Comarch POS

Magazyny konsygnacyjne  (ERP: Altum)

W systemie Comarch ERP Altum, umożliwione zostało oznaczenie własnego jako magazyn POS. Magazyn ten jest traktowany jak standardowy magazyn POS. W przypadku procesu uzgadniania stanów magazynowych wszystkie informacje o stanach w takim magazynie muszą zostać przesłane do usługi POS Agent. Na stanowisku POS magazyn konsygnacyjny może być wykorzystany jako magazyn:

 • pozycji dokumentu
 • na którym można tworzyć sprzedaż z brakami
 • będący punktem odbioru na zleceniu sprzedaży (jeżeli taki punkt jest zdefiniowany w systemie ERP)
 • na dokumentach rozchodu wewnętrznego
 • źródłowy dowolnego dokumentu przesunięcia międzymagazynowego
 • źródłowy przesunięć
 • przyjęcia dostawy – jeżeli odpowiedni dokument MM- z takim magazynem ustawionym jako magazyn docelowy został utworzony w systemie ERP

Ustawienie magazynu konsygnacyjnego jako magazyn POS, w celu jego wykorzystania na stanowisku, opisane jest tutaj.

Rozwój funkcjonalności inwentaryzacji  (ERP: Enterprise)

Zamykanie rocznych arkuszy inwetaryzacyjnych

W celu zwiększenia ergonomii procesu inwentaryzacji wprowadzono opcję zamykania rocznych arkuszy inwentaryzacyjnych zawierających pozycje, które nie zostały ujęte w żadnym z utworzonych raportów. Po potwierdzeniu przez operatora faktycznego nieznalezienia takich towarów w magazynie, zostaną one automatycznie zaraportowane z ilością zerową przed próbą zamknięcia arkusza. W przypadku przeprowadzania inwentaryzacji ciągłej operator zostanie poproszony o potwierdzenie automatycznego usunięcia z arkusza towarów, których ilości nie zostały jeszcze zweryfikowane.

Automatyczna weryfikacja niezerowych stanów pozycji nie ujętych w arkuszu inwentaryzacyjnym

W celu zautomatyzowania procesu inwentaryzacji rocznej, dodana została funkcjonalność automatycznej wszystkie towary o niezerowym stanie magazynowym w systemie znajdują się na arkuszach inwentaryzacyjnych. W przypadku przeprowadzania inwentaryzacji bez wcześniejszego wygenerowania arkuszy z pełną listą towarów możliwa była sytuacja, w której w wyniku uzupełniania arkusza wyłącznie znalezionymi towarami pominięte zostały nieznalezione artykuły z niezerowymi stanami magazynowymi w systemie. Dzięki nowej funkcjonalności, istnieje możliwość utworzenia nowego arkusza inwentaryzacyjnego, do którego automatycznie dodane zostaną artykuły, które nie znajdują się na innym arkuszu w ramach danej inwentaryzacji oraz posiadają niezerowy stan magazynowy.

Lista raportów arkuszy inwentaryzacyjnych

Został wprowadzony widok wszystkich raportów zgłoszonych do wybranego arkusza inwentaryzacji z podziałem na użytkowników. Tak przefiltrowana lista pozwoli na przegląd raportów zgłaszanych przez użytkownika wraz z liczbą zliczonych pozycji oraz datą wprowadzenia.

Uwaga
Funkcja dostępna jest tylko dla autoryzowanych użytkowników. Parametr Podgląd listy raportów jest domyślnie nieaktywny.

Użytkownik z uprawnieniem Podgląd Listy raportów ma dostęp do przycisku [Lista raportów] w widoku listy arkuszy inwentaryzacji dla każdego arkusza inwentaryzacji.

Przycisk Lista raportów dla wybranego arkusz inwentaryzacji

Możliwość edycji złożonych niezamkniętych raportów

Uprawnieni użytkownicy mają możliwość modyfikacji zawartości raportów przesłanych przez dowolnego użytkownika.

Uwaga
Funkcja dostępna jest tylko w przypadku odznaczonego parametru synchronizacji raportów do systemu centralnego przed zamknięciem inwentaryzowanych pozycji. Dostęp do funkcji tylko dla autoryzowanych użytkowników. Parametr Modyfikacja niezatwierdzonego arkusza przez innego użytkownika jest domyślnie odznaczony.

Użytkownik z uprawnieniem Modyfikacja niezatwierdzonego arkusza przez innego użytkownika ma dostęp do przycisku [Edytuj raport] dla każdego niezamkniętego raportu.

