Nowości i zmiany

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch WMS w wersji 2020.1

Wstęp

W najnowszej wersji Comarch WMS 2020.1 został postawiony duży nacisk na dalszy rozwój inwentaryzacji oraz procesu seryjnego przesunięcia do MP automatycznego. Ponadto w nowej wersji dokonano zmian wydajnościowych w aplikacji Comarch WMS Zarządzanie.

Aplikacja Comarch WMS została wzbogacona o:

 • Możliwość definiowania grup spisowych oraz przypisywania ich do arkuszy inwentaryzacyjnych;
 • Możliwość realizacji arkusza inwentaryzacyjnego przez dwie niezależne grupy spisowe;
 • Dodanie nowego procesu seryjnego przesunięcia automatycznego;
 • Wyznaczanie zakresu położeń docelowych dla wybranego procesu;
 • Rozwój konfiguracji nadrealizacji do ilościowej oraz zasobowej.

Comarch WMS 2020.1 współpracuje z:

 • Comarch ERP XL 2019.3.2 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier,
 • Comarch ERP XL 2020.0 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier,
 • Comarch ERP XL Start C8 – aplikacja Comarch WMS Magazynier,
 • Comarch ERP Altum 2019.5.1 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier,
 • Comarch ERP Menadżer Kluczy 2019.1.4.0.

W celu zaktualizowania aplikacji do wersji Comarch WMS 2020.1 wymagany jest Comarch ERP Auto Update
co najmniej w wersji 2019.0.3997.1.

 

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch WMS Zarządzanie i Comarch WMS Magazynier

1. Rozwój modułu Inwentaryzacji

Nowa wersja Comarch WMS została rozbudowana o funkcjonalności związane z modułem inwentaryzacji, które docelowo mają pozwalać na:

 • przypisywanie operatorów do zadań związanych z inwentaryzacją;
 • wykonanie dwóch niezależnych odczytów zestawianych razem w tym samym arkuszu inwentaryzacyjnym.

1.1 Definiowanie grup spisowych w Comarch WMS Zarządzanie

W najnowszej wersji Comarch WMS została dodana możliwość definiowania grup spisowych w Comarch WMS Zarządzanie. Jest to funkcjonalność dedykowana do modułu inwentaryzacji, który umożliwia przypisywanie operatorów do grup spisowych, a te do arkuszy inwentaryzacji. Dodatkowo można generować grupy spisowe, do których przypisujemy osoby spoza firmy jako np. przedstawicieli firmy dostawcy lub odbiorcy.

Nowa funkcjonalność grup spisowych pozwala na zarządzanie pracą związaną z przygotowaniem oraz realizacją inwentaryzacji poprzez możliwość:

 • Dodawania grup spisowych;
 • Przypisywania operatorów do grup spisowych;
 • Przypisywania grup spisowych do arkuszy inwentaryzacji;
 • Dodawanie osób zaangażowanych w inwentaryzację bez uprawnień do systemu Comarch WMS, np. audytor zewnętrzny;
 • Ograniczenie dostępu do arkuszy inwentaryzacyjnych tylko dla wybranych grup pracowników.

1.2 Równoległa inwentaryzacja przez dwie niezależne grupy spisowe

W ramach modułu inwentaryzacji został dodany nowy parametr ‘Liczba wymaganych odczytów’, który pozwala na przeprowadzenie dwóch niezależnych odczytów przez dwie grupy spisowe. Prace inwentaryzacyjne mogą być realizowane równocześnie, a w Comarch WMS Zarządzanie widoczne są wyniki odczytów. Dzięki takiej możliwości można ograniczyć ilość błędów ludzkich podczas wykonywania inwentaryzacji oraz szybko podejmować decyzję o zakończeniu inwentaryzacji.

 

2. Dodanie nowego procesu seryjnej realizacji dla procesu przesunięć automatycznych

W dalszym ciągu rozbudowywane są procesy seryjnej realizacji, w najnowszej wersji został dodany nowy proces Seryjne przesunięcie automatyczne. Proces ten pozwala na przesuwanie kilku jednostek logistycznych na położenie docelowe według zleconego normatywu.

W ramach procesów przesunięć dla jednostek logistycznych, które realizowane są na podstawie normatywów zostały dodane dwa nowe parametry:

 • ‘Pozwól na zmianę jednostki logistycznej’ – umożliwia podmianę jednostki logistycznej na inną niż ta, którą wskazał algorytm, ale musi znajdować się na tym samym położeniu źródłowym;
 • ‘Pozwól na zmianę położenia źródłowego jednostki logistycznej’ – dodatkowo pozwala na podmianę jednostki logistycznej z wybranym zasobem, ale z całkiem innej lokalizacji źródłowej.

 

3. Wyznaczanie zakresu położeń docelowych dla wybranego procesu przyjęć oraz przesunięć

W Comarch WMS Zarządzanie w konfiguracji procesów dla etapów typu przyjęcia oraz przesunięcia został dodany nowy parametr ‚położenia docelowe‚ . Dzięki tej funkcjonalności można zarządzać zakresem lokalizacji na jakie są przyjmowane lub przesuwane towary. Bardzo przydatna funkcjonalność do realizacji przesunięć na wybrane strefy buforowe, w których przygotowywane jest wydanie na pierwszym etapie realizacji.

 

4. Rozwój możliwości konfiguracji nadrealizacji

W wersji Comarch WMS 2020.1 została rozwinięta również funkcjonalność nadrealizacji. W ramach uprawnień grup operatorów została dodana możliwość wybrania, czy dana grupa operatorów ma dostęp do nadrealizacji ilościowej czy zasobowej. W przypadku nadrealizacji ilościowej operator realizujący dyspozycje może przyjąć/wydać tylko te towary, które znajdują się na danej dyspozycji. Pozwala to na ograniczenie dodawania towarów, które nie były zamawiane na danym dokumencie, a jednocześnie nie blokuje dodawania większej ilości towaru zamawianego. Jest to szczególnie istotna funkcjonalność w przypadku obrotu towarami, których ilość trudno przewidzieć np. w surowcami sypkimi przyjmowanymi w kilogramach.

 

5. Pozostałe

5.1 Zmiana przejście pomiędzy listami w module dyspozycje

W module ‚Dyspozycje’ w Comarch WMS Zarządzanie zostało zmienione przejście pomiędzy listami: „Dyspozycje”, ‚Pozycje’, ‚Jednostki logistyczne’. Obecnie w nagłówku są dostępne wszystkie listy i użytkownik może przejść bezpośrednio do docelowej listy np. będąc na liście Dyspozycje użytkownik może przejść zarówno do listy „Pozycji” jak i listy „Jednostek logistycznych”.

 

5.2 Zmiana nazwy parametru na edycji kroku

W najnowszej wersji została zmieniona nazwa parametru ‘Aktywność’ dostępna w konfiguracji kroków przypisanych do danego procesu. Nowa nazwa parametru to ‘Realizowany’, a przyjmuje wartości:

 • Przez magazyniera – krok musi zostać uzupełniony przez magazyniera podczas realizacji;
 • Automatycznie – wartość uzupełniana jest automatycznie na podstawie danych z dyspozycji lub ustawień domyślnych.

 

5.3 Zmiany wydajnościowe w Comarch WMS

W najnowszej wersji została poddana optymalizacji pod kątem wydajności procedura Resources_GetGroupedResource, która jest wykorzystywana podczas wyświetlania zasobów w Comarch WMS Zarządzanie.

 

 

 

 

Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Copyright © 2020 COMARCH
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Czy ten artykuł był pomocny?