XL004 – Migrator logistyczny

Opis funkcjonalności

Program Migrator wykorzystuje funkcje API ERP XL. Do każdej wersji systemu ERP XL przeznaczona jest inna wersja Migratora. Aby sprawdzić, do której wersji systemu dany Migrator jest przeznaczony należy z menu Plik wybrać opcję: Wersja.

Program Migrator korzysta z systemu ERP XL zainstalowanego na komputerze. Miejsce instalacji ERP XL jest pobierane z wartości zmiennej środowiskowej: Path systemu: Windows. Katalog z plikiem instalacyjnym jest do pobrania na Indywidualnych Stronach Partnerów. Z katalogu Migrator należy skopiować plik: migrator.exe, migrator.exe.config oraz cdn_api20210.net do katalogu, w którym zainstalowany jest ERP XL.

Program Migrator składa się z:

 • Wykonywalnego pliku „migrator.exe”
 • Biblioteki cdn_api20193.net
 • Arkuszy Excel znajdujących się w tematycznych katalogach:
  • Towary:

Grupy Towarów, Towary, TowaryCenniki, TowaryDostawcy, TowaryJM, TowaryNormatywy, TowaryReceptury.

  • Kontrahenci:

GrupyKontrahentów, Kontrahenci, KontrahenciAdres, KontrahenciOsoby.

  • Atrybuty:

AtrybutKlasy, AtrybutWartości.

  • Dokumenty:

DokImp, DokMag, DokSAD, DokUmw, Dokumenty.

  • Technologie:

ProdObiekty, ProdFunkcje, ProdTechnologieCzynności

  • Bilans Otwarcia:

BODostawy, BOStany

  • Plan Kont:

Plan kont.

  • Kartoteka środków trwałych:

ŚrodkiTrwałe, ŚrodkiTrwałeDok

  • Noty memoriałowe:

Noty memoriałowe, noty memoriałowe zwykłe.

  • Księgowy bilans otwarcia:

BOKsięgowy.

  • Dekrety księgowe:

DekretyZbiorczeKsięgowe.

  • Zgody:

KontrahenciZgody, OsobyZgody, PracownicyZgody

  • Administracja danych:

CzynnościPDO

Okno ogólne programu

Logowanie do bazy danych odbywa się automatycznie po otwarciu programu za pomocą migrator.exe

i wskazaniu bazy. Po zalogowaniu do bazy danych użytkownik otrzyma informacje o stanie połączenia i bazie danych. Z paska menu można wybrać obszar migracji.

Okno programu i jego części składowe

Widok okna głównego jest taki sam dla wszystkich obszarów migracyjnych.

Okno główne Migratora.
Okno główne Migratora.

W oknie poza obszarami migracyjnymi na pasku menu znajdują się funkcje:

[Logowanie do bazy] – zielona kłódka świadczy o tym, że Migrator połączył się z bazą.

[Import kart kontrahentów] – funkcja umożliwiająca migrowanie danych związanych z kontrahentami, np. grupa, adresy, osoby.

[Import kart towarów] – funkcja umożliwiająca migrowanie danych związanych z towarami np. grupy, cenniki, dostawy, jednostki miar, receptury, normatywy.

[Import dokumentów] – funkcja umożliwiającą migrowanie danych związanych z dokumentami np. magazynowymi, importowymi, SAD, umowy

Arkusze migracyjne

Wczytywanie arkusza Excel

W celu wczytania arkusza wybieramy z menu odpowiednią kategorie danych. Pojawia się formatka migracji:

Formatka migracji danych.
Formatka migracji danych.

Po wybraniu przycisku Wczytaj Arkusz pojawia się okno dialogowe do wybrania konkretnego arkusza Excel. W polu z nazwą pliku podpowiada się prawidłowa nazwa arkusza.

Wybieranie arkusza Excel.
Wybieranie arkusza Excel.

Po wybraniu i otworzeniu arkusza dane są wczytane na kanwę.

