Konfigurator procesów w Comarch WMS Zarządzanie

1. Konfiguracja istniejącego procesu

Dla każdego procesu lub etapu dostępnego w aplikacji Comarch WMS Magazynier dostępna jest możliwość definiowania niezależnych parametrów z poziomu Comarch WMS Zarządzanie.

Po wejściu w kafel Procesy (menu Ustawienia) wyświetlone zostaną kafle procesów, po wybraniu których możliwa będzie ich konfiguracja w zakresie realizowania dyspozycji.

WidokProcesow

Po wybraniu procesu wyświetlone zostanie okno konfiguracji procesu.

Konfiguracja procesu Przyjęcie z systemu ERP

Konfiguracja istniejącego procesu wiąże się z określeniem podstawowych parametrów, które wpływają później na dalsze kreowanie procesu. Wyróżniono trzy sekcje parametrów do wprowadzenia:

  1. Ogólne – zbiór parametrów określających:
    • Język tłumaczenia nazwy procesu – jezyki – Zmiana języka przy pomocy flagi, umożliwia operatorowi wprowadzanie tłumaczenia nazwy procesu.
    • Nazwa – możliwość zdefiniowania dowolnej nazwy, przy czy musi różnić się od pozostałych już istniejących procesów.
    • Aktywny / Nieaktywny – Określa, czy dany proces jest aktywny/nieaktywny dla operatora w Comarch WMS Magazynierze.
   • Magazyn – możliwość zdefiniowania dla jakiego magazynu dany proces jest dostępny.
   • Sposób dostawy – sposób dostawy definiowany tylko systemu Comarch ERP. Niedostępny tylko z poziomu dyspozycji wystawionych z poziomu kolektora.
   • Warunek SQL – pole dla użytkownika w którym może zdefiniować zapytanie SQL. Pozwala ustawienia warunku kiedy będzie dostępny dany proces.
    Przykład
    W ewaluatorze zapytania SQL nie wystarczy napisać wartość ‘1’ bądź ‘0’ lecz musi to być poprawne zapytanie SQL na przykład SELECT CASE WHEN THEN 1 ELSE 0 END
  2. Operatorzy – możliwość konfigurowania, czy dany operator lub grupa operatorów ma dostęp do danego procesu. Taka opcja pozwoli na przydzielenie różnym grupom operatorów innych procesów.
  3. Konfiguracja etapów – domyślnie przy utworzeniu procesu dodawany jest jeden etap.
  Uwaga
  Dla istniejących procesów nie ma możliwości zmiany typu, sposobu wystawiania dokumentu oraz opcji grupowania dyspozycji.

  Konfiguracja parametrów etapu jest dostępna na poszczególnym etapie pod ikoną trybik.

  Część parametrów (np. ustawienie zapisu dyspozycji czy realizacji „sztuka po sztuce”) jest dostępna dla większości procesów, natomiast niektóre opcje (np. kontrola wagi dyspozycji czy potwierdzanie przez kierownika) są zarezerwowane dla konkretnych typów (np. tylko wydań lub dyspozycji z systemu ERP).

