Informacje ogólne o module

Moduł: Import, służy do rejestrowania zakupu i przyjęcia towaru pochodzącego z importu oraz nabycia wewnątrzwspólnotowego. Pozwala na pełne odzwierciedlenie procesu zakupu, z uwzględnieniem odprawy celnej, umożliwia wyliczenie opłat celnych oraz wartości przyjmowanego towaru z ich uwzględnieniem. Rejestruje zobowiązania w walucie wobec dostawców zagranicznych i w złotych wobec Urzędu Celnego. Umożliwia obsługę składów celnych.

Moduł: Import, jest ściśle zintegrowany z modułami: Sprzedaż i Zamówienia, i korzysta z ich funkcji, dlatego pomocne może być odwołanie się do dokumentacji również tych modułów.

System Comarch ERP XL umożliwia również wygenerowanie deklaracji Intrastat na podstawie wystawionych dokumentów w systemie, co uzupełnia obsługę transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Menu główne i pasek narzędzi modułu: Import.
Menu główne i pasek narzędzi modułu: Import.

Menu główne modułu: Import, zawiera wiele opcji standardowych oraz dostępnych w innych modułach.

System

Aktywne sesje – lista aktywnych sesji operujących na bieżącej bazie danych.

 • Konfiguracja – okno konfiguracji podstawowych parametrów systemu.
 • Zmiana hasła – zmiana hasła bieżącego operatora.
 • Uzupełnij cechy biometryczne – opcja jest dostępna o ile w karcie zalogowanego Operatora włączono parametr pozwalający na logowanie metodą rozpoznawania twarzy. Otwiera okno podglądu z kamery i sczytuje cechy biometryczne na postawie zdjęcia wykonanego Operatorowi.
 • Usuń cechy biometryczne – opcja jest dostępna o ile cechy biometryczne są przypisane do zalogowanego Użytkownika. Usuwa cechy biometryczne tego Operatora.
 • Zmiana daty – zmiana bieżącej daty, podpowiadanej jako data transakcji.
 • Zmiana okresu – wybór okresu obrachunkowego.
 • Zmiana kontekstu operatora – wybór centrum struktury praw spośród tych, do których należy bieżący operator umożliwia zmianę operatora w otworzonym module.
 • Zakazy kontekstowe – okno definiowania zakazów dostępu do pewnych funkcji (okien) dla operatorów. Zawiera ono listę funkcji odpowiadających aktualnie otwartym oknom. Dla każdej z tych funkcji można stworzyć listę operatorów, którzy nie będą mieli do niej dostępu. Ustanowione w ten sposób zakazy znajdą się na liście zakazów dla operatora, definiowanej z poziomu centrum struktury praw.
 • Domyślne ustawienia okien – funkcja służy przywróceniu domyślnego ustawienia okien w module.
 • Ustawienia użytkownika – okno konfiguracji wyglądu ekranu, m.in. tła programu.
 • Ustawienie drukarki – wybór domyślnej drukarki i ustawienia jej parametrów.
 • Dodatki – lista dodatków funkcjonalnych. Dodatki funkcjonalne zwane callback’ami opisane są w dokumentacji modułu: Administrator.
 • Koniec pracy – zamknięcie modułu: Import.

Listy

 • Kontrahenci – lista zawierająca dostawców, odbiorców, akwizytorów i spedytorów.
 • Towary – lista towarów. Nazwa „Towary” jest umowna, lista zawiera również usługi, koszty, kaucje i produkty.
 • Urzędy – lista urzędów. Z tej listy wybierany jest Urząd celny, wobec którego powstaje zobowiązanie tworzone dokumentem SAD.
 • Banki – lista banków.
 • Waluty – waluty dostępne w systemie oraz ich kursy.
 • Kody CN – lista kodów CN, wykorzystywanych w imporcie i w Intrastacie dla klasyfikacji towarów.
 • Kategorie celne – lista odpowiadająca Taryfie Celnej. Źródło danych dla składników celnych towaru.
 • Słownik kwot SAD – lista definiowalnych rodzajów kwot, które mogą być przypisane do dokumentu SAD i uwzględniane w wyliczeniach opłat celnych i zobowiązania wobec Urzędu Celnego.
 • Składniki BST – lista definicji składników bilansów stanu towarów.
 • Załączniki – lista załączników oraz archiwum wydruków.

