Tarcza antykryzysowa

image_print

Tarcza antykryzysowa wprowadza wiele zmian w przepisach. Poniżej podpowiadamy jak obsłużyć je w Comarch ERP Optima.

 

Płace i Kadry

1. Jak odnotować w programie Comarch ERP Optima nieobecność typu kwarantanna?

Pracownikowi, który jest objęty kwarantanną, przysługują świadczenia z tytułu choroby – wynagrodzenie za czas choroby (finansowane przez pracodawcę) lub zasiłek chorobowy (finansowany ze środków ZUS).

Pracownikowi należy odnotować standardową nieobecność ‘Zwolnienie chorobowe’, przyczyna Zwolnienie lekarskie. W wypłacie, w zależności od ilości dni wcześniejszych nieobecności chorobowych w roku, zostanie naliczone Wynagrodzenie za czas choroby lub Zasiłek chorobowy. Wprowadzając nieobecność na zakładce 2. Pozostałe można wprowadzić dodatkowy opis np. ‘kwarantanna’.

2. Jak w programie odnotować opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 8, w związku z zamknięciem żłobka / klubu dziecięcego / przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko?

Pracownikowi należy wprowadzić nieobecność ‘Dodatkowy urlop opiekuńczy (zasiłek)’ z tytułu którego w wypłacie zostanie naliczony ‘Zasiłek opiekuńczy’.

W module Płace i Kadry Plus nieobecność można wprowadzić seryjnie dla zaznaczonych pracowników poprzez opcję ‘Seryjne dodawanie nieobecności”.

Nieobecność dostępna jest od najnowszej wersji programu Comarch ERP Optima 2020.4.1.

3. W jaki sposób mogę zaewidencjonować w programie pracę zdalną?

Praca zdalna pracownika może zostać odnotowana przy wykorzystaniu dostępnej w programie Comarch ERP Optima strefy ‘Czas pracy wykonywanej zdalnie’. Strefa ta powinna zostać wprowadzona w kalendarzu ‘Plan pracy pracownika’ – po wejściu do danego dnia lub przez opcję ‘Seryjne wstawianie dni’.

W module Płace i Kadry Plus istnieje możliwość odnotowania pracy zdalnej dla wskazanych pracowników za wybrany okres poprzez opcję ‘Seryjne wstawianie dni – plan pracy’  .

Aby móc odnotować strefę ‘Czas pracy wykonywany zdalnie’ należy posiadać najnowszą wersję programu Comarch ERP Optima 2020.4.1 oraz zainstalować dodatkową aktualizację dostępną z poziomu zakładki Pomoc > Ważne aktualizacje.

W przypadku wystąpienia nieobecności w okresie, w którym pracownik ma odnotowaną pracę w innej strefie niż ‘Czas pracy podstawowy’ należy w konfiguracji kalendarza, według którego rozliczany jest pracownik zaznaczyć parametr ‘Modyfikowanie planu pracy przez nieobecność’. Parametr należy zaznaczyć przed wprowadzeniem nieobecności.

4. W jaki sposób odnotować odroczenie wpłat do urzędu skarbowego z tytułu zaliczki na podatek PIT-4R?

W związku z odnotowaniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 istnieje możliwość odroczenia do 1 czerwca 2020 r. obowiązku płatności zaliczek na podatek, pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. Odroczenie dotyczy zaliczek od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, a także od przychodów z umów cywilnoprawnych.

Aby w programie odnotować przesunięcie terminu wpłaty o urzędu skarbowego, po naliczeniu deklaracji miesięcznej, należy wejść w Kasa/Bank > Preliminarz płatności i w zapisie dotyczącym zaliczek na PIT-4 zmienić datę w polu ‘Termin płatności’.

5. W jaki sposób odnotować w programie czas przestoju w wysokości 100% wynagrodzenia?

Odnotowanie czasu pracy związanego z przestojem płatnym 100% jest możliwe dzięki wykorzystaniu strefy ‘Czas przestoju płatny 100%’. Aby odnotować taką strefę należy posiadać najnowszą wersję programu Comarch ERP Optima 2020.4.1 oraz zainstalować dodatkową aktualizację dostępną z poziomu zakładki Pomoc > Ważne aktualizacje.

Strefa ta powinna zostać wprowadzona w kalendarzu ‘Plan pracy pracownika’ – po wejściu do danego dnia lub przez opcję ‘Seryjne wstawianie dni’ .

W module Płace i Kadry Plus istnieje możliwość odnotowania przestoju dla wskazanych pracowników za wybrany okres poprzez opcję ‘Seryjne wstawianie dni – plan pracy’.

W przypadku wystąpienia nieobecności w okresie, w którym pracownik ma odnotowaną pracę w innej strefie niż ‘Czas pracy podstawowy’ należy w konfiguracji kalendarza, według którego rozliczany jest pracownik zaznaczyć parametr ‘Modyfikowanie planu pracy przez nieobecność’. Parametr należy zaznaczyć przed wprowadzeniem nieobecności.

