XL145 – Współpraca z Comarch WMS-rezerwacje on line

Uwaga
Uwaga: Wszystkie poniżej opisywane zmiany dotyczą współpracy wersji Comarch ERP XL 2021.0.2 z Comarch WMS 2021.1. W wersjach niższych rezerwacje magazynowe WMS nie są obsługiwane.

W pracach przygotowawczych do obsługi rezerwacji, o których sygnalizowaliśmy w wersji Comarch EPR XL 2021.0, zawarty został warunek, że obsługę rezerwacji magazynowych WMS będzie można włączyć, jeśli jest współpraca z Comarch WMS 2021.1. W kolejnych wersjach XL jednak obszar ten był stabilizowany, dlatego w wersji XL 2021.0 nie należy tej obsługi uruchamiać.

Poprawne działanie rezerwacji jest dopiero od wersji XL 2021.0.2.

 

Rezerwacje magazynowe WMS

W obecnym mechanizmie współpracy pomiędzy Comarch ERP XL a Comarch WMS udostępniono możliwość rezerwowania zasobów pod realizację wydań magazynowych w obu systemach. Dzięki temu nie będzie sytuacji, w których ten sam zasób został uwzględniony na dokumencie magazynowym w WMS, a jednocześnie został rozchodowany na dokumencie handlowym w XL, bowiem rezerwowanie będzie odbywało się online, niezależnie od usługi synchronizacji.

Do zarezerwowania pobrać można ilość dostępną wyliczoną wg stanów handlowych XL lub magazynowych WMS, o czym szczegółowo w dalszych punktach.

Weryfikacja stanów magazynowych oraz zakładanie rezerwacji pod transakcje WMS będą możliwe do włączenia jako jedno ustawienie dla magazynu, o ile został na nim wybrany Sposób pracy z WMS: Ilościowo oraz zasobowo.

Uwaga
Uwaga: W wersji 2021.0.2 został wprowadzony mechanizm rezerwowania zasobów na dokumentach (W)ZWM dla sposobu pracy z WMS: Ilościowo oraz zasobowo.

Uruchamianie rezerwowania zasobów

Na karcie magazynu dodano parametr Rezerwuj zasoby w oparciu o, z następującymi opcjami:

 • Stany handlowe, czyli dostępne ilości faktycznie przyjęte na dokumentach handlowych w XL oraz dokumentach magazynowych WMS. Tutaj zawsze będzie gwarantowana ilość handlowa pod wydania magazynowe, zgodnie z kolejnością ich tworzenia.
 • Stany magazynowe WMS, gdzie brane pod uwagę są ilości dostępne pochodzące tylko z dokumentów magazynowych WMS. W tym przypadku może się zdarzyć, że nie uda się wystawić dokumentu handlowego do wydania magazynowego, do czasu przyjęcia danego zasobu dokumentem handlowym.
Wskazówka
Przy włączaniu rezerwowania w oparciu o stany magazynowe WMS należy mieć świadomość, że czasowo zostanie zablokowana możliwość wystawiania dokumentów (W)ZWM na zasoby dostępne handlowo w XL. Będzie to możliwe w przypadku, gdy ilość dostępna na dokumentach magazynowych WMS jest większa niż ilość dostępna handlowo.

Przy włączaniu tej opcji rezerwowania został dodany komunikat, który o tym informuje.

Parametry są dostępne do edycji, jeśli wybrano sposób pracy z WMS: Ilościowo oraz zasobowo. W pozostałym przypadku nie można ich zaznaczyć lub zostają automatycznie odznaczone.

Włączanie rezerwowania zasobów na karcie magazynu
Wskazówka
Dokumenty (W)ZWM dodawane przy włączonych opcjach rezerwowania zasobów mają zapisany w tabeli sposób rezerwowania, który był ustawiony na karcie magazynu w momencie ich dodawania. Dalsze działania na takich dokumentach (opisane w kolejnych punktach) będą więc niezależne od aktualnych ustawień na karcie magazynu, a jedynie od tego co zostało na nich zapisane w chwili dodawania dokumentu lub ręcznego generowania rezerwacji magazynowych.

Dodatkowo zmieniła się lokalizacja parametru Kontrola ilościowa stanów na (W)ZWM.

Ponieważ uruchamianie obsługi rezerwacji magazynowych WMS odbywa się w kontekście konkretnego magazynu WMS i jednocześnie tworzenie rezerwacji jest ściśle powiązane z kontrolowaniem ilości na dokumentach (W)ZWM, to parametr Kontrola ilościowa stanów na (W)ZWM przeniesiony został z okna konfiguracji na kartę magazynu WMS. Ustawienie parametru:

 • Przy konwersji dla każdego istniejącego magazynu WMS ustawienie będzie identyczne, jak było w oknie konfiguracji przed konwersją.
 • Przy dodawaniu nowego magazynu należy pamiętać o odpowiednim ustawieniu parametru w nowej lokalizacji.
 • Przy włączaniu rezerwowania zasobów parametr będzie automatycznie zaznaczany bez możliwości zmiany. Działanie tej kontroli będzie jednak różne, zależnie od wybranej opcji rezerwowania.

Ustalanie dostępnych ilości

Działanie parametru Kontrola ilościowa stanów na (W)ZWM w zależności od ustawienia rezerwowania zasobów.

 • Jeśli rezerwowanie zasobów nie będzie włączone, wówczas kontrola możliwej do wprowadzenia na (W)ZWM ilości jest wyliczana jako dostępny stan handlowy (czyli z uwzględnieniem ważnych rezerwacji zasobowych) pomniejszony o wystawione już inne (W)ZWM (w tym także ten bieżący), które nie zostały jeszcze zafakturowane. Takie kontrolowanie jest na poziomie globalnej ilości, tzn. nie jest tu brana pod uwagę konkretna partia. Działanie takie było obecnie i zostało zachowane.
 • W przypadku zaznaczenia parametru Rezerwuj zasoby w oparciu o stany handlowe dodając nowy dokument (W)ZWM system w pierwszej kolejności sprawdza, czy taki towar jest dostępny w stanach handlowych XL oraz w stanach magazynowych WMS. Weryfikacja odbywa się na podstawie ustalonej ilości oraz poszczególnych parametrów partii możliwych do wpisania na elemencie. Poszukiwanie wolnych zasobów odbywa się zgodnie z ustawieniem pobierania zasobów na karcie towaru (FIFO, LIFO, Wg daty ważności oraz Wybór działający jak FIFO).

