Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch WMS w wersji 2024.1

 

Wstęp

W najnowszej wersji Comarch WMS 2024.1 zostały udostępnione następujące funkcjonalności:

 • Dzielenie rezerwacji dla subelementów pozycji zamówienia.
 • Jednoczesna realizacja wszystkich pozycji dla etapu wydanie w procesach wieloetapowych.
 • Modyfikacja algorytmu zarządzania magazynem.
 • Wywołanie raportu dokumentów dla wybranego magazynu.
 • Dodanie kroku ze wskazaniem magazynu składowego (źródłowego i docelowego) podczas realizacji dokumentu przesunięcia z kolektora.
 • Integracja i stabilizacja z Comarch ERP XL. Obsługa komunikatów blokujących zamówienia.

Comarch WMS 2024.1 współpracuje z:

 • Comarch ERP XL 2023.2.4 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier;
 • Comarch ERP XL 2024.0.3 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier;
 • Comarch ERP XL Start C8 – aplikacja Comarch WMS Magazynier;
 • Comarch ERP Altum 2023.0 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier;
 • Comarch ERP Altum 2024.1 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier;
 • Comarch ERP Menadżer Kluczy 2022.2.1.1101;

 

W celu zaktualizowania aplikacji do wersji Comarch WMS 2024.1 wymagany jest Comarch ERP Auto Update co najmniej w wersji 2023.5.5387.1.

 

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch WMS Zarządzanie i Comarch WMS Magazynier

1. Dzielenie rezerwacji dla subelementów pozycji zamówienia.

Jest to funkcjonalność, która umożliwi podział rezerwacji dla subelementów pozycji zamówienia. Nowa metodologia pozwoli na przypisanie każdemu z subelementów innej rezerwacji w przypadku zmiany podczas realizacji zarezerwowanego wcześniej zasobu.

 

2. Jednoczesna realizacja wszystkich pozycji dla etapu wydanie w procesach wieloetapowych.

Wprowadzone zmiany umożliwią realizację etapu wydania, bez konieczności potwierdzenia informacji, które zostały uzupełnione podczas etapu przesunięcia. Taki sposób realizacji etapu wydania pozwoli na skrócenie czasu realizacji całego dokumentu przez operatora. Realizacja etapu wydania możliwa będzie za pomocą wyboru przycisku Zrealizuj wszystkie.

 

2.1. Nowy parametr Jednoczesna realizacja wszystkich pozycji dla etapu wydania w procesach wieloetapowych w aplikacji Comarch WMS Zarządzanie.

a) Nowy parametr został udostępniony dla poniższych procesów:

 • Kompletacja i wydanie.
 • Seryjna kompletacja i wydanie.
 • Wydanie miksów.
 • Grupowanie wieloetapowych dyspozycji wydań.
 • Kompletacja wielu zamówień z dodatkową weryfikacją.
 • Dwustopniowa kompletacja wielu zamówień.
 • Kompletacja z dodatkową weryfikacją.
 • Dla nowoutworzonych procesów – Typ procesu: Wydanie, gdy dodamy etap do procesu.
 • Do procesów istniejących – Typ procesu, Wydanie, gdy dodamy etap do procesu.

 

b) Możliwość aktywacji parametru z poziomu konfiguracji parametrów etapu wydanie dla procesów wymienionych w aplikacji Comarch WMS Zarządzanie (Rys. 1.).

Rys. 1. Parametr Jednoczesna realizacja wszystkich pozycji.

 

c) Zaznaczenie parametru spowoduje wyświetlenie przycisku Zrealizuj wszystkie, który będzie dostępny na kroku Pozycje dokumentu. Przycisk będzie dostępny wyłącznie dla etapu wydanie w aplikacji Comarch WMS Magazynier. Po wyborze przycisku dojdzie do próby realizacji wszystkich pozycji znajdujących się na dokumencie. (Rys. 2.).

Rys. 2. Przycisk Zrealizuj wszystkie w aplikacji Comarch WMS Magazynier.

 

3. Modyfikacja algorytmu zarządzania magazynem.

Modyfikacja umożliwi oddzielenie algorytmów, które odpowiadają za wskazanie położeń źródłowych i docelowych podczas realizacji dyspozycji. Dzięki wprowadzonej modyfikacji możliwe będzie:

 • Zarządzanie kolejnością sprawdzania warunków mające wpływ na sortowanie położeń (Rys. 3.).
 • Możliwość utworzenia wielu algorytmów dla przesunięć i wydań oraz przypisanie ich do wybranych procesów.
 • Uwzględnianie wyłącznie pustych położeń, dla algorytmu ABC/XYZ oraz najbliższej składowanej partii zasobu.
 • Uwzględnienie wysokości jaka została określona dla przyjmowanej/przesuwanej jednostki logistycznej względem wysokości położeń.
Rys. 3. Przykładowa konfiguracja algorytmu wydań.

