Korekta przyjęcia importowego (PKI)

Informacje ogólne

Dokument PKI służy do korygowania ilości lub wartości towaru wprowadzonego do magazynu dokumentem PZI. Możliwa jest również korekta wartości całego dokumentu. PKI może być utworzony:

 • ze źródłowego PZI,
 • z FWS/SAD (więcej w rozdziale: 1.14.2 Korekta przyjęcia importowego generowana z dokumentu SAD/FWS),
 • z korekty FWS czyli dokumentu FKS, gdy PZI został wygenerowany do źródłowej FWS (więcej w rozdziale: 1.14.4 Korekta przyjęcia importowego generowana z FKS). Możliwe jest również generowanie PKI z FKZ – wygenerowana w ten sposób PKI będzie podpięta pod FKS źródłową dla tego FKZ.
 • z FKI czyli korekty faktury importowej (więcej informacji w rozdziale: 1.14.3 Korekta przyjęcia importowego generowana z FKI).

Nie generuje płatności, nie jest umieszczany w rejestrze VAT. Jest źródłem dokumentów magazynowych. Pozycji dokumentu nie można dodawać. Można edytować ich ilość albo wartość - ale nie w przypadku PKI generowanego z SAD/FWS. Korekta ilościowa jest możliwa tylko wtedy, gdy istnieją jeszcze odpowiednie zasoby. Korekta wartościowa możliwa jest wtedy, gdy PKI zostanie wygenerowana z PZI, a na PZI zaznaczony jest parametr: Ustalona wartość dostawy.

Korekta przyjęcia importowego generowana z dokumentu SAD/FWS

Dokument PKI może zostać wygenerowany z SAD lub FWS. Taką korektę można wygenerować, jeżeli:

 • przed wygenerowaniem dokumentów SAD/FWS został wygenerowany lub wystawiony jako pierwszy dokument PZI;
 • została zmieniona cena nabycia towaru na dokumentach SAD/FWS i wg ustawień parametrów dotyczących przyjęcia towaru z zakładki: Kwoty/Zbiorczo różni się ona od tej, która wynika z dokumentu PZI.

Dokument PKI wygenerowany z SAD lub FWS ma tylko ograniczoną edycję – nie można zmieniać m.in. cen i wartości.

Wartość wygenerowanej korekty (PKI) może być niezgodna z różnicą pomiędzy wartościami SAD/FWS i PZI, gdyż do PZI mogły być już wystawione inne korekty. Wygenerowana korekta będzie mieć zawsze taką wartość, która spowoduje, że wartość PZI po wszystkich korektach będzie zgodna z wartością wynikającą z SAD/FWS. Korekta będzie więc generowana następująco: wartość elementu PZI po wszystkich korektach zostanie porównana z wartością wynikającą z SAD/FWS i na różnicę zostanie wygenerowana korekta. Na takiej korekcie nie będzie można zmienić dostaw.

Korekta przyjęcia importowego generowana z FKI

Możliwe jest wygenerowanie PKI z jednej korekty FKI. Podobnie jak w przypadku generowania PKI z SAD/FWS, wartości na PKI nie podlegają edycji.

Korekta przyjęcia importowego generowana z FKS

Z korekty FWS można wygenerować korektę PZI, w przypadku, gdy został on wygenerowany z FWS, źródłowej dla FKS. Jeśli z FWS wygenerowano wiele PZI, to powstanie również wiele korekt. Wygenerowana korekta (PKI) może być niezgodna pod względem ilości i wartości ze źródłową FKS, gdyż do PZI mogły być już wystawione inne korekty, a zasoby mogą być rozchodowane. Korekta o ilość/wartość występującą na FKS może więc być niemożliwa. W takiej sytuacji ilość/wartość elementu PKI zostanie zmniejszona do maksymalnej możliwej.

Wygenerowanie PKI z FKS nie będzie możliwe, jeśli źródłowa FKS nie jest powiązana z PZI.

Na PKI wygenerowanym z FKS nie ma możliwości edycji wartości/ilości elementów. Udostępnione do edycji są natomiast dane nagłówkowe, podobnie jak na PKI generowanym z PZI.

