Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch WMS w wersji 2024.0

Spis treści
Wstęp
Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch WMS Zarządzanie i Comarch WMS Magazynier
1. Inwentaryzacja ciągła z rezerwacjami online
1.1. Raporty dokumentów blokujących inwentaryzację
1.2. Błędy wpływające na wynik inwentaryzacji ciągłej w aplikacji Comarch WMS Zarządzanie
1.3. Zablokowana możliwość nałożenia rezerwacji online w trakcie trwania inwentaryzacji ciągłej
2. Grupowanie duspozycji wydań, przyjęć oraz przesunięć z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego
2.1. Nowy warunek grupujący
2.2. Proces grupowania w aplikacji Comarch WMS Magazynier
3. Obsługa podpisu ręcznego na kolektorze danych, jako potwierdzenie odbioru towaru przy odbiorze własnym
3.1. Konfiguracja nowego kroku: Potwierdzenie odbioru w Comarch WMS Zarządzanie
3.2. Dodanie nowych elementów w bazie danych i interfejsie WMS Zarządzanie
3.3. Krok: Potwierdzenie odbioru w aplikacji Comarch WMS Magazynier
4. Obsługa argumentów wielowartościowych w Comarch WMS Magazynier
4.1. Argumenty wielowartościowe
4.2. Prezentowanie wielu wartości dla argumentu
4.3. Zachowanie aplikacji WMS Magazynier dla argumentów wielowartościowych
5. Wieloetapowe grupowanie dokumentów z jednostami kaucjonowanymi
5.1. Dodanie nowego procesu grupującego w Comarch WMS Zarządzanie
5.2. Realizacja scenariuszy za pomocą procesu Grupowanie wieloetapowych dyspozycji wydań, tworząc dokument ZWMG z poziomu Comarch WMS Zarządzanie
5.3. Realizacja scenariuszy za pomocą procesu Grupowanie wieloetapowych dyspozycji wydań, tworząc dokument ZWMG z poziomu Comarch WMS Magazynier

 

Wstęp

W najnowszej wersji Comarch WMS 2024.0 zostały udostępnione następujące funkcjonalności:

 • Inwentaryzacja ciągła z rezerwacjami online przy współpracy z Comarch ERP XL.
 • Grupowanie dyspozycji wydań, przyjęć oraz przesunięć z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego przy współpracy z Comarch ERP XL.
 • Obsługa podpisu ręcznego na kolektorze danych jako potwierdzenie odbioru towaru przy odbiorze własnym przy współpracy z Comarch ERP XL oraz Comarch ERP Altum.
 • Obsługa argumentów wielowartościowych w Comarch WMS Magazynier przy współpracy z Comarch ERP XL oraz Comarch ERP Altum.
 • Wieloetapowe grupowanie dokumentów z jednostkami kaucjonowanymi przy współpracy z Comarch ERP XL.

Comarch WMS 2024.0 współpracuje z:

 • Comarch ERP XL 2023.2.3 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier;
 • Comarch ERP XL 2024.0 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier;
 • Comarch ERP XL Start C8 – aplikacja Comarch WMS Magazynier;
 • Comarch ERP Altum 2023.0 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier;
 • Comarch ERP Altum 2024.1 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier;
 • Comarch ERP Menadżer Kluczy 2022.2.1.1101;

W celu zaktualizowania aplikacji do wersji Comarch WMS 2024.0 wymagany jest Comarch ERP Auto Update co najmniej w wersji 2023.5.5387.1.

 

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch WMS Zarządzanie i Comarch WMS Magazynier

1. Inwentaryzacja ciągła z rezerwacjami online

Jest to funkcjonalność, która umożliwia realizację inwentaryzacji ciągłej z założonymi rezerwacjami online. Inwentaryzacja ciągła jest to inwentaryzacja zlecana z poziomu aplikacji Comarch WMS Zarządzanie. Funkcjonalność ta ma wpływ na współpracujący z Comarch WMS system Comarch ERP XL, w którym na dokumentach magazynowych zakładane są rezerwacje online. Po zakończeniu inwentaryzacji pojawi się możliwość wygenerowania dokumentów umożliwiających porównanie rzeczywistego stanu magazynowego ze stanem handlowym pochodzącym z systemu Comarch ERP XL.

1.1. Raport dokumentów blokujących inwentaryzację

W przypadku przeprowadzenia inwentaryzacji ciągłej, w raporcie dokumentów blokujących inwentaryzację została dodana nowa kategoria Rezerwacje online: (Rys. 1.)

a) Rezerwacje online – w tej kategorii umieszczone zostaną błędy dotyczące rezerwacji online (Rys. 1.).
b) Rezerwacje – w tej kategorii zostaną umieszczone wszystkie inne błędy, które nie będą dotyczyć rezerwacji online, jak to miało miejsce dotychczas w standardzie aplikacji (Rys. 1.).