Jeżeli zasoby zostaną ustalone, będą one rezerwowane zawsze nowym typem rezerwacji tzw. magazynowych WMS.

Przyklad

Towar z ustawionym pobieraniem zasobów wg FIFO, bez ustawionego oznaczania partii towaru identyfikatorem dostawy. Przyjęty w Comarch ERP XL i Comarch WMS na następujące ilości:

FZ1: 100 szt. + (W)AWD1: 100 szt.

FZ2: 55 szt.

FZ3: 60 szt. + (W)AWD2: 60 szt.

Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany handlowe.

Nowy dokument (W)ZWM1 na ten zasób jest możliwy do dodania maksymalnie na 160 szt. Na pozostałe 55 szt. brakuje ilości w stanach magazynowych WMS.

Przy dodaniu dokumentu na pełną dostępną ilość zostaną założone rezerwacje magazynowe WMS na:

– 100 szt. z zasobem z FZ1,

– 55 szt. z zasobem z FZ2,

– 5 szt. z zasobem z FZ3.

Przyklad

Towar z ustawionym pobieraniem zasobów wg FIFO, bez ustawionego oznaczania partii towaru identyfikatorem dostawy. Przyjęty w Comarch ERP XL i Comarch WMS na następujące ilości:

FZ1: 100 szt. + (W)AWD1: 100 szt.

(W)AWD2: 55 szt.

FZ3: 60 szt. + (W)AWD2: 60 szt.

Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany handlowe.

Nowy dokument (W)ZWM1 na ten zasób jest możliwy do dodania maksymalnie na 160 szt. Na pozostałe 55 szt. brakuje ilości w stanach magazynowych WMS.

Przy dodaniu dokumentu na pełną dostępną ilość zostaną założone rezerwacje magazynowe WMS na:

– 100 szt. z zasobem z FZ1,

– 60 szt. z zasobem z FZ3.

 • Jeśli będzie zaznaczony parametr Rezerwuj zasoby w oparciu o stany magazynowe WMS wówczas dodając nowy dokument (W)ZWM system sprawdza, czy taki towar jest dostępny w stanach magazynowych w WMS. Tutaj również weryfikacja odbywa się na podstawie ustalonej ilości oraz poszczególnych parametrów partii możliwych do wpisania na elemencie. Poszukiwanie wolnych zasobów odbywa się zgodnie z ustawieniem pobierania zasobów na karcie towaru (FIFO, LIFO, Wg daty ważności oraz Wybór działający jak FIFO).
Wskazówka
Ustawienie na karcie magazynu parametru Rezerwuj w oparciu o stany magazynowe WMS spowoduje, że kontrola ilościowa na (W)ZWM działa w oparciu tylko o stany magazynowe, czyli nie uwzględnia parametrów z definicji dokumentu ZWM Uwzględniaj rezerwacje i Chronologia rezerwacji. Oznacza to, że na dokumencie (W)ZWM mogą zostać wydane zasoby, które są zarezerwowane na innych dokumentach (zamówieniach, serwisowych czy produkcyjnych), jeśli są to rezerwacje niezasobowe.

Jeżeli zasoby zostaną ustalone, to będą one rezerwowane nowym typem rezerwacji tzw. magazynowych WMS oraz jeśli zajdzie taka potrzeba, również za pomocą tzw. rezerwacji w przyszłość.

Przyklad
Towar z ustawionym pobieraniem zasobów wg FIFO, bez ustawionego oznaczania partii towaru identyfikatorem dostawy. Przyjęty w Comarch ERP XL i Comarch WMS na następujące ilości:

FZ1: 100 szt. + (W)AWD1: 100 szt.

FZ2: 55 szt.

FZ2: 60 szt. + (W)AWD3: 60 szt.

Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany magazynowe WMS.

Nowy dokument (W)ZWM1 na ten zasób jest możliwy do dodania maksymalnie na 160 szt. Na pozostałe 55 szt. brakuje ilości w stanach magazynowych WMS.

Przy dodaniu dokumentu na pełną dostępną ilość zostaną założone rezerwacje magazynowe WMS na:

– 100 szt. z zasobem z FZ1,

– 55 szt. z zasobem z FZ2,

– 5 szt. z zasobem z FZ3

Działanie jest więc analogiczne jak dla rezerwowania zasobów w oparciu o stany handlowe

Przyklad
Towar z ustawionym pobieraniem zasobów wg FIFO, bez ustawionego oznaczania partii towaru identyfikatorem dostawy. Przyjęty w Comarch ERP XL i Comarch WMS na następujące ilości:

FZ1: 100 szt. + (W)AWD1: 100 szt.

(W)AWD2: 55 szt.

FZ2: 60 szt. + (W)AWD3: 60 szt.

Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany magazynowe WMS.

Nowy dokument (W)ZWM1 na ten zasób jest możliwy do dodania maksymalnie na 215 szt. Nie ma znaczenia, że na 55 szt. z (W)AWD2 brakuje ilości handlowej.

Przy dodaniu dokumentu na pełną dostępną ilość zostaną założone rezerwacje:

 • magazynowa WMS na 100 szt. z zasobem z FZ1,
 • ‘w przyszłość’ na 55 szt. z partią zapisaną na (W)AWD2,
 • magazynowa WMS na 60 szt. z zasobem z FZ2.

Przy dodaniu dokumentu na mniejszą ilość 160 szt. zostaną założone rezerwacje:

 • magazynowa WMS na 100 szt. z zasobem z FZ1,
 • magazynowa WMS na 60 szt. z zasobem z FZ2.

Ze względu na pobieranie zasobów wg FIFO/LIFO itd. istotne znaczenie dla rezerwowania w oparciu o stany MWS będzie miało ustawienie z karty towaru – Oznacz partię towaru identyfikatorem dostawy. Przy zaznaczonym parametrze bowiem wyszukiwanie dostępnych partii będzie zakładało rezerwacje dla kolejnych wolnych partii nie zwracając uwagi na to, czy istnieją dla nich stany handlowe.

Przyklad
Towar z ustawionym pobieraniem zasobów wg FIFO, z ustawionym oznaczaniem partii towaru identyfikatorem dostawy. Przyjęty w Comarch ERP XL i Comarch WMS na następujące ilości (partie):

FZ1: 100 szt. + (W)AWD1: 100 szt. (partia 1).

