Konfiguracja Comarch WMS dla ERP Altum

1. Konfiguracja Comarch ERP Altum z Comarch WMS

Aby aplikacja Comarch WMS Magazynier poprawnie współpracowała z systemem Comarch ERP Altum, konieczne jest odpowiednie skonfigurowanie systemu ERP.
Na początku należy dodać pracownika do struktury podległościowej.

1.1 Nadanie uprawnień do aplikacji w Comarch ERP Altum

Comarch WMS Magazynier

W pierwszej kolejności należy dodać uprawniania dla określonego operatora w systemie Comarch ERP Altum. W systemie Comarch ERP Altum uprawnienia są dodawane dla całej grupy operatorów. Uprawnienie, które jest wymagane, aby móc zalogować się do aplikacji Comarch WMS Magazynier nosi nazwę Uprawnienie do logowania i zdefiniowane jest dla obszaru Comarch WMS Magazynier. Aby dodać to uprawnienie określonej grupie operatorów należy przejść w systemie Comarch ERP Altum na zakładkę Konfiguracja i po jej rozwinięciu nacisnąć przycisk Grupy operatorów.

rys.1._3.12alt_inst

Po naciśnięciu tego przycisku użytkownikowi pokaże się okno z dostępnymi grupami operatorów.

rys.2._3.12alt_inst

Z listy grup operatorów należy wybrać grupę, do której należy operator, któremu chcemy nadać uprawnienie do logowania do aplikacji Comarch WMS Magazynier.
Po wybraniu odpowiedniej grupy i kliknięciu na jej nazwę, wyświetli się okno, na którym należy wybrać zakładkę Inne uprawnienia. Uprawnienie, które nas interesuje zostało zaznaczone na czerwono:

rys.3._3.12alt_inst

Aby dodać Uprawnienie do logowania należy zaznaczyć odpowiednia opcję w kolumnie Aktywny.

Comarch WMS Zarządzanie

Aby aplikacja Comarch WMS Zarządzanie poprawnie współpracowała z systemem Comarch ERP Altum, konieczne jest odpowiednie skonfigurowanie systemu ERP.
Na początku należy dodać odpowiednie prawa dla operatora.

W pierwszej kolejności należy dodać uprawnienia dla grupy operatorów, do której należy operator, na jakiego użytkownik będzie się logował do aplikacji Comarch WMS Zarządzanie.

Uwaga
Przed zalogowaniem się do aplikacji Comarch WMS Zarządzanie należy przypisać do operatora pracownika. Pracownik ten musi być unikalny. Jeśli będzie on przypisany do kilku operatorów, nie będzie możliwe zalogowanie do aplikacji.

W tym celu należy w systemie Comarch ERP Altum przejść na zakładkę Konfiguracja i wybrać: Grupy operatorów.

uz_rys12

Po naciśnięciu tego przycisku użytkownikowi zaprezentowane zostanie okno z dostępnymi grupami operatorów. Z listy należy wybrać grupę, do której należy operator, któremu chcemy nadać uprawnienie do logowania do aplikacji Comarch WMS. Na rzecz aplikacji Comarch WMS Zarządzanie można również utworzyć nową grupę operatorów i dołączyć do niej operatorów, którzy będą z niej korzystać.

uz_rys13

Po wybraniu odpowiedniej grupy należy nacisnąć na przycisk edycji tej grupy. W oknie edycji danej grupy należy przejść na zakładkę: Inne uprawnienia i zaznaczyć uprawnienia z obszaru: Comarch WMS Zarządzanie:

 • Uprawnienia do logowania – uprawnienie do logowania do aplikacji Comarch WMS Zarządzanie,
 • Uwzględniaj strukturę podległościową – uprawnienie do zarządzania w aplikacji swoimi podwładnymi, zdefiniowanymi w strukturze podległościowej firmy.

uz_rys14

1.2 Konfiguracja struktury podległościowej

Aby Kierownik magazynu miał możliwość przypisywania dyspozycji do określonego magazyniera w aplikacji Comarch WMS Magazynier konieczne jest odpowiednie skonfigurowanie struktury podległościowej systemu Comarch ERP Altum.
W tym celu należy przejść na zakładkę Konfiguracja i nacisnąć przycisk Struktura podległościowa. Po naciśnięciu użytkownikowi zostanie zaprezentowane okno jak poniżej:

rys.4._3.12alt_inst

W strukturze podległościowej kierownicy zaznaczeni są kolorem czarnym, natomiast pracownicy bez uprawnień kierowniczych kolorem zielonym. Ważne jest, aby kierownik był podpięty w strukturze podległościowej na tym samym poziomie lub wyższym, co podlegli mu magazynierzy.