Rys.  1. Raport błędów blokujących inwentaryzację.

c) Po zaznaczeniu symbolu obok danego dokumentu, na dole strony pojawiają się dwie opcje do wyboru: Zatwierdzenie rezerwacji online oraz Wycofaj rezerwację online. Cyfra „1” oznacza liczbę dokumentów dotyczących rezerwacji online, które blokują daną inwentaryzację (Rys. 2.).

 • Zatwierdzanie rezerwacji online –  przycisk ten sprawi, że dokument zostanie za pomocą usługi synchronizacji przesłany do aplikacji Comarch WMS Zarządzanie (Rys. 2.).
 • Wycofaj rezerwację online – przycisk ten spowoduje, że aktywne rezerwacje online na dokumencie zostaną zdjęte (Rys. 2.).
Rys. 2. Widok na przyciski Zatwierdzenie oraz Wycofaj rezerwację online.

1.2. Błędy wpływające na wynik inwentaryzacji ciągłej w aplikacji Comarch WMS Zarządzanie

a) Nieprzekazany lub niedokończony dokument (W)ZWM z Comarch ERP XL do aplikacji Comarch WMS Zarządzanie.
b) Nieprzekazany lub niedokończony dokument ZWM z aplikacji Comarch WMS do Comarch ERP XL.
c) Błędy powstałe w wyniku nieprawidłowego działania w Comarch ERP XL lub Comarch WMS.

1.3. Zablokowana możliwość nałożenia rezerwacji online w trakcie trwania inwentaryzacji ciągłej

W aplikacji Comarch WMS Magazynier oraz Comarch ERP XL zostanie zablokowana możliwość nałożenia rezerwacji online podczas trwania inwentaryzacji ciągłej zakładanej w aplikacji Comarch WMS Zarządzanie. Jest to moment od przekazania do realizacji arkusza inwentaryzacyjnego, do momentu zatwierdzenia danego arkusza w aplikacji Comarch WMS Zarządzanie. Użytkownik o blokadzie zostanie poinformowany odpowiednimi komunikatami w aplikacji Comarch WMS Magazynier oraz Comarch ERP XL.

2. Grupowanie dyspozycji wydań, przyjęć oraz przesunięć z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego

W Comarch WMS 2024.0 został wprowadzony nowy warunek grupujący – Grupuj według: Algorytmów uczenia maszynowegoNowy warunek grupujący, w celu zgrupowania dokumentów, będzie wykorzystywał informację na temat towaru oraz konkretnego położenia. Wykorzystując komponent uczenia maszynowego zostaną wyodrębnione grupy dokumentów, których realizacja będzie trwać jak najkrócej. Funkcjonalność ta wymaga dodania komponentu „Uczenie Maszynowe”.

2.1. Nowy warunek grupujący

W celu uruchomienia grupowania według algorytmów uczenia maszynowego należy aktywować nowo utworzony parametr Grupuj według: Algorytmów uczenia maszynowego, znajdujący się w ustawieniach aplikacji Comarch WMS Zarządzanie, odpowiadających za konfigurację.

a) W opcjach konfiguracji uczenia maszynowego został dodany moduł dotyczący grupowania dyspozycji, w którym umieszczony został parametr: Uwzględniaj algorytmy uczenia maszynowego. Odpowiada on za umożliwienie grupowania dyspozycji według nowego warunku grupującego (Rys. 3.).

Rys.  3. Konfiguracja komponentu uczenia maszynowego.

b) Moduł Konfiguracja Interfejsu WMS Zarządzanie w opcjach ustawień w aplikacji Comarch WMS Zarządzanie. W danym module oprócz trzech domyślnych warunków grupujących dotyczących dyspozycji, został dodany parametr, odpowiadający za nowy warunek grupujący: Według algorytmów uczenia maszynowego (Rys. 4.).

Rys.  4. Nowy warunek grupujący w module Konfiguracja interfejsu WMS Zarządzanie.

c) W aplikacji Comarch WMS Zarządzanie, po przejściu do ustawień w aplikacji, a następnie wybieraniu odpowiedniego procesu grupującego została udostępniona możliwość wyboru nowego parametru, odpowiadającego za grupowanie według: Algorytmów uczenia maszynowego (przykład procesu grupowanie dyspozycji wydań) (Rys. 5.).

