku roku składek na ubezpieczenie zdrowotne, uzupełnionych na formularzu kwot indywidualnych właściciela. Kwota ta ograniczana jest do wysokości kwoty Ogółem przychody dla podatnika pomniejszonej o ewentualne straty z działalności gospodarczej oraz pomniejszonej o składki na ubezpieczenia społeczne. Pole nie podlega edycji przez użytkownika.

Uwaga
Jeżeli zaliczka na PIT-28 za okres od czerwca 2022 r. została wyliczona przed aktualizacją programu do wersji 2022.5.1 na formularzu w wersji 15 to nie jest możliwa jej edycja oraz nie jest możliwe wyliczenie jej korekty. W takim przypadku należy ją usunąć i dodać zaliczkę na formularzu w wersji 16.

Zaliczka na PIT-36(20)

W przypadku rozliczenia na zasadach ogólnych zlikwidowano tzw. ulgę dla klasy średniej oraz obniżono stawkę podatku z 17% na 12% dla pierwszego progu podatkowego. Ze względu na obniżenie stawki podatku, ulga podatkowa wynosi 3 600 zł (kwota wolna od podatku wynosi nadal 30 000 zł).

Z formularza zaliczki usunięto poz. Ulga dla podatników prowadzących działalność gospodarczą.

Zaliczki/ korekty zaliczek na PIT-36(20) za miesiące od czerwca do grudnia 2022 r./ od drugiego kwartału 2022 r. liczone są według skali podatkowej, gdzie pierwszy próg to 12% i ulga podatkowa: 3 600 zł (niezależnie od ustawień w Konfiguracji).

Zaliczki/ korekty zaliczek na PIT-36(19) za miesiące od stycznia do maja 2022 r./ za pierwszy kwartał 2022 r. liczone są według skali podatkowej i kwoty wolnej z Konfiguracji – pierwszy próg: 17% i ulga podatkowa: 5 100 zł.

Jeżeli na karcie właściciela odznaczono parametr Standardowe progi to zaliczki na PIT-36 liczone są według indywidualnej skali wskazanej na formularzu właściciela.

Kwoty na zaliczki na PIT-36 dodane w wersji formularza 20 pobierane są narastająco od początku roku, z uwzględnieniem wartości wyliczonych na formularzu w wersji 19.

Zaliczka na PIT-36L(9)

W przypadku rozliczenia podatkiem liniowym umożliwiono odliczenie od dochodu zapłaconych od początku roku składek na ubezpieczenie zdrowotne (maksymalnie 8 700 zł).

Na formularzu kwot indywidualnych właściciela dodanych od stycznia 2022 r. zmieniono nazwę pola Składka na ubezpieczenie zdrowotne (nie podlega odliczeniu) na: Składka na ubezpieczenie zdrowotne. Dla kwot dodanych od czerwca 2022 r. pole Składka na ubezpieczenie zdrowotne dostępne jest w sekcji Odliczenia od dochodu.

Na formularzu zaliczki na PIT-36L(9) w sekcji Odliczenia od dochodu dodano poz. Składki na ubezpieczenie zdrowotne. Do pola przenoszona jest suma zapłaconych od początku roku składek na ubezpieczenie zdrowotne, uzupełnionych na formularzu kwot indywidualnych właściciela. Kwota ta ograniczana jest do wysokości dochodu pomniejszonego o ewentualne straty z działalności gospodarczej oraz pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne. W 2022 r. pole to jest dodatkowo ograniczane do wysokości obowiązującego limitu 8 700 zł. Pole nie podlega edycji przez użytkownika.

Kwoty na zaliczki na PIT-36L dodane w wersji formularza 9 pobierane są narastająco od początku roku, z uwzględnieniem wartości wyliczonych na formularzu w wersji 8.

2. Księgowość. Zaliczka uproszczona na PIT-36L(3). Dodano nowy wzór zaliczki uproszczonej PIT-36L(3), uwzględniający zmiany związane z Polskim Ładem, wraz z jej wydrukiem.

Po wskazaniu na formularzu zaliczki uproszczonej PIT-36L w wersji 3 okresu rozliczeniowego wcześniejszego niż styczeń 2022 roku pojawia się ostrzeżenie informujące o tym, że formularz służy do rozliczenia za okres od stycznia 2022 roku.