(W)AWD2: 55 szt. (partia 2)

FZ2: 60 szt. + (W)AWD3: 60 szt. (partia 3)

a) Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany handlowe.

Nowy dokument (W)ZWM1 na ten zasób jest możliwy do dodania maksymalnie na 160 szt. Na pozostałe 55 szt. brakuje ilości w stanach handlowych.

Przy dodaniu dokumentu na pełną dostępną ilość zostaną założone rezerwacje magazynowe WMS na:

– 100 szt. z zasobem z FZ1 (partia 1),

– 60 szt. z zasobem z FZ2 (partia 3),

Działanie jest więc analogiczne jak dla rezerwowania zasobów dla towaru bez oznaczenia partii identyfikatorem dostawy.

b) Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany magazynowe WMS.

Nowy dokument (W)ZWM1 na ten zasób jest możliwy do dodania maksymalnie na 215 szt. Nie ma znaczenia, że na 55 szt. z (W)AWD2 brakuje ilości handlowej.

Przy dodaniu dokumentu na pełną dostępną ilość zostaną założone rezerwacje:

 • magazynowa WMS na 100 szt. z zasobem z FZ1 (partia 1),
 • ‘w przyszłość’ na 55 szt. z partią 2 zapisaną na (W)AWD2,
 • magazynowa WMS na 60 szt. z zasobem z FZ2 (partia 3).

Działanie jest więc analogiczne jak dla rezerwowania zasobów dla towaru bez oznaczenia partii identyfikatorem dostawy. Z tą różnicą, że każda rezerwacja jest zapisana na osobnym elemencie dokumentu.

c) Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany magazynowe WMS.

Przy dodaniu dokumentu na mniejszą ilość 160 szt. zostaną założone rezerwacje:

 • magazynowa WMS na 100 szt. z zasobem z FZ1 (partia 1),
 • ‘w przyszłość’ na 55 szt. z partią 2 zapisaną na (W)AWD2,
 • magazynowa WMS na 5 szt. z zasobem z FZ2 (partia 3).

Działanie jest więc różne z analogicznym scenariuszem rezerwowania zasobów dla towaru bez oznaczenia partii identyfikatorem dostawy.

Na rezerwacjach magazynowych WMS zostaje od razu zapisana konkretna dostawa, która jest zablokowana pod to wydanie. Natomiast na rezerwacjach ‘w przyszłość’ owej dostawy jeszcze nie mamy, więc zapisujemy na nich jedynie partię ustaloną na dokumencie wydania magazynowego.

Szczegóły dotyczące ustalania zasobów na dokumentach (W)ZWM przy włączonych rezerwacjach oraz specyfiki samych rezerwacji są opisane w kolejnych punktach.

Automatyczne tworzenie rezerwacji magazynowych WMS

Przy włączonym na karcie magazynu rezerwowaniu zasobów do dokumentu (W)ZWM tworzone są rezerwacje magazynowe WMS, które charakteryzują się tym, że zawsze obowiązują: są ustawione jako aktywne, blokujące towar, bez określonych dat aktywacji i obowiązywania. Dodatkowo mają one zawsze przypisany zasób. To wszystko gwarantuje, że istnieje możliwość ich zrealizowania w dowolnym momencie za pomocą dokumentu handlowego.

Przy dodawaniu dokumentu (W)ZWM z ręki po wybraniu towaru na elemencie System podpowiada pierwszą wolną partię dla tego towaru, więc jeśli partie są różnicowane po cesze, to będzie podpowiadał cechę z tej partii. Zmiana cechy będzie dozwolona tylko na taką, dla której zostanie odnaleziony jakiś wolny zasób. W przypadku gdy zasobu nie będzie, wówczas cecha zostanie automatycznie przestawiona na tą z pierwszego zasobu (tak to działa również dla wybranej cechy <nieokreślona>).

W przypadku, gdy dokument (W)ZWM jest wystawiany do dokumentu handlowego, wówczas rezerwacje magazynowe WMS są również tworzone tak, aby w Comarch WMS zostały zarezerwowane odpowiednie zasoby. W samym XL nie blokują one jednak towarów, gdyż taka blokada jest już zapewniona przez źródłowy dokument handlowy. Po przesynchronizowaniu takiego dokumentu (W)ZWM przypisane do niego rezerwacje magazynowe WMS zostają usunięte.

W przypadku, gdy dokument (W)ZWM jest wystawiany do zamówienia, również tworzone są rezerwacje magazynowe WMS tak, aby w Comarch WMS zostały zarezerwowane odpowiednie zasoby. Tworzenie tych rezerwacji magazynowych odbywa się wg następujących zasad:

 • Jeśli na zamówieniu jest aktywna rezerwacja zasobowa, to zasób z tej rezerwacji jest ustalany na rezerwacji magazynowej WMS.
 • W przeciwnym razie (rezerwacja zasobowa jest nieaktywna lub istnieje rezerwacja niezasobowa), wówczas dla rezerwacji magazynowej wyszukiwany jest pierwszy dostępny zasób; dostępny handlowo lub magazynowo w zależności od wybranej opcji rezerwowania zasobów.

Jednocześnie istniejące na zamówieniu rezerwacje zostają oznaczone jako nie blokujące towaru, aby ilość na rezerwacjach magazynowych oraz ilość z zamówień nie była duplikowana. Może też zaistnieć konieczność ich podzielenia ze względu na podział subelementów na dokumencie (W)ZWM.

Przyklad
Towar z ustawionym pobieraniem zasobów wg FIFO, bez ustawionego oznaczania partii towaru identyfikatorem dostawy. Przyjęty w Comarch ERP XL i Comarch WMS na następujące ilości (partie):

FZ1: 100 szt. + (W)AWD1: 100 szt.

FZ2: 60 szt. + (W)AWD2: 60 szt.

Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany handlowe.

a) Wystawione ZS na 120 szt. z rezerwacjami zasobowymi oznaczonymi jako blokujące towary: 60 szt. (z FZ1) oraz 60 szt. (z FZ2)

Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 będzie miał założone rezerwacje magazynowe WMS odziedziczone z ZS:

– 60 szt. z zasobem z FZ1,

– 60 szt. z zasobem z FZ2.

