Otwarcie dnia

Przed przystąpieniem do sprzedaży na stanowisku POS należy otworzyć dzień. Okno Otwarcie dnia zostanie wyświetlone po zalogowaniu się operatora.

W oknie prezentowane są następujące kolumny:

 • Waluta – dostępne dla stanowiska POS waluty
 • Stan początkowy – wynika z operacji gotówkowych, przeprowadzonych przez wszystkich użytkowników zalogowanych do stanowiska POS
 • Stan rzeczywisty – w pole należy wprowadzić faktyczną wartość gotówki w stanie kasy stanowiska POS. Wartość można uzupełnić ręcznie lub przy pomocy przycisku [Zlicz kasę]. W systemie ERP można określić, czy uzupełnienie tego pola jest wymagane.
 • Różnica – pole prezentujące różnicę między wartościami pól Stan początkowy oraz Stan rzeczywisty. W systemie ERP można określić, czy w przypadku niezerowej wartości pola, po otwarciu dnia ma zostać utworzony dokument kasowy (KP lub KW) z odpowiednim opisem „[!] Różnica przy otwarciu dnia”.
 • Wpłata – umożliwia wprowadzenie kwoty wpłacanej do kasy gotówki. Dla zarejestrowanej wpłaty podczas otwarcia dnia zostaje automatycznie wygenerowany dokument z opisem „Wpłata przy otwarciu dnia”.

 

Uwaga
Otwarcie dnia z niezerową różnicą stanu kasy wymaga odpowiedniego uprawnienia nadawanego w systemie ERP.

Okno otwarcia dnia
Okno otwarcia dnia

W oknie widoczne są następujące przyciski:

 • [Zamknij] – zamyka okno bez otwierania dnia, na skutek czego wystawianie nowych dokumentów handlowych jest niemożliwe – nieaktywny kafel [Nowy dokument]. Aby wrócić do okna otwarcia dnia, należy zalogować się ponownie do aplikacji.
 • [Zlicz kasę] – umożliwia sprawniejsze podliczanie kasy dla gotówki
 • [Zatwierdź] – otwiera dzieńZamknięcie dnia

Po zakończeniu sprzedaży na stanowisku POS należy zamknąć dzień. W tym celu należy przejść do [Raporty i rozliczenia] → [Podsumowanie stanowiska] → [Zamknij dzień]. Widok przedstawia zestawienie dostępnych form płatności w danej walucie, pozwala na szybkie zliczenie stanu kasy wraz z możliwością wykonania wypłaty na koniec dnia i wydrukowania raportu.

Okno zamknięcia dnia
Okno zamknięcia dnia

Lista zawiera następujące kolumny:

 • Formy płatności – formy płatności dostępne na stanowisku POS z rozróżnieniem na każdą z dostępnych walut
 • Stan początkowy – stan kasy na otwarciu dnia. Dla form płatności innych niż gotówka stan ten zawsze jest równy 0,00.
 • Wartość płatności – wartość sprzedaży w danym dniu od momentu otwarcia dnia
 • Stan końcowy – suma stanu początkowego kasy oraz wartości płatności
 • Stan rzeczywisty – w pole należy wprowadzić faktyczną wartość gotówki w stanie kasy stanowiska POS. Wartość można uzupełnić ręcznie lub przy pomocy przycisku [Zlicz kasę]. W systemie ERP można określić, czy uzupełnienie tego pola jest wymagane.
 • Różnica – pole prezentujące różnicę między wartościami pól Stan początkowy oraz Stan rzeczywisty. W systemie ERP można określić, czy w przypadku niezerowej wartości pola, po zamknięciu dnia ma zostać utworzony dokument kasowy (KP lub KW) z odpowiednim opisem „[!] Różnica przy zamknięciu dnia”.
 • Wypłata – umożliwia wprowadzenie kwoty wypłacanych z kasy pieniędzy dla dostępnej waluty. Dla zarejestrowanej wypłaty podczas zamknięcia dnia zostaje automatycznie wygenerowany dokument KW z opisem „Wypłata przy zamknięciu dnia”.
 • Pozostało – różnica między wartościami pól Stan końcowy oraz Wypłata
 • Liczba płatności (domyślnie ukryta) – liczba wykonanych transakcji na daną formę płatności

Uwaga
Zamknięcie dnia z niezerową różnicą stanu kasy wymaga odpowiedniego uprawnienia nadawanego w systemie ERP.

Uwaga
Zamknięcie dnia bez dokonania wypłaty wymaga odpowiedniego uprawnienia nadawanego w systemie ERP.

W oknie Zamknięcie dnia dostępne są następujące przyciski:

 • [Raport dobowy] – wywołuje wydruk raportu dobowego na drukarce fiskalnej. Przycisk widoczny, jeśli została skonfigurowana drukarka fiskalna.
 • [Raport wysyłki] – wywołuje raport wysyłki z terminala płatniczego oraz zatwierdza transakcje kartą płatniczą wykonywane od czasu ostatniego raportu wysyłki. Przycisk widoczny, jeśli został skonfigurowany terminal płatniczy.
 • [Zlicz kasę] – umożliwia sprawniejsze podliczanie kasy
 • [Zatwierdź] – zamyka dzień
 • [Zamknij] – zamyka okno bez zamykania dniaZliczanie stanu kasy dla gotówki

Podczas otwarcia i zamknięcia dnia na stanowisku POS istnieje możliwość wprowadzenia zliczonej ilości gotówki w rozbiciu na poszczególne nominały znajdujące się w kasie w ramach dostępnych walut.

