Comarch POS

Artykuły powiązane (Comarch ERP: Altum, Enterprise)

Artykuły powiązane na podglądzie karty artykułu

Udostępniona została możliwość podglądu artykułów powiązanych z aktualnie wyświetlanym artykułem, na zakładce Artykuły powiązane. Dzięki temu sprzedawca ma możliwość zaproponowania Klientowi:

 • artykułów zastępczych, w momencie gdy wybrany artykuł jest niedostępny
 • artykułów, które są artykułami uzupełniającymi wybrany już towar
Zakładka Artykuły powiązane na podglądzie artykułu

Na nowo dodanej zakładce Artykuły powiązane prezentowane są kolumny:

 • Nazwa
 • Typ powiązania
 • Grupa towarowa
 • Cena bazowa

Po wybraniu artykułu powiązanego, dostępny jest przycisk [Podgląd], pozwalający na wyświetlenie informacji dotyczących powiązanej pozycji.

Przycisk [Podgląd] na zakładce Artykuły powiązane

Artykuły powiązane na paragonie i fakturze sprzedaży

Dla każdego artykułu, który posiada przynajmniej jeden artykuł powiązany, w oknie paragonu i faktury sprzedaży prezentowany jest panel z artykułami powiązanymi.

Panel artykułów powiązanych w oknie paragonu

W panelu, oprócz szczegółowych informacji dotyczących artykułu powiązanego, dodano przyciski:

 • [Pokaż wszystkie artykuły powiązane] – otwiera okno z wszystkimi artykułami powiązanymi, które można zaproponować klientowi. W otwartym oknie artykuły są pogrupowane na sekcje odpowiadające typom powiązań artykułów.
 • [Pokaż kontrahentowi] – wyświetla na ekranie przeznaczonym dla klienta artykuły powiązane, które mogą go zainteresować. W Comarch ERP Enterprise istnieje dodatkowo możliwość konfiguracji, czy po wybraniu artykułu powiązanego ma on zostać bezpośrednio dodany na dokument, czy najpierw wyświetlony jego podgląd.

Zmiany na podglądzie artykułu (Comarch ERP: Altum, Enterprise)

Na zakładce Zasoby, karty artykułu dodane zostały kolumny informujące o:

 • ilości towaru zamówionego przez sklep, ale jeszcze niedostarczonego – kolumna Zamówione
 • ilości towaru, wysłanego do sklepu, ale jeszcze nierozpakowanego – kolumna Oczekiwane
Panel artykułów powiązanych w oknie paragonu

Zmiany w oknie historii transakcji kontrahenta (Comarch ERP: Altum, Enterprise, XL)

Dotychczas na liście transakcji kontrahenta możliwe było wyszukiwanie artykułu na podstawie: nazwy, kodu EAN, oraz numeru dokumentu. Listę dodatkowo można było zawężać przy pomocy filtra Status. W celu usprawnienia wyszukiwania dokumentów umożliwiono wyszukiwanie artykułów przy pomocy:

 • kodu artykułu
 • cech
 • atrybutów
 • kodu kreskowego dokumentu

oraz wyszukiwanie transakcji przy użyciu filtrów:

 • Cena końcowa
 • Data utworzenia
 • Wartość dokumentu
 • Artykuł uszkodzony
 • Wartości dostępnych cech i atrybutów

Obsługa atrybutów wielowartościowych (Comarch ERP: Enterprise)

Dla kontrahentów wprowadzona została obsługa atrybutów wielowartościowych, definiowanych w systemie ERP. Dzięki wielowartościowym atrybutom istnieje możliwość określenia  przykładowo preferencji klienta podczas dodawania nowego kontrahenta.

Nowe okno z możliwością wielokrotnego wyboru wartości atrybutów dostępne jest z poziomu edycji lub dodawania kontrahenta.

Wybór atrybutu wielowartościowego na karcie kontrahenta

Wartości atrybutów wybrane w nowym oknie, prezentowane są na liście kontrahentów w kolumnie atrybutów.