Rezerwacje na dokumencie ZS1 zostaną oznaczone jako nie blokujące towaru.

b) Wystawione ZS na 120 szt. z rezerwacjami niezasobowymi oznaczonymi jako blokujące towary: 60 szt. (bez zasobu) oraz 60 szt. (bez zasobu)

Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 będzie miał założone rezerwacje magazynowe WMS zgodne z wyszukanymi na dokumentach handlowych zasobami:

– 60 szt. z zasobem z FZ1,

– 40 szt. z zasobem z FZ1,

– 20 szt. z zasobem z FZ2.

Rezerwacje na dokumencie ZS1 zostaną oznaczone jako nie blokujące towaru i rozbite zgodnie z rozbiciem rezerwacji magazynowych WMS. Takie rozbicie jest konieczne, ponieważ na dokumencie (W)ZWM powstają trzy subelementy.

Analogiczny mechanizm wykluczania rezerwacji na dokumentach źródłowych do (W)ZWM rezerwującego zasoby został wprowadzony dla dokumentów źródłowych z modułów Produkcja i Serwis.

Automatyczne tworzenie i przekształcanie rezerwacji WMS ‘w przyszłość’

W przypadku włączonego rezerwowania zasobów w oparciu o stany magazynowe WMS zasada wyszukiwania wolnych zasobów jest tutaj taka sama, jak opisano w  rozdziale Ustalanie dostępnych ilości. Różni się tylko tym, że do wolnych zasobów wliczane są zasoby magazynowe, niezależnie od tego, czy mają przypisane zasoby handlowe czy nie. W takim przypadku może się więc okazać, że zabrakło ilości handlowej w XL do utworzenia rezerwacji magazynowej WMS i wówczas tworzone są tzw. rezerwacje ‘w przyszłość’. Jako że dla ilości nie ma jeszcze stanu handlowego w XL, to nie jesteśmy w stanie określić dla nich konkretnej dostawy. W związku z tym rezerwacje te będą powiązane tylko z identyfikatorem konkretnej partii.

Będzie to zatem dotyczyło nowych (W)ZWM, które:

 • Zostały dodane z ręki
 • Zostały wygenerowane z zamówień lub innych dokumentów z rezerwacjami, o ile rezerwacje te nie były zasobowe.

Do dokumentów (W)ZWM z takimi rezerwacjami nie uda się wystawić dokumentu handlowego z powodu braku zasobów.

Przyklad
Towar z ustawionym pobieraniem zasobów wg FIFO, bez ustawionego oznaczania partii towaru identyfikatorem dostawy. Przyjęty w Comarch ERP XL i Comarch WMS na następujące ilości:

FZ1: 100 szt. + (W)AWD1: 100 szt.

(W)AWD2: 55 szt.

FZ2: 60 szt. + (W)AWD3: 60 szt.

Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany magazynowe WMS.

Nowy dokument (W)ZWM1 na ten zasób dodano na 215 szt. Zostały założone rezerwacje:

 • magazynowa WMS na 100 szt. z zasobem z FZ1,
 • ‘w przyszłość’ na 55 szt. z partią zapisaną na (W)AWD2,
 • magazynowa WMS na 60 szt. z zasobem z FZ2.

Do (W)ZWM1 nie uda się wystawić dokumentu handlowego.

W pierwszej kolejności musi nastąpić przyjęcie nowych zasobów handlowych, co automatycznie spowoduje przekształcenie rezerwacji ‘w przyszłość’ w zwykłe rezerwacje magazynowe WMS. Nowe zasoby handlowe są tworzone w momencie zatwierdzania dokumentu handlowego, więc samo jego wystawienie jeszcze nie pozwoli na przekształcenie rezerwacji.

Przyklad

Kontynuacja poprzedniego scenariusza.

Do (W)AWD2 wystawiono dokument FZ3 na 55 szt.

Po zatwierdzeniu FZ3 następuje automatyczne przekształcenie rezerwacji ‘w przyszłość’ na 55 szt. w rezerwację magazynową WMS z zasobem z FZ3.

Dopiero wtedy do (W)ZWM1 można wystawić dokument handlowy.

Wskazówka
Przekształcanie rezerwacji ‘w przyszłość’ w rezerwację magazynową WMS jest wykonywane tylko dla dokumentów (W)ZWM:

a) Istniejących w XL, czyli jeśli dokument jest wystawiany w WMS, to musi zostać najpierw przesynchronizowany do XL, aby przekształcanie rezerwacji zostało wykonane;

b) Nie będących w edycji w XL ani w WMS.

Na potrzeby przekształcania rezerwacji ‘w przyszłość’ w rezerwacje magazynowe WMS dodano w oknie konfiguracji, zakładka [WMS] nowy parametr W pierwszej kolejności przydzielaj zasoby do rezerwacji magazynowych bez ustalonego zasobu handlowego. Ma on znaczenie przy jednoczesnym ustawieniu dotychczasowego parametru z definicji dokumentu Przydzielaj tworzone zasoby do rezerwacji, co przedstawia poniższa tabela.

Ustawienie parametru Działanie
Przydzielaj tworzone zasoby do rezerwacji W pierwszej kolejności przydzielaj zasoby do rezerwacji magazynowych…
Zaznaczony Zaznaczony W pierwszej kolejności przekształcane są rezerwacje ‘w przyszłość’, a w drugiej rezerwacje niezasobowe pochodzące z zamówień oraz dokumentów z modułów Produkcja czy Serwis (jak dotychczas). Ilość możliwa do wykorzystania dla rezerwacji niezasobowych będzie pomniejszona o te wykorzystane wcześniej dla rezerwacji ‘w przyszłość’.
Zaznaczony Nie zaznaczony W pierwszej kolejności przekształcane są rezerwacje niezasobowe pochodzące z zamówień oraz dokumentów z modułów Produkcja czy Serwis (jak dotychczas), a w drugiej rezerwacje ‘w przyszłość’. Ilość możliwa do wykorzystania dla rezerwacji ‘w przyszłość’ będzie pomniejszona o te wykorzystane wcześniej dla rezerwacji niezasobowych.
Nie zaznaczony Zaznaczony Przekształcane są tylko rezerwacje ‘w przyszłość’. Nie będą przekształcane rezerwacje niezasobowe pochodzące z zamówień oraz dokumentów z modułów Produkcja czy Serwis (jak dotychczas)
Nie zaznaczony Nie zaznaczony

Ilości z rezerwacji pochodzących z zamówień oraz z dokumentów z modułów Produkcja czy Serwis, które zostały już ujęte na dokumentach magazynowych (W)ZWM nie podlegają już przekształcaniu w rezerwacje zasobowe. Dlatego też nie będzie tu sytuacji, w której jednocześnie zostanie przekształcona rezerwacja w przyszłość i dokładnie dla tych samych ilości nastąpi przekształcenie rezerwacji niezasobowej z dokumentu źródłowego, np. zamówienia.