Uwaga
Nominały definiowane są w systemie ERP.

Przycisk [Zlicz kasę]
Przycisk [Zlicz kasę]
 

Po wybraniu przycisku [Zlicz kasę] zostanie wyświetlone okno Zliczanie stanu kasy.

 

Okno Zliczanie stanu kasy
Okno Zliczanie stanu kasy

 

W oknie Zliczanie stanu kasy znajdują się następujące pola (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

 1. Formy płatności – dostępne formy płatności. Dla otwarcia dnia możliwy jest tylko jeden wybór: Gotówka.
 2. Waluty – waluty dostępne na stanowisku POS
 3. Lista nominałów – lista prezentująca zdefiniowane w systemie ERP nominały. Użytkownik może uzupełnić liczbę poszczególnych nominałów.
 4. Rzeczywisty stan kasy – prezentuje stan kasy wynikający z sumy wprowadzonych ilości nominałów

W oknie dostępne są następujące przyciski:

 • [Zamknij] – zamyka okno bez zapamiętania wprowadzonych wartości oraz powoduje powrót do poprzedniego okna
 • [Wyczyść] – usuwa wszystkie wprowadzone dane
 • [Zatwierdź] – powoduje powrót do okna Zamknięcie dnia/Otwarcie dnia oraz automatyczne uzupełnienie wartości w kolumnie Stan rzeczywisty wyliczoną kwotą

Okno otwarcia dnia
Okno otwarcia dnia

W artykule Zliczanie stanu kasy dla innych form płatności została opisana funkcjonalność dla form płatności innych niż gotówka.
Zliczanie stanu kasy dla innych form płatności

Wygląd okna zliczania stanu kasy różni się dla form płatności innych niż dla Gotówka.

Formy płatności typu Bon, Bank, Karta

W oknie Zliczanie stanu kasy dla formy płatności typu Bon, Bank lub Karta można zsumować kwoty w danej formie płatności stanowiące rzeczywisty stan kasy.

Zliczanie stany kasy dla formy płatności typu Karta
Zliczanie stanu kasy dla formy płatności typu Karta

 

W oknie Zliczanie stanu kasy dla formy płatności typu Bon, Bank lub Karta znajdują się następujące pola (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

 1. Formy płatności – dostępne na stanowisku POS formy płatności. Dla otwarcia dnia możliwy jest tylko jeden wybór: Gotówka.
 2. Poprzednia wartość – ostatnio wprowadzana kwota
 3. Nowa wartość – należy wprowadzić kolejną wartość np. bonów otrzymanych od klientów oraz potwierdzić przyciskiem [Enter]; wprowadzane kwoty są automatyczne sumowane
 4. Ilość – liczba wprowadzonych wartości np. liczba bonów lub transakcji kartą płatniczą; ilość jest zliczana automatycznie
 5. Waluty – waluty dostępne na stanowisku POS
 6. Klawiatura numeryczna
 7. Rzeczywisty stan kasy – prezentuje stan kasy wynikający z sumy wprowadzonych wartości

W oknie dostępne są następujące przyciski:

 • [Wyczyść] – usuwa wszystkie wprowadzone dane
 • [Cofnij] – wycofuje ostatnio wprowadzoną wartość
 • [Zamknij] – zamyka okno bez zapamiętywania wprowadzonych wartości i powoduje powrót do poprzedniego widoku
 • [Zatwierdź] – powoduje powrót do okna Zamknięcie dnia/Otwarcie dnia oraz automatyczne uzupełnienie wartości w kolumnie Stan rzeczywisty wyliczoną kwotą

Forma płatności typu Czek

W oknie Zliczanie stanu kasy dla formy płatności typu Czek prezentowana jest lista czeków, którymi zostały dokonane płatności podczas otwartej sesji.

Zliczanie stanu kasy dla formy płatności typu Czek

Lista prezentuje następujące kolumny:

 • Numer
 • Nazwa banku
 • Kwota
 • Data płatności (domyślnie ukryta)

Przy pomocy przycisków [Dodaj] oraz [Usuń] użytkownik może odwzorować faktyczny stan czeków znajdujących się w szufladzie danego stanowiska POS. Taka funkcja pozwala na obsłużenie scenariusza, w którym czek został przeniesiony między stanowiskami POS danego sklepu.

Po zatwierdzeniu okna zostanie uzupełnione pole Stan rzeczywisty dla formy płatności typu Czek, w walucie systemowej.

Po zatwierdzeniu zamknięcia dnia, zostanie wygenerowane:

 • KP dla dodanych do listy czeków (tyle dokumentów KP, ile dodanych czeków)
 • KW dla usuniętych z listy czeków (tyle dokumentów KW, ile usuniętych czeków)

Uwaga
Lista czeków z zamknięcia dnia jest zapisywana w bazie danych, ale nie jest synchronizowana do systemu ERP.

W oknie dostępne są następujące przyciski:

 • [Usuń] – usuwa zaznaczony czek z listy
 • [Dodaj] – pozwala na dodanie kolejnego czeku do listy
 • [Zamknij] – zamyka okno bez zapamiętywania wprowadzonych wartości i powoduje powrót do poprzedniego widoku
 • [Zatwierdź] – powoduje powrót do okna Zamknięcie dnia/Otwarcie dnia oraz automatyczne uzupełnienie wartości w kolumnie Stan rzeczywisty wyliczoną kwotą