Comarch POS

Zestawienie systemów ERP, z którymi współpracuje Comarch POS 2022.5

 

System ERP Wersja
Comarch ERP Altum 2022.5
Comarch ERP Enterprise 6.1, 6.2,6.3
Comarch ERP XL 2022.1

Proces przyjęcia zamówienia zakupu (ERP: Altum, Enterprise)

Na stanowisku POS wprowadzono obsługę dokumentów zamówień zakupu oraz przyjęć zewnętrznych. Zamówienie zakupu to dokument handlowy zawierający zamówione towary lub usługi u dostawców/sprzedawców. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie towaru na magazyn od dostawcy przy określonych warunkach zakupu jest dokument przyjęcia zewnętrznego. Powoduje on zwiększenie ilości zasobów na magazynie.

W systemie Comarch ERP Enterprise wprowadzone zostały dedykowane ustawienia umożliwiające obsługę tej funkcjonalności. W aplikacji Konfiguracja -> funkcja Sprzedaż wielokanałowa -> funkcja Comarch POS dodano:

 • pole Przyjęcie: Wyślij zamówienie zakupu ze statusem:
  • Status: „Zamówione”
  • Status: „Zwolnione” bez zamówienia

Pole określa konfigurację, z jaką zamówienie zakupu ma zostać wysłane do stanowiska Comarch POS.

 • parametr „Przyjmij wszystko”: Przyjęcie towarów z zamówienia

Aktywacja parametru umożliwia wyświetlenie na stanowisku POS przycisku [Przyjmij wszystkie], który umożliwia przyjęcie wszystkich pozycji zamówienia zakupu.

W przypadku tworzenia zamówienia zakupu w systemie Comarch ERP Enterprise należy pamiętać o wykonaniu eksportu, przy pomocy aplikacji w tle: Aktualizacja dokumentów magazynowych POS, aby dokument trafił na stanowisko POS.

W systemie Comarch ERP Altum wprowadzone zostały dedykowane parametry konfiguracyjne, które są synchronizowane do systemu Comarch POS. Na formularzu centrum -> zakładka Stanowiska POS, dodana została sekcja Przyjęcie zewnętrzne zawierająca parametry:

 • Dodawanie nowych elementów na PZ generowanych z ZZ (domyślnie zaznaczony)
 • Wymagany numer obcy na ręcznych PZ (domyślnie odznaczony)

Ustawienie parametrów można zmienić w dowolnym momencie pracy z systemem. Podczas tworzenia nowego centrum podrzędnego ich wartości pobierane są z centrum nadrzędnego.

Aby dokument zamówienie zakupu wystawiony w systemie Comarch ERP Altum mógł zostać zrealizowany na stanowisku POS muszą być spełnione warunki:

 • na formularzu ZZ zaznaczony parametr Realizuj w POS
 • rodzaj transakcji: krajowa
 • kierunek VAT: od netto
 • odznaczony parametr: Odwrotne obciążenie

W związku z wprowadzeniem obsługi procesu przyjęcia zamówienia zakupu, na stanowisku POS możliwe jest:

 • podejrzenie na liście przyjęć dokumentu zamówienia zakupu (ZZ), wygenerowanego w systemie ERP
Lista dokumentów przyjęcia dostawy
 • filtrowanie listy przyjęć dostawy według:
  • statusu dostawy – dostępne opcje:
   • Do przyjęcia
   • Anulowane
   • Przyjęte
  • daty wystawienia dokumentu
  • stanu – dostępne opcje:
   • Anulowany
   • W realizacji
   • Zamknięty
   • Zatwierdzony
   • Zrealizowany
  • magazynu źródłowego
  • magazynu docelowego
 • podejrzenie listy dokumentów powiązanych
 • przyjęcie dokumentu zamówienia zakupu
 • zaparkowanie dokumentu przyjęcia zewnętrznego
 • przyjęcie wszystkich artykułów z zamówienia zakupu przy pomocy przycisku [Przyjmij wszystkie]
 • wyświetlenie szczegółów pozycji

Prezentacja artykułów zebranych w procesie kompletacji jako rezerwacje (ERP: Enterprise)

W przypadku realizacji kompletacji zamówienia sprzedaży na stanowisku POS zdarza się, że operator decyduje się na kompletację zamówienia z wykorzystaniem towarów, które nie zostały jeszcze przyjęte, w celu umożliwienia klientowi jak najszybszy odbiór zamówienia.

W systemie Comarch ERP Enterprise, dodano parametr Uwzględniaj w rezerwacjach skompletowane artykuły. Parametr można aktywować w aplikacji Konfiguracja -> funkcja Comarch POS. Jeżeli parametr zostanie włączony, to po przyjęciu dostawy na magazyn POS, część towarów skompletowanych (niedostępnych już w sprzedaży, ponieważ oczekują na odebranie przez klienta), zostanie dodana do ilości zarezerwowanych artykułów. Zarezerwowane artykuły wyświetlane są na liście artykułów w kolumnie Rezerwacje.