Na formularzu zaliczki uproszczonej użytkownik ma możliwość uzupełnienia kwoty w poz. Kwota zaliczki uproszczonej w wysokości 1/12 podatku (pole opcjonalne). Po wprowadzeniu kwoty zaliczki, na formularzu zaliczki uproszczonej dodanej za okres od lipca 2022 r. do poz. Składa na ubezpieczenie zdrowotne – 19% zapłaconej składki przenoszona jest kwota w wysokości 19% sumy zapłaconych od początku roku składek na ubezpieczenie zdrowotne, uzupełnionych na formularzu kwot indywidualnych właściciela. Kwota ta ograniczana jest do wysokości kwoty w poz. Kwota zaliczki uproszczonej w wysokości 1/12 podatku (pole opcjonalne). W 2022 r. pole to jest dodatkowo ograniczane do kwoty 1 653 zł (19% kwoty obowiązującego limitu 8 700 zł). Pole nie podlega edycji przez użytkownika.

Kwota do zapłaty wyliczana jest jako różnica pomiędzy kwotą stanowiącą 1/12 podatku a składką na ubezpieczenie zdrowotne lub też użytkownik może uzupełnić ją samodzielnie, jeżeli nie wprowadził kwoty zaliczki uproszczonej.

Jeżeli na zaliczce uzupełniono kwotę w poz. 1, a w danym miesiącu na formularzu właściciela nie uzupełniono kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne to podczas zapisywania zaliczki uproszczonej pojawia się komunikat: Nie wprowadzono kwoty składki ubezpieczenia zdrowotnego w Ogólne/ Inne/ Właściciele/ Udziały i kwoty deklaracji. Czy chcesz ją teraz uzupełnić? Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie na formularz kwot indywidualnych, z kursorem ustawionym w polu Składka na ubezpieczenie zdrowotne. Wybór opcji Nie zapisuje zaliczkę bez kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Przy zatwierdzaniu zaliczki nie pojawia się komunikat o skopiowaniu na kolejne miesiące ze względu na to, że składka zdrowotna może być obecnie różna dla każdego miesiąca.

Podczas dodawania kolejnej zaliczki uproszczonej kwota stanowiąca 1/12 podatku podpowiada się z ostatnio wyliczonej zaliczki. Do poz. Składa na ubezpieczenie zdrowotne – 19% zapłaconej składki przenoszona jest kwota w wysokości 19% sumy zapłaconych od początku roku składek na ubezpieczenie zdrowotne, uzupełnionych na formularzu kwot indywidualnych właściciela (maksymalnie 1 653 zł dla całego roku 2022). Jeżeli na ostatnio dodanej zaliczce uproszczonej uzupełniono tylko kwotę do zwrotu to tylko ona jest przenoszona na kolejny miesiąc.

3. Księgowość. Zmiana formy opodatkowania z PIT-28 na PIT-36. Na formularzu kwot indywidualnych właściciela dodanych za miesiące lipiec – grudzień 2022 r. na zakładce 1 PIT-36 dostępny jest parametr Zmiana formy opodatkowania na skalę podatkową w trakcie 2022 roku. Parametr jest możliwy do zaznaczenia tylko w miesiącu lipcu 2022 r. Jeżeli na formularzu kwot indywidualnych za miesiąc lipiec zaznaczono parametr Zmiana formy opodatkowania na skalę podatkową w trakcie 2022 roku to jest on automatycznie zaznaczany na kwotach indywidualnych dodanych za kolejne miesiące, bez możliwości jego odznaczenia. Parametr jest możliwy do odznaczenia tylko na formularzu kwot indywidualnych za miesiąc lipiec 2022 r.

Po zaznaczeniu parametru Zmiana formy opodatkowania na skalę podatkową w trakcie 2022 roku zaliczka na PIT-36(20) jest obliczana dla przychodów i kosztów oraz odliczeń od miesiąca lipca 2022 r. Kwoty z wcześniejszych miesięcy 2022 r. nie są uwzględniane.

Po zaznaczeniu parametru Zmiana formy opodatkowania na skalę podatkową w trakcie 2022 roku Zestawienie dochodu pod składki zdrowotne jest obliczane dla przychodów i kosztów oraz składek społecznych od lipca 2022 r. Kwoty z wcześniejszych miesięcy 2022 r. nie są uwzględniane.