Korekta przyjęcia importowego, zakładka: Ogólne

Po utworzeniu PKI z PZI zawiera on wszystkie pozycje źródłowego PZI z ujemnymi ilościami. Oznacza to propozycję pełnego zwrotu towaru. Wszystkie pozostałe dane są przepisane ze źródłowego PZI.

Pozycje PKI wyświetlone są w trybie multiselect, który umożliwia usunięcie wielu pozycji jednocześnie.

Kontrahent - dostawca towaru, zgodny ze źródłowym PZI. Przycisk: , otwiera do podglądu kartę kontrahenta.

Dostawa - sposób dostarczenia lub odbioru towaru, wybierany z listy zdefiniowanej jako słownik w konfiguracji. Lista może być rozbudowywana poprzez wpisanie nowej wartości w tym polu. Wartość domyślna jest przepisywana z karty kontrahenta.

Kraj wysyłki, transakcja – pola niepodlegające edycji. Ich wartość jest przepisana z dokumentu źródłowego.

Korekta przyjęcia importowego, zakładka: Ogólne.

Kod dostawy – kod rodzaju dostawy wybierany ze zdefiniowanej listy.

Netto - suma wartości pozycji dokumentu.

Źródłowy - magazyn, którego zasobów dotyczy korekta, czyli magazyn docelowy źródłowego PZI. Poszczególne pozycje dokumentu mogą mieć różne magazyny źródłowe, jeśli były one zróżnicowane na PZI. Zmiana magazynu źródłowego spowoduje jego zmianę dla wszystkich pozycji, pod warunkiem, że w nowym magazynie istnieją zasoby, których wartość można korygować tworzonym dokumentem, czyli takie, które zostały przyjęte źródłowym PZI.

Aktualizuj kaucje - parametr zostanie domyślnie zaznaczony w przypadku, gdy na definicji dokumentu PZI, został zaznaczony parametr: Automatyczne generowania dokumentów kaucji. Przy zaznaczonym parametrze zostaną automatycznie wygenerowane Korekty dokumentów kaucji, po wprowadzeniu na PZI towaru z przypisanym schematem kaucji.

Dostępne przyciski:

[Edycja kontrahenta] – umożliwia podgląd i edycję karty kontrahenta głównego lub docelowego.

[Zwolnij rezerwacje] – uruchomienie funkcji spowoduje zwolnienie rezerwacji utworzonych na zasób, przyjęty dokumentem PZI. Opcja niedostępna dla PKI generowanej z SAD/FWS.

[Korekta wartości dokumentu] – umożliwia dokonanie korekty wartościowej całego dokumentu, otwierając okno: Korekta wartości dokumentu. Opcja niedostępna dla PKI generowanej z SAD/FWS.

[Maksymalny zwrot] - naciśnięcie spowoduje zmianę ilości zaznaczonych pozycji na pełną (czyli maksymalną, jaka może być zwrócona, ze znakiem ujemnym). Opcja niedostępna dla PKI generowanej z SAD/FWS.

[Zmień] - otwiera okno edycji podświetlonej pozycji (elementu transakcji).

[Zeruj zwrot] - naciśnięcie spowoduje wyzerowanie ilości i wartości zaznaczonych pozycji. Opcja niedostępna dla PKI generowanej z SAD/FWS.

Okno: Korekta wartości dokumentu

W oknie można dokonać korekty wartościowej całego dokumentu, jeżeli dokument PKI generowany jest z PZI. Dla PKI generowanego z dokumentu SAD/FWS okno nie jest dostępne. Korekta tu dokonywana, będzie dotyczyła automatycznie wszystkich pozycji. Jeżeli ma zostać dokonana korekta ręczna każdej pozycji z osobna, wtedy korekty należy dokonać w oknie element transakcji, otwieranym przyciskiem: [Zmień], znajdującym się w oknie: Korekta przyjęcia zewnętrznego importowego, na zakładce: Ogólne.

W oknie: Korekta wartości dokumentu, znajdują się pola:

Zeruj zwrot wszystkich pozycji – pola jest domyślnie zaznaczone. Odznaczenie jest możliwe, gdy co najmniej jedna z pozycji na liście została wyzerowana. Wartość w polu: Różnica, zmniejszy się w ten sposób o wartość wyzerowanej uprzednio pozycji.

Było – wartość dokumentu źródłowego.