Standaryzacja wyświetlanych grup produktowych (ERP: Enterprise)

Wprowadzona została standaryzacja wyświetlania grup produktowych, w celu ujednolicenia sposobu  ich wyświetlania w ramach procesów:

 • grupowania artykułów na arkuszu inwentaryzacyjnym
 • grupowania artykułów przy przyjęciu MM-

W zależności od ustawienia parametru Wyświetlony poziom grupy artykułów:

 • Wyświetl najwyższy poziom – prezentowana jest główna grupa do której należy artykuł
 • Wyświetl dokładny (najniższy) poziom – prezentowana jest grupa na najniższym poziomie, do której należy artykuł

Podział licencji produktowych (ERP: Altum, Enterprise)

W związku z rozwojem aplikacji Comarch POS i mPOS oraz wprowadzeniem nowych modułów, został wprowadzony podział licencji na odrębne typy, których dostępność uzależniona jest od systemu ERP:

 • POS (Enterprise):
  • Front office
  • Back office
  • Front office + Back office
 • POS (Altum):
  • Front office + Back office
 • mPOS (Altum, Enterprise):
  • Front office
  • Back office
  • Front office + Back office

Podczas każdego uruchomienia aplikacji, automatycznie weryfikowane są typy licencji. Od nich zależy widoczność poszczególnych modułów funkcjonalnych w systemie POS lub mPOS. W systemie ERP należy określić czy dane stanowisko odpowiada aplikacji Comarch POS, czy Comarch mPOS oraz które licencje będą obsługiwane w ramach wskazanej aplikacji. Licencja będzie sprawdzana podczas każdego startu aplikacji, w przypadku pracy w trybie offline zostanie wykorzystana ostatnia poprawnie użyta licencja.

Uwaga
Powyższa konfiguracja jest również konieczna do wykonania dla już istniejących stanowisk.

Dostęp do wymienionych poniżej funkcjonalności jest weryfikowany, pod względem aktywnej licencji:

 • Front office:
  • Nowy dokument (Faktura/Paragon)
  • Dokumenty handlowe
  • Zamówienia i oferty sprzedaży
  • Reklamacje
  • Raporty i rozliczenia
  • Otwórz szufladę
 • Back office:
  • Przyjęcie dostawy
  • Wydania towarów
  • Kompletacja zamówienia
  • Przesunięcia wewnętrzne
  • Korekty zasobów
  • Inwentaryzacja
Uwaga
Funkcjonalność Uzgadnianie stanów magazynowych jest dostępna dla obu licencji i została przeniesiona do zakładki Aktualizacja danych.

Umożliwienie pominięcia wydruku paragonu (ERP: Enterprise)

W związku z wprowadzaniem przez niektóre kraje ustawy „zero waste”, która ma na celu ochronę środowiska i zezwala na rezygnację z drukowania paragonów poniżej pewnej kwoty (definiowanej w systemie ERP zgodnie z ustawą z danego kraju), została wprowadzona możliwość pominięcia z poziomu Comarch POS wydruku paragonu.

Zmiany w cyfrowych wydrukach (ERP: Enterprise)

Jeżeli w systemie ERP włączona jest funkcjonalność wydruków cyfrowych, operator stanowiska POS może decydować, czy dokument ma zostać wydrukowany, czy wysłany do klienta za pomocą poczty e-mail. Dotychczas obsługa wydruków cyfrowych ograniczała się do wydruku cyfrowego dokumentu głównego, nie można było utworzyć wydruku dokumentu powiązanego. W oknie Wydruk cyfrowy dodano:

 • przycisk [Pomiń wydruk] – powoduje zamknięcie okna i zakończenie procesu bez tworzenia żadnego wydruku fizycznego i cyfrowego, jeśli ich pominięcie jest możliwe w ramach ustalonych parametrów pomijania wydruków
 • wyszczególnione dokumenty w sekcji Uwzględnij – prezentowane są wszystkie dokumenty, które mogą zostać wydrukowane w ramach danego procesu na przykład: paragon i potwierdzenie zapłaty
Okno wydruku cyfrowego

Aktywacja parametrów powoduje, że akcja wybrana pod konkretnym przyciskiem (na przykład [Wydrukuj i wyślij]) dotyczy wszystkich zaznaczonych dokumentów.

Uwaga
Jeżeli wartości na dokumentach są wyższe niż wartość określona w systemie ERP jako kwota, która umożliwia pominięcie wydruku,  to nie ma możliwości pominięcia ich wydruku nie jest dostępna.

Realizacja zamówień sprzedaży w punkcie odbioru (ERP: Altum)

W dobie dynamicznego rozwoju sprzedaży wielokanałowej w wielu scenariuszach biznesowych wśród użytkowników Comarch POS dochodzi do sytuacji, w której na stanowisku POS realizowane jest zamówienie sprzedaży rejestrowane bezpośrednio w Comarch ERP Altum lub w e-sklepie za pośrednictwem Comarch ERP Altum.