4. Kwoty indywidualne. Składki na ubezpieczenie zdrowotne. Umożliwiono automatyczne przenoszenie składek zdrowotnych z listy płac na kwoty indywidualne właściciela. Funkcjonalność jest dostępna jeżeli pobrano moduł Księga Handlowa lub Księga Handlowa Plus lub Księga Podatkowa oraz Płace i Kadry lub Płace i Kadry Plus.

Kwota składek na ubezpieczenie zdrowotne jest uzupełniana automatycznie po wyliczeniu listy płac właściciela jeżeli na jego karcie na zakładce [Ubezpieczenie zdrow.] zaznaczono parametr Zasady ogólne – podatek według skali i/lub Zasady ogólne – podatek liniowy i/lub Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Składka zdrowotna uzupełniania jest na formularzu kwot indywidualnych właściciela w firmie wskazanej w polu Pobieraj dane o dochodzie właściciela z deklaracji podatkowych.

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne jest uzupełniana w miesiącu następującym po miesiącu, za który właścicielowi naliczono listę płac. Przykładowo po naliczeniu listy płac za miesiąc czerwiec 2022 r., składka zostanie automatycznie uzupełniona za miesiąc lipiec 2022 r.

Uwaga
Jeżeli pierwsza lista płac zostanie wyliczona na wersji programu 2022.5.1 np. za miesiąc czerwiec to użytkownik powinien samodzielnie uzupełnić na formularzu właściciela kwoty składek zdrowotnych zapłaconych za okres styczeń – czerwiec 2022 r. Może to zrobić uzupełniając kwoty osobno w każdym miesiącu lub w miesiącu czerwcu wpisać kwotę składek zapłaconych w okresie styczeń – czerwiec 2022 r.

Jeżeli za dany miesiąc na formularzu właściciela nie dodano kwot indywidualnych, to po wyliczeniu listy płac za miesiąc wcześniejszy, są one automatycznie dodawane wraz z uzupełnioną kwotą składki na ubezpieczenie zdrowotne i uzupełnionymi na podstawie poprzedniego miesiąca składkami na ubezpieczenia społeczne oraz ewentualnymi pozycjami związanymi z ograniczeniem poboru podatku – kwotą, numerami decyzji i datami decyzji.

Jeżeli w danym miesiącu na formularzu kwot indywidualnych uzupełniono wcześniej kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne to po przeliczeniu listy płac za miesiąc wcześniejszy jest ona aktualizowana na karcie właściciela (również w przypadku, gdy zaliczka na PIT-28/ PIT-36L za dany miesiąc została już przeliczona).

Składki na ubezpieczenie zdrowotne mogą być również automatycznie uzupełniane na formularzu kwot indywidualnych po naliczeniu wypłat właścicieli w module Biuro Rachunkowe.

Jeżeli podatnik rozliczający się podatkiem liniowym księguje składki zdrowotne bezpośrednio w koszty to nie powinien ich przenosić na kwoty indywidualne właściciela, aby nie odliczyć ich podwójnie. W takim wypadku należy zaznaczyć na formularzu właściciela na zakładce [Ubezpieczenie (zdrow.)] parametr Nie przenoś składki zdrowotnej na kwoty deklaracji. Parametr domyślnie nie jest zaznaczony. Parametr jest dostępny do zaznaczenia, gdy w tej sekcji zaznaczony jest również parametr Pobieraj dane o dochodzie właściciela z deklaracji podatkowych.

Podczas aktualizacji programu do wersji 2022.5.1, kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne z naliczonych przed aktualizacją programu list płac nie są przenoszone na formularz kwot indywidualnych właściciela.

5. Wynagrodzenia. Wprowadzono zmiany w naliczaniu zaliczki podatku w wypłatach. Od 1.07.2022 r. będzie stosowana stawka podatku 12% w pierwszym progu podatkowym oraz nowa wartość ulgi podatkowej 300zł.

W wypłatach nie będzie naliczana ulga dla klasy średniej oraz nie będzie stosowane rozporządzenie z dnia 7 stycznia dotyczącego podwójnego naliczania zaliczek podatku.

6. Biuro Rachunkowe. Zaliczki na PIT-28(16), PIT-36(20), PIT-36L(9). Z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe zaliczki PIT-28, PIT-36, PIT-36L liczone od czerwca 2022 roku obliczane są na nowych wzorach formularzy odpowiednio: PIT-28(16), PIT-36(20), PIT-36L(9).