 

Prezentacja wybranych atrybutów wielowartościowych na liście kontrahentów

Zmiany w kompletacji zamówienia (Comarch ERP: Enterprise)

Dodatkowe pole w oknie kompletacji zamówienia

W oknie kompletacji zamówienia zostało dodane pole Opis, dzięki któremu osoba przygotowująca zamówienie może dodać komentarz, na przykład z informacją, gdzie zamówienie będzie przechowywane.

Pole Opis w oknie kompletacji zamówienia

Wartość pola Opis jest przenoszona na fakturę/paragon ze skompletowanego zamówienia, bez możliwości edycji.

Weryfikacja rozbieżności w procesie kompletacji

Wprowadzono zmiany dotyczące walidacji podczas zatwierdzania procesu kompletacji. Dotychczas weryfikowane było wyłącznie czy w procesie kompletacji istnieje przynajmniej jeden towar, który nie został w całości zebrany. Od wersji 2021.2 weryfikowane jest, czy istnieje jakikolwiek artykuł, którego ilość zebrana jest różna od ilości zamówionej (uwzględniane są również nowododane towary). W związku ze zmianami, doprecyzowane zostały komunikaty, wyświetlane w przypadku rozbieżności w oknie kompletacji zamówienia. Jeżeli ilość zebrana artykułu jest większa niż ilość zamówiona, na stanowisku POS zostanie wyświetlony komunikat: „Wprowadzono większą ilość niż zamówiona przez Klienta. Towar zostanie dodany jako nowa pozycja. Czy chcesz kontynuować?”. Drugi komunikat wyświetla się w przypadku dodania na listę kompletacji artykułu, który nie został zamówiony: „Towar nie należy do tego zamówienia. Czy chcesz go skompletować”.

Zmiany w modyfikacji widoku (Comarch ERP: Altum, Enterprise, XL)

Z poziomu funkcjonalności zarządzania widokami została wprowadzona możliwość definiowania podpowiedzi dla każdego elementu, atrybutu stanowiącego pole tekstowe. Dzięki tej funkcjonalności, użytkownik zostaje poinformowany o zalecanym formacie lub typie informacji, którą należy wprowadzić w dane pole. Podpowiedź to określony tekst, któremu można nadać indywidualnie kolor czcionki.

Przykład podpowiedzi w oknie dodawania nowego kontrahenta

Dokumenty powiązane (Comarch ERP: Altum, Enterprise)

W celu zwiększenia ergonomii dodano możliwość wyświetlania wszystkich powiązanych dokumentów na jednej liście oraz podglądu lub wydruku poszczególnych dokumentów powiązanych. Nowy przycisk [Dokumenty powiązane] został dodany na listach:

 • Dokumentów handlowych
 • Zamówień i ofert sprzedaży
 • Przyjęć dostaw
 • Przesunięć wewnętrznych
Przycisk [Dokumenty powiązane] w oknie dokumentów handlowych
Zmieniono również sposób wyświetlania dokumentów w kolumnie Dokumenty powiązane. Jeżeli istnieją więcej niż trzy dokumenty skojarzone, zamiast nazwy trzeciego dokumentu prezentowany jest link Zobacz więcej, który otwiera okno z listą wszystkich dokumentów powiązanych z danym dokumentem, tak jak po wybraniu przycisku [Dokumenty powiązane].

Okno dokumentów powiązanych

Sekcja podsumowująca w oknie zamknięcia zmiany/dnia (Comarch ERP: Altum, Enterprise, XL)

Dodano sekcję podsumowującą w oknie zamknięcia zmiany/dnia. Sekcja jest domyślnie ukryta, istnieje możliwość jej zaprezentowania poprzez modyfikację widoku.

Uwaga
Sekcja podsumowująca działa wyłącznie dla waluty systemowej.
Sekcja podsumowania w oknie zamknięcia dnia

Obowiązkowe zliczanie stanu szuflady kasowej w trybie zmianowym (Comarch ERP: Enterprise)

W celu kontroli gotówki przechowywanej w szufladzie kasowej, udostępniono możliwość zobowiązania każdego użytkownika do zliczenia zawartości szuflady podczas otwarcia i zamknięcia zmiany. Funkcjonalność dostępna jest po włączeniu w systemie ERP parametru: Wymagane zliczanie stanu kasy. Przy uruchomionej kontroli, okno zliczania kasy jest otwierane automatycznie po przejściu na widok rozpoczęcia lub zamknięcia zmiany oraz nie może zostać zatwierdzone do momentu wprowadzenia wartości przez użytkownika. Nowa funkcjonalność uniemożliwia późniejsze wprowadzenie wartości w kolumnie Stan rzeczywisty.