1.3 Konfiguracja struktury podległościowej

Aby operator mógł się zalogować do aplikacji Comarch WMS Zarządzanie musi mieć uprawnienie do logowania do przynajmniej jednego centrum lokalnego.

Centrum można dołączyć z poziomu edycji grupy operatorów, do której należy użytkownik.

uz_rys15

1.4 Ustawienie możliwości realizacji dokumentów w Comarch WMS

Aby określony typ dokumentów był domyślnie przekazywany do realizacji w aplikacji Comarch WMS Magazynier należy zaznaczyć dodatkowy parametr na typie dokumentu w konfiguracji danej firmy. W tym celu należy rozwinąć Strukturę Firmy w menu głównym systemu Comarch ERP Altum i kliknąć na przycisk [Firma]. Następnie należy przejść na zakładkę Dokumenty i wyszukać odpowiedni dokument.

rys.5._3.12alt_inst

Wszystkie dokumenty domyślnie są przekazywane do realizacji w Comarch WMS. W celu zmiany tego zachowania należy odznaczyć opcję [Realizuj w WMS].

rys.6._3.12alt_inst

1.5 Definicja dokumentów magazynowych – historia przyrostowo

Dokumenty magazynowe dla poprawnego funkcjonowania muszą mieć zaznaczoną opcję Historia przyrostowo (Konfiguracja/ Historia/ Konfiguracja).

rys.7._3.12alt_inst

Uwaga
W przypadku, gdy historia jest wyłączona to np. anulowanie dokumentów nie będzie działać poprawnie – nie są tworzone dyspozycje przeciwstawne do anulowanych w aplikacji Comarch WMS.

1.6 Dodanie uprawnień dla magazynu

Aby określony magazyn mógł być obsługiwany przez aplikację Comarch WMS Magazynier należy dodatkowo zaznaczyć opcję Obsługa WMS na zakładce Magazyn. W tym celu należy w głównym menu Comarch ERP Altum przejść do zakładki Magazyn i nacisnąć przycisk Magazyny. Następnie z listy magazynów należy wybrać magazyn, który ma być obsługiwany w aplikacji Comarch WMS Magazynier. Po wybraniu magazynu użytkownik na zakładce Magazyn musi zaznaczyć opcję: [Obsługa WMS].

rys.8._3.12alt_inst

Uwaga
Po dodaniu nowego magazynu z obsługą WMS w systemie ERP należy uruchomić ponownie aplikację Comarch WMS Magazynier i usługę synchronizacji Comarch WMS Service.

Uwaga
Comarch WMS obsługuje tylko magazyny lokalne (nie obsługuje magazynów odległych oraz konsygnacyjnych).

1.7 Dodatkowa opcja: zintegrowane logowanie do aplikacji Comarch WMS Magazynier

Aplikacja Comarch WMS Magazynier obsługuje możliwość zintegrowanego logowania. Oznacza to, że po odpowiednim zdefiniowaniu systemu Comarch ERP Altum i edycji pliku konfiguracyjnego dany operator nie będzie zmuszony do wpisywania danych logowania przy każdym uruchomieniu aplikacji Comarch WMS Magazynier.
Jeśli użytkownik w systemie Comarch ERP Altum posiada uprawnienia do logowania zintegrowanego – Rys. poniżej oraz w konfiguracji aplikacji Comarch WMS Magazynier parametr Autologon ma wartość: True, operator nie będzie musiał wpisywać przy logowaniu do aplikacji nazwę i hasło operatora.

rys.9._3.12alt_inst

Parametr Autologon jest ustawiany jest w pliku konfiguracyjnym (więcej szczegółów w Artykule Opis plików konfiguracyjnych (synchronizacji i WMS Magazynier)).