Zmiany

1. Księgowość. Zaliczki na PIT-36, PIT-36L. Jeżeli na karcie właściciela w polu Zwolnienie z PIT z tytułu wskazano przyczynę zwolnienia to kwota uzupełniona na formularzu kwot indywidualnych w polu Utrata ulgi inwestycyjnej (art. 7 ust. 19 i 20) wliczana jest do przychodów zwolnionych od podatku.

2. Księgowość. Stare wzory zaliczek. Zablokowano możliwość dodawania starej wersji zaliczki na PIT-28(14), PIT-36(18), PIT-36L(7). Naliczenie korekty zaliczki na starszej wersji formularza jest możliwe jeżeli w bazie naliczono zaliczkę pierwotną za dany okres czasu w odpowiedniej wersji formularza.

3. Księgowość. Stare wzory zaliczek uproszczonych. Zablokowano możliwość dodawania starej wersji zaliczki uproszczonej na PIT-36(1) oraz PIT-36L(1).

4. Księgowość. Deklaracje. Poszczególne wzory deklaracji rocznych PIT-28, PIT-36, PIT-36L, CIT-8 zostały zgrupowane pod przyciskiem plusa w sekcji Deklaracje roczne.

5. Rejestry VAT. Przycisk podglądu dokumentu z biblioteki. Usunięto strzałkę obok przycisku Podgląd dokumentu z biblioteki, która umożliwiła podgląd załączników do dokumentu biblioteki. Podgląd załączników wyświetlany jest obecnie po naciśnięciu przycisku.

6. Rejestry VAT. Przycisk dodania nowego załącznika do Archiwum plików. Zmieniony został opis wyświetlany po najechaniu myszką na przycisk na Wybierz rodzaj akcji oraz usunięto strzałkę, która rozwijała menu dostępnych opcji. Lista dostępnych opcji wyświetlana jest obecnie po naciśnięciu przycisku.

 

Poprawiono

1. Księgowość. Zaliczki na PIT-28(15), PIT-36(19), PIT-36L(8). Po przeliczeniu zaliczki i dokonaniu podglądu wydruku, podczas próby zapisania formularza zaliczki pojawiał się komunikat: Rekord, który edytowałeś, został w międzyczasie zmieniony na innym stanowisku systemu. Działanie poprawiono.

2. Księgowość. Zaliczki na PIT-36(19), PIT-36L(8). Na formularzu korekty zaliczki za pierwszy kwartał 2022 r. w poz. Suma należnych zaliczek za poprzednie miesiące/kwartały wykazywana była kwota z zaliczki pierwotnej za pierwszy kwartał 2022 r. Działanie poprawiono.

3. Księgowość. Zaliczki na PIT-36(19). W specyficznych sytuacjach kwota podatku była nieprawidłowo wyliczana po przekroczeniu drugiego progu podatkowego. Działanie poprawiono.

4. Deklaracja PIT-36(29), PIT-36L(18). Załącznik PIT/BR(5). Po zaznaczeniu na formularzu załącznika PIT/BR w poz. 9 Podatnik posiadał w roku podatkowym status centrum badawczo-rozwojowego opcji 2 nie informacja ta przenoszona jest do pliku xml eksportowanego do systemu e-Deklaracje.

5. Księgowość kontowa. Plan kont. Jeżeli na koncie syntetycznym dodano zakaz dla operatora, to po utworzeniu konta analitycznego do tego konta w wyniku automatycznego zakładania kont słownikowych, zakaz nie był dodawany do jego konta analitycznego. Działanie poprawiono.

6. Praca rozproszona. Przy ponownym imporcie kontrahenta z przypisanymi atrybutami, atrybuty się dublowały. Działanie poprawiono.

7. Praca rozproszona. Jeżeli płatność w preliminarzu miała walutę PLN i inną walutę rozliczenia, to po zaimportowaniu do innej bazy waluta rozliczenia ustawiała się jako PLN. Działanie poprawiono.

8. Biuro Rachunkowe. Seryjna wysyłka rocznych deklaracji PIT-11 oraz odbiór UPO. Jeśli w programie Comarch ERP Optima istnieje przeliczona deklaracja PIT-11 za okres krótszy niż rok kalendarzowy (przykładowo pracownik został zwolniony w miesiącu wcześniejszym niż grudzień 2021), to w przypadku, gdy z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe dokonywana jest seryjna wysyłka deklaracji rocznych PIT-11 w miesiącu grudzień 2021, deklaracja za okres krótszy nie była wysyłana. Działanie poprawiono.

 

Czy ten artykuł był pomocny?