Korekta faktury wewnętrznej po stronie sprzedaży (FKS)

Korekta faktury wewnętrznej po stronie sprzedaży (FKS)

Tworzenie i edycja FKS jest podobne do tworzenia i edycji korekty dokumentu handlowego. Korekcie podlegać będzie ilość albo wartość pozycji i kwot dodatkowych. Nie jest możliwe wykonywanie korekty ilościowej FWS „na plus”. FWS można korygować ilościowo niezależnie od tego, czy istnieją odpowiednie zasoby.

Dokument FKS można generować wyłącznie z zatwierdzonego dokumentu FWS.

W oknie: Korekta faktury wewnętrznej (FKS), na zakładce: Ogólne, po naciśnięciu przycisku:
[Maksymalny zwrot], możliwe jest wykonanie całkowitego zwrotu.

Korekta faktury wewnętrznej po stronie sprzedaży, zakładka: Ogólne.

Po otworzeniu do edycji elementu korekty, za pomocą przycisku:
[Zmień] możliwy jest wybór jednego z dwóch rodzajów korekty: ilościowej lub wartościowej. Wybór korekty dokonywany jest po zaznaczeniu odpowiedniej opcji: Ilość/Wartość, w oknie: Element transakcji, na zakładce: Ogólne. Możliwe jest wykonanie tylko korekty ilościowej lub tylko wartościowej danego elementu – podobnie jak w przypadku korekt „krajowych” dokumentów handlowych. Dlatego też wybranie jednej z opcji decyduje o aktywności pól, umożliwiających wykonanie odpowiedniej operacji.

Element transakcji FKS, zakładka: Ogólne.

Pole: Ilość, będzie aktywne, jeśli zostanie wybrana opcja: Ilość. W polu wprowadza się ilość, o jaką zostanie zmniejszona ilość z dokumentu źródłowego.

W przypadku wybrania opcji: Wartość, zostaną udostępnione do edycji kwoty wyświetlone w oknie: Element transakcji, na zakładce: Kwoty.

Element transakcji FKS, zakładka: Kwoty.

Edycji kwot dokonuje się poprzez dwuklik w kolumnie: Kwota, i wprowadzeniu wartości, o jakie zostaną skorygowane wartości ze źródłowej FWS.

Po wprowadzeniu danych należy zapisać okno: Element transakcji, przyciskiem:
[Zapisz zmiany] oraz całe okno: Korekta faktury wewnętrznej. Aby możliwe było wygenerowanie z dokumentu FKS korekty FKZ konieczne jest zatwierdzenie FKS (odznaczenie parametru: Do bufora). Ponadto do źródłowej dla tej FKS, FWS musi zostać wygenerowany i zatwierdzony dokument FWZ.

Należy pamiętać, że aby wartości lub ilości korygowane za pomocą dokumentu FKS zostały uwzględnione w dokumentach kończących ścieżkę zakupów importowych, do tego dokumentu FKS należy wygenerować dokument FKZ. Możliwa jest również sytuacja, w której z dokumentu FKS generowany będzie dokument PKI, w przypadku gdy ze źródłowej FWS wygenerowany został dokument PZI.

Dokument FKS jest jedynym dokumentem źródłowym dla FKZ.

Czy ten artykuł był pomocny?