Dane wczytane na kanwę.
Dane wczytane na kanwę.

Za pomocą suwaków można przeglądać dane z arkusza.

Arkusze do migracji

Arkusze Excel do migracji danych są dołączone do programu. Są zgrupowane tematycznie w katalogach. Skoroszyty Excela zawierają jeden arkusz. Arkusze zawierają ściśle określone kolumny, których nie można zmieniać, oprócz arkusza do migracji atrybutów. W arkuszu AtrybutyWartości stałe są tylko kolumny: LP, Typ, Akronim. Pozostałe nagłówki kolumn zawierają nazwy klas atrybutów i można je dodawać dowolnie.

Nagłówki kolumn zawierają komentarze na temat wprowadzanych danych. Należy ściśle przestrzegać używania zawartych w nich symboli.

Daty w arkuszach wprowadzamy w formacie RRRR‑MM‑DD. Tylko taki format jest akceptowany przez program.

Towary

Poniżej została przedstawiona charakterystyka arkuszy migracyjnych katalogu Towary.

Grupy Towarów

Lp.

GrupyTowarów.xls

Opis

Wymagane

Nazwa kolumnyTyp danychIlość znaków
1LPintegerLiczba porządkowa wpisu w arkuszuTak
2Kodvarchar40Kod grupy towaroweTak
3Nazwavarchar255Nazwa grupy towarowejTak
4Grupa ścieżkivarchar255Ścieżka danej grupy towarowej, czyli w jakiej grupie nadrzędnej (GrupaScieżka) znajduje się wprowadzana grupa. Jeżeli mamy zdefiniowaną grupę towarów BUDOWLANE i w ramach tej grupy zdefiniowane są podgrupy MASZYNY i MATERIAŁY, a w ramach grupy Budowlane Maszyny mamy SAMOCHODY oraz POZOSTAŁE, to poprawna ścieżka dla grupy maszyny budowlane samochody to BUDOWLNE\|MASZYNY (to wpisujemy w kolumnie GrupaŚcieżka, wpisując jednocześnie w kolumnie Kod wartość SAMOCHÓD). Poszczególne poziomy drzewa grup Towarów oddzielane są kombinacją znaków \|. Aby założyć poprawnie grupę BUDOWLNE\|MASZYNY w pierwszej kolejności musimy założyć grupę BUDOWLANE, czyli w arkuszu migracyjnym przed zapisem MASZYNY powinien znaleźć się zapis BUDOWLANE (zapisy dotyczą kolumny Kod).
Towary

Lp.

Towary.xls

OpisWymagane
Nazwa kolumnyTyp danychIlość znaków
1LPintegerLiczba porządkowa wpisu w arkuszuTak
2Kodvarchar40Kod towaruTak
3Typtinyint1Typ towaru (1 - towary, 2 - produkty, 3 - koszt, 4 - usługa)Tak
4Nazwavarchar255Nazwa towaru w systemieTak
5Kaucjatinyint1Czy towar jest kaucją (0 lub pole puste - nie, 1 - tak)
6SWWvarchar20Numer SWW/PKWiU
7EANvarchar40Kod EAN towaru
8JMvarchar8Podstawowa jednostka miary
9GrupaPodvarchar1Symbol stawki VAT dla zakupu (np. A, B, C, itp.)
10StawkaPodvarchar1Stawka VAT dla zakupu (np. 0, 8, 23 itp.)
11GrupaPodSprvarchar1Symbol stawki VAT dla sprzedaży (np. A, B, C, itp.)
12StawkaPodSprvarchar1Stawka VAT dla sprzedaży (np. 0, 8, 23 itp.)
13Symbolvarchar40Symbol, numer katalogowy towaru. Dodatkowe pole do dowolnego wykorzystania.
14KlasaCechavarchar20Czy dostawy towarów będziemy oznaczać dodatkową cechą. Jeśli tak, to w tym polu wpisujemy nazwę tej cechy.
15Magazynvarchar10Kod magazynu, do którego ma być domyślnie przyjmowany towar.
16MarzaMindecimalZakładana minimalna marża na towarze wyrażona w procentach.
17KosztUTyptinyint1Koszt typu usługi: 1-procentowy, 2-wartościowy
18KosztUslugidecimalJeżeli typ towaru ustawiony jest jako Usługa oraz w sytuacji, gdy typ kosztu usługi na karcie towaru ustawimy na Procent w polu tym przechowujemy wartość procentową kosztu usługi lub gdy typ usługi ustawiony jest na Kwotę w polu tym przechowujemy wartość kwotową kosztu usługi
19AkcyzadecimalAkcyza dla towaru (stawka podatku akcyzowego wyrażona liczbą w procentach)
20ClodecimalCło dla towaru (Stawka cła wyrażona w procentach)
21PCNvarchar10Kod PCN dla towaru
22TwrGrupavarchar255Ścieżka do grupy towarowej, w której ma znaleźć się dany towar oddzielona znakami: \|
23Opisvarchar511Możliwość wypełnienia pola opisem dodatkowym towaru.
Towary Cenniki