6. W jaki sposób odnotować w programie pracownikowi objętemu przestojem obniżenie wynagrodzenia do 50% (przy zachowaniu minimalnego wynagrodzenia)?

W celu odnotowania pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym obniżenia wynagrodzenia do 50% należy dokonać modyfikacji planu pracy, wprowadzając w kalendarzu pracownika strefę ‘Czas przestoju płatny 50%’. Aby odnotować taką strefę należy posiadać najnowszą wersję programu Comarch ERP Optima 2020.4.1 oraz zainstalować dodatkową aktualizację dostępną z poziomu zakładki Pomoc > Ważne aktualizacje.

Strefa ta powinna zostać wprowadzona w kalendarzu ‘Plan pracy pracownika’ – po wejściu do danego dnia lub przez opcję  ‘Seryjne wstawianie dni’ .

W module Płace i Kadry Plus istnieje możliwość odnotowania przestoju płatnego 50% dla wskazanych pracowników za wybrany okres poprzez opcję ‘Seryjne wstawianie dni – plan pracy’.

W przypadku wystąpienia nieobecności w okresie, w którym pracownik ma odnotowaną pracę w innej strefie niż ‘Czas pracy podstawowy’ należy w konfiguracji kalendarza, według którego rozliczany jest pracownik zaznaczyć parametr ‘Modyfikowanie planu pracy przez nieobecność’. Parametr należy zaznaczyć przed wprowadzeniem nieobecności.

7. W jaki sposób mogę odnotować obniżenie pracownikom wymiaru czasu pracy o 20%?

Pracodawca może obniżyć pracownikom wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 1/2 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

W celu odnotowania takiej informacji należy dokonać aktualizacji danych kadrowych, podświetlając pracownika i wybierając opcję ‘Aktualizuj’, a następnie zmodyfikować wymiaru etatu oraz stawkę zaszeregowania. Po zapisaniu formularza danych kadrowych, zostanie dodana nowa pozycja na liście zapisów historycznych pracownika.

Uwaga
W przypadku zmiany wymiaru etatu w trakcie miesiąca nie zalecamy modyfikacji dni w planie pracy dla pracowników zatrudnionych na stawkę miesięczną. Jeśli pracownik po zmianie wymiaru etatu nadal pracuje w te same dni co przed zmianą, tylko zaczyna pracę o innej godzinie należy w konfiguracji zdefiniować dla takiej osoby dedykowany kalendarz. Godziny pracy w kalendarzu powinny zostać ustawione tak, jak dla pracownika na całym etacie. Dodatkowo należy zaznaczyć parametr 'Uwzględniaj wymiar etatu’. Następnie nowy kalendarz należy przypiąć u pracownika w zapisie historycznym obowiązującym od dnia zmiany wymiaru etatu. W planie pracy pracownika w okresie od zmiany wymiaru etatu godzina rozpoczęcia pracy będzie zgodna z godziną ustawioną w konfiguracji w nowym kalendarzu, a liczba godzin pracy zgodna z nowym wymiarem etatu. Takie ustawienie spowoduje przy wyliczaniu wynagrodzenia zasadniczego za oba okresy uwzględnienie norm miesięcznych odpowiednich dla poszczególnych wymiarów etatu. W przypadku innej konfiguracji należy zweryfikować wyliczone wynagrodzenie zasadnicze i w razie potrzeby skorygować ręcznie.

8. W jaki sposób mogę odnotować seryjnie obniżenie pracownikom stawki zaszeregowania o określony procent np. 20%?

W module Płace i Kadry Plus za pomocą ‘Seryjnej zmiany wartości pola’ jest możliwość zmiany stawki zaszeregowania dla zaznaczonych pracowników o określony procent. Na formularzu ‘Seryjnej zmiany wartości pola’ należy zaznaczyć parametr ‘Z aktualizacją’ i podać datę, od kiedy ma obowiązywać nowa stawka. Następnie w sekcji ‘Definicje zmiany’ w polu ‘Nazwa pola’ należy wybrać ‘Stawka zaszeregowania’, a na zakładce ‘Szczegóły’ podać wzór: Historia.Etat.Stawka= Historia.Etat.Stawka*0.8. Seryjną zmianę wykonujemy za pomocą ‘pioruna’.  Stawka zaszeregowania dla zaznaczonych pracowników zostanie obniżona o 20%, czyli będzie wynosić 80% ich dotychczasowego wynagrodzenia.

9. Jak w programie rozłożyć na raty należności z tytułu składek ZUS?

Aby odnotować wpłaty w układzie ratalnym zatwierdzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w programie Comarch ERP Optima należy podzielić płatność powstałą z tytułu naliczonej deklaracji ZUS DRA.

