Comarch mPOS

Inwentaryzacja: Parametryzacja zakończenia raportu (ERP:  Enterprise)

Została dodana możliwość zdefiniowania zachowania aplikacji Comarch mPOS w momencie zgłaszania raportu inwentaryzacji. W systemie Comarch ERP Enterprise w aplikacji Rodzaje inwentaryzacji wprowadzono parametr Zatwierdzenie raportu mPOS, który umożliwia wskazanie w jaki sposób mogą zostać oznaczone zgłaszane pozycje raportu:

  • Tylko zaraportuj lub Zaraportuj i oznacz jako zamknięte – domyślne
  • Tylko zaraportuj
  • Zaraportuj i oznacz jako zamknięte

Inwentaryzacja: Dodanie przycisku [Zlicz wszystkie] na liście arkuszy inwentaryzacji (inwentaryzacja ciągła) (ERP:  Enterprise)

Na liście arkuszy wywołanej z poziomu głównego menu inwentaryzacji dodano przycisk [Zlicz wszystkie], który jest dostępny w odniesieniu do arkuszy inwentaryzacji typu ciągłego. Użycie przycisku skutkuje automatycznym dodaniem do raportu wszystkich artykułów będących niezamkniętymi pozycjami wskazanego arkusza.

Inwentaryzacja: Ulepszenia ergonomiczne w oknie określania szczegółów partii (ERP:  Enterprise)

Zwiększono ergonomię określania szczegółów partii inwentaryzowanych artykułów poprzez podpowiadanie listy istniejących wartości po wpisaniu pierwszych znaków w pole numer partii oraz automatyczne sugerowanie daty ważności przypisanej do wybranego numeru.

Kompletacja zamówień sprzedaży w trybie Offline (ERP:  Enterprise)

Od wersji 2021.1 została dodana funkcjonalność kompletacji zamówień sprzedaży w trybie offline.
Włączenie takiej obsługi jest możliwe w aplikacji Kanały sprzedaży poprzez parametr Włącz kompletacje zamówień offline.

Funkcjonalność daje możliwość rozpoczęcia oraz zakończenia procesu kompletacji zamówień bez weryfikacji połączenia do usług synchronizacji (POS Agent oraz Centrali). Brak połączenia oznacza, że informacja o modyfikacji samego zamówienia lub realizacji procesu kompletacji na innym urządzeniu nie jest od razu dostępna dla użytkownika. Tryb ten powinien być stosowany w przypadku, gdzie pokrycie sieci bezprzewodowej w obiekcie jest niewystraczające lub urządzenia mają dostęp do sieci tylko w stacji dokującej.

Proces kompletacji towarów wygląda identycznie jak w trybie online z tym wyjątkiem, że nie można go zaparkować, a przy zatwierdzeniu kompletacji pojawi się stosowny komunikat informujący o pracy w trybie offline i konieczności ręcznego uruchomienia synchronizacji. Zatwierdzenie kompletacji w trybie offline oznacza, że jest ona zapisywana lokalnie na urządzeniu, ale zasoby nie są jeszcze systemowo zarezerwowane.

Wysyłanie zebranych kompletacji pozwala na finalne przetworzenie procesu – zaktualizowanie statusu zamówienia, rezerwację zasobów, udostępnienie procesu na innych urządzeniach. Wysłanie musi się odbywać w miejscu z dostępem do sieci i usług synchronizacji. Uruchamiane jest ręcznie poprzez przycisk Wyślij kompletacje. W czasie wysyłania kompletacji nie można korzystać z aplikacji. W przypadku wystąpienia błędów lub konfliktów zostanie wyświetlony komunikat informujący o niepowodzeniu, po akceptacji komunikatu należy ponownie uruchomić wysyłanie w celu kontynuacji przetwarzania kolejnych kompletacji.

Czy ten artykuł był pomocny?