Sposób działania parkingu

Funkcjonalność parkingu umożliwia pracę nad jednym dokumentem na kilku stanowiskach POS w ramach tego samego centrum.

Przycisk [Parkuj] na ofercie sprzedaży
Przycisk [Parkuj] na ofercie sprzedaży
Przy pomocy przycisku [Parkuj] można zapisać niezatwierdzony dokument w buforze zintegrowanym z usługą synchronizacji danych. Na liście dokumentów niezatwierdzonych prezentowane są dokumenty:

 • zapisane lokalnie na stanowisku POS
 • dodane i zapisane na innym stanowisku POS

Obsługa dokumentów niezatwierdzonych nie jest dostępna dla:

Funkcjonalność ta wymaga trybu pracy Online. W przeciwnym wypadku:

 • po naciśnięciu [Parkuj] wyświetli się powiadomienie: „Brak połączenia z usługą danych. Dokument został zapisany lokalnie i nie będzie dostępny na innych stanowiskach do czasu odzyskania połączenia.”
 • nie będzie możliwe pobranie danych wymaganych do poprawnego wyświetlenia dokumentu z parkingu oraz pojawi się komunikat: „Edycja dokumentu nie jest obecnie możliwa. Brak danych wymaganych do poprawnego wyświetlenia dokumentu. Spróbuj ponownie później.”

W danym momencie dokument może być edytowany tylko na jednym stanowisku POS.

Uwaga
W systemie ERP Enterprise możliwe jest nadanie użytkownikom uprawnienia, które umożliwia kontynuowanie zablokowanych przez inne stanowiska dokumentów znajdujących się na parkingu.

Jeśli użytkownik posiada uprawnienie do kontynuowania zablokowanych dokumentów z parkingu, naciśnięcie przycisku [Kontynuuj] skutkuje wyświetleniem komunikatu: „Dokument został zablokowany do edycji na stanowisku [kod stanowiska POS]. Czy mimo to chcesz go kontynuować?”

W przeciwnym przypadku kontynuowanie dokumentu jest blokowane i zostaje wyświetlone okno autoryzacji, które pozwala osobie upoważnionej na jego zezwolenie.

Edycja, usunięcie lub zatwierdzenie dokumentu utworzonego przez innego operatora wymaga od użytkownika posiadania uprawnienia Edycja dokumentów innych operatorów nadawanego w systemie ERP.
Po zatwierdzeniu dokumentu z parkingu:

 • zostanie on usunięty z bufora
 • zapisanie on w bazie lokalnej danego stanowiska
 • zostanie mu nadany numer z serią stanowiska POS, na którym dokument został zatwierdzonyParking (lista dokumentów niezatwierdzonych)

Użytkownik ma możliwość przejścia na parking (listę dokumentów niezatwierdzonych) z poziomu:

Kafel [Kontynuuj dokument]
W górnej części okna wszystkich dokumentów niezatwierdzonych znajdują się filtry rozwijane:

 • Typ
 • Data wystawienia
 • Obsługujący – wyświetla listę operatorów dostępnych w bazie danego stanowiska POS
 • Kod stanowiska – lista dostępnych stanowisk POS

Parking wszystkich typów dokumentów
Parking wszystkich typów dokumentów

Natomiast w górnej części okna parkingu poszczególnych typów dokumentów znajdują się:

 • pole filtra tekstowego
 • te same filtry rozwijane, co na liście dokumentów tego typu

Parking zamówień oraz ofert sprzedaży
Parking zamówień oraz ofert sprzedaży

Lista wszystkich dokumentów niezatwierdzonych zawiera następujące kolumny:

 • Typ
 • Numer – numer EAN dokumentu. W przypadku przyjęcia magazynowego prezentuje również oryginalny numerator dokumentu.
 • Data modyfikacji
 • Brutto
 • Obsługujący – użytkownik, który wprowadził ostatnią zmianę na dokumencie
 • Kod stanowiska – kod stanowiska, na którym użytkownik wprowadził ostatnią zmianę na dokumencie
 • Netto (domyślnie ukryta)

Natomiast okna parkingu poszczególnych typów dokumentów zawierają kolumny odpowiednie dla listy dokumentów danego typu.
Jeżeli dokument jest w trakcie modyfikacji na stanowisku POS, system uniemożliwia jego edycję na innych stanowiskach wyświetlając komunikat blokujący.

Uwaga
W systemie ERP Enterprise możliwe jest nadanie użytkownikom, które umożliwia kontynuowanie zablokowanych przez inne stanowiska dokumentów znajdujących się na parkingu.

