Przyjęcie dostawy

Przyjęcie dostawy

Pod kaflem [Back office] → [Przyjęcie dostawy] dostępna jest lista dokumentów przyjęcia:

 • MM- – wysłane z magazynu zewnętrznego niedostępnego na danym stanowisku POS
 • ZZ – dokumenty wystawione w systemie ERP na magazyn POS
 • PZ – dokumenty przyjęcia wygenerowane do dokumentów ZZ, z poziomu stanowiska POS
Kafel [Przyjęcie dostawy]
Okno Przyjęcie dostawy

Z poziomu listy przyjęć dostawy można:

 • wyświetlić do podglądu dokument MM-, ZZ, PZ przy pomocy przycisku [Podgląd]
 • przyjąć dostawę przy pomocy przycisku [Przyjmij]
 • przejść do listy niezatwierdzonych dokumentów przy pomocy przycisku [P]
 • przejść do listy dokumentów skojarzonych z danym dokumentem przy pomocy przycisku [Zobacz więcej] lub [Dokumenty powiązane]
 • anulować dokument PRP przy pomocy przycisku [Anuluj]

W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego oraz filtry rozwijane:

 • Status dokumentu – posiada następujące opcje:
  • Anulowane
  • Do przyjęcia – dokumenty w stanie Zatwierdzony nieposiadające dokumentów powiązanych lub posiadające niezatwierdzone lub anulowane dokumenty powiązane, gdzie magazyn docelowy jest magazynem dostępnym w centrum, dla którego należy dane stanowisko POS oraz dokumenty ZZ, do których istnieje zatwierdzone PZ, ale ZZ nie jest jeszcze zrealizowane w całości
  • Przyjęte – dokumenty w stanie Zatwierdzony posiadające zatwierdzone MM+ lub PZ jako dokumenty powiązane gdzie magazyn docelowy jest magazynem przypisanym do centrum, do którego należy dane stanowisko POS
 • Data
 • Stan – posiada następujące opcje:
  • Anulowany
  • Niezatwierdzony
  • W realizacji
  • Zamknięty
  • Zatwierdzony
  • Zatwierdzony ilościowo
  • Zrealizowany
 • Magazyn źródłowy
 • Magazyn docelowy

Na liście dokumentów przyjęcia dostawy dostępne są kolumny:

 • Numer
 • Stan
 • Magazyn źródłowy
 • Magazyn docelowy
 • Data wystawienia
 • Dokumenty powiązane
 • Obsługujący (domyślnie ukryta)
 • Oczekiwana dostawa (domyślnie ukryta)
 • Oczekiwane (domyślnie ukryta)
 • Niewysłane (domyślnie ukryta)
 • Zamówione (domyślnie ukryta)
 • Przyjęte (domyślnie ukryta)
 • Typ (domyślnie ukryta)

Przyjęcie MM-

 

Przyjęcie dostawy dotyczy dokumentów MM-, które:

 • są w stanie Zatwierdzony
 • mają wygenerowany dokument MM+, ale jest on anulowany
 • mają w polu Magazyn docelowy wybrany magazyn dostępny dla dokumentów MM-/MM+ w centrum, do którego przypisane jest stanowisko POS
Okno przyjęcia dokumentu MM-

Na formularzu przyjęcia dokumentu MM- należy wprowadzić towary znajdujące się w dostawie:

 • wybierając je z listy artykułów
 • skanując przy pomocy czytnika
 • ręcznie zmieniając ilości danego towaru

Formularz przyjęcia dokumentu MM- zawiera kolumny:

 • Lp.
 • Nazwa
 • Ilość z dokumentu
 • Ilość przyjęta
 • Kod artykułu (domyślnie ukryta)
 • Cena bazowa (domyślnie ukryta)
 • Uzupełnij braki w sklepie (domyślnie ukryta, wyłącznie z ERP Enterprise)
 • Ilość zamówiona (domyślnie ukryta)
 • Ilość odrzucona (domyślnie ukryta)

Jeżeli wprowadzony towar został przyjęty w ilości zgodnej z kolumną Ilość z dokumentu, to pozycja na dokumencie zostanie oznaczona kolorem zielonym. W przypadku niezgodności (nadmiar lub braki), wartość ta zostanie oznaczona kolorem czerwonym (w kolumnie Ilość przyjęta).