Rys.  5. Nowy warunek grupujący w aplikacji w opcjach konfiguracji etapu procesu grupującego.

d) Możliwość grupowania dokumentów za pomocą nowego warunku grupującego z poziomu listy w aplikacji Comarch WMS Zarządzanie. Wstępne przygotowanie do grupowania uwzględnia ustawienie parametru w konfiguracji interfejsu WMS Zarządzanie, z poziomu listy dyspozycji oczekujących poprzez wybranie symbolu , znajdującego się w prawym górnym rogu ekranu (Rys. 6.).

Rys.  6. Nowy warunek grupujący: Grupuj według algorytmów uczenia maszynowego.

2.2. Proces grupowania w aplikacji Comarch WMS Magazynier

Grupowanie według nowego warunku grupującego odbywa się analogicznie, jak w przypadku warunku „Dowolnie”.

3. Obsługa podpisu ręcznego na kolektorze danych, jako potwierdzenie odbioru towaru przy odbiorze własnym

Funkcjonalność umożliwia fizyczny podpis odbiorcy (kierowcy) na dotykowym ekranie kolektora danych przy odbiorze towaru z magazynu. Magazyn w momencie przekazania towaru do przewoźnika potwierdza ten fakt: Krajowym listem przewozowym, CMR, protokołem przekazania. Kierowca w momencie odbioru dokonuje fizycznego podpisu potwierdzając zgodność ilościową zabieranego towaru. Wspomniane formularze są fizycznymi dokumentami.

Jeżeli kierownik magazynu oprócz wspomnianych dokumentów będzie chciał posiadać elektroniczny wewnętrzny dokument potwierdzający przekazanie towaru, będzie mógł skorzystać z nowego kroku w procesie: Potwierdzenie odbioru.

3.1. Konfiguracja nowego kroku Potwierdzenie odbioru w Comarch WMS Zarządzanie

W Comarch WMS Zarządzanie w module Procesy dodany został nowy krok Potwierdzenie odbioru dla nagłówka dokumentu. Krok został dodany dla poniższych procesów:

 • Kompletacja i wydanie (tylko dla etapu wydanie do wysyłki)
 • Wydanie z systemu ERP
 • Wydanie utworzone na kolektorze
 • Seryjna kompletacja i wydanie (tylko dla etapu wydanie do wysyłki)
 • Grupowanie dyspozycji wydań
 • Dwustopniowa kompletacja wielu zamówień (tylko dla etapu wydanie zamówień)
 • Przesunięcie międzymagazynowe
 • Kompletacja wielu zamówień
 • Wydanie miksów (tylko dla etapu załadunek)
 • Seryjna kompletacja i wydanie (tylko dla etapu wydanie do wysyłki)
 • Seryjne wydanie pozycji
 • Kompletacja z dodatkową weryfikacją (dla etapu wydanie)
 • Kompletacja wielu zamówień z dodatkową weryfikacją (weryfikacja i wydanie)

3.2. Dodanie nowych elementów w bazie danych i interfejsie WMS Zarządzanie

W procesach, które zostały wymienione w pkt. 3.1. został dodany nowy parametr Wymagaj podpis odbiorcy, zarówno w bazie danych, jak i w konfiguracji parametrów etapu dla wydań w interfejsie WMS Zarządzanie.

Rys.  7. Poglądowy widok parametru w konfiguracji etapu: wydanie.

3.3. Krok Potwierdzenie odbioru w aplikacji Comarch WMS Magazynier

W momencie gdy zostanie podniesiony krok Potwierdzenie odbioru zostanie zaprezentowany komunikat:

Rys.  8. Poglądowy widok interfejsu Comarch WMS Magazynier na kroku Potwierdzenie odbioru.

 

4. Obsługa argumentów wielowartościowych w Comarch WMS Magazynier

W najnowszej wersji Comarch WMS została wprowadzona funkcjonalność argumentów wielowartościowych (jako rozwój funkcjonalny argumentów zdefiniowanych na krokach). Zastosowanie nowego mechanizmu pozwoli na obsługę wybranych parametrów przyjmujących wiele wartości.

Po określeniu argumentu z wieloma wartościami, w aplikacji Comarch WMS Magazynier zostanie zaprezentowany zawężony widok na kroku o te dane, które zostały zdefiniowane przez użytkownika systemu w Comarch WMS Zarządzanie.

4.1. Argumenty wielowartościowe

Argumenty określone w tabeli poniżej, mogą przyjmować również jedną wartość. O tym jaki mechanizm zostanie wykorzystany decyduje parametr Realizowany:

a) Przez magazyniera – zawężony widok wartości do wyboru o te, które zostały zdefiniowane w Konfiguracji kroku.
b) Automatycznie – automatyczna realizacja kroku poprzez wybór pierwszej wartości jaka została wprowadzona w Konfiguracji kroku.