Jeśli użytkownik posiada uprawnienie do kontynuowania zablokowanych dokumentów z parkingu, naciśnięcie przycisku [Kontynuuj] skutkuje wyświetleniem komunikatu: „Dokument został zablokowany do edycji na stanowisku [kod stanowiska POS]. Czy mimo to chcesz go kontynuować?”

W przeciwnym przypadku kontynuowanie dokumentu jest blokowane i zostaje wyświetlone okno autoryzacji, które pozwala osobie upoważnionej na jego zezwolenie.

Na liście dokumentów niezatwierdzonych są dostępne następujące przyciski:

Uwaga
Na francuskich bazach danych, dokumenty oprócz numeru EAN otrzymują również tymczasowy numer z prefiksem, zgodnie z definicją numeratora. W przypadku zatwierdzenia lub usunięcia dokumentu z parkingu, następny niezatwierdzony dokument dostaje kolejny numer. Tymczasowy numer jest niezmienny, aż do chwili zatwierdzenia dokumentu.
Kontynuacja dokumentów znajdujących się na parkingu

Kontynuacja dokumentów możliwa jest z poziomu listy dokumentów niezatwierdzonych.

KIERUNEK VAT DOKUMENTÓW
Kierunek VAT dokumentów:

 • nie może zostać zmieniony na dokumentach handlowych, które zostały zapisane (przekazane na parking)
 • może zostać zmieniony na dokumencie ZS, jeżeli z poziomu systemu ERP została wybrana opcja: Kierunek VAT – Zależny od statusu kontrahenta. Podczas zmiany kontrahenta na takim zamówieniu, aplikacja zapyta o ponowne przeliczenie dokumentu

RABATY
Podczas edycji zapisanego dokumentu, rabaty nie zostają ponownie przeliczane ani aktualizowane. W przypadku edycji dokumentu przez operatora:

 • nie posiadającego uprawnień do nadanego rabatu, na dokumencie nadal pozostaje niezmieniony rabat
 • posiadającego uprawnienia do udzielenia rabatów, operator ten ma możliwość zmniejszenia rabatów w przedziale:
  1. od zera do udzielonego rabatu – w przypadku rabatów użytkownika
  2. od zera do wysokości ostatnio zapisanego rabatu – w przypadku rabatów procentowych nagłówka

W przypadku promocji pakietowych, zostaną one naliczone zgodnie z wybraną opcją naliczania rabatów (ręcznie lub przy zatwierdzaniu dokumentu).

ATRYBUTY
Przy zapisie (zaparkowaniu) dokumentu nie jest weryfikowana wymagalność atrybutów przypisanych do danego typu dokumentu. Weryfikacja wymagalności atrybutów:

 • odbywa się przy zatwierdzaniu dokumentu
 • dotyczy atrybutów, które są wymagane w ramach stanowiska POS, na którym dokument jest zatwierdzany

Przykład

W sklepie XYZ zajmującym się sprzedażą towarów RTV oraz AGD działają cztery stanowiska sprzedaży detalicznej: KRKASA1, KRPOS2, KRPOS3, KRPOS4, przy czym tylko na stanowisku KRKASA1 wystawiane są faktury lub paragony. Pozostałe stanowiska służą do tworzenia zamówień oraz przyjmowania dostaw. Większość towaru jest wydawana w magazynie na terenie sklepu lub na tyłach budynku w przypadku większych gabarytów.
Klient podchodzi do konsultanta w dziale robotów kuchennych. Operator na wolnym stanowisku KRPOS3 wystawia ZS i dodaje na nie artykuł Mikser ręczny. Następnie drukuje klientowi dokument oraz zapisuje go do bufora. Dokument ma numer EAN 54211618651307882572.
Klient oprócz miksera chciał kupić również wentylator. Po przejściu do odpowiedniego działu w sklepie, prosi o konsultację kolejnego konsultanta. Operator na wolnym stanowisku KRPOS2 skanuje numer EAN dokumentu na liście dokumentów niezatwierdzonych. Następnie zaznacza dokument i wybiera przycisk [Kontynuuj]. Dodaje na dokument artykuł Wentylator podłogowy średni. Drukuje dokument oraz zapisuje do bufora.
Klient jest już gotowy do zapłacenia za produkty i odebrania ich z magazynu. Podchodzi do stanowiska opisanego KASA (czyli o kodzie KRKASA1). Operator skanuje numer EAN dokumentu na liście dokumentów niezatwierdzonych. Następnie zaznacza dokument i wybiera przycisk [Kontynuuj]. Sprawdzając atrybuty pozycji dokumentu widzi, że artykuły są do odebrania na terenie sklepu. Prosi więc innego konsultanta o wydanie towaru Klientowi. Następnie zatwierdza dokument ZS i generuje do niego paragon.