  • Kontrola wagi dyspozycji – po zaznaczeniu opcji wyświetla się suwak z wyborem:
   Przy osiągnięciu limitu wagi:
 • Blokuj – aplikacja nie pozwoli na przekroczenie określonej dla danego spedytora wagi optymalnej,
 • Ostrzegaj – zostanie wyświetlone ostrzeżenie podczas realizacji dyspozycji; od wyboru operatora zależy czy zatwierdzi wysyłkę czy będzie kontynuował skanowanie.
 • Potwierdzenie dyspozycji do realizacji – zaznaczenie opcji na procesie skutkuje tym, że dyspozycja zostanie przekazana do realizacji w Comarch WMS Magazynier dopiero po jej potwierdzeniu w podzakładce „Oczekujące” (menu Dyspozycje).
 • Realizacja „sztuka po sztuce” – zaznaczenie opcji skutkuje włączeniem na procesie obsługi realizacji po 1 sztuce, oznacza to, że każdorazowe zeskanowanie kodu, nazwy lub EANu towaru na liście pozycji będzie skutkowało zwiększeniem ilości na pozycji o 1 sztukę.
 • Położenia docelowe – opcja dostępna na procesach przesunięć i przyjęć. Pozwala na określenie zakresu położeń dostępnych dla danego etapu procesu. Jeżeli dla procesu ograniczona jest liczba dostępnych magazynów, użytkownik może wybrać tylko położenia z dostępnych magazynów dla procesu.
  Uwaga
  W przypadku tworzenia dokumentu MP z poziomu Comarch  WMS Zarządzanie, położenia docelowe nie będą brane pod uwagę podczas wystawiania dokumentu i wyboru położenia, na które ma zostać zrealizowany ten dokument (ponieważ nie został jeszcze ustawiony proces do realizacji tego dokumentu). Weryfikacja położeń docelowych odbywa się podczas realizacji dokumentu w Comarch WMS Magazynier, dlatego należy sprawdzić czy położenie, na które wystawiany jest dokument MP, jest również przypisane jako położenie docelowe na wybranym procesie.
 • Uprawnienia do modyfikacji pozycji:
  • Pełna edycja – uprawnieninie do uruchomienia krokowej realizacji pozycji i kolejnego określania/potwierdzania: towaru, cech, ilości, położenia,
  • Edycja informacji dodatkowych oraz uwag – uprawnienie do podniesienia okna pozycji z możliwością edycji tylko atrybutów oraz opisu,
  • Podgląd – uprawnienie do podniesienia okna pozycji bez możliwości edycji jakichkolwiek informacji,
  • Blokada podglądu i edycji – blokada podniesienia okna pozycji i jakiejkolwiek edycji przez użytkownika.
 • Określenie kontrahenta – opcja pozwala na skonfigurowanie wymagalności podania kontrahenta
  • Brak możliwości – krok z kontrahentem podczas dodawania dyspozycji w WMS Magazynier jest ukrywany, aby magazynier szybciej zakończył jej realizację
  • Dowolne – magazynier dodając nową dyspozycję sam decyduje o tym, czy wprowadzić informację o kontrahencie, czy nie
  • Wymagane – magazynier jest zmuszony do dokładnej ewidencji nowej dyspozycji, krok z podaniem kontrahenta nie może zostać pominięty.
 • Dyspozycja na niezrealizowane pozycje – opcja określa sposób wyświetlania wygenerowanej dyspozycji na niezrealizowane pozycje, jeśli w Ustawieniach Ogólnych zaznaczono opcję „Częściowa realizacja dokumentu”., :
  • Generuj nieprzypisaną – wygenerowana dyspozycja nie jest przypisana do żadnego operatora, jest dostępna „Dla wszystkich”.
  • Generuj przypisaną do operatora – wygenerowana dyspozycja przypisana jest do operatora, który realizował dyspozycję, z której została wygenerowana.
  • Generuj przypisaną do operatora i rozpocznij realizacje – wygenerowana dyspozycja przypisana jest do operatora, który realizował dyspozycję, z której została wygenerowana i zostaje od razu podniesiona do realizacji.

  W przypadku procesów wieloetapowych należy określić kiedy dyspozycja na niezrealizowane pozycje zostanie wygenerowana:

  • Po bieżącym etapie – dyspozycja tworzona jest od razu po zakończeniu danego etapu,
  • Po ostatnim etapie. – dyspozycja tworzona jest po zatwierdzeniu ostatniego etapu.
   Przykład
   Gdy kompletowane wydanie nie zmieści się na jednym nośniku, magazynier będzie mógł zatwierdzić kompletację pierwszej palety i wówczas:
 • Inny magazynier będzie mógł wcześniej rozpocząć prace związane kolejnym etapem wydania tej palety – na przykład dodatkową weryfikację, nie czekając na kompletację reszty palet.
 • Na pozycje niezrealizowane zostanie utworzona w Comarch WMS odrębna dyspozycja wydania (będzie ona powiązana z pierwotnym zamówieniem):
  • Taka dyspozycja będzie mogła zostać automatycznie przypisana do magazyniera który skompletował poprzednią paletę ( opcjonalnie od razu podniesiona do realizacji na jego kolektorze), lub pozostać dostępna do podjęcia także przez innych magazynierów – zgodnie z zastosowaną konfiguracją procesu.
 • Nowa dyspozycja w trakcie realizacji – określa czy i jakie dyspozycje mogą zostać zarejestrowane przez operatora podczas realizacji dyspozycji.
 • Zapis dokumentu:
  • Zapis do bufora – pracownik po skończonej pracy z dyspozycją zapisuje dokument, który trafia do bufora,
  • Zatwierdzenie – pracownik po skończonej pracy z dyspozycją zapisuje dokument, który trafia do systemu ERP jako zatwierdzony,
  • Wybór operatora – pracownika po skończonej pracy z dokumentem ma możliwość zapisu go do bufora bądź też może go od razu zatwierdzić. Wyboru dokonuje
   w wyświetlonym oknie (zapisz lub zatwierdź).
   Uwaga
   Jeżeli na profilu operatora w menu Ustawienia ->Ustawienia Operatorów ustawiono inne uprawnienie do zapisu dokumentu wówczas pod uwagę brane jest zawsze uprawnienie bardziej restrykcyjne.
   Przykład
   Na procesie wydania ustawiono “Zapis dokumentu: wybór operatora”, natomiast w Ustawieniach Operatorów ustawiono “Zapis dokumentu: zapis do bufora”. Operator realizując dyspozycję zapisze ją do bufora.
 • Blokada jednoczesnej edycji przez wielu operatorów – jeśli opcja jest zaznaczona oznacza to, że operatorzy nie mogą realizować w tym samym czasie jednej dyspozycji. Operator, który wybierze dyspozycję do realizacji jako drugi otrzyma komunikat „Dokument jest realizowany przez innego operatora”.
 • Model rezerwacji:
  • Rezerwacje zasobów – zasoby w WMS są rezerwowane
  • Brak rezerwacji – nie rezerwuje zasobów w WMS
   Ustawienie to brane jest pod uwagę w momencie synchronizacji dokumentów, dla których istnieje jeden proces realizacji. W przypadku dyspozycji, które realizowane są więcej niż jednym dostępnym procesem konfiguracji modelu rezerwacji należy dokonać w ustawieniach ogólnych.
 • Łączenie pozycji – zaznaczenie parametru skutkuje łączeniem takich samych pozycji z kilku dokumentów w jedną,
 • Kontrola zgodności etapu – w przypadku wykorzystania w procesach magazynowych wieloetapowości parametr ten sprawdza, czy dyspozycje są na tym samym etapie. Nie można zgrupować dyspozycji z różnych etapów.
  Przykład
  Przy uruchomionym parametrze w przypadku wydania dwuetapowego “Kompletacja i wydanie” nie można zgrupować dyspozycji, które są na różnych etapach. Natomiast w ramach tego samego etapu grupowanie jest możliwe.

 

2. Dodanie nowego procesu

Aby dodać nowy proces w Comarch WMS Zarządzanie należy wybrać przycisk obap_iko20 znajdujący się w górnej części okna (Ustawienia->Procesy). Dodatkowo, znajdują się tam ikony impexp_iko2 do importowania procesów z pliku oraz , która służy do eksportowania procesu do pliku.

Możliwe jest również wybranie konkretnego procesu i modyfikowanie go.

Uwaga
Ustawienia procesów w Comarch WMS Zarządzaniu będą dostępne dla danego operatora, gdy będzie miał włączony na profilu operatora parametr Dostęp do modułu konfiguratora procesów.