Zestawienia

Intrastat – otwiera okno: Lista Intrastat, w którym wyświetlone są deklaracje Intrastat. Z poziomu okna można generować nowe deklaracje.

Księgowość

 • Płatności – lista nierozliczonych płatności.
 • Preliminarz płatności – okno z preliminarzem płatności.
 • Zapisy kasowe/bankowe – okno z bieżącym raportem kasowym i innymi listami zapisów kasowo/bankowych.
 • Rejestry VAT – lista zapisów w rejestrach VAT.
 • Rejestry kasowe/bankowe – lista rejestrów.

Dokumenty

 • Dokumenty handlowe – lista dokumentów zakupowych, importowych, sprzedażowych, eksportowych, kaucji, wewnętrznych, magazynowych, reklamacji, transportowych
 • Zamówienia – lista zapytań, ofert i zamówień sprzedaży/zakupu. Pełna funkcjonalność tej listy (modyfikowanie danych) jest dostępna dla Użytkownika posiadającego licencję na moduł: Zamówienia
 • Bilans stanu towarów – dokument, który umożliwia analizę zasobów, zamówień, planowanych ilości wybranych towarów w określonym przedziale czasu z uwzględnieniem wybranych magazynów
 • Plany zapotrzebowania – umożliwia podanie okresu, na który określany będzie plan zapotrzebowania oraz towar, będący przedmiotem planu
 • Notatnik – służy przygotowaniu szablonu transakcji (specyfikacji towaru)
 • Umowy – lista umów wg typu i projektu, umożliwia dodanie typu umowy.

Zadania

W tym menu zgromadzone są funkcje, dotyczące definiowania i realizacji procesów oraz generowania i wykonywania zadań z poziomu terminarzy w systemie:

 • Moje dokumenty w obiegu – lista dokumentów w obiegu: Dokumenty przychodzące/wychodzące/wewnętrzne
 • Skrzynka dokumentów – Dokumenty przychodzące/wychodzące/wewnętrzne, których opiekunem jest aktualnie zalogowany operator.
 • Terminarz – otwiera okno: Terminarz, z poziomu którego możliwy jest podgląd/edycja zadań pracownika powiązanego z operatorem na określony termin. Więcej informacji w dokumentacji modułu: Administrator.
 • Skrzynka pracownika – otwiera okno: Skrzynka pracownika, z poziomu którego operator/pracownik może obsłużyć wszystkie procesy przypisane do siebie, do centrum, w którym się znajduje oraz do podległych pracowników (według struktury podległościowej). Obsługa procesu z poziomu skrzynki pracownika to możliwość uruchomienia procesu i wykonywania kolejnych zadań. Więcej informacji na temat funkcjonalności procesów znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator.
 • Lista procesów – w oknie wyświetlone są wszystkie aktywne procesy, zarejestrowane w systemie. Poziomu okna można uruchomić wybrany proces, wyświetlić jego historię itd. Więcej informacji na temat funkcjonalności procesów znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator.

Pomoc

Tematy pomocy – otwiera dokumentację systemu Comarch ERP XL.

 • Spis treści – służy wyszukiwaniu tematów pomocy.
 • Szukaj – prezentuje tematy pomocy.
 • O programie … – wyświetla informacje o programie, posiadanej licencji, umożliwia zgłoszenie postulatu do programu, podaje informacje o posiadanym kluczu sprzętowym oraz informacje techniczne.
 • Pomoc zdalna – możliwość nawiązania połączenia zdalnego
 • Oferta Comarch ERP – okno z informacją o ofercie.
 • Społeczność Comarch ERP – otwiera okno z logowaniem do Comarch Cloud.
 • Wszystko.pl – okno z ofertami handlowymi z portalu wszystko.pl.
 • Ważne informacje – okno z wiadomościami produktowymi oraz promocjami dla użytkowników Comarch ERP XL.

Pasek narzędzi

Pasek narzędzi składa się z dwóch sekcji. Sekcja lewa, to przyciski zawsze widoczne, z których większość uruchamia te same funkcje, co opcje menu głównego. Zapewniają one szybki dostęp do podstawowych funkcji systemu. Druga sekcja, prawa, to przyciski widoczne i aktywne tylko wtedy, gdy otwarte jest odpowiednie okno. Uruchamiają one funkcje związane z danymi wyświetlanymi w aktywnym oknie.