W tym celu należy wejść w Kasa/Bank > Preliminarz płatności, a następnie po podświetleniu płatności wybrać z menu kontekstowego (prawy klawisz myszy) opcję ‘Podziel’. Dla pozycji ‘Zapis nowy’ należy podać kwotę oraz termin pierwszej raty, pozostała kwota zostanie wprowadzona w polu ‘Zapis oryginalny’. Po potwierdzeniu podziału płatności, powstaną dwa zapisy – na zadeklarowana kwotę pierwszej raty oraz pozostałą kwotę, którą należy w analogiczny sposób podzielić – do ostatniej raty.

Informacje na temat uzyskania wsparcia z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej można znaleźć na stronie  www.zus.pl .

10. W jaki sposób odnotować odroczenie terminu płatności do ZUS?

Firmy korzystające z odroczenia terminu płatności składek ZUS, są zobowiązane do składania deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA wraz z załącznikami na takich samych zasadach jak dotychczas.

Aby w programie odnotować przesunięcie terminu wpłaty do ZUS, po naliczeniu deklaracji miesięcznej, należy wejść w Kasa/Bank > Preliminarz płatności i w płatności wynikającej z deklaracji ZUS wprowadzić nową datę w polu ‘Termin płatności’.

Informacje na temat uzyskania wsparcia z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej można znaleźć na stronie  www.zus.pl .

11. Jak odnotować zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS ?

Jeżeli jesteś pracodawcą zatrudniającym poniżej 10 pracowników lub osobą prowadzącą działalność gospodarczą, możesz złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące – od 1 marca do 31 maja 2020 r.

W przypadku skorzystania z takiego zwolnienia deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA wraz z załącznikami powinny być naliczone w programie i złożone na takich samych zasadach jak dotychczas.

Po zapisaniu deklaracji miesięcznej, należy wejść w Kasa/Bank > Preliminarz płatności i w płatności dotyczącej składek ZUS na zakładce 1. Ogólne w polu ‘Status’ wybrać opcję: ‘Nie podlega’.

Informacje na temat uzyskania wsparcia z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej można znaleźć na stronie  www.zus.pl .

Księgowość

1. Czy mogę zrezygnować z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek?

Dotyczy wersji: 2020.5
Funkcja dostępna będzie w wersji 2020.5, której udostępnienie planowane jest na 30 kwietnia 2020 r.

Tak. Jeśli jesteś Podatnikiem PIT lub Małym podatnikiem CIT (pełna forma sprawozdawczości) od marca 2020 możesz zrezygnować z uproszczonej formy wpłacania zaliczek. O tej rezygnacji poinformujesz w zeznaniu rocznym składanym za 2020 rok.

Jeśli za pierwsze miesiące 2020 roku policzyłeś zaliczki uproszczone to w miesiącu rezygnacji (najwcześniej marzec 2020) będziesz mógł policzyć zaliczki na zasadach ogólnych. W tym celu na liście zaliczek rozwiniesz dodatkowe menu  (czarna strzałka obok plusa) i wybierzesz: Zaliczka na PIT-36 / Zaliczka na PIT-36L / Zaliczka na CIT-8. Wyliczając podatek za kolejne miesiące program automatycznie podpowie odpowiedni rodzaj zaliczki.

2. W jaki sposób mogę odliczyć w trakcie roku darowiznę przekazaną w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19?

Ulgę z tytułu darowizny przekazanej na określone cele związane z przeciwdziałanie pandemii COVID-19 można uwzględnić już na etapie wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy/ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w trakcie roku podatkowego. W zależności od zastosowanej formy opodatkowania sugerujemy ująć tą kwotę odpowiednio:

  • Zaliczka na CIT-8 –> Informacja dla CIT-8/O -> sekcja B.3 Inne odliczenia od dochodu.
  • Zaliczka na PIT-36/PIT-28 -> Udziały i kwoty deklaracji właściciela -> Odliczenia od dochodu – Inne odliczenia.
Dotyczy wersji: 2020.5
  • Zaliczka na PIT-36L –> udostępnione zostanie dedykowane pole umożliwiające odliczenia darowizny na COVID-19 oraz nowy wzór zaliczki.

Funkcja dostępna będzie w wersji 2020.5, której udostępnienie planowane jest na 30 kwietnia 2020 r.

Uwaga
Nowa ulga obejmuje darowizny pieniężne lub rzeczowe przekazane na przeciwdziałanie COVID-19:

  1. podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 specustawy,
  2. Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych,
  3. Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania jej działalności statutowej.

Wysokość odliczenia jest zależna od daty przekazania darowizny i wynosi:

  • do 30.04.2020 r.– 200% wartości darowizny,
  • w maju 2020 r.– 150% wartości darowizny,
  • od 1.06.2020 do 30.09.2020 r.– 100% wartości darowizny.
Przykład
Podatnik w kwietniu przekazał darowiznę na łączną kwotę 10 000 zł. Jego ulga wynosić będzie 200%, tym samym w kwotach deklaracji właściciela należy wprowadzić wartość 20 000 zł.

Czy ten artykuł był pomocny?