Wskazówka
Jeśli jest ustawione rezerwowanie zasobów w oparciu o stany magazynowe WMS i jednocześnie na definicjach dokumentów handlowych jest ustawiona opcja przydzielania tworzonych zasobów do rezerwacji, to zalecanym jest włączenie w konfiguracji parametru W pierwszej kolejności przydzielaj zasoby do rezerwacji magazynowych bez ustalonego zasobu handlowego. Pozwoli to nie blokować wystawiania dokumentów handlowych do już utworzonych wydań magazynowych.

Kontrola wartości cech przy rezerwowaniu na (W)ZWM

Przy tworzeniu rezerwacji magazynowych WMS i rezerwacji ‘w przyszłość’ warto zwrócić jeszcze uwagę na różnice w zakładaniu rezerwacji w zależności od ustawienia na towarze:

 • Parametru Oznacz partię towaru – Identyfikatorem dostawy, co częściowo zostało już opisane w rozdziale Ustalanie dostępnych ilości.
 • Oraz Pobieranie zasobów wg cech, z opcjami: Preferuj… lub Wymagaj.

Jeśli dostawy dla danego towaru są oznaczone cechą, wówczas pry generowaniu (W)ZWM z zamówienia jest uwzględniany powyższy parametr Pobieranie zasobów wg cech.

Rezerwowanie w oparciu o stany handlowe

Dla rezerwowania w oparciu o stany handlowe nie ma znaczenia parametr Oznacz partię towaru – Identyfikatorem dostawy, gdyż rezerwacje zawsze będą zakładane tylko na dostępne stany handlowe zgodnie z ustawieniem pobierania zasobów wg cech:

 • Wymagaj – jeśli zostanie znaleziona dostawa z cechą podaną na rezerwacji z zamówienia, to zostanie dodany element i założona rezerwacja na taką dostawę, a jeśli nie będzie takiej dostawy, to element się nie doda. Tutaj wyszukiwanie pierwszej dostawy również jest robione zgodnie z ustawieniem pobierania zasobów dla danego towaru (FIFO/LIFO)
 • Preferuj… (obie opcje) – jeśli zostanie znaleziona dostawa z cechą podaną na rezerwacji z zamówienia, to zostanie dodany element i założona rezerwacja na taką dostawę, a jeśli nie będzie takiej dostawy, to element i rezerwacja zostanie założona na inną dostawę. Obie dostawy są wyszukiwane zgodnie z ustawieniem pobierania zasobów dla danego towaru (FIFO/LIFO).
Przyklad
Towar z ustawionym pobieraniem zasobów wg FIFO, bez ustawionego oznaczania partii towaru identyfikatorem dostawy. Przyjęty w Comarch ERP XL i Comarch WMS na następujące ilości:

(W)AWD1: 60 szt. z cechą kolor: czarny (partia 1)

FZ1: 100 szt. + (W)AWD2: 100 szt. z cechą kolor: biały (partia 2)

FZ2: 100 szt. + (W)AWD2: 100 szt. z cechą kolor: czarny (partia 1)

ZS1 z rezerwacją niezasobową: 50 szt. na cechę kolor: czarny.

Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany handlowe.

a) Na towarze ustawione oraz Pobieranie zasobów wg cech: Wymagaj

Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 na 50 szt. założy rezerwację magazynową WMS na 50 szt. z zasobem z FZ2 (pierwszy dostępny handlowo zasób ze zgodną cechą).

b) Na towarze ustawione oraz Pobieranie zasobów wg cech: Preferuj

Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 jak w podpunkcie a).

Wariant A: Towar z ustawieniami i zasobami jak wyżej.

ZS1 z rezerwacją niezasobową: 50 szt. na cechę kolor: <nieokreślony>.

Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany handlowe.

a) Na towarze ustawione oraz Pobieranie zasobów wg cech: Wymagaj

Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 na 50 szt. założy rezerwację magazynową WMS na 50 szt. z zasobem z FZ1 (pierwszy dostępny handlowo zasób, ponieważ nie podano konkretnej cechy).

b) Na towarze ustawione oraz Pobieranie zasobów wg cech: Preferuj

Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 jak w podpunkcie a).

Wariant B: Towar z ustawieniami i zasobami jak wyżej.

ZS1 z rezerwacją niezasobową: 50 szt. na cechę kolor: zielony.

Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany handlowe.

a) Na towarze ustawione oraz Pobieranie zasobów wg cech: Wymagaj

Dokument (W)ZWM1 do ZS1 nie zostanie wygenerowany na żadną ilość (brak dostępnego zasobu z podaną cechą).

b) Na towarze ustawione oraz Pobieranie zasobów wg cech: Preferuj

Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 na 50 szt. założy rezerwację magazynową WMS na 50 szt. z zasobem z FZ1 (pierwszy dostępny handlowo zasób, ponieważ nie ma zasobu ze zgodną cechą).

Przyklad
Towar z ustawionym pobieraniem zasobów wg FIFO, z ustawionym oznaczaniem partii towaru identyfikatorem dostawy. Przyjęty w Comarch ERP XL i Comarch WMS na następujące ilości:

(W)AWD1: 60 szt. z cechą kolor: czarny (partia 1)

FZ1: 100 szt. + (W)AWD2: 100 szt. z cechą kolor: biały (partia 2)

FZ2: 100 szt. + (W)AWD2: 100 szt. z cechą kolor: czarny (partia 3)

ZS1 z rezerwacją niezasobową: 50 szt. na cechę kolor: czarny.

Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany handlowe.

a) Na towarze ustawione oraz Pobieranie zasobów wg cech: Wymagaj

Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 na 50 szt. założy rezerwację magazynową WMS na 50 szt. z zasobem z FZ2 (pierwszy dostępny handlowo zasób ze zgodną cechą).

b) Na towarze ustawione oraz Pobieranie zasobów wg cech: Preferuj

Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 jak w podpunkcie a).

Wariant A: Towar z ustawieniami i zasobami jak wyżej.

ZS1 z rezerwacją niezasobową: 50 szt. na cechę kolor: <nieokreślony>.

Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany handlowe.

a) Na towarze ustawione oraz Pobieranie zasobów wg cech: Wymagaj

Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 na 50 szt. założy rezerwację magazynową WMS na 50 szt. z zasobem z FZ1 (pierwszy dostępny handlowo zasób, ponieważ nie podano konkretnej cechy).

b) Na towarze ustawione oraz Pobieranie zasobów wg cech: Preferuj

Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 jak w podpunkcie a).

Wariant B: Towar z ustawieniami i zasobami jak wyżej.

ZS1 z rezerwacją niezasobową: 50 szt. na cechę kolor: zielony.

Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany handlowe.

a) Na towarze ustawione oraz Pobieranie zasobów wg cech: Wymagaj

Dokument (W)ZWM1 do ZS1 nie zostanie wygenerowany na żadną ilość (brak dostępnego zasobu z podaną cechą).

b) Na towarze ustawione oraz Pobieranie zasobów wg cech: Preferuj

Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 na 50 szt. założy rezerwację magazynową WMS na 50 szt. z zasobem z FZ1 (pierwszy dostępny handlowo zasób, ponieważ nie ma zasobu ze zgodną cechą).

Rezerwowanie dla stanów magazynowych WMS

Dla rezerwowania w oparciu o stany magazynowe parametr Oznacz partię towaru – Identyfikatorem dostawy, ma znaczenie, gdyż rezerwacje będą zakładane zarówno na dostępne stany handlowe, jaki i na stany magazynowe:

Wymagaj – zasób z cechą podaną na rezerwacji z zamówienia jest szukany zgodnie z ustawieniem pobierania zasobów dla danego towaru (FIFO/LIFO) zarówno w stanach handlowych, jak magazynowych WMS. Element jest dodawany i zostaje założona rezerwacja na pierwszy, który zostanie znaleziony wg powyższego algorytmu.

 • Dla nie zaznaczonego parametru Oznacz partię towaru – Identyfikatorem dostawy istnieje tylko jeden zasób z tą samą cechą, więc jeśli posiada on stany handlowe to zostaną one zarezerwowane w pierwszej kolejności. Dopiero ich brak spowoduje zarezerwowanie zasobu, który jest tylko na magazynie WMS, czyli powstanie rezerwacja ‘w przyszłość’.
 • Dla zaznaczonego parametru Oznacz partię towaru – Identyfikatorem dostawy może istnieć wiele zasobów z tą samą cechą, może się więc zdarzyć, że pomimo stanów handlowych dla danego towaru zarezerwowany zostanie zasób, który jest tylko na magazynie WMS, czyli powstanie rezerwacja ‘w przyszłość’ zamiast zwykłej rezerwacji magazynowej WMS.

Preferuj… (obie opcje) – wyszukiwanie i zakładanie rezerwacji jak dla opcji Preferuj… z tą różnicą, że jeśli zgodny zasób nie zostanie znaleziony, to szukany jest w ten sam sposób pierwszy wolny zasób (wolny handlowo lub magazynowo).

Przyklad
Towar z ustawionym pobieraniem zasobów wg FIFO, bez ustawionego oznaczania partii towaru identyfikatorem dostawy. Przyjęty w Comarch ERP XL i Comarch WMS na następujące ilości:

(W)AWD1: 60 szt. z cechą kolor: czarny (partia 1)

FZ1: 100 szt. + (W)AWD2: 100 szt. z cechą kolor: biały (partia 2)

FZ2: 100 szt. + (W)AWD2: 100 szt. z cechą kolor: czarny (partia 1)

ZS1 z rezerwacją niezasobową: 50 szt. na cechę kolor: czarny.

Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany magazynowe WMS.

a) Na towarze ustawione oraz Pobieranie zasobów wg cech: Wymagaj

Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 na 50 szt. założy rezerwację magazynową WMS na 50 szt. z zasobem z FZ2 (pierwszy dostępny handlowo zasób ze zgodną cechą).

b) Na towarze ustawione oraz Pobieranie zasobów wg cech: Preferuj

Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 jak w podpunkcie a).

Wariant A: Towar z ustawieniami i zasobami jak wyżej.

ZS1 z rezerwacją niezasobową: 50 szt. na cechę kolor: <nieokreślony>.

Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany magazynowe WMS.

a) Na towarze ustawione oraz Pobieranie zasobów wg cech: Wymagaj

Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 na 50 szt. założy rezerwację magazynową WMS na 50 szt. z zasobem z FZ1 (pierwszy dostępny handlowo zasób, ponieważ nie podano konkretnej cechy).

b) Na towarze ustawione oraz Pobieranie zasobów wg cech: Preferuj

Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 jak w podpunkcie a).

Wariant B: Towar z ustawieniami i zasobami jak wyżej.

ZS1 z rezerwacją niezasobową: 50 szt. na cechę kolor: zielony.

Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany magazynowe WMS.

a) Na towarze ustawione oraz Pobieranie zasobów wg cech: Wymagaj

Dokument (W)ZWM1 do ZS1 nie zostanie wygenerowany na żadną ilość (brak dostępnego zasobu z podaną cechą).

b) Na towarze ustawione oraz Pobieranie zasobów wg cech: Preferuj

Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 na 50 szt. założy rezerwację magazynową WMS na 50 szt. z zasobem z FZ1 (pierwszy dostępny handlowo zasób, ponieważ nie ma zasobu ze zgodną cechą).

Przyklad
Towar z ustawionym pobieraniem zasobów wg FIFO, z ustawionym oznaczaniem partii towaru identyfikatorem dostawy. Przyjęty w Comarch ERP XL i Comarch WMS na następujące ilości:

(W)AWD1: 60 szt. z cechą kolor: czarny (partia 1)

FZ1: 100 szt. + (W)AWD2: 100 szt. z cechą kolor: biały (partia 2)

FZ2: 100 szt. + (W)AWD2: 100 szt. z cechą kolor: czarny (partia 3)

ZS1 z rezerwacją niezasobową: 50 szt. na cechę kolor: czarny.

Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany magazynowe WMS.

a) Na towarze ustawione oraz Pobieranie zasobów wg cech: Wymagaj

Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 na 50 szt. założy rezerwację ‘w przyszłość’ z zasobem z (W)AWD1 (pierwszy dostępny zasób ze zgodną cechą wyszukany zgodnie z FIFO.

b) Na towarze ustawione oraz Pobieranie zasobów wg cech: Preferuj

Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 jak w podpunkcie a).

