Zestawienia Dokumentów

image_print

Zestawienie Paragonów

Zestawienie Paragonów  przedstawia listę wystawionych na stanowisku Paragonów oraz Zwrotów do Paragonów. Standardowo składa się z kolumn:

 • Nr paragonu,
 • Data wystawienia,
 • Kod kontrahenta,
 • NIP,
 • Wartość brutto – w polu Suma widoczna jest łączna wartość brutto wszystkich dokumentów,
Uwaga
Jeżeli na Paragonie występowały Kaucje w polu Wartość brutto Paragonu nie uwzględnia wartości Kaucji. Pełna wartość Paragonu jest zatem sumą pól Wartość brutto oraz Wartość kaucji.
 • Faktura (TAK/ NIE) – jeżeli Paragon został przekształcony do Faktury w polu pojawia się wartość TAK,
 • Operator,
 • Wartość kaucji – w polu Suma widoczna jest łączna wartość pozycji kaucyjnych z wszystkich dokumentów,
 • Eksport – pole przyjmuje wartość TAK – jeżeli Paragon został wczytany do programu Comarch ERP Optima.

W zależności od uprawnień, operator może zmienić wygląd listy m.in. dodając dodatkowe kolumny (szczegółowe informacje na ten temat znajdują się tutaj):

 • Opis,
 • Osoba odbierająca.

Listę można wyfiltrować  w oparciu o:

 • Datę wystawienia Paragonu,
 • Kontrahenta, dla którego został wystawiony Paragon,
 • Operatora, który Paragon wystawił.

Listę Paragonów można również wydrukować, wybierając przycisk , wydruk uwzględnia zastosowany na liście filtr.

Zestawienie Paragonów

Dodatkowo z poziomu Zestawienia Paragonów można wykonać Podgląd dokumentu  ‑ przycisk Podgląd, wystawić Fakturę Sprzedaży do Paragonu (Wystaw fakturę) oraz przyjąć Zwrot towaru lub zaewidencjonować Pomyłkę.

Zestawienie Faktur

Zestawienie Faktur  przedstawia listę wystawionych na stanowisku Faktur Sprzedaży i Faktur Korygujących.

Listę można wyfiltrować (Filtruj)  w oparciu o:

 • Datę wystawienia faktury,
 • Kontrahenta, dla którego została wystawiona faktura,
 • Operatora, który Fakturę wystawił.

Listę Faktur można również wydrukować, wybierając przycisk Drukuj, wydruk uwzględnia zastosowany na liście filtr.

Dodatkowo z poziomu okna Zestawienie faktur możliwe jest wystawienie korekty (Zwrot towaru) oraz podgląd zawartości wybranego dokumentu (Podgląd).

Zestawienie Przyjęć kaucji

Zestawienie Przyjęć kaucji przedstawia listę wystawionych na stanowisku dokumentów PKA.

Listę można wyfiltrować (Filtruj) w oparciu o:

 • Datę wystawienia PKA ,
 • Kontrahenta, dla którego zostało wystawione PKA,
 • Operatora, który wystawił dokument PKA.

Listę przyjęć kaucji można również wydrukować, wybierając przycisk Drukuj, wydruk uwzględnia zastosowany na liście filtr.

Dodatkowo z poziomu okna Zestawienie przyjęć kaucji możliwy jest podgląd zawartości wybranego  dokumentu (Podgląd).

Podgląd dokumentów

W programie Comarch ERP Optima Detal możliwy jest podgląd dokumentów wystawionych na stanowisku sprzedaży. W zależności od uprawnień użytkownik może nie mieć praw do podglądu dokumentów, mieć możliwość podglądu tylko dokumentów własnych, lub wszystkich dokumentów wystawionych w Detalu.

Opcja podglądu dokumentów dotyczy Paragonów, Faktur Sprzedaży oraz dokumentów Przyjęcia kaucji i jest dostępna odpowiednio z poziomu: Zestawienia paragonów, Zestawienia faktur oraz Zestawienia przyjęć kaucji.

Na liście Zestawienia dokumentów wybranego typu dodano przycisk . Po jego wciśnięciu otwiera się okno główne, na którym zaprezentowano pozycje i podsumowanie wyświetlanego dokumentu. Użytkownik nie ma możliwości modyfikowania podglądanego dokumentu. Możliwe jest natomiast ponowne jego wydrukowanie (Drukuj).

Aby zamknąć podglądany dokument należy wcisnąć przycisk .

Czy ten artykuł był pomocny?