Nazwa argumentu Wartości argumentu Obsługiwany na kroku
@CustomerId Argument wielowartościowy związany z określeniem kontrahenta. Dane należy pobrać z tabeli WMS.vCustomers Nagłówek dokumentu
 @DefaultLogisticUnitTypeId Argument wielowartościowy związany z typem jednostki logistycznej. Może przyjmować różne id jednostek logistycznych z tabeli WMS.LogisticUnitTypes Typ jednostki logistycznej, Docelowa jednostka logistyczna
@LocationId Argument wielowartościowy związany z położeniem. Może przyjmować różne id położeń z tabeli WMS.StructureObjects  Położenie
@ArticleId Argument wielowartościowy związany z towarem. Może przyjmować różne wartości id pobrane z tabeli  WMS.vArticles  Towar
@BatchId Argument wielowartościowy związany z cechą dostawy i cechą wydania. Może przyjmować różne wartości id pobrane z tabeli WMS.vFeatures Cecha dostawy, Cecha wydania
@ComponentWarehouse Parametr wielowartościowy związany z określeniem magazynu składowego dla magazynu zbiorczego. Dane należy pobrać z tabeli WMS.vWarehouses Magazyn składowy, Magazyn docelowy, Magazyn źródłowy

 

4.2. Prezentowanie wielu wartości dla argumentu

Dla argumentów wielowartościowych został zarezerwowany sposób podawania wartości w nawiasie kwadratowym. Same wartości powinny być wprowadzane przez użytkownika po przecinku np. LocationId= [1,2,3];. Każda z liczb całkowitych (numer id) w takiej konfiguracji jest osobną wartością, która może przyjmować argument.

Rys.  9. Poglądowy widok konfiguracji kroku dla wielu argumentów w aplikacji Comarch WMS Zarządzanie.

4.3. Zachowanie aplikacji WMS Magazynier dla argumentów wielowartościowych

Z biznesowego punktu widzenia stosowanie parametrów wielowartościowych ma swoje uzasadnienie wyłącznie przy określonym parametrze Realizowany = Przez magazyniera. Jeżeli parametr Realizowany = Automatycznie to mechanizm obsługi będzie taki sam jak dla parametrów jednowartościowych (zostanie pobrana pierwszą wartość, jaką użytkownik zdefiniował dla argumentu).

Rys.  10. Zachowanie aplikacji Comarch WMS Magazynier.

 

5. Wieloetapowe grupowanie dokumentów z jednostkami kaucjonowanymi.

Funkcjonalność umożliwia obsługę opakowań logistycznych powiązanych z towarem (jednorazowych i kaucjonowanych) w procesie grupującym – wieloetapowym. Jednostki kaucjonowane oraz jednorazowe zostaną dodane na dokument magazynowy.

5.1. Dodanie nowego procesu grupującego w Comarch WMS Zarządzanie

W Comarch WMS Zarządzanie został dodany nowy proces Grupowanie wieloetapowych dyspozycji wydań.

Rys.  11. Poglądowy widok konfiguracji procesu: Grupowanie wieloetapowych dyspozycji wydań.

5.2. Realizacja scenariuszy za pomocą procesu Grupowanie wieloetapowych dyspozycji wydań, tworząc dokument ZWMG z poziomu Comarch WMS Zarzadzanie

W celu grupowania dyspozycji z poziomu Comarch WMS Zarządzanie w konfiguracji parametrów etapu Kompletacja zgrupowanych dyspozycji należy zaznaczy parametr Potwierdzenie dyspozycji do realizacji. Dodatkowo jeżeli użytkownik chciałby domyślnie wskazywać warunek grupujący może tego dokonać w Konfiguracji interfejsu WMS Zarządzanie. Możliwe jest grupowanie za pomocą następujących warunków grupujących:

 • Grupuj według Kontrahenta.
 • Grupuj według Wysyłki.
 • Grupuj według Dowolnie.
 • Grupuj według Algorytmów uczenia maszynowego.

5.3. Realizacja scenariuszy za pomocą procesu Grupowanie wieloetapowych dyspozycji wydań, tworząc dokument ZWMG z poziomu Comarch WMS Magazynier

Jeżeli z poziomu Comarch WMS Magazynier operator będzie chciał grupować dyspozycję musi określić według jakiego warunku grupującego oraz Domyślny proces podstawowy. Możliwe jest grupowanie za pomocą następujących warunków grupujących:

 • Grupuj według Kontrahenta.
 • Grupuj według Wysyłki.
 • Grupuj według Dowolnie.
 • Grupuj według Algorytmów uczenia maszynowego.

 

 

 

Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Copyright © 2023 COMARCH
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Czy ten artykuł był pomocny?