1.8 Wybór modelu pracy z Comarch WMS na magazynie w systemie ERP

Na karcie magazynu dedykowanego do obsługi WMS dodane zostały opcje ustalające sposób współpracy pomiędzy systemami: WMS oraz ERP.

Uwaga
Modele współpracy opisane poniżej dotyczą systemu Comarch ERP Altum w wersji 2016.5.6.

Od wersji Comarch ERP Altum 2017.5.1 sposób rezerwacji zasobów ustalany jest na pozycji dokumentu, a nie w odniesieniu do całego magazynu. Opis rezerwacji znajduje się w dokumencie Dokumentacja Użytkownika Systemu Comarch ERP Altum – Logistyka dostępnym na Indywidualnych Stronach Partnerów i Klientów.

Model zgodności ilościowej

W tym ustawieniu dopuszcza się, by partie na dokumencie magazynowym i wynikające z dostawy na dokumencie handlowym były różne. Po zmianie partii w WMS (w stosunku do tego co zostało zadysponowane w systemie ERP), zmiana partii jest synchronizowana do systemu ERP. Jednak przy generowaniu dokumentów handlowych, jeżeli nie ma stanu handlowego do partii, która została wydana, to w dalszej kolejności jest sprawdzana tylko zgodność ilościowa towaru wydanego z towarem fakturowanym (zgodność partii jest pomijana).
Dokładna informacja co zostało wydane/przyjęte (jaka partia) znajduje się tylko na dokumentach magazynowych (w systemach WMS i ERP Altum). Innymi słowy, jeżeli w Systemie ERP Altum nie ma stanu handlowego odpowiadającemu wydanej partii, na dokumencie handlowym pobierany jest stan handlowy wg ustalonej reguły pobierania (FIFO). Przy takim podejściu System ERP prowadzi w stanach handlowych tylko ewidencję ilościową towarów – ile danego towaru jest w stanie zafakturować. WMS prowadzi dokładną ewidencję zasobów magazynowych (co z jaką cechą zostało przyjęte/wydane).

rys.10._3.12alt_inst

Zalecenia przy takim modelu pracy:

  • korzystanie z wydruków dokumentów magazynowych (ZWM, AWD) w WMS, lub modyfikacja wydruków z systemu Comarch ERP Altum w taki sposób, aby pobierać dane o wydawanej/przyjmowanej partii z danych systemu WMS
  • tworzenie inwentaryzacji od strony systemu WMS – wychodzenie od informacji o partiach, które znajdują się w systemie Comarch WMS.
  • w Comarch ERP Altum nie jest kontrolowana zgodność partii, po zmianie zasobu w WMS. Jedyną możliwością kontroli partii w ERP przy takim ustawieniu na magazynie jest rozpoczynanie procesów wydania i przyjęcia od zamówień lub dokumentów magazynowych tj.:
   • PZ->FZ
   • WZ->FS,
   • ZZ->PZ/FZ,
   • ZS->WZ/FS
  • przy rozpoczęciu procesów od dokumentów handlowych tj.:
   • FS->WZ,
   • FZ->PZ,

jedyną możliwością ścisłej kontroli partii w obu systemach jest włączenie w WMS całkowitej blokady zmiany zasobów,

 • treaceability – śledzenie partii jest możliwe – tylko przy całkowitej blokadzie zmiany zasobu w WMS oraz określaniu partii unikalnym kodem przy każdej dostawie.