Ma być – wartość, jaką ma mieć skorygowany dokument.

Różnica – kwota, o jaką ma zostać zmieniona wartość dokumentu. Różnicę można podać w kwocie lub w wartości procentowej. Kwota ta zostanie rozbita na pozycje dokumentu.

PKI, Korekta wartości dokumentu.

Po wprowadzeniu odpowiednich wartości należy je zapisać, naciskając przycisk: [Zapisz]. Korygowana wartość zostanie rozbita na pozycje dokumentu.

Okno: Element transakcji

W oknie można dokonać ręcznej korekty danej pozycji dokumentu.

Zakładka: Ogólne

Na zakładce można edytować ilość albo wartość. Wpisanie ujemnej ilości spowoduje odpowiednie zmniejszenie ilości w zasobach utworzonych przez korygowane PZI przy zatwierdzaniu dokumentu.

W przypadku PKI generowanej z PZI, w oknie można dokonać korekty wartościowej dokumentu (o ile na korygowanym PZI, został zaznaczony parametr: Ustalona wartość dostawy). Jeżeli parametr: Ustalona wartość dostawy, na korygowanym dokumencie PZI, nie został zaznaczony, wtedy na PKI możliwa jest tylko korekta ilościowa.

W przypadku PKI generowanego z SAD/FWS, wartość dokumentu nie będzie podlegała edycji – będzie ona wynikała z wartości na dokumentach źródłowych.

Element transakcji PKI, zakładka: Ogólne.

Na zakładce znajdują się pola:

Towar – przycisk umożliwia otworzenie do przeglądu karty towaru.

Rodzaj korekty – możliwy jest wybór jednego z rodzajów korekty:

 • Ilość
 • Wartość.

W zależności od tego, czy wybrana została korekta ilości czy wartości, należy wskazać wartość korekty w odpowiednich polach i zapisać zmiany przyciskiem: [Zapisz].

Zakładka: Dostawy

Na zakładce znajdują się przyciski:

[Zwolnij rezerwacje] – uruchomienie funkcji spowoduje zwolnienie rezerwacji utworzonych na zasób, przyjęty dokumentem PZI.

[Zmień dostawę] - otwiera listę zasobów (dostaw) towaru i umożliwia wybranie dostawy. Może to być dowolna dostawa, również taka, która nie została założona przez źródłowe PZI. Jeżeli PKI jest generowane z SAD/FWS, wtedy zmiana dostawy nie jest możliwa.

[Maksymalny zwrot] - naciśnięcie spowoduje zmianę ilości podświetlonego elementu na największą możliwą.

[Zmień] - otwiera okno edycji dostawy.

[Zeruj zwrot] - naciśnięcie spowoduje wyzerowanie ilości w podświetlonym elemencie.

Element transakcji PKI, zakładka: Dostawy.

Korekta przyjęcia importowego, zakładka: Kontrahent

Na zakładce wyświetlane są szczegóły danych dostawcy, zgodne ze źródłowym PZI. Są one niedostępne do edycji. Przycisk: [Wybierz kontrahenta] otwiera kartę kontrahenta do podglądu, przycisk: [Wybierz adres] otwiera okno z adresem. Dodatkowo wyświetlane są nazwa banku kontrahenta, numer konta, akronim akwizytora, akronim opiekuna oraz ich miasta. [Edycja kontrahenta] – przycisk umożliwia podgląd i edycję karty kontrahenta głównego lub docelowego w zależności którą z zakładek wybierzemy.## [Podgląd adresu kontrahenta] – przycisk umożliwia podgląd karty kontrahenta głównego lub docelowego w zależności którą z zakładek wybierzemy.

Korekta przyjęcia importowego, zakładka: Kaucje

Na zakładce wyświetlone będą korekty dokumentów kaucji. Korekty te zostaną wygenerowane, jeśli źródłowe PZI było powiązane z dokumentami kaucji. Generowanie korekt dokumentów kaucji odbywa się:

 • automatycznie – jeśli na definicji dokumentu PZI, został zaznaczony parametr: Automatyczne generowanie dokumentów kaucji
 • ręcznie – za pomocą przycisku: [Znak pioruna] [Generuj dokument kaucji].

