Atrybuty (Altum, Enterprise)

Atrybuty służą do przechowywania dodatkowych informacji o obiektach występujących w aplikacji Comarch POS, takich jak:

Uwaga
Definiowanie atrybutów oraz konfiguracja ich widoczności dla stanowiska POS odbywa się po stronie systemu ERP.

Na stanowisku POS obsługiwane są atrybuty typu:

 • Tekst
 • Liczba
 • Lista
 • Data
Uwaga
We współpracy z systemem Comarch ERP Enterprise można definiować format atrybutu dla typu Date. Format może być również konfigurowalny jako typ atrybutu: DateAndTime. Dzięki temu możliwe jest przesyłanie informacji o dacie i godzinie z systemu Comarch ERP. Należy pamiętać, że z poziomu stanowiska POS nie jest możliwe ustawienie godziny. Atrybut ustawiany jest na poziomie systemu Comarch ERP Enterprise.
 • Wartość logiczna
 • Słownik
Uwaga
Na stanowisku POS nie są obsługiwane atrybuty przyjmujące na obiekcie wiele wartości (atrybuty wielowartościowe).

W zależności od konfiguracji w systemie ERP, atrybuty mogą być edytowalne lub nieedytowalne. Wartości atrybutów synchronizowane do systemu ERP są widoczne przy podglądzie danego obiektu.

W przypadku użycia na obiekcie atrybutów oznaczonych jako wymagane, należy określić ich wartości. W przeciwnym wypadku nie będzie możliwości zatwierdzenia dodawania obiektu. Aplikacja wyświetli wówczas jeden z poniższych komunikatów:

 • „Uzupełnij pole „[nazwa_atrybutu]”
 • „Pole [nazwa_atrybutu] nie może być puste”

Wymagalność danego atrybutu można określić z poziomu modyfikacji widoku.

Wymagalność atrybutów na formularzu kontrahenta
Wymagalność atrybutów na formularzu kontrahenta

Z poziomu systemu ERP można określić, czy dany atrybut (typu: Tekst, Liczba, Słownik, Wartość logiczna, Data) ma być widoczny na liście obiektów jako kolumna.

Artykuł

Atrybuty prezentowane są na podglądzie karty artykułu, w zakładce Właściwości.

Atrybuty na podglądzie karty artykułu
Atrybuty na podglądzie karty artykułu

Na karcie artykułu atrybuty nie są możliwe do edycji.

Kontrahent

Atrybuty prezentowane są w dwóch miejscach:

 • Na podglądzie karty kontrahenta – tylko atrybuty z ustaloną wartością, które są przypisane do obiektu Kontrahent. Nie ma tu możliwości edycji wartości atrybutów.
Atrybuty prezentowane w oknie Szczegóły kontrahenta biznesowego
Atrybuty prezentowane w oknie Szczegóły kontrahenta biznesowego
 • Z poziomu dodawania/edycji szczegółów kontrahenta – wszystkie atrybuty przypisane do obiektu Kontrahent. Istnieje tu możliwość edycji wartości atrybutów.
Atrybuty w oknie Edycja kontrahenta biznesowego
Atrybuty w oknie Edycja kontrahenta biznesowego
Uwaga
We współpracy z Comarch ERP Enterprise dostępna jest obsługa atrybutów wielowartościowych, definiowanych w systemie ERP dla kontrahentów
Dzięki wielowartościowym atrybutom istnieje możliwość określenia przykładowo preferencji klienta podczas dodawania nowego kontrahenta. W przypadku atrybutów wielowartościowych z poziomu edycji lub dodawania kontrahenta, dostępne jest okno z możliwością wielokrotnego wyboru wartości atrybutów.

Wybór atrybutu wielowartościowego na karcie kontrahenta

Wartości atrybutów wybrane w oknie, prezentowane są na liście kontrahentów w kolumnie atrybutów.

Prezentacja wybranych atrybutów wielowartościowych na liście kontrahentów

Filtrowanie atrybutów wielowartościowych (Enterprise)

W oknie filtrowania atrybutów wielowartościowych znajduje się  parametr Wymagaj wszystkich. Odznaczenie parametru pozwala na wyświetlanie atrybutów po warunku „lub”, natomiast zaznaczenie go – po warunku „i”.

Okno wyboru atrybutów wielowartościowych
Przykład

Atrybuty kontrahenta:

 • Jaja
 • Soja
 • Miód
 • Gluten
 • Orzechy

Kontrahent 1 – wartości kontrahenta: Jaja, Soja, Miód

Kontrahent 2 – wartości kontrahenta: Soja, Miód, Gluten

Kontrahent 3 – wartości kontrahenta: Jaja, Orzechy, Gluten

W zależności od ustawień filtrowania, czyli aktywacji parametru Wymagaj wszystkich użytkownik na stanowisku POS otrzyma różne wyniki filtrowania.