 

3.1. Możliwość aktualizacji wysokości jednostki logistycznej za pomocą menu na skróty.

W ramach funkcjonalności związanej z uwzględnieniem wysokości jednostki logistycznej, została dodana również możliwość bieżącej aktualizacji wysokości dla jednostek. Udostępniany mechanizm ma na celu umożliwić dokonywanie korekty wprowadzonej wysokości, w przypadku, gdy podczas realizacji dyspozycji została podana nieprawidłowa wartość.

Rys. 4. Krok wysokość jednostki logistycznej.

 

4. Wywołanie raportu dokumentów dla wybranego magazynu.

W wersji Comarch WMS 2024.1 udostępniona została możliwość wywołania raportu dotyczącego dokumentów dla wybranego magazynu, bez konieczności generowania arkusza inwentaryzacyjnego oraz przekazywania danego arkusza do realizacji.

 

4.1. Generowanie raportu.

Przechodząc do zasobów wybranego magazynu, w prawym górnym rogu znajduje się ikona Generuj raport dokumentów (symbol klucza). Po wyborze danej ikony, użytkownikowi wyświetlony zostanie wygenerowaniu arkusza inwentaryzacyjnego (Rys. 5.).

Rys. 5. Widok na ikonę Generuj raport dokumentów.

 

5. Kroki ze wskazaniem magazynów składowych (źródłowego i docelowego), podczas realizacji dyspozycji przesunięcia z kolektora.

Dla magazynów zbiorczych (wirtualnych) udostępniona została funkcjonalność, która umożliwi użytkownikowi wskazanie magazynu składowego – źródłowego oraz docelowego wykorzystując proces przesunięcia zainicjowany na kolektorze. Po wskazaniu magazynów (źródłowego i/lub docelowego) operator otrzyma zawężoną listę zasobów (znajdujących się wyłącznie na wskazanym magazynie źródłowym) oraz zawężoną listę położeń (położenia w ramach struktury docelowego magazynu składowego).

 

5.1. Krok Źródłowy magazyn składowy oraz Docelowy magazyn składowy w aplikacji Comarch WMS Zarządzanie.

a) W poniższych procesach pod zakładką Nagłówek dokumentu po prawej stronie (wybór z listy za pomocą drag and drop) zostały dodane nowe kroki Źródłowy magazyn składowy oraz Docelowy magazyn składowy.

 • Pakowanie nośnika.
 • Przesunięcie towaru luzem.
 • Rozpakowanie nośnika.
 • Zmiana położenia nośnika.

 

b) Widok nowych kroków w aplikacji Comarch WMS Zarządzanie (Rys. 6.).

Rys. 6. Przykładowa konfiguracja nowych kroków dla procesu Przesunięcia.

 

c) Kroki Źródłowy magazyn składowy oraz Docelowy magazyn składowy zostaną podniesione do realizacji wyłącznie dla magazynów zbiorczy o sposobie obsługi położeń zmienne oraz stałe, gdzie współdzielenie położeń jest dozwolone.

 

6. Integracja i stabilizacja z Comarch ERP XL. Obsługa komunikatów blokujących zamówienie. 

Jest to funkcjonalność, dzięki której użytkownikowi systemu Comarch ERP XL zostaną wyświetlone konkretne treści dotyczące powodów blokady dokumentów na podstawie informacji otrzymanych z aplikacji Comarch WMS. Dotychczas komunikat zawierał uogólnioną treść, która była wyświetlana w przypadku różnego rodzaju blokad przesyłanych z aplikacji Comarch WMS do systemu Comarch ERP XL (Rys. 7.).

Rys. 7. Uogólniony komunikat wyświetlany dotychczas w aplikacji Comarch ERP XL.

 

6.1. Komunikacja aplikacji Comarch WMS z systemem Comarch ERP XL.

Z aplikacji Comarch WMS zostaje wysłana informacja do systemu Comarch ERP XL dotycząca szczegółów dla komunikatu, powód blokady oraz remedium. W przypadku konieczności wyświetlenia loginu użytkownika, który blokuje dokument, zostanie wyświetlony również login użytkownika.

 

6.2. Scenariusze gdzie komunikat uległ zmianie.

a) Rozpoczęta realizacja dokumentu wydania ZWM w aplikacji Comarch WMS Magazynier.

b) Przerwanie częściowej realizacji dokumentu wydania ZWM w aplikacji Comarch WMS Magazynier.

c) Rozpoczęta realizacja dokumentu przyjęcia AWD w aplikacji Comarch WMS Magazynier.

d) Przerwanie częściowej realizacji dokumentu przyjęcia AWD w aplikacji Comarch WMS Magazynier.

e) Nieprawidłowe działanie usługi synchronizacji Comarch WMS Service.

f) Przypisanie jednostki logistycznej do dyspozycji w aplikacji Comarch WMS Zarządzanie.

g) Wydłużony czas trwania usługi synchronizacji Comarch WMS Service.

 

 

 

Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Copyright © 2024 COMARCH
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Czy ten artykuł był pomocny?