W systemach Comarch ERP oraz Comarch POS dla magazynów obsługiwanych na stanowiskach POS wprowadzona została ścisła weryfikacja stanów magazynowych z wykorzystaniem usługi Comarch POS Agent oraz brokera wiadomości Comarch POS Agent Broker. Aktualnie informacja o tym, z jakiego magazynu zostanie przydzielony zasób dla danej transakcji generowana jest bezpośrednio na POS, a dane stanowisko POS ma możliwość rejestracji zdarzeń związanych z zasobami towarów wyłącznie na dedykowanych dla danego centrum magazynach POS.

W związku z tym zamówienia realizowane na stanowisku POS mogą operować wyłącznie na zasobach magazynów POS dołączonych do centrum, w którym to stanowisko jest utworzone. W celu usprawnienia współpracy z Comarch ERP Altum w zakresie zamówień sprzedaży, gdzie wskazanym punktem odbioru jest centrum POS lub jego magazyn, wprowadzono następujące zmiany:

 • na liście zamówień i ofert sprzedaży dodana została kolumna Realizacja zamówień w punkcie odbioru (domyślnie ukryta)
Kolumna Realizacja zamówień w punkcie odbioru w widoku listy zamówień i ofert sprzedaży
 • w oknie dokumentu zamówienia dodane zostało pole Realizacja w punkcie odbioru z możliwymi ustawieniami:
  • Tak
  • Nie

Jeżeli parametr Realizuj zamówienie w punkcie odbioru na zamówieniu sprzedaży jest aktywny, to jest możliwe:

 • wygenerowanie paragonu do ZS
 • wygenerowanie faktury do ZS
 • otworzenie lub zamknięcie ZS
 • anulowanie ZS
 • użycie bonu
 • kompletacja zamówienia
Uwaga
Wygenerowanie faktury zaliczkowej sprzedaży, zmiana statusu dostawy i płatności jest możliwa na zamówieniu sprzedaży niezależnie od aktywności parametru  Realizuj zamówienie w punkcie odbioru.

Dodatkowe dane kontrahenta (ERP: Altum, Enterprise)

Dodano dodatkowe pola w danych kontrahenta:

 • Telefon dodatkowy
 • Tytuł naukowy
Dodatkowe pole w oknie dodawania nowego kontrahenta
Uwaga
W przypadku korzystania z dodatkowego telefonu komórkowego wymagane jest uwzględnienie zmian w zakresie zgód na przetwarzanie danych osobowych (RODO).

Z poziomu podglądu karty kontrahenta i dodania/edycji kontrahenta dodana została zakładka Opis, która umożliwia prezentacje dodatkowych informacji o kliencie.

Zakładka Opis na szczegółach kontrahenta

Logowanie przy pomocy karty magnetycznej (ERP: Altum, Enterprise)

Umożliwiono logowanie przy pomocy karty magnetycznej, co minimalizuje czas logowania, gdyż użytkownik nie musi za każdym razem wprowadzać loginu i hasła. Jest to uproszczenie dla firm posiadających czytniki kart magnetycznych lub czytniki kodów kreskowych.

Okno logowania przy pomocy karty magnetycznej

Obsługa minimalnej marży sprzedaży i maksymalnego rabatu procentowego jaki można zastosować (ERP: Enterprise)

Głównym celem obsługi tej funkcjonalności jest możliwość ustalenia minimalnej ceny artykułów ograniczającej maksymalny rabat jaki można zastosować na dany artykuł. Ma to zapobiec sprzedaży artykułów po cenie niższej niż uwzględniająca minimalny narzut określony przez strategię biznesową bądź przez ustawodawstwo danego kraju (np. produkty spożywcze). W wyniku wyliczenia minimalnej marży na odsprzedawany artykuł wyliczana jest cena minimalna, poniżej której nie można już zastosować większej wartości rabatu. Dane o minimalnej cenie i maksymalnej wartości procentowej rabatu przesyłane są z systemu ERP.

Przykład
 • Cena minimalna za kilogram jabłek: 0,90 PLN
 • Cena początkowa za kilogram jabłek: 1,00 PLN
 • Zdefiniowany rabat: 20%
 • Efekt: W związku z kontrolą marzy minimalnej, wartość rabatu zostanie obniżona z 0,20 PLN do 0,10 PLN w celu utrzymania ceny minimalnej na poziomie 0,90 PLN
Przykład
 • Ustawiony został maksymalny dopuszczalny rabat procentowy na owoce: 5%
 • Cena minimalna za kilogram jabłek: 0,90 PLN
 • Cena początkowa za kilogram jabłek: 1,00 PLN
 • Zdefiniowany rabat: 20%
 • Efekt: W związku z kontrolą marży minimalnej, wartość rabatu zostanie obniżona z 0,20 PLN do 0,05 PLN w ceku zachowania maksymalnego dopuszczalnego rabatu na owoce wynoszącego 5%

