Faktura wewnętrzna po stronie zakupu (FWZ)

Informacje ogólne

Faktura wewnętrzna po stronie zakupu (FWZ) służy do:

  • odliczenia podatku VAT należnego naliczonego na fakturze wewnętrznej (FWS);
  • generuje płatność wyliczoną na dokumencie FWS.

Dokument FWZ służy wyłącznie do ujęcia VAT naliczonego dokumentem FWS w rejestrze VAT dla zakupu.

Dokument ten wygląda bardzo podobnie do dokumentu FWS, jednak wyróżnia się następującymi cechami:

  • jest generowany z zatwierdzonej faktury wewnętrznej po stronie sprzedaży (FWS)
  • nie można go utworzyć ręcznie
  • FWZ nie ma własnych elementów, jego elementami będą elementy źródłowej FWS
Uwaga
Uwaga: Atrybuty przypisane do elementu transakcji FWZ, to atrybuty, jakie zostały przypisane do pozycji FWS, z której wygenerowana została FWZ. Atrybuty na FWS i na FWZ z nich wygenerowanych mają takie sam pozycje, w związku z czym, operować atrybutami można na pozycjach elementu FWS.
  • FWZ ma własną tabelę VAT
  • FWZ jest ujęty w rejestrze VAT dla zakupu
Uwaga
Uwaga: Kontrahent na FWZ zostanie przepisany z FWS (zakładka: Ogólne), jednak możliwa jest jego modyfikacja do momentu wyjęcia dokumentu z bufora.

FWZ, zakładka: Ogólne

Na zakładce, polami do edycji są:

Kontrahent – kontrahent transakcji

Kraj wysyłki – kraj wysyłki towaru

Rodzaj transportu – kod rodzaju transportu

Termin i forma płatności – termin i forma płatności transakcji

[Zapłata gotówką] – uruchamia proces zapłaty. Po naciśnięciu przycisku: , rozwinięta zostanie lista form zapłaty.

FWZ, zakładka: Ogólne.

FWZ, zakładka: Kontrahent

Na zakładce znajdują się dane kontrahenta głównego, docelowego. Możliwa jest tu również edycja kontrahenta.

FWZ, zakładka: Urząd

Na zakładce wskazuje się urząd, wobec którego powstaną zobowiązania wynikające z cła i akcyzy oraz płatnika. Domyślnym płatnikiem jest urząd wskazany na zakładce: Urząd/Urząd.

FWZ, zakładka: Urząd.

FWZ, zakładka: Kwoty

Na zakładce wyświetlona jest lista wartości, przeniesiona z dokumentu źródłowego.

FWZ, zakładka: Kwoty.

FWZ, zakładka: Płatności

Na zakładce znajdują się płatności wynikające z cła i akcyzy. Są to zobowiązania wobec urzędu, wybranego na zakładce Urząd.

FWZ, zakładka: Płatności.

FWZ, zakładka: Nagłówek

Na zakładce, pola wypełnione są zgodnie z wartościami wskazanymi w dokumencie źródłowym. Daty: Wpływu, Wystawienia, Zakupu i VAT nie są dostępne do edycji – również dla dokumentów FWZ znajdujących się w buforze.

 

FWZ, zakładka: Nagłówek.

FWZ, zakładka: VAT

Na zakładce znajdują się następujące pola:

Rejestr - rejestr VAT, w którym zostanie zapisany dokument. Może być wybrany z listy rejestrów VAT dla zakupu, zdefiniowanych w konfiguracji. Domyślny rejestr VAT dla dokumentu zależy od jego serii, gdyż jest do niej przypisany (moduł: Administrator -> Listy -> Serie).

Pozycja - numer pozycji w rejestrze VAT. Niedostępny do edycji, wyświetlany po zatwierdzeniu dokumentu.

Rodzaj transakcji – przepisywany z dokumentu źródłowego, niedostępny dla edycji.

Rodzaj - wybór opcji pozwala na zróżnicowanie pozycji rejestrów VAT na obejmujące zakupy towarów, zakupy kosztowe, inwestycyjne (środków trwałych), nieruchomości, usługi, środki transportu. Odróżnienie zakupu towarów od zakupu środków trwałych ma odzwierciedlenie w pozycjach deklaracji VAT 7.

Odliczenia VAT:

  • Tak – podatek zostanie odliczony w całości bez względu na proporcję sprzedaży,
  • Nie – podatek nie zostanie odliczony, ściślej, nie zostanie uwzględniony w deklaracji VAT 7.
  • Warunkowo – podatek zostanie odliczony wg proporcji sprzedaży. Proporcję ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Nie uwzględniaj na deklaracji VAT – UE – zaznaczenie powoduje, że dokument nie zostanie zakwalifikowany do kwartalnej deklaracji podsumowującej.

Nie uwzględniaj na deklaracji VAT 7 - zaznaczenie powoduje, że transakcje z dokumentu nie będą uwzględniane w deklaracji VAT 7, ściślej, będą mieć odpowiednio ustawiony decydujący o tym parametr, który można zmienić z poziomu rejestru VAT.

JPK_Typ dok - parametr umożliwiający przypisywanie oznaczeń typów dokumentów narzuconych przez struktury JPK_V7 fakturom, zdefiniowane w słowniku kategorii. Na dokumencie FWZ oraz FKZ udostępniono wartości powiązane z rejestrem VAT typu Zakup. Pole domyślnie nie jest wypełniane.

Lista wartości kategorii JPK_Typy dokumentów

JPK_GTU - Na dokumentach FWZ, FKZ, w polu JPK_GTU nie są udostępnione wartości przypisane do kategorii JPK_GTU, czyli oznaczenia GTU. Powód, na dzień dzisiejszy ustawodawca przewidział cechowanie oznaczeniami GTU tylko dokumentów ujmowanych w JPK_V7 po stronie rejestrów VAT typu sprzedaż.

JPK_Procedury - w polu prezentowane są kody wybranych oznaczeń, przycisk JPK_Procedury udostępnia listę oznaczeń procedur szczególnych. Na dokumentach FWZ, FKZ udostępniono wartości przypisane do kategorii JPK_Procedury, do rejestru zakup, czyli: IMP, MPP, MR_T, MR_UZ.

Lista wartości kategorii JPK_Procedury
FWZ, zakładka: VAT

Czy ten artykuł był pomocny?