Przykład
Dla operatora nie posiadającego uprawnień do podglądu MM- (nadawanych w systemie ERP) nie będzie widoczna kolumna Ilość z dokumentu.

Dla pozycji na dokumencie, z prawego menu przycisków pozycji, można:

 • zmienić ilość danego artykułu przy pomocy przycisku [Ilość]
 • odrzucić dany artykuł w przypadku niezgodności z oczekiwanym towarem przy pomocy przycisku [Odrzuć]

Poniżej listy pozycji dokumentu prezentowane są informacje o:

 • sumie ilości artykułów z dokumentu
 • sumie ilości przyjętej

Dolna cześć okna dokumentu zawiera następujące przyciski:

 • [Zatwierdź] – zatwierdza dokument, co powoduje wygenerowanie protokołu przyjęcia (PRP) oraz dokumentu MM+ w stanie Zatwierdzony
 • [Parkuj] – zapisuje dokument w celu jego realizacji w późniejszym czasie
 • [Drukuj]
 • [Przyjmij wszystkie] – przyjmuje wszystkie ilości z dokumentu MM-
 • [Pokaż rozbieżności] – przycisk dostępny w przypadku wykrycia rozbieżności pomiędzy ilościami przyjętymi, a ilościami z dokumentu. Otwiera okno rozbieżności.

W przypadku zatwierdzenia dokumentu, na którym występują rozbieżności na stanowisku POS pojawi się komunikat: „Wystąpiły rozbieżności pomiędzy oczekiwaną a przyjętą ilością artykułów”.

Okno rozbieżności przyjęcia dostawy

Formularz podglądu dokumentu PRP (dla zgodności oraz rozbieżności w przyjęciu dostawy wygląda analogicznie jak dokument przyjęcia MM-).

Okno dokumentu PRP

W systemie ERP dostępny jest parametr, który umożliwia automatyczne generowanie dokumentów PW/RW w przypadku rozbieżności od razu po zatwierdzeniu przyjęcia dokumentu.

Wyświetlanie braków w sklepie (Enterprise)

W systemie ERP Enterprise dostępny jest parametr, który umożliwia wyświetlanie kolumny Uzupełnij braki w sklepie w widoku przyjmowania dostawy. Wartość w kolumnie obliczana jest jako: ilość oczekiwana na półkach sklepowych – (ilość w magazynie + ilość już przyjęta) i jest wyświetlana jedynie w przypadku, gdy jest większa od 0.

Kolumna Uzupełnij braki w sklepie

Jeśli podczas skanowania przyjmowanych artykułów w kolumnie Uzupełnij braki w sklepie znajduje się informacja o brakach na półkach, zostaje odtworzony ostrzegawczy dźwięk oraz wyświetlony komunikat „Niedobór towaru na półkach. Uzupełnij zasoby w sklepie”. Użytkownik powinien odłożyć przy przyjęciu towary, których brakuje na półkach i wynieść do sklepu.

Uwaga
Przypadek dotyczy sytuacji gdzie magazyn przyjęć nie jest magazynem sprzedażowym, odłożone towary należy dodać na dokument przesunięcia wewnętrznego i następnie umieścić na półkach sklepowych.

Przyjęcie ZZ

Zamówienie zakupu to dokument handlowy zawierający zamówione towary lub usługi u dostawców/sprzedawców. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie towaru na magazyn od dostawcy przy określonych warunkach zakupu jest dokument przyjęcia zewnętrznego. Powoduje on zwiększenie ilości zasobów na magazynie.