Przyciski lewej sekcji:

[Lista kontrahentów] – otwiera okno: Kontrahenci.

[Lista towarów] – otwiera okno: Towary.

[Lista banków] – otwiera okno: Banki.

[Lista kursów walut] – otwiera okno: Waluty.

[Lista urzędów] – otwiera okno: Lista urzędów.

[Lista płatności] – otwiera okno: Lista nierozliczonych płatności.

[Zapisy kasowe/bankowe] – otwiera okno: Zapisy kasowe/bankowe.

[Lista rejestrów VAT] – otwiera okno: Rejestr VAT.

[Lista dokumentów handlowych i magazynowych] – otwiera okno: Lista dokumentów handlowych i magazynowych.

[Lista dokumentów importowych] – otwiera okno: Lista dokumentów importowych.

[Lista zamówień] – otwiera okno: Lista zapytań ofertowych, ofert i zamówień.

[Terminarz] – otwiera okno: Terminarz, z poziomu którego możliwy jest podgląd/edycja zadań pracownika powiązanego z operatorem na określony termin. Więcej informacji w dokumentacji modułu: Administrator.

Przyciski prawej sekcji, aktywne dla niektórych okien:

[Drukuj] – uruchamia domyślny wydruk związany z aktywnym oknem. Umieszczona obok strzałka rozwija menu wyboru wydruku, jeśli z danym oknem związanych jest wiele różnych wydruków.

[Wyślij wydruk domyślny] – funkcja służy wysyłaniu domyślnego wydruku w formacie PDF za pomocą e-mail. Umieszczona obok strzałka rozwija menu wyboru wydruku, jeśli z danym oknem związanych jest wiele różnych wydruków. Więcej informacji w dokumentacji: Interfejs.

[Wykres] – wyświetla domyślny wydruk związany z aktywnym oknem. Umieszczona obok strzałka rozwija menu wyboru wykresu, jeśli z danym oknem związanych jest wiele różnych wydruków.

[Wykonaj] – wykonuje szybki raport związany z aktywnym oknem.

[Eksport do arkusza kalkulacyjnego] – przycisk jest dostępny (widoczny), jeśli w aktywnym oknie wyświetlona jest lista (tabela), która może być wyeksportowana do arkusza kalkulacyjnego, którego format został wybrany w oknie: Konfiguracja komputera, na zakładce: Eksport (dostępne opcje: Wybór automatyczny, Eksport do MS Excel, Eksport do Open Office Calc). Eksportowane są wszystkie pozycje listy, z uwzględnieniem filtrowania. Nie jest przy tym uwzględniane zaznaczenie pozycji.

[Poprzednia/Następna pozycja z listy] – podnosi do podglądu następną pozycję z wyświetlanej listy.

[Historia procesu] – po zaznaczeniu dokumentu importowego i naciśnięciu przycisku, zostanie otworzone okno: Historia procesu, w którym wyświetlona zostanie lista zadań do wykonania w ramach procesu, którym obsługiwany jest dokument. Więcej informacji o zadaniach i procesach znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator.

[Statystyka dokumentu] – otwiera okno: Statystyka dokumentu podniesionego do podglądu dokumentu. Więcej informacji w dokumentacji modułu: Sprzedaż.

[Dekret wynikowy] – pokazuje zapis księgowy podniesionego do podglądu dokumentu (ikona aktywna tylko dla dokumentów zaksięgowanych). Więcej informacji w dokumentacji modułu: Księgowość.

[Historia towaru] – wyświetla okno z historią transakcji i zamówień na wybrany towar (funkcja modułu: Sprzedaż). Przycisk działa, jeśli w aktywnym oknie towar jest określony (np. podświetlony na liście pozycji dokumentu).

[Historia kontrahenta] – wyświetla okno z historią transakcji, zamówień, rozliczeń z kontrahentem (funkcja modułu: Sprzedaż). Przycisk działa, jeśli w aktywnym oknie kontrahent jest określony.

[Pomoc] – otwiera okno pomocy systemowej. Jest ono podzielone na dwa panele. W lewym wyświetlony jest spis treści (w formie drzewa), w prawym – opis tematu.

Czy ten artykuł był pomocny?