Uwaga
Dla stanu gotówki 0,00 PLN wyliczonej przez system, zliczanie nie jest wymagane.
Okno zliczania na otwarciu zmiany

Obsługa funkcjonalności Zarządzanie sejfem dla stanowiskowego trybu pracy (Comarch ERP: Enterprise)

W odpowiedzi na wymagania rynku dostosowano działanie sejfu również dla trybu pracy stanowiskowego (dziennego). Sesja operatora to okres pracy od czasu otwarcia dnia do zakończenia dnia na danym urządzeniu. Działanie sejfu dla tego trybu wygląda analogicznie jak dla trybu zmianowego z niewielkimi różnicami w obsłudze dokumentów wpłat/wypłat w ramach sejfu:

 • udostępniono pole Obsługujący, pozwalające na wybór operatora dokonującego wpłaty/wypłaty
 • lista wyboru czeków/bonów do wpłaty/wypłaty jest ograniczona do tych wystawionych na danym stanowisku POS
Pole [Obsługujący] w oknie wpłaty do sejfu

Domyślnie włączony parametr Aktywność w oknie dodania pracownika (Comarch ERP: Enterprise)

Od wersji 2021.2 parametr Aktywność w oknie dodawania nowego pracownika jest domyślnie włączony, dzięki czemu utworzone konto jest aktywne w systemie.

Domyślnie włączony parametr Aktywność w oknie dodania pracownika

Weryfikacja artykułów dodatkowych (gratisów) na dokumencie (Comarch ERP: Enterprise)

Została dodana nowa funkcjonalność pozwalająca na wyświetlenie naliczonych oraz możliwych do naliczenia gratisów zdefiniowanych dla promocji pakietowych i rabatu nagłówka od wartości transakcji (basket) z gratisem. Dzięki temu operator może poinformować klienta o naliczonych gratisach oraz dodać te brakujące na dokumencie. Artykuły znajdujące się na dokumencie handlowym (paragon/faktura) podlegają weryfikacji aktualnie naliczonych gratisów, jak również wszystkich możliwych jeszcze do naliczenia gratisów oznaczonych jako wymagane na definicji rabatu.

Okno naliczonych artykułów dodatkowych
Uwaga
Należy pamiętać, że dodanie i naliczenie kolejnych artykułów zdefiniowanych jako gratis powoduje przeliczenie dokumentu i tym samym zmianę warunków do spełnienia kolejnych promocji. O naliczeniu odpowiedniej promocji po dodaniu konkretnego gratisu decyduje priorytet i spełnienie warunków określonych w definicji.
Przykład

W systemie ERP zdefiniowane są dwie promocje pakietowe:

 • Promocja pakietowa 1: Kup artykuł A i B, a artykuł C otrzymasz gratis
 • Promocja pakietowa 2: Kup artykuł A i D, a artykuł E otrzymasz gratis

Na dokumencie znajdują się:

 • Artykuł A – 1 szt. (promocja pakietowa nie jest naliczana)
 • Artykuł B – 1 szt. (promocja pakietowa nie jest naliczana)
 • Artykuł D – 1 szt. (promocja pakietowa nie jest naliczana)

Po zatwierdzeniu użytkownik widzi informację o dostępnych gratisach:

 • Artykuł C z promocji „Kup artykuł A i B, a artykuł C otrzymasz gratis”
 • Artykuł E z promocji Kup artykuł A i D, a artykuł E otrzymasz gratis”

W takiej sytuacji dodanie jednego gratisu na dokument spowoduje naliczenie odpowiedniej promocji pakietowej, dodanie obu gratisów spowoduje naliczenie promocji pakietowej o wyższym priorytecie.

Czy ten artykuł był pomocny?