Uwaga
W systemie Comarch ERP Altum dostępne są dedykowane parametry konfiguracyjne, które są synchronizowane do systemu Comarch POS:

Na formularzu centrum -> zakładka Stanowiska POS, dostępna jest sekcja Przyjęcie zewnętrzne, zawierająca parametry:

 • Dodawanie nowych elementów na PZ generowanych z ZZ (domyślnie zaznaczony)
Artykuł dodatkowy dodany na dokument przyjęcia towaru generowanego z zamówienia zakupu
 • Wymagany numer obcy na ręcznych PZ (domyślnie zaznaczony) – parametr na ten moment nieobsługiwany
 • Wyświetlanie przycisku Przyjmij Wszystko na PZ(domyślnie odznaczony) – parametr włącza dostępność przycisku [Przyjmij wszystko] na stanowisku POS. Dzięki temu przycisku operator jest w stanie przyjąć wszystkie pozycje z zamówienia zakupu.
Przycisk [Przyjmij wszystkie] na dokumencie przyjęcia zewnętrznego
 • Na formularzu ZZ dostępny jest parametr Realizuj w POS – należy aktywować parametr w celu przesynchronizowania dokumentu ZZ na stanowisko POS

Aby dokument zamówienie zakupu wystawiony w systemie Comarch ERP Altum mógł zostać zrealizowany na stanowisku POS muszą być spełnione warunki:

 • na formularzu ZZ zaznaczony parametr Realizuj w POS
 • rodzaj transakcji: krajowa
 • odznaczony parametr: Odwrotne obciążenie

 

Uwaga
W systemie Comarch ERP Enterprise dostępne są dedykowane ustawienia umożliwiające obsługę funkcjonalności przyjęcia zamówienia. W aplikacji Konfiguracja -> funkcja Sprzedaż wielokanałowa -> funkcja Comarch POS dostępne jest:

 • pole Przyjęcie: Wyślij zamówienie zakupu ze statusem:
  • Status: „Zamówione”
  • Status: „Zwolnione” bez zamówienia

Pole określa konfigurację, z jaką zamówienie zakupu ma zostać wysłane do stanowiska Comarch POS.

 • parametr „Przyjmij wszystko”: Przyjęcie towarów z zamówienia

Aktywacja parametru umożliwia wyświetlenie na stanowisku POS przycisku [Przyjmij wszystkie], który umożliwia przyjęcie wszystkich pozycji zamówienia zakupu.

Lista dokumentów ZZ i PZ dostępna jest pod kaflem [Back office] -> [Przyjęcie dostawy].

Lista dokumentów przyjęcia dostawy

Przyjęcie zewnętrzne dotyczy dokumentów ZZ,  które:

 • zostały wygenerowane w systemie ERP
 • są w stanie Zatwierdzony lub W realizacji
 • nie mają wygenerowanego dokumentu PZ w systemie ERP
 • mają w polu Magazyn docelowy wybrany magazyn dostępny dla dokumentów ZZ w centrum, do którego przypisane jest stanowisko POS
 • posiadają zaznaczony parametr Realizuj w POS (w przypadku systemu Comarch ERP Altum)

Na górze listy dostępne są filtry, dzięki którym można ograniczyć wyniki wyszukiwania dokumentów ZZ i PZ:

 • Status dostawy – dostępne statusy:
  • Do przyjęcia
  • Anulowane
  • Przyjęte
 • Data
 • Stan – dostępne stany:
  • Anulowany
  • W realizacji
  • Zamknięty
  • Zatwierdzony
  • Zrealizowany
Uwaga
Użytkownik na stanowisku POS nie ma możliwości ręcznej zmiany statusu dokumentu zamówienia zakupu
 • Magazyn źródłowy
 • Magazyn docelowy

Z poziomu listy zawierającej dokumenty ZZ można:

 • przyjąć zamówienie zakupu przy pomocy przycisku [Przyjmij]
 • podejrzeć dokumenty skojarzone przy pomocy przycisku [Dokumenty powiązane] lub wybierając [Zobacz więcej] z poziomu kolumny Dokumenty powiązane, w przypadku istnienia większej ilości dokumentów skojarzonych
Okno dokumentów powiązanych