Korekta przyjęcia importowego, zakładka: Nagłówek

Na zakładce znajdują się pola i funkcje:

Numer - numer dokumentu zgodny ze schematem numeracji, określonym w konfiguracji.

Właściciel - Centrum struktury praw, do którego należy operator. Jeśli operator należy do wielu centrów, przy tworzeniu dokumentu przepisywane jest domyślne centrum operatora. W takim przypadku właściciela dokumentu można zmienić, wybierając spośród tych, do których jest przypisany operator.

Faktura - numer faktury obcej, z którą związany jest dokument (do 20 znaków). Jeśli korygowany dokument PZI został utworzony z SAD-u, a ten z FAI, to w to miejsce wpisywany jest numer źródłowej FAI.

Korygowana - numer korygowanego PZI. Źródłowy dokument można wyświetlić przy pomocy umieszczonego obok niego przycisku: [Podgląd korygowanej].

Data:

 • Wpływu – data wpłynięcia dokumentu
 • Wystawienia – data wystawienia dokumentu
 • Korekty – data wystawienia korekty
 • Wydania – data wydania towaru. Będzie to domyślna data wystawienia dokumentu magazynowego.

Kod fiaska - przyczyna korekty, wybierana ze słownika kategorii.

Wystawił, Modyfikował, Zatwierdził – wskazuje operatora, który wykonał określone czynności.

Zw. z VAT - Kontrolka dla wskazania przyczyny zwolnienia z VAT, jest ona zawsze dostępna na nagłówku dokumentu, domyślnie z wartością pustą. Użytkownik dodając element ze stawką zw. może (przed lub po dodaniu elementu) wskazać konkretną przyczynę zwolnienia ze stawki VAT.

Waluta, Kurs - waluta źródłowego dokumentu, kurs, po którym przeliczono ceny.

Incoterms - dane dotyczące miejsca przejęcia kosztów związanych z transportem towarów. Domyślnie wprowadzona jest wartość EXW, jednak może ona ulec modyfikacji.

URL - adres strony internetowej lub dokumentu HTML, zawierających informacje związane z dokumentem. Jeśli adres jest wpisany, to aktywny jest umieszczony obok przycisk: [Zobacz stronę]. Jego naciśnięcie spowoduje uruchomienie domyślnej przeglądarki i próbę wyświetlenia strony/dokumentu o podanym adresie.

Korekta przyjęcia importowego, zakładka: Nagłówek.

Rodzaj transakcji - kod rodzaju transakcji. Jeżeli dokument jest generowany z dokumentu FWS, to domyślnie wprowadzana jest wartość 11, w przeciwny przypadku ustawiana jest wartość 21, jednak może ona ulec modyfikacji. Po naciśnięciu przycisku: , rozwinięta zostanie lista dostępnych kodów wraz z ich opisem.

Opis - dodatkowy opis dokumentu.

Ustalona wartość dostawy – wartość parametru przenoszona z oryginalnego dokumentu.

Cecha - cecha transakcji (atrybut wyróżniający transakcję), wybierana ze słownika zdefiniowanego w konfiguracji, wartość domyślna jest przepisywana z karty kontrahenta.

Dokumenty magazynowe - Wydanie towaru z magazynu następuje na podstawie dokumentu magazynowego WM. Mogą one być generowane automatycznie przy zatwierdzaniu dokumentu PKI. Dostępne są następujące opcje, od których zależy działanie systemu przy zatwierdzaniu dokumentu:

 • Nie generuj – dokumenty magazynowe nie zostaną wygenerowane. Wydanie towaru będzie wymagać ich osobnego utworzenia
 • Do bufora – zostaną wygenerowane niezatwierdzone dokumenty magazynowe
 • Zatwierdzone – dokumenty magazynowe zostaną wygenerowane i automatycznie zatwierdzone (towar zostanie wydany z magazynu).

Uwzględniaj w deklaracji Intrastat – elementy dokumentu zostaną uwzględnione w deklaracji Intrastat.

 • Przywóz, Wywózdomyślnie zaznaczone Wywóz. W zależności od tej opcji elementy dokumentu zostaną uwzględnione w deklaracji dla przywozu lub wywozu.
 • Miesiąc – rok i miesiąc deklaracji Intrastat, na której elementy zostaną uwzględnione

 

Czy ten artykuł był pomocny?