Model zgodności zasobowej i ilościowej

Po zmianie partii w WMS (w stosunku do tego co zostało zadysponowane w systemie ERP), zmiana partii jest synchronizowana do systemu ERP. Przy generowaniu dokumentów handlowych kontrolowana jest zarówno zgodność ilości jak i zasobów (partii). Może się to wiązać z brakiem możliwości wygenerowania faktury, jeżeli w systemie ERP do dokumentów magazynowych (przyjęć dostaw) nie zostały wygenerowane dokumenty handlowe (W)AWD bez PZ/FZ.
Dokładna informacja co zostało wydane/przyjęte (jaka partia) znajduje się na dokumentach magazynowych
(w Systemach WMS i ERP Altum) oraz na dokumencie handlowym, jeżeli proces przebiega w kolejności: od zamówień i dokumentów magazynowych tj.: PZ->FZ; WZ->FS, ZZ->PZ/FZ; ZS->WZ/FS. Przy takim podejściu (takiej ścieżce procesów) system ERP prowadzi w stanach handlowych zarówno ewidencję ilościową towarów – ile danego towaru jest w stanie zafakturować, jak i ewidencję zasobową – z jaką cechą, datą ważności znajduje się towar do sprzedaży. WMS natomiast dalej prowadzi dokładną ewidencję zasobów magazynowych (co z jaką cechą zostało przyjęte/wydane i na jakie położenie), co przy rozpoczynaniu procesu od dokumentów magazynowych lub zamówień jest zgodne z systemem ERP. Zgodność partii między ERP Altum – WMS przy tym modelu pracy na magazynie może być zakłócona przy rozpoczęciu procesu od dokumentów handlowych oraz zmianie partii na dokumencie magazynowym w WMS.

rys.11._3.12alt_inst

Zalecenia przy takim modelu pracy:

 • korzystanie z dowolnych wydruków dokumentów magazynowych w WMS lub ERP Altum,
 • tworzenie inwentaryzacji od dowolnej strony, ERP Altum lub WMS,
 • w celu ścisłej kontroli partii między ERP Altum – WMS przy tym modelu pracy konieczne jest wprowadzenie kolejności procesów: od zamówień i dokumentów magazynowych, tj.:
  • PZ->FZ,
  • WZ->FS,
  • ZZ->PZ/FZ,
  • ZS->WZ/FS,
 • treaceability – śledzenie partii, przy tym modelu pracy na magazynie jest możliwe tylko przy pilnowaniu kolejności procesu od zamówień i dokumentów magazynowych (blokadzie zmiany zasobu).

1.9 Zatwierdzanie dokumentów magazynowych z poziomu Comarch ERP Altum.

Możliwość zatwierdzania w Comarch ERP Altum dokumentów magazynowych wystawionych na magazyn z obsługą WMS, bez realizacji tych dokumentów w aplikacji Comarch WMS Magazynier jest możliwa przy odpowiedniej konfiguracji, to jest:

 • Włączenie parametru globalnego na bazie systemu ERP pozwalającego na taką operacje (WMSDocConfirmAllowed=True),
 • Włączenie na grupie operatorów uprawnienia do zatwierdzania dokumentów wystawionych na magazyn z obsługą WMS,
 • Na dokumencie magazynowych w Comarch ERP Altum opcja: „Realizuj w WMS” jest odznaczona,

Możliwość zatwierdzania dokumentów magazynowych wystawionych na magazyn z obsługą WMS, wprost z interfejsu Comarch ERP Altum, bez realizacji w WMS, jest dostępna tylko dla operatorów, którzy posiadają uprawnienie na grupie operatorów do zatwierdzania takich dokumentów w Comarch ERP Altum. Operator z takimi uprawnieniami musi odznaczyć opcję [Realizuj w WMS] przed jego zatwierdzeniem.

Parametr globalny do zatwierdzania dokumentów z poziomu ERP – WMSDocConfirmAllowed

Aby umożliwić zatwierdzanie w systemie ERP dokumentów wystawionych na magazyn WMS należy nadać odpowiednią wartość dla parametru WMSDocConfirmAllowed z poziomu bazy danych (tabela Dictionaries.Parameters).
Parametr WMSDocConfirmAllowed będzie przyjmował następujące wartości:

  • False – domyślna wartość, oznaczająca, że na grupie operatorów w Comarch ERP Altum ukryte jest uprawnienie do zatwierdzania dokumentów magazynowych w Altum bez realizacji w WMS (na magazynach z obsługą WMS),
  • True – wartość ta oznacza, że na grupie operatorów w Comarch ERP Altum widoczne jest uprawnienie do zatwierdzania dokumentów magazynowych w Altum bez realizacji w WMS (na magazynach z obsługą WMS).