Wariant A: Towar z ustawieniami i zasobami jak wyżej.

ZS1 z rezerwacją niezasobową: 50 szt. na cechę kolor: <nieokreślony>.

Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany magazynowe WMS.

a) Na towarze ustawione oraz Pobieranie zasobów wg cech: Wymagaj

Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 na 50 szt. założy rezerwację ‘w przyszłość’ z zasobem z (W)AWD1 (pierwszy dostępny zasób wyszukany zgodnie z FIFO).

b) Na towarze ustawione oraz Pobieranie zasobów wg cech: Preferuj

Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 jak w podpunkcie a).

Wariant B: Towar z ustawieniami i zasobami jak wyżej.

ZS1 z rezerwacją niezasobową: 50 szt. na cechę kolor: zielony.

Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany magazynowe WMS.

a) Na towarze ustawione oraz Pobieranie zasobów wg cech: Wymagaj

Dokument (W)ZWM1 do ZS1 nie zostanie wygenerowany na żadną ilość (brak dostępnego zasobu z podaną cechą).

b) Na towarze ustawione oraz Pobieranie zasobów wg cech: Preferuj

Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 na 50 szt. założy rezerwację ‘w przyszłość’ z zasobem z (W)AWD1 (pierwszy dostępny zasób wyszukany zgodnie z FIFO).

Usuwanie i przywracanie rezerwacji magazynowych WMS

Podczas anulowania dokumentów (W)ZWM usuwane są wszystkie jego elementy, więc jednocześnie usunięte zostają powiązane z nimi rezerwacje.

Rezerwacje magazynowe WMS przestają pełnić swoją funkcję blokowania zasobów w momencie, gdy owe zasoby zostają rozchodowane na dokumencie handlowym. Dlatego też przy tworzeniu dokumentów handlowych do (W)ZWM z rezerwacjami magazynowymi WMS działają następujące mechanizmy:

 • Po dodaniu dokumentu handlowego rezerwacje magazynowe WMS zostają zrealizowane,
 • Po zatwierdzeniu dokumentu handlowego rezerwacje magazynowe WMS zostają usunięte z Systemu.
Wskazówka
Tylko dokumenty (W)ZWM z samymi rezerwacjami magazynowymi WMS mogą być realizowane dokumentami handlowymi.

Przy działaniu odwrotnym, czyli przy usuwaniu lub anulowaniu dokumentu handlowego bez anulowania (W)ZWM, jeśli na tym (W)ZWM jest oznaczone, że został wystawiony z włączoną opcją rezerwowania zasobów, wówczas rezerwacje magazynowe WMS zostają na nim przywrócone:

 • Po usunięciu dokumentu handlowego na rezerwacjach magazynowych WMS usuwana jest informacja o ilości zrealizowanej,
 • Po anulowaniu dokumentu handlowego rezerwacje magazynowe WMS zostają ponownie dodane do Systemu.

Gwarantuje to możliwość ponownego zrealizowania tych dokumentów handlowo. Mechanizm usuwania oraz przywracania rezerwacji magazynowych WMS jest analogiczny jak dla rezerwacji z zamówień.

Przyklad
Towar z ustawionym pobieraniem zasobów wg FIFO, bez ustawionego oznaczania partii towaru identyfikatorem dostawy. Przyjęty w Comarch ERP XL i Comarch WMS na następujące ilości (partie):

FZ1: 100 szt. + (W)AWD1: 100 szt.

FZ2: 60 szt. + (W)AWD2: 60 szt.

Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany handlowe.

a) Dokument (W)ZWM1 wystawiony na 120 szt.

Będzie miał założone rezerwacje magazynowe WMS zgodne z wyszukanymi na dokumentach handlowych zasobami:

– 100 szt. z zasobem z FZ1,

– 20 szt. z zasobem z FZ2.

Po wystawieniu FS1 do (W)ZWM1 zostaną usunięte powyższe rezerwacje magazynowe WMS.

W przypadku anulowania FS1 bez (W)ZWM1 zostaną odtworzone powyższe rezerwacje magazynowe WMS.

b) Wystawione ZS na 120 szt. z rezerwacjami zasobowymi oznaczonymi jako blokujące towary: 60 szt. (z FZ1) oraz 60 szt. (z FZ2)

Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 będzie miał założone rezerwacje magazynowe WMS odziedziczone z ZS:

– 60 szt. z zasobem z FZ1,

– 60 szt. z zasobem z FZ2.

Rezerwacje na dokumencie ZS1 zostaną oznaczone jako nie blokujące towaru.

Po wystawieniu FS1 do (W)ZWM1 zostaną usunięte powyższe rezerwacje magazynowe WMS oraz rezerwacje z zamówienia.

W przypadku anulowania FS1 bez (W)ZWM1 zostaną odtworzone powyższe rezerwacje magazynowe WMS oraz rezerwacje z zamówienia – one nadal będą oznaczone jako nie blokujące towaru.

c) Wystawione ZS na 120 szt. z rezerwacjami niezasobowymi oznaczonymi jako blokujące towary: 60 szt. (bez zasobu) oraz 60 szt. (bez zasobu)

Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 będzie miał założone rezerwacje magazynowe WMS zgodne z wyszukanymi na dokumentach handlowych zasobami:

– 60 szt. z zasobem z FZ1,

– 40 szt. z zasobem z FZ1,

– 20 szt. z zasobem z FZ2.

Rezerwacje na dokumencie ZS1 zostaną oznaczone jako nie blokujące towaru i rozbite zgodnie z rozbiciem rezerwacji magazynowych WMS. Takie rozbicie jest konieczne, ponieważ na dokumencie (W)ZWM powstają trzy subelementy.

Po wystawieniu FS1 do (W)ZWM1 zostaną usunięte powyższe rezerwacje magazynowe WMS oraz rezerwacje z zamówienia.

W przypadku anulowania FS1 bez (W)ZWM1 zostaną odtworzone powyższe rezerwacje magazynowe WMS oraz rezerwacje z zamówienia – one nadal będą oznaczone jako nie blokujące towaru.

Realizacja lub usuwanie rezerwacji magazynowej WMS jest wykonywane również po operacji spięcia dokumentu handlowego z magazynowym (W)ZWM powiązanego z taką rezerwacją.