Możliwość zwrotu wszystkich pozycji paragonu (ERP: Altum, Enterprise, XL)

W celu dokonania zwrotu wszystkich artykułów, bez ręcznego przełączania się przez wszystkie pozycje, na korekcie dodany został przycisk [Zwróć wszystko]. Po wybraniu przycisku zostanie otwarte okno, w którym należy wybrać powód zwrotu. Jeżeli wybrana jest opcja określania przyczyny per element dokumentu, to wybrany powód jest przenoszony dla wszystkich linii, dla których nie została wcześniej ustalona przyczyna zwrotu.

Przycisk Zwróć wszystko na korekcie paragonu

Obsługa nowych terminali płatniczych (ERP: Altum, Enterprise, XL)

Została dodana obsługa nowych terminali płatniczych w integracji z:

 • PEKAO
 • Polskie ePłatności
 • Nepting

Precyzja ilości na protokole i liście przyjęć (ERP: Altum, Enterprise, XL)

W ramach precyzji ilości artykułów wagowych na protokole i liście przyjęć została zmieniona logika wyliczania całkowitej ilości artykułów. Od tej pory każdy artykuł wagowy traktowany jest jako 1 sztuka. W związku ze zmianami, oczekiwana ilość wyliczana jest jako suma ilości artykułów (niewagowych) i ilości elementów artykułów wagowych.

Przykład
 • Artykuły na dokumencie przyjęcia:
  • Udko z kurczaka: 0,315 kg
  • Jabłko: 1,552 kg
  • Czekolada: 1 szt.
 • Całkowita ilość: 3 szt.

Weryfikacja online podczas powiązania kontrahenta z kartą lojalnościową  (ERP: Altum)

Ze względu na możliwość powiązania więcej niż jednego kontrahenta z tą samą kartą lojalnościową, wprowadzono weryfikację online  podczas próby przypisania karty lojalnościowej do kontrahenta. System przed powiązaniem kontrahenta z kartą sprawdza jej status w systemie ERP i na czas powiązania blokuje kartę, aby  nie było możliwości jej użycia na innym stanowisku POS.

Zmiany w statystykach na podsumowaniu sprzedaży (ERP: Enterprise)

Od bieżącej wersji systemu statystyki dostępne w widoku podsumowania sprzedaży uwzględniają typ jednostki miary ustawiony dla danego towaru w systemie ERP. Dzięki temu istnieje możliwość uwzględniania w obliczeniach jednostek o typie Inna np. Sztuk w ilości wprowadzonej na dokument, natomiast jednostek o typie Objętość i Waga jako jednej pozycji/sztuki (jako ekwiwalent jednego opakowania, w którym taki artykuł jest pakowany). Rozwiązanie to jest spójne z obecnymi kalkulacjami dostępnymi w wierszu podsumowania: Całkowita ilość na dokumencie handlowym oraz kalkulacjami w procesach przyjęcia i dostawy.

Przykład

Metoda wyliczania Średniej ilości artykułów na dokumencie

 • Artykuł A: 10 PLN 3 sztuki (typ jednostki: Inna)
 • Artykuł B: 2 PLN 2 sztuki (typ jednostki: Inna)
 • Artykuł C: 5 PLN 1,5 kilograma (typ jednostki: Waga)

Średnia wartość artykułów na dokumencie:  6,50 PLN

Uwaga
Jeżeli system ERP nie przyśle informacji o typie jednostki to do obliczeń brana jest zawsze ilość pozycji dokumentu, jak dotychczas.

Kolumny Cena brutto i Cena netto na paragonie i fakturze sprzedaży (ERP: Altum, Enterprise, XL)

Na dokumentach faktury sprzedaży i paragonu dodane zostały kolumny Cena brutto i Cena netto, dzięki którym użytkownik Comarch POS ma możliwość weryfikacji cen brutto, nawet jeżeli dokument został wystawiony z kierunkiem VAT od netto. Klienci mogą skorzystać z tych kolumn za pomocą modyfikacji widoku oraz ukryć domyślnie dostępną kolumnę z ceną, w celu zwiększenia przejrzystości.

Uwaga
Rabat jest prezentowany wyłącznie dla ceny zgodnej z kierunkiem VAT dokumentu.

Zmiany w szyfrowaniu haseł (ERP: Altum)

W celu zwiększenia bezpieczeństwa zmieniono sposób szyfrowania haseł w plikach konfiguracyjnych. Teraz na każdej maszynie będzie tworzony indywidualny klucz szyfrujący, który  służy do szyfrowania i deszyfrowania haseł

Czy ten artykuł był pomocny?