Kolumna Rezerwacje na liście artykułów

Kolumna aktualizowana jest w przypadku:

 • przygotowania kompletacji zamówienia sprzedaży
 • anulowania kompletacji zamówienia sprzedaży
 • wydania zamówienia sprzedaży (generowanie paragonu lub faktury sprzedaży do zamówienia sprzedaży)
Przykład
Przykładowy mechanizm aktualizacji usługi POS Agent przez kilka stanowisk POS:

 • POS 1 kompletuje zamówienie sprzedaży 1 i wysyła aktualizację nowej kolumny o 5 sztuk artykułu A
 • POS 2 kompletuje zamówienie sprzedaży 2 i wysyła aktualizację nowej kolumny o 10 sztuk artykułu A

Dane dostępne na stanowisku POS 2:

 • skompletowano 10 sztuk artykułu A

Dane dostępne na stanowisku POS 1:

 • skompletowano 5 sztuk artykułu A

W dalszym kroku:

 • obie informacje są przetwarzane przez usługę POS Agent, która zapisuje ilość skompletowanego artykułu A jako 15 sztuk
 • operator otwierając listę artykułów widzi, że ilość w kolumnie Rezerwacje została powiększona o 15 sztuk

Automatyczne usuwanie logów synchronizacji z bazy (ERP: Enterprise)

W związku z ograniczoną pamięcią dysków wprowadzone zostało rozwiązanie polegające na automatyzacji usuwania starych logów importowanych z tabeli Synchronization.PackagesProcessingLogs. W systemie Comarch ERP Enterprise dodano pole Paczki z logami: Okres przechowywania w dniach.

Pole dostępne jest w aplikacji Konfiguracja -> funkcja Comarch POS. W polu należy wprowadzić żądaną wartość:

 • 0 – oznacza brak zapisu logów
 • Wartość od 1 do n – oznacza przechowywanie logów z ostatnich x dni
 • Wartość pusta – nieusuwanie logów

Usprawnienie działania Konfiguratora usługi POS Agent (ERP: Altum, Enterprise, XL)

Usprawniono działanie Konfiguratora usługi POS Agent, poprzez:

 • dodanie widoku ładowania parametrów podczas włączania konfiguratora oraz w momencie odświeżania
Widok ładowania parametrów aplikacji Konfigurator usługi POS Agent
 • dodanie nowych widoków z informacją o wykonywanej czynności, w przypadku:
  • Instalacji
  • Rejestracji
  • Odinstalowania
  • Sprawdzenia poprawności wprowadzonych danych
Nowy widok informujący o uruchamianiu usługi w aplikacji Konfigurator usługi POS Agent
 • dezaktywację pola Kod POS Agenta po zarejestrowaniu usługi

Dodatkowo została wprowadzona możliwość rejestracji Comarch POS Agent z poziomu wiersza poleceń systemu Windows. Dostępne komendy:

 • –register
 • –install
 • –uninstall
 • –setaddress –agentIP:127.0.0.1 –port:8098 (ustawienie adresu IP i portu dla usługi POS Agent)
 • –seterpaddress –adres:http://example.com (ustawienie adresu serwera OMS)
 • –stop
 • –start
 • –help
 • –status
 • –waitforstatus

Modyfikacja działania kolumn na listach (ERP: Altum, Enterprise)

Dotychczas zmniejszając szerokość standardowej kolumny zawierającej na przykład: datę i godzinę wystawienia dokumentu, wpisy były ucinane. Na stanowisku POS w modyfikacji widoku, dodano parametr Zawijanie tekstu dla kolumn. Parametr może przyjmować wartości:

 • Nie zawijaj
 • Zawijaj – umożliwia ręczne zawijanie tekstu w dowolnym miejscu
 • Zawijaj z przepełnieniem – umożliwia ręczne zawijanie pełnych wartości tekstu
Parametr Zawijanie tekstu w modyfikacji widoku na stanowisku POS

Przesyłanie nowego typu atrybutu (ERP: Enterprise)

Rozszerzono konfigurację typów atrybutów poprzez możliwość definiowania formatu dla atrybutów typu Date. Format może być konfigurowalny jako nowy typ atrybutu: DateAndTime. Dzięki temu możliwe jest przesyłanie informacji o dacie i godzinie z systemu Comarch ERP Enterprise.

Uwaga
Należy pamiętać, że z poziomu stanowiska POS nie jest możliwe ustawienie godziny. Atrybut ustawiany jest na poziomie systemu ERP.

Zasady weryfikacji online podczas generowania korekt i faktur (ERP: Altum)

Wprowadzono sparametryzowane zasady zwiększające kontrolę generowania korekt i faktur do dokumentów handlowych. Funkcja ta ma na celu pełne zabezpieczenie m.in. przed wielokrotnym wystawieniem faktury do tego samego paragonu w przypadku współbieżnego wykonywania operacji na różnych stanowiskach lub z poziomu różnych systemów.

W systemie Comarch ERP Altum w konfiguracji stanowiska POS dodano sekcję Tryb weryfikacji dokumentów. Dostępne są trzy tryby oddzielnie dla faktur generowanych do paragonu i korekt generowanych do dokumentów sprzedaży:

 • Offline – brak dodatkowej kontroli (ustawienie domyślne)
 • Online gdy możliwe – włączenie kontroli online, jeżeli jest to możliwe
 • Zawsze online – włączenie obowiązkowej kontroli online z blokadą operacji w trybie pracy offline
Przykład

Dla generowania korekt do dokumentów sprzedaży włączony jest tryb:

 • Zawsze online

Warunki wstępne: istnieją dwa stanowiska POS, które posiadają połączenie z obiema usługami

Na pierwszym stanowisku POS wygenerowano paragon, który poprawnie został przesynchronizowany do systemu ERP. Na drugim stanowisku POS operator pobiera paragon, w celu utworzenia korekty na część pozycji. W momencie próby wygenerowania kolejnej korekty na pierwszym stanowisku POS, użytkownik otrzyma komunikat, informujący o zablokowaniu możliwości wygenerowania korekty, ponieważ dokument jest zablokowany przez innego użytkownika.

Czy ten artykuł był pomocny?