Jeśli na bazie jest zainstalowany Comarch WMS – (WmsHasInstalled=True) to WMSDocConfirmAllowed przyjmuje wartość domyślną „False”, ale z możliwością zmiany tego parametru, jeśli na żadnym magazynie z włączoną obsługą WMS nie ma wygenerowanych położeń – jest tylko położenie <Nieokreślone>.
Po zmianie parametru WMSDocConfirmAllowed na „True” w Comarch WMS Zarządzanie nie ma możliwości wygenerowania struktury magazynowej.
Możliwość ponownej zmiany parametru WMSDocConfirmAllowed z „True” na „False” uzależniona jest od tego, czy na wszystkich grupach w Comarch ERP Altum jest odznaczone uprawnienie do zatwierdzania dokumentów magazynowych w Comarch ERP Altum bez realizacji w WMS. Jeśli na przynajmniej jednej grupie operatorów w Comarch ERP Altum jest zaznaczone uprawnienie do zatwierdzania dokumentów magazynowych w Comarch ERP Altum bez realizacji w WMS to nie ma możliwości zmiany wartości parametru WMSDocConfirmAllowed z „True” na „False”.

Uprawnienie na grupie operatorów

Na grupie operatorów w Comarch ERP Altum, na zakładce: Inne uprawnienia, zostało dodane nowe uprawnienie:

   • Nazwa: Zatwierdzanie dokumentów realizowanych w aplikacji Comarch WMS.
   • Obszar: Handel/Magazyn

Widoczność oraz możliwość zaznaczanie tego uprawnienia do zatwierdzania dokumentów realizowanych w WMS jest uzależniona od parametru globalnego: WMSDocConfirmAllowed (opisanego powyżej).

rys.12._3.12alt_inst

Aktualizacja stanów magazynowych w Comarch WMS na podstawie zatwierdzonych dokumentów magazynowych w systemie ERP.

Zatwierdzanie dokumentów magazynowych (wystawionego na magazyn z obsługą WMS) z poziomu Comarch ERP Altum dostępne jest tylko ręcznie (poprzez wskazanie przez użytkownika przycisku: Zatwierdź) na dokumencie lub liście dokumentów. Nie ma możliwości automatycznego generowania zatwierdzonych dokumentów magazynowych do dokumentów handlowych na magazyn z obsługa WMS.
Po zatwierdzeniu dokumentu magazynowego (wystawionego na magazyn z obsługą WMS) z poziomu Comarch ERP Altum, w Comarch WMS zostają zaktualizowane stany magazynowe na położeniu <Nieokreślone>. Odpowiednio:

   • Dla dokumentu magazynowego rozchodowego: pomniejszone odpowiednio zasoby danego towaru na położeniu <Nieokreślone>, zgodnie z ilością na zatwierdzonym dokumencie w Comarch ERP Altum.
   • Dla dokumentu magazynowego przychodowego: utworzone odpowiednio nowe zasoby danego towaru na położeniu <Nieokreślone>, zgodnie z ilością na zatwierdzonym dokumencie w Comarch ERP Altum.

Dyspozycje wygenerowane do dokumentów zatwierdzonych z poziomu Comarch ERP Altum widoczne są w aplikacji Comarch WMS Zarządzanie na liście dyspozycji po odpowiednim ustawieniu filtra dot. statusu dokumentów – opcja [Zrealizowane] zaznaczona. Dokumenty takie dodatkowo oznaczone są frazą „Zatwierdzone z poziomu systemu ERP.” (Rys. poniżej).

rys.13._3.12alt_inst

Warunki zatwierdzania dokumentów z poziomu systemu Comarch ERP Altum:

  • Na magazynach z obsługą WMS nie ma położeń,
  • Wartość parametru WMSDocConfirmAllowed znajdującego się w tabeli [Dictionaries].[Parameters] ustawiona jest na wartość True.

Czy ten artykuł był pomocny?