W przypadku dodania nowego procesu wyświetlane jest pierwsze okno ustawień wymaganych do konfiguracji procesu.

Dodawanie nowego procesu

Dodawanie nowego procesu wiąże się z określeniem podstawowych parametrów, które wpływają później na dalsze kreowanie procesu. Wyróżniono trzy sekcje parametrów do wprowadzenia:

   1. Ogólne – zbiór parametrów określających:
     • Język tłumaczenia nazwy procesu – jezyki – Wybór języka przy pomocy flagi, umożliwia operatorowi wprowadzanie tłumaczenia nazwy procesu.
     • Nazwa – Możliwość zdefiniowania dowolnej nazwy, przy czy musi różnić się od pozostałych już istniejących procesów.
     • Typ – Do wyboru: przyjęcie, przesunięcie, wydanie, zamówienie wewnętrzne.
     • Dyspozycja generowana w systemie ERP lub na kolektorze – Ustawienie wpływa na wyświetlane kroki podczas konfiguracji kroków dla etapu.
     • Grupowanie dyspozycji – Parametr określający, czy proces ma być grupujący, czy też nie. Ustawienie wpływa na wyświetlane kroki podczas konfiguracji kroków dla etapu. Możliwe jest jedynie grupowanie dyspozycji wystawionych w systemie Comarch ERP
     • Aktywny / Nieaktywny – Określa, czy dany proces jest aktywny/nieaktywny w Comarch WMS Magazynierze.
    • Magazyn – możliwość zdefiniowania dla jakiego magazynu dany proces jest dostępny.
    • Sposób dostawy – sposób dostawy definiowany z poziomu systemu Comarch ERP.
    • Warunek SQL – pole dla użytkownika w którym może zdefiniować zapytanie SQL.
   2. Operatorzy – możliwość konfigurowania, czy dany operator lub grupa operatorów ma dostęp do danego procesu. Określenie dostępności procesu dla operatora.
   3. Konfiguracja etapów – domyślnie przy utworzeniu procesu dodawany jest jeden etap.

   konfiguracjaEtapow

   • Operator może dodać etap, poprzez wybranie nowyEtap . Na liście dodaje mu się nowy etap.
   • Język tłumaczenia nazwy procesu jezyki może zostać w tej sekcji ustawiony.

kolejneEtapy

Nazwa jest edytowalna poprzez jej kliknięcie. Jeżeli użytkownik chce zmniejszyć ilość etapów, może to zrobić poprzez usunięcie go za pomocą przycisku koszEtap. Zmiana kolejności etapów jest możliwa poprzez wybór strzałek przesunEtap1 lub przesunEtap2 przy nazwie etapu.

Uwaga
Przy procesie o typie przyjęcie nie można usunąć pierwszego etapu i nie można go przesunąć niżej. Tylko etapy przesunięć mogą zmieniać między sobą kolejność. Przy procesie o typie wydanie nie można usunąć i przesuwać ostatniego etapu. Pozostałym etapom można zmieniać kolejność.

Na drugim kroku konfiguratora procesów operatorowi wyświetla się pierwszy etap procesu do konfiguracji. Liczba kroków w całym mechanizmie konfiguracji uzależniona jest od ilości etapów wybranych na pierwszym kroku i może ich być maksymalnie cztery.

3. Kopiowanie istniejących procesów

Kopiowanie procesu – dostępne po wejściu w już istniejący proces. Wybór kopiowania otwiera nowy proces, który posiada te same elementy, kroki oraz parametry już zdefiniowane.

Ikona Kopiuj warstwę jest wykorzystywana do kopiowania procesu, czyli wybraniu istniejącego już procesu, do uzupełnienia wszystkich parametrów oraz szczegółów procesu, etapów i kroków oprócz nazwy.

Konfiguracja procesu Wydanie z systemu ERP1

4. Konfiguracja utworzonego etapu

Po przejściu do konfiguracji etapu definiowane są poszczególne kroki dla niego. Wyświetlane są tylko kroki związane z danym typem procesu.

