Generowanie wielu faktur importowych do dokumentu PZI

Informacje ogólne

Potrzeba generowania wielu FAI do PZI może wynikać z faktu, że towar przychodzi jedną dostawą, ale jest fakturowany na kilku dokumentach np. ze względu na różne momenty powstania obowiązku podatkowego lub konieczność doliczenia odrębnych kosztów dostawy.

W związku z powyższym od wersji 2021.1 Comarch ERP XL udostępniono możliwość generowania wielu FAI do jednego lub wielu PZI.

Generowanie częściowych faktur importowych (FAI) możliwe jest na kilka sposobów:

 • Poprzez usuwanie z FAI pozycji, które mają zostać zafakturowane później,
 • Poprzez generowanie FAI do wybranych pozycji z listy (s)Elementy.

Częściowe fakturowanie poprzez usuwanie pozycji z FAI

W związku z powyższym na formularzu dokumentu FAI generowanych do PZI został odblokowany przycisk kosza (Usuń), pozwalający na usuwanie pozycji z formularza faktury importowej. Nie jest możliwe usunięcie ostatniej pozycji z FAI, musi zostać zachowana przynajmniej jedna pozycja pochodząca z PZI. Przy kolejnym generowaniu FAI do PZI niezafakturowane pozycje zostaną automatycznie dodane.

Możliwe jest również:

 • Generowanie FAI z wielu PZI a następnie usuwanie pozycji pochodzących z dowolnych dokumentów,
 • Generowanie częściowych FAI do PZI, do których wystawiono korekty.

Nie jest możliwe dzielenie pozycji poprzez zmniejszenie ilości na elemencie faktury FAI. Zawsze przenoszona jest pełna ilość z pozycji PZI. W przypadku gdy podczas generowania FAI zostaną zaznaczone również korekty wystawione do zaznaczonych PZI, nie będzie możliwe usuwanie pozycji, które zostały skorygowane. W takim wypadku należy utworzyć FAI bez zaznaczenia korekt.

Pozycje dotyczące tych samych towarów pochodzących z różnych PZI nie są ze sobą kompresowane analogicznie jak to było realizowane do tej pory.

Generowanie częściowych faktur dotyczy zarówno transakcji Wewnątrzwspólnotowej jak i Innej zagranicznej (poza UE) oraz Importu w procedurze uproszczonej. Na dalszym etapie możliwe jest generowanie dokumentów SAD lub FWS i FWZ zarówno do częściowych faktur FAI, jak i łączenie kilku faktur FAI ze sobą w zależności od potrzeb użytkownika.

Generowanie FAI na podstawie zaznaczonych elementów

Możliwe jest również generowanie FAI do wybranych pozycji z listy (s)Elementy dostępnej w menu Dokumenty, Zakładka w menu bocznym [(s)Elementy].

Na oknie tym dodano możliwość wyświetlania elementów pochodzących z dokumentów PZI. W filtrze Typ dokumentu dodano możliwość wybrania dodatkowo elementów PZI jak przedstawiono poniżej. Opcja ta jest dostępna, gdy ustawiono rodzaj: Zakup.

Filtrowanie typów dokumentów PZI
Filtrowanie typów dokumentów PZI

Elementy dokumentów PZI wyświetlane są również wówczas, gdy zostanie wybrana opcja <Wszystkie>. System pilnuje jednak, aby przy generowaniu faktury nie wybrano równocześnie PZI + inne typy dokumentów. Podczas generowania faktur zostanie wyświetlona informacja o tym, że wybrano niezgodne typy dokumentów.

Na liście (s)Elementy znajdują się następujące informacje o pozycjach PZI:

 • Nr dokumentu i dokumentu źródłowego
 • Kod i nazwa towaru
 • Dane kontrahenta
 • Daty dokumentu
 • Ilość i ilość po korekcie
 • Ilość zafakturowana i niezafakturowana
 • Ilość do zafakturowania (Fakturuj)
 • Cena i wartość

Aby utworzyć FAI do wybranych pozycji PZI należy je zaznaczyć w kolumnie zaznaczeń. Po zaznaczeniu pozycji w kolumnie Fakturuj uzupełniona zostanie maksymalna ilość możliwa do zafakturowania. Pole to nie jest dostępne do edycji i wartość w tym polu wypełniana jest następująco:

 • Jeśli pozycja nie była korygowana wówczas jest to ilość z pozycji na dokumencie PZI.
 • Jeśli pozycja była korygowana wówczas ilość jest pomniejszona o ilości skorygowane na wszystkich PKI wystawionych do tej pozycji.

Po zaznaczeniu pozycji do zafakturowania możliwe jest wygenerowanie faktury importowej. Można to zrobić przyciskiem FAI widocznym pod listą lub z menu kontekstowego dostępnego pod prawym przyciskiem myszy – opcja: Przekształć do faktury importowej.