 

 • wydrukować dokument przy pomocy przycisku [Drukuj]
 • odświeżyć listę dokumentów przyjęcia przy pomocy przycisku [Odśwież]
 • przejść do listy dokumentów niezatwierdzonych przy pomocy przycisku [P]. Na liście znajdują się m.in. zaparkowane dokumenty przyjęcia zewnętrznego.
Lista dokumentów niezatwierdzonych

 

 

Okno Zamówienia zakupu

Podgląd dokumentu ZZ jest dostępny tylko do odczytu, nie można zmieniać na nim żadnych wartości ustawionych w systemie ERP. Na formularzu ZZ znajdują się informację o:

 • artykułach wraz z ilościami
 • osobie obsługującej dokument w systemie ERP
 • osobie obsługującej pozycje w systemie ERP
 • dostawcy – ponieważ dokument ZZ wysyłany jest do sklepu bezpośrednio z magazynu dostawcy
 • magazynie źródłowym
 • dodatkowym opisie dokumentu wprowadzonym w systemie ERP
 • atrybutach
 • powiązanym numerze dokumentu – numer widoczny w nagłówku dokumentu, jest to zewnętrzny numer nadany przez dostawcę
 • dacie realizacji

Formularz zamówienia zakupu ZZ zawiera kolumny:

 • Nazwa
 • Ilość
 • Lp. (domyślnie ukryta)
 • Kod artykułu (domyślnie ukryta)

Aby przyjąć zamówienie zakupu należy wybrać przycisk [Przyjmij], który otwiera okno przyjęcia zewnętrznego.

Okno przyjęcia zewnętrznego

Formularz przyjęcia zewnętrznego PZ zawiera kolumny:

 • Nazwa
 • Ilość zamówiona
 • Ilość przyjęta
 • Ilość odrzucona
 • Kod artykułu (domyślnie ukryta)
 • Poprzednie dostawy (domyślnie ukryta)
 • Lp. (domyślnie ukryta)
 • Cena netto (domyślnie ukryta)
 • Cena brutto (domyślnie ukryta)
 • Wartość netto (jako ilość x cena netto)(domyślnie ukryta)
 • Wartość brutto (jako ilość x cena brutto)(domyślnie ukryta)
Uwaga
Dostępność kolumn netto/brutto jest uzależniona od:

 • wartości parametru kierunek VAT dla dokumentów PZ wygenerowanych na podstawie ZZ
Uwaga
Jeżeli wprowadzony towar został przyjęty w ilości zgodnej z kolumną Ilość zamówiona, to pozycja na dokumencie zostanie oznaczona kolorem zielonym. W przypadku niezgodności (nadmiar lub braki), wartość ta zostanie oznaczona kolorem czerwonym (w kolumnie Ilość przyjęta). W przypadku odrzucenia artykułu np. z powodu defektów, artykuł zostanie oznaczony kolorem czerwonym w raz z określoną ilością odrzuconą.

Na formularzu przyjęcia zewnętrznego należy wprowadzić towary znajdujące się w dostawie:

 • wybierając je z listy artykułów
 • skanując przy pomocy czytnika
 • ręcznie zmieniając ilości danego towaru

Dla pozycji na dokumencie, z prawego menu przycisków pozycji, można:

 • zmienić ilość danego artykułu przy pomocy przycisku [Ilość]
 • wprowadzić nową partię dla artykułu przy pomocy przycisku [Pokaż więcej szczegółów], jeżeli metoda FEFO jest włączona.
Uwaga
Przycisk dostępny tylko we współpracy z Comarch ERP Enterprise.
 • odrzucić dany artykuł w przypadku niezgodności z oczekiwanym towarem przy pomocy przycisku [Odrzuć]. W przypadku odrzucenia artykułu w oknie Odrzucenie należy podać przyczynę.
Okno podania przyczyny odrzucenia towaru

Okno odrzucenia artykułu zawiera:

 • nazwę artykułu w nagłówku okna
 • zdjęcie artykułu
 • informacje o numerze partii i dacie ważności
 • informacje o cechach partii jeżeli istnieją
 • pole do wprowadzenia ilości odrzuconej
 • pole do wprowadzenia opisu uszkodzonego artykułu
 • listę przyczyn odrzucenia artykułu
 • przyciski [Zatwierdź] i [Zamknij Esc]

Poniżej listy pozycji dokumentu prezentowane są informacje o:

 • sumie ilości artykułów zamówionych
 • sumie ilości przyjętej
 • sumie ilości odrzuconej

Po prawej stronie formularza dostępne są informacje szczegółowe o artykule, zawierające:

 • nazwę
 • kod (domyślnie ukryty)
 • kod EAN
 • atrybuty
 • zdjęcie

Formularz dokumentu zawiera również informacje o:

 • dacie realizacji

Dolna cześć okna dokumentu zawiera następujące przyciski:

 • [Zatwierdź] – zatwierdza dokument, co powoduje wygenerowanie dokumentu PZ
 • [Parkuj] – zapisuje dokument w celu jego realizacji w późniejszym czasie
 • [Przyjmij wszystkie] – umożliwia przyjęcie wszystkich artykułów w ilości identycznej jak na zamówieniu. Przycisk dostępny w przypadku włączenia parametru w systemie ERP.
 • [Drukuj]

 

Metoda FEFO (Enterprise)

 

W przypadku włączonej funkcjonalności obsługi metody FEFO na stanowisku POS, po wybraniu przycisku [Przyjmij] z poziomu listy ZZ, zostanie wyświetlone pytanie:

Komunikat wyświetlany na stanowisku POS po włączeniu obsługi FEFO

Jeżeli użytkownik zrezygnuje z ręcznego ustawienia tych wartości, to zostaną one ustawione automatycznie jako domyślny numer partii i data ważności na podstawie istniejącego algorytmu.

Uwaga
W przypadku gdy stanowisko POS nie korzysta z partii, komunikat nie będzie wyświetlany.

Dla każdego artykułu możliwe jest przyjęcie więcej niż jednej partii poprzez:

 • zeskanowanie kodu EAN-128 z numerem lotu lub datą ważności
 • ręczne dodanie informacji o nowej partii przy pomocy przycisku [Pokaż więcej szczegółów]
Właściwości artykułu z partiami

Odrzucenie nieaktualnych partii podczas przyjęcia (Enterprise)

 

Na stanowisku Comarch POS współpracującym z ERP Enterprise użytkownik nie ma możliwości wybrania daty z przeszłości jako daty ważności przyjmowanych partii, a także zeskanowanie kodu kreskowego z datą ważności z przeszłości jest blokowana i na stanowisku POS wyświetlany jest komunikat: Przeterminowane artykuły nie mogą być przyjmowane na magazyn sklepu.

Widok kalendarza przyjęć

Walidacja nowego numeru partii (Enterprise)

W systemie ERP Enterprise możliwe jest zdefiniowanie znaków dostępnych do wykorzystania przy tworzeniu nowego numeru partii oraz dopuszczalną długość numeru partii.

W przypadku próby wprowadzenia numeru partii, który jest niezgodny ze wzorcem, pole zostaje oznaczone kolorem czerwonym oraz wyświetlony zostaje komunikat: Zdefiniowany numer partii zawiera niedozwolone znaki lub ma niepoprawną długość.”

Jeśli zeskanowany zostanie kod z numerem partii niezgodnym z ustalonymi ograniczeniami, aplikacja Comarch POS wyświetla komunikat „Zeskanowany numer partii zawiera niedozwolone znaki lub ma niepoprawną długość” oraz otwierane jest okno z zaznaczonym na czerwono numerem partii.

W systemie ERP Enterprise możliwe jest także określenie, czy wprowadzone w numerze partii litery mają być zmieniane na wielkie, małe lub pozostawiane w postaci, jaką wprowadził użytkownik.

 

 

 

 

 

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?