Wskazówka
Przy spinaniu istotne jest, aby partie towaru na dokumencie handlowym i magazynowym były zgodne, w przeciwnym razie spięcie jest zablokowane. Niezgodność partii przy spinaniu jest dopuszczalna jedynie w sytuacji, gdy dla danego magazynu jest ustawiony sposób pracy z WMS: Tylko ilościowo.

Obowiązują tutaj te same zasady, co podczas wystawiania dokumentu handlowego do (W)ZWM:

 • Po spięciu z dokumentem handlowym w buforze rezerwacje magazynowe WMS zostają zrealizowane,
 • Po spięciu z zatwierdzonym dokumentem handlowym rezerwacje magazynowe WMS zostają usunięte z Systemu,
 • Nie jest możliwe spięcie dokumentu (W)ZWM posiadającego rezerwacje ‘w przyszłość’.

Ręczna obsługa rezerwacji magazynowych

‘Ręczne’ dodawanie i usuwanie rezerwacji magazynowych

Na liście dokumentów magazynowych w oknach Pulpit dyspozytora na zakładce [Dokumenty] oraz Dokumenty/Magazynowe na zakładce [Wydania] dodano nowe polecenia w menu kontekstowym:

Polecenia pozwalają na seryjne (dla zaznaczonych dokumentów) dodawanie i usuwanie rezerwacji magazynowych WMS oraz rezerwacji ‘w przyszłość’.

Dodawanie rezerwacji magazynowych jest możliwe dla dokumentów (W)ZWM, które:

 • Nie mają przypisanych rezerwacji,
 • Jest na nich ustawiony magazyn, na którym jest ustawiona opcja rezerwowania zasobów,
 • Są niezatwierdzone, czyli nie mają zaznaczonych parametrów Realizuj w WMS ani Zamknięty.
 • Nie zostały przesynchronizowane do WMS (sytuacja taka może wystąpić czasowo po zaznaczeniu parametru Realizuj w WMS, a następnie jego odznaczeniu).

W sytuacji, gdy wybrany dokument nie spełnia powyższych założeń użytkownik jest o tym poinformowany stosownym komunikatem, a rezerwacje magazynowe nie zostają utworzone.

Po dodaniu właściwych rezerwacji magazynowych dla danego dokumentu jest w tabeli ustawiana informacja wskazująca na sposób rezerwowania zasobów, która jest dziedziczona z karty magazynu (zgodnie ze wskazówką umieszczoną w rozdziale Uruchamianie rezerwowania zasobów).

Usuwanie rezerwacji magazynowych jest możliwe dla dokumentów (W)ZWM przed rozpoczętą realizacją.

Po usunięciu wszystkich rezerwacji z dokumentu zostaje na nim zmienione ustawienie wskazujące na rezerwowanie zasobów, które zostało odziedziczone z karty magazynu (zgodnie ze wskazówką umieszczoną w rozdziale Uruchamianie rezerwowania zasobów). Oznacza to, że taki dokument nie ma ustawionej żadnej opcji rezerwowania zasobów.

Lista rezerwacji magazynowych WMS

Na liście rezerwacji dostępnych w Historii towaru oraz Historii kontrahenta są widoczne rezerwacje magazynowe WMS. Została również dodana nowa pozycja filtra Zlecenie wydania z magazynu WMS. Dla takiego ustawienia w filtrze będą pokazywane rezerwacje magazynowe WMS przypisane do danego kontrahenta lub towaru, którego dotyczą. Jeśli rezerwacja pochodzi z dokumentu wystawionego w WMS, który nie został jeszcze przesynchronizowany do XL, wówczas jako dokument źródłowy na liście i na formatce rezerwacji widnieje wyrażenie: Rezerwacja ZWM.

Zablokowane jest dodawanie i usuwanie rezerwacji magazynowych WMS z poziomu tej listy. Operacje te są wykonywane automatycznie lub ręcznie tylko z poziomu dokumentów (W)ZWM, jak opisano w powyższych punktach.

Na liście nie są prezentowane rezerwacje WMS ‘w przyszłość’.

Wykluczanie rezerwacji magazynowych z ręcznych operacji na rezerwacjach

Rezerwacje magazynowe WMS oraz rezerwacje WMS ‘w przyszłość’ nie są pokazywane na listach rezerwacji wołanych w trakcie następujących operacji:

 • Operacja Rozdziel zasoby pomiędzy rezerwacje wykonywana dla dokumentu przychodu,
 • Operacja przepinania zasobów pomiędzy rezerwacjami wołana na elemencie zamówienia/zlecenia,
 • Operacja zwalniania zasobów z rezerwacji podczas korygowania dokumentu przychodowego.

Rezerwacja magazynowe WMS w BST

Dodano nowe predefiniowane składniki BST Zarezerwowana na (W)ZWM oraz Zarezerwowana na ZWM, które wyliczają odpowiednio ilości zarezerwowane na dokumentach (W)ZWMM wystawionych lub przesynchronizowanych z WMS lub dokumentach ZWM jeszcze nie przesynchronizowanych do XL.

Do tych składników nie są wliczane ilości pochodzące z rezerwacji WMS ‘w przyszłość’.

Anulowanie/korekta dokumentów przychodowych z kontrolą wydań magazynowych

Podczas anulowania dokumentów handlowych zakładających dostawy, np. FZ jest sprawdzane czy te dostawy nie zostały już rozchodowane na dokumentach handlowych lub magazynowych (dla magazynów innych niż WMS). Dzięki rezerwacjom magazynowym WMS możliwa jest również kontrola stopnia ich wydania na dokumentach (W)ZWM i jeśli takie wydanie już nastąpiło, wówczas następuje blokada anulowania takich dokumentów handlowych.

Analogicznie działa to dla anulowania dokumentu (W)AWD z zaznaczonym parametrem ‘Realizuj w WMS’ – jest ono możliwe tylko wtedy, gdy zasoby nie zostały jeszcze wydane na dokumentach magazynowych. W przeciwnym razie anulowanie zostanie zablokowane i pojawi się stosowny komunikat.

Podczas wystawiania korekty ilościowej dla dokumentów handlowych zakładających dostawy, ilość możliwa do skorygowania ustalana jest z uwzględnieniem rezerwacji magazynowych WMS z tą dostawą – ilość zarezerwowana musi pozostać na dokumencie korekty. Przy próbie wprowadzenia większej ilości do skorygowania niż jest do dopuszczalne, pojawia się standardowy komunikat o braku ilości.

Czy ten artykuł był pomocny?