Lp.

TowaryCenniki.xls

OpisWymagane
Nazwa kolumnyTyp danychIlość znaków
1LPintegerLiczba porządkowa wpisu w arkuszuTak
2Kodvarchar40Kod towaruTak
3Numertinyint1Numer ceny. Jest to liczba widoczna przy cenniku na karcie towarowej.Tak
4Walutavarchar5Symbol waluty, w jakiej jest wyrażona cena.
5WartośćdecimalWartość ceny
6MarzadecimalMarża zakładana. Jeżeli wybrano aktualizację ceny przy nowej dostawie, cena sprzedaży zostanie zaktualizowana ceną zakupu powiększona o zakładaną marżę.
7Zaok.tinyint1Jak zaokrąglać cenę. Ustawienie 0.01 zaokrągli do groszy, ustawienie 1.00 zaokrągli do pełnych złotówek. Proponowanym ustawieniem jest 0.01.
8Aktualizacjatinyint1Czy aktualizować cenę przy nowej dostawie: 0 – nie, 1 – tak.

Towary Dostawcy

Lp.

TowaryDostawcy.xls

OpisWymagane
Nazwa kolumnyTyp danychIlość znaków
1LPintegerLiczba porządkowa wpisu w arkuszuTak
2Kod_towaruvarchar40Kod towaruTak
3Akronimvarchar20Skrócona nazwa dostawcy z systemu Comarch ERP XLTak
4KlasaKntsmallintTyp kontrahenta: 8 – Dostawca, 16 – Odbiorca, 24 – Dostawca/OdbiorcaTak
5CenadecimalCena towaru u dostawcy. W wartości używać kropki zamiast przecinka.
6Walutavarchar5Symbol waluty.
7Jmzvarchar8Jednostka pomocnicza.
8CzassmallintCzas dostawy/wysyłki w dniach. Wykorzystywany do optymalizowania generowanie Zamówień Zakupu z poziomu dokumentu Bilansu Stanu Towarów.
9DataAktDateData aktualizacji ceny w formacie RRRR-MM-DD.
10KodKntvarchar40Kod pod jakim ten element występuje u kontrahenta – potrzebne w przypadku zamówień. Jest to kod zamówieniowy dostawcy.
Towary jednostki miary

Lp.

TowaryJM.xls

OpisWymagane
Nazwa kolumnyTyp danychIlość znaków
1LPintegerLiczba porządkowa wpisu w arkuszuTak
2Kod_towaruvarchar40Kod towaruTak
3Jmzvarchar8Symbol jednostki pomocniczejTak
4PrzeliczLLicznik przelicznika
5PrzeliczMdecimalMianownik przelicznika. Mamy sytuację, że jednostką pomocnicza jest opak., które składa się z 12 szt. (szt. to jednostka podstawowa). W tym przypadku licznik przelicznika = 12, a mianownik przelicznika = 1.
6EANvarchar40Kod EAN jednostki pomocniczej
Towary normatywy

Lp.

