Zmiana ceny początkowej na dokumencie

Operator ma możliwość zmiany ceny początkowej na dokumencie (FS, PAR, ZS, OS). Funkcjonalność ta umożliwia rozwiązanie sytuacji, gdy pojawia się rozbieżność między ceną prezentowaną w aplikacji, a ceną prezentowaną w rzeczywistości w sklepie (przykładowo na etykiecie artykułu).
Zmiana ceny początkowej (procentowo lub wprowadzając wartość nowej ceny) możliwa jest po wybraniu na wartość kolumny Cena początkowa pozycji dokumentu lub za pomocą przycisku [Zmień cenę] (kolumna oraz przycisk są domyślnie ukryte). Taka czynność wymaga od operatora posiadania odpowiedniego uprawnienia.

Uwaga
Nadanie operatorowi uprawnienia do edycji ceny początkowej odbywa się po stronie systemu ERP.

Zmiana ceny początkowej dotyczy pozycji będącej:

Cena początkowa jest ceną brutto lub netto, w zależności od kierunku VAT dokumentu.
Edycja ceny początkowej:

  • nie wynika z nadania rabatu na daną pozycję dokumentu
  • nie jest możliwa na korektach dokumentów, zaliczkach faktur sprzedaży, notach debetowych oraz TAX FREE
  • zostaje nadpisana w przypadku zmiany jednostki pozycji dokumentu lub przeliczenia dokumentu według ustawień kontrahenta

Istnieje możliwość zmiany ceny początkowej pozycji dokumentu, na którą została naliczona promocja pakietowa. Podczas generowania dokumentów, po zmianie ceny początkowej pozycji promocji pakietowej zostanie wyświetlony komunikat: „Modyfikacja pozycji spowoduje przeliczenie dokumentu. Czy chcesz kontynuować?” z możliwymi do wyboru opcjami:

  • Tak – pozycje dokumentu zostaną ponownie przeliczone
  • Nie – nie zostanie wprowadzona modyfikacja ceny początkowej
Uwaga
Jeżeli parametr Kopiuj ilość z zamówienia sprzedaży definiowany w systemie ERP jest aktywny, to zmiana ilości lub jej skopiowanie z dokumentu źródłowego (ZS) nie wpływa na cenę początkową generowanego PAR/FS.
Uwaga
Cena początkowa nie może przyjmować wartości ujemnej.

W przypadku procentowej zmiany ceny początkowej:

  • generowania dokumentów (ZS → PAR/FS, OS → ZS) – procentowa zmiana ceny początkowej towaru na dokumencie ustalana jest na podstawie ceny przeniesionej z dokumentu źródłowego
  • otwierania zatwierdzonego zamówienia sprzedaży – procentowa zmiana ceny początkowej towaru na dokumencie ustalana jest na podstawie ceny jaką dokument został zatwierdzony
Uwaga
Cena początkowa po procentowej zmianie jest zaokrąglana w dół.

W przypadku wartościowej zmiany ceny początkowej, podczas generowania dokumentów przenoszona jest cena początkowa z dokumentu źródłowego. Analogiczne działanie ma miejsce dla kontynuacji dokumentu z parkingu, gdzie jest zachowana ręcznie zmodyfikowana cena początkowa.

Przykład
Przy skanowaniu artykułu Dywanik łazienkowy operator zauważa, że cena widniejąca na etykiecie artykułu nie zgadza się z ceną wyświetloną dla pozycji paragonu w aplikacji. Kasjer ma odpowiednie uprawnienia do wykonania zmiany ceny, więc wybiera przycisk Zmień cenę i poprawia jej wartość.

Czy ten artykuł był pomocny?