Tabela 1 Zależność filtrowania od parametru Wymagaj wszystkich

Dokument

Atrybuty prezentowane są w oknie podglądu/dodawania dokumentu.

Atrybuty na dodawanej reklamacji sprzedaży
Atrybuty na dodawanej reklamacji sprzedaży

Dla atrybutów typu Lista możliwe jest wyszukiwanie wartości. Pole wartości jest edytowalne:

 • jeśli wprowadzona wartość jest zgodna z istniejącymi na liście wartościami, to zostanie ustawiona najbardziej pasująca wartość
 • jeśli wprowadzona wartość nie jest zgodna z istniejącymi na liście wartościami, (użytkownik doda nowy znak, który nie odpowiada żadnej wartości), to całość pola zostanie
  wyczyszczona
Przykład
W systemie ERP został zdefiniowany atrybut typu Lista, o nazwie Opiekun kontrahenta, o wartościach:

 • Kowalski
 • Kowalczyk
 • Nowak

Atrybut został przypisany do paragonu.

Na stanowisku POS, na paragonie, po wprowadzeniu dla atrybutu Opiekun kontrahenta wyrażenia „Kowal”, dopisze się najbardziej pasująca wartość – Kowalski. Sam nadal znajduje się po literze „l”: Kowal|ski. Po dopisaniu kolejnej litery „d”, wprowadzone wyrażenie („Kowald”) zostanie wymazane.

Przenoszenie wartości atrybutów z karty kontrahenta na dokument

Konieczne jest przypisanie w systemie ERP tych samych klas atrybutów zarówno do karty kontrahenta, jak i dokumentu. Przepisanie wartości określonej dla atrybutu na karcie kontrahenta nastąpi w momencie wskazania tego kontrahenta na dokumencie. W przypadku, gdy użytkownik wcześniej wypełnił wartości tych atrybutów na dokumencie, następnie zmieni kontrahenta i zdecyduje się na aktualizację tych danych, wartości wspólnych atrybutów zostaną zmienione na te określone na karcie kontrahenta. Pozostałe wartości atrybutów dokumentu nie zostaną zmienione.

Przykład
W systemie ERP zdefiniowany jest atrybut typu Lista o nazwie Czy posiada kartę Stałego Klienta?.
Atrybut jest możliwy do podglądu na stanowisku POS i jest podpięty do obiektów Kontrahent oraz Paragon. Kontrahent Laneco Lab ma ustaloną wartość Posiada.
Operator stanowiska POS, wybierając na paragonie kontrahenta Laneco Lab, widzi w atrybutach dokumentu, że transakcja dotyczy stałego klienta. Zgodnie z procedurami, które obowiązują w sklepie, przed zatwierdzeniem dokumentu operator informuje klienta o promocjach dostępnych tylko dla członków programu lojalnościowego.

Przenoszenie wartości atrybutu z karty kontrahenta na dokument
Przenoszenie wartości atrybutu z karty kontrahenta na dokument

Przenoszenie wartości atrybutów z karty artykułu na element dokumentu

Konieczne jest przypisanie w systemie ERP tych samych klas atrybutów i określenia dla nich wartości zarówno do kart artykułu, jak i do elementu dokumentu. Przeniesienie wartości nastąpi w momencie dodania artykułu na pozycję dokumentu.

Przykład
W systemie ERP zdefiniowany jest atrybut typu Wartość logiczna o nazwie Nowość.
Atrybut jest możliwy do podglądu na stanowisku POS i jest podpięty do obiektów Artykuł oraz Element paragonu. Artykuł Perfumy Lady ma ustaloną wartość Tak.
Operator stanowiska POS, dodając na paragon artykuł Perfumy Lady, widzi w atrybutach pozycji dokumentu, że produkt jest nowością.
Firma XYZ wykorzystuje taką informację do raportów dotyczących sprzedaży nowych produktów w pierwszych tygodniach ich dystrybucji i wpływu danej strategii marketingowej.

Przeniesienie wartości atrybutu z karty towaru na pozycje paragonu
Przeniesienie wartości atrybutu z karty towaru na pozycje paragonu
Uwaga
Wartości atrybutów przeniesione na dokument z karty kontrahenta/artykułu nie podlegają edycji.

Funkcja przenoszenia atrybutów jest dostępna także dla generowania dokumentów.
Wartości atrybutów przenoszone są z dokumentu źródłowego i jego elementów na dokument generowany i jego elementy tylko dla klas atrybutów przypisanych (w systemie ERP) do obydwu typów dokumentów lub elementów dokumentów.

Uwaga
Wartości atrybutów przeniesione na dokument docelowy nie podlegają edycji.

Czy ten artykuł był pomocny?