W przypadku występowania tych samych towarów, w tej samej cenie na jednym lub wielu dokumentach PZI, pozycje te nie będą kompresowane, tak samo jak to miało miejsce do tej pory w przypadku generowania jednego FAI do wielu PZI.

Korekty do PZI

Gdy do PZI zostanie wygenerowanych wiele FAI, wówczas po wykonaniu korekty do PZI zostanie wygenerowanych wiele korekt FKI do tych FAI, na których znajdują się korygowane pozycje. Po wybraniu opcji w menu kontekstowym FKI – Korekta faktury importowej system odpowiednio wygeneruje korekty FKI. W przypadku generowania jednej korekty formularz FKI zostanie wyedytowany, w przypadku tworzenia wielu FKI, dokumenty zostaną zapisane do bufora.

Możliwe jest wielokrotne generowanie FKI z PKI. Jest to konieczne w sytuacji, gdy jeszcze nie wszystkie elementy PZI zostały zafakturowane. Wówczas nie jest możliwe wygenerowania FKI po tych pozycji PKI, które nie zostały umieszczone na żadnej fakturze. Po zafakturowaniu kolejnych pozycji należy ponownie wykonać generowanie FKI do PKI, zostaną wówczas utworzone korekty tylko na te pozycje, które do tej pory nie zostały skorygowane na FKI.

Podgląd dokumentów powiązanych

W związku funkcjonalnością wielu faktur importowych do PZI zmieniono sposób prezentowania dokumentów powiązanych. Na zakładce [Nagłówek] dokumentu PZI zamiast pola, w którym prezentowany był numer utworzonej FAI dodano przycisk, za pomocą którego wyświetlana jest lista wygenerowanych dokumentów FAI.

Lista wygenerowanych dokumentów FAI na dokumencie PZI
Lista wygenerowanych dokumentów FAI na dokumencie PZI

 

Ta sama możliwość jest dostępna na zakładce dokumentu PKI gdzie wyświetlane są powiązane FKI.

Również okno dokumentów powiązanych zostało dostosowane tak aby prezentowane były wszystkie powiązane FAI i FKI.

Historia związanych dla dokumentu PZI
Historia związanych dla dokumentu PZI

Nieokreślona wartość dostawy

Jeśli na dokumencie PZI nie zostanie zaznaczony parametr Ustalona wartość dostawy, wówczas wartość tej dostawy ustalana jest dopiero w momencie zatwierdzenia dokumentu SAD lub FWS. W tym samym momencie zaznaczany jest parametr jw. na dokumencie PZI. W związku z tym, że aktualnie FAI może obejmować tylko część elementów PZI i do tej części może być wystawiony SAD lub FWS, nie możemy pozwalać na to, aby łączyć ze sobą elementy z ustaloną i nieustaloną wartością dostawy. Dlatego też podczas generowania FAI do wielu PZI sprawdzane jest ustawienie powyższego parametry i nie jest możliwe utworzenie FAI, gdy na wybranych PZI wartość tego parametru nie jest zgodna.

Aktualnie działanie naliczania kosztów dostawy zostało zmodyfikowane tak, aby w sytuacji, gdy zostanie wystawionych kilka FAI do PZI i zostaną one ujęte w oddzielnych dokumentach SAD lub FWS, koszt jest naliczany oddzielnie dla każdej pozycji. W momencie zatwierdzania SAD lub FWS zostanie naliczony koszt dostawy dla elementów, które zostały zafakturowane. Mimo, że tylko dla części elementów zostanie naliczony koszt, parametr Ustalona wartość dostawy zostanie zaznaczony i zdezaktywowany. Technicznie zapis ten różni się od zapisu, gdy wszystkie pozycje posiadają już naliczone koszty, dzięki czemu możliwe jest naliczenie kosztów dla pozostałych pozycji po wygenerowaniu kolejnych dokumentów SAD czy FWS.

W momencie, gdy PZI zostanie przekształcone do kilku FAI a następnie każda z nich do innego SAD czy FWS podczas zatwierdzania ww. dokumentów nastąpi ustalenie wartości dostawy i naliczenie/zmodyfikowanie kosztów na rozchodzie. Naliczenie kosztów odbywa się tylko dla tych pozycji, dla których zostaną zmodyfikowane dostawy.

Do momentu wystawienia SAD lub FWS i ich zatwierdzenia możliwe jest ręczne przestawienie parametru Ustalona wartość dostawy, jeśli jednak dla części pozycji koszt już został naliczony wskutek wystawienia dokumentu SAD bądź FWS, parametr zostanie zablokowany do zmiany. Nie będzie też możliwe wykonanie opcji dostępnej z listy PZI w menu kontekstowym – Zatwierdź wartość dostawy ze wskazanego.

Ostateczne naliczenie kosztów i ustawienie parametru Ustalona wartość dostawy nastąpi w momencie wygenerowania ostatniego dokumentu SAD bądź FWS.

Czy ten artykuł był pomocny?