Uwaga
Jeśli operator wybierze proces przyjęć, to pokazane będą tylko kroki powiązane z procesem przyjęć. Analogicznie, w przypadku innych procesów.

Konfiguracja parametrów etapu Wydanie

Ekran konfiguracji etapów zawiera:

 1. Nazwę etapu – ustalona na podstawie konfiguracji.
 2. Zakładki do kroków nagłówka i pozycji: Nagłówek dokumentu i Realizacja pozycji . Wybór zakładek przenosi na listę, z możliwością edycji kroków nagłówka i pozycji osobno. Domyślnie podczas tworzenia i edycji wyświetla się w pierwszej kolejności zakładka Nagłówek dokumentu.
 3. Możliwość konfiguracji podstawowych parametrów procesu trybik.
 4. Ikonę zapisu zapis.
 5. Wyszukiwanie elementu wyszukiwanie.
 6. Listę elementów – kroków możliwych do wybrania w ramach procesu/etapu poniżej pola do wyszukiwania elementu. Dodatkowo na liście jest ikona symbolizująca oko okoIkona w prawym górnym rogu każdego z elementów na liście, ma służyć do wyświetlania realnego wyglądu ekranu w Comarch WMS Magazynier wyświetlanego na danym kroku. Najechanie na ikonę powoduje podświetlenie ikony oraz wyświetlenie aktualnie podglądanego kroku jak na poniższym zrzucie ekranu.
  oko
 7. Numerowaną listę elementów, które zostały dodane w ramach etapu/procesu jak na zrzucie ekranu poniżej.
 8. listaKonfiguracjiEtapu
  Obok każdej pozycji listy elementów – kroków do wybrania wyświetlony zostaje ekran z Comarch WMS Magazynier z danym krokiem.
 9. Możliwość edycji kroków w ramach procesu/etapu.
 10. Każdy krok możliwy jest do edycji pod kątem kolejności oraz zmiany dodatkowych parametrów kroku. Zmianę kolejności operator może dokonać poprzez przeciągniecie elementu.
  Przykład
  Jeśli operator chce rozpoczynać od zeskanowania kodu towaru, to przeciąga element Artykuł na pierwsze miejsce przed Lokalizację źródłową. Pozostałe kroki powinny przesunąć się poniżej lub powyżej w zależności jakiej zmiany dokonuje operator.
  Elementy na liście, czyli kroki procesu, które są składowymi konfigurowanego procesu, można również usunąć wykorzystując ikonę symbolizującą śmietnik kosz lub edytować klucz . Na każdym z elementów jest również możliwość ustawienia opcjonalności kroku standardowy i Dodatkowy . Jeśli krok jest wymagany, to oznacza, że jest zawsze wyświetlany w realizacji procesu według określonej kolejności. Edycja parametrów kroku odbywa się po wybraniu ikony symbolizującej klucz klucz , a następnie otwierane jest nowe okno edycji.

5. Import/Eksport procesów

Eksport procesu.

Z poziomu listy procesów dostępnej w zakładce Ustawienia w Comarch WMS Zarządzaniu jest możliwość wyeksportowania wszystkich dostępnych procesów za pomocą przycisku eksport. Dostępny pojawi się wtedy plik do pobrania zawierający wszystkie procesy do pobrania do pamięci urządzenia.Z poziomu konfiguracji istniejącego procesu również możemy wyeksportować za pomocą przycisku eksport plik do pamięci urządzenia plik zawierający konfigurację wybranego istniejącego procesu.wyeksportowanyProces

Import procesu.

Z poziomu listy procesów dostępnej w zakładce Ustawienia w Comarch WMS Zarządzaniu jest możliwość również zaimportowania za pomocą przycisku import z pamięci urządzenia pliku zawierającego wyeksportowany pojedynczy proces lub listę procesów.

 

Czy ten artykuł był pomocny?