TowaryNormatywy.xls

OpisWymagane
Nazwa kolumnyTyp danychIlość znaków
1LPintegerLiczba porządkowa wpisu w arkuszuTak
2Kod_towaruvarchar40Kod towaruTak
3Kod_magazynuvarchar10Kod magazynuTak
4IloscZamsmallintIlość zamawiana towaru. Parametr wykorzystywany na potrzeby Bilansu Stanu Towarów.
5IloscMinsmallintIlość minimalna towaru. Parametr wykorzystywany na potrzeby Bilansu Stanu Towarów.
6IloscMaxsmallintIlość maksymalna towaru. Parametr wykorzystywany na potrzeby Bilansu Stanu Towarów.
Towary Receptury

Lp.

TowaryReceptury.xls

OpisWymagane
Nazwa kolumnyTyp danychIlość znaków
1LPintegerLiczba porządkowa wpisu w arkuszuTak
2Kod_towaruvarchar40Kod usługi lub produktu, dla którego dodajemy recepturę.Tak
3Symbolvarchar20Symbol towaruTak
4Nazwavarchar40Nazwa towaru
5TypRecepturylongTyp receptury: 1-kompletacyjna, 2-dekompletacyjna, 3- serwisowaTak
6Ilośćvarchar12Ilość wyprodukowanego towaruTak
7KosztEwidvarchar16Koszt ewidencyjny
8Opisvarchar2000Opis receptury
9KlasaCechyvarchar20Klasa cechy receptury
10Cechavarchar20Cecha receptury
11Jmvarchar8Jednostka miary w jakiej określona jest receptura dla towaru musi być określona dla towaru (zakładka opakowanie)
12URLvarchar255URL receptury
13Towarvarchar40Kod składnika towaru, który dodajemy do recepturyTak
14ilosc_sklvarchar12Ilość składnikaTak
15ZamiennikilongCzy dopuszczalne są zamienniki (1 – tak, 0- nie)
16TypPozycjilongTyp pozycji (1- składnik, 3- robocizna, 4- produkt uboczny)
17TypCechy_skllongTyp cechy składnika (0-nieistotne, 1- na zlecenie, 2- z receptury)
18Ubytekvarchar6Ubytek w procentach
19Kosztvarchar16Koszt składnika
20Opis_sklvarchar2000Opis składnika
21KlasaCechy_sklvarchar20Klasa cechy składnika
22Cecha_sklvarchar20Cecha składnika
23Jm_sklvarchar8Jednostka miary w jakiej określony jest składnik receptury dla towaru musi być określona dla towaru (zakładka opakowanie)

Kontrahenci

Poniżej została przedstawiona charakterystyka arkuszy migracyjnych katalogu Kontrahenci.

Grupy kontrahentów

Lp.

GrupyKontrahentów.xls

OpisWymagane
Nazwa kolumnyTyp danychIlość znaków
1LPintegerLiczba porządkowa wpisu w arkuszuTak
2Akronimvarchar20Akronim grupy kontrahentówTak
3GrupaSciezkaŚcieżka danej grupy kontrahenta, czyli w jakiej grupie nadrzędnej (GrupaSciezka) znajduje się wprowadzana grupa (Akronim). Jeżeli mamy zdefiniowaną grupę kontrahentów DOSTAWCY i w ramach tej grupy zdefiniowane są podgrupy KRAJOWI i ZAGRANICZNI, a w ramach dostawców zagranicznych mamy UNIJNI oraz POZAUNIJNI, to poprawna ścieżka dla dostawców zagranicznych unijnych to DOSTAWCY\|ZAGRANICZNI (to wpisujemy w kolumnie GrupaSciezka, wpisując jednocześnie w kolumnie Akronim wartość UNIJNI). Poszczególne poziomy drzewa grup kontrahentów oddzielane są kombinacją znaków \|. Aby założyć poprawnie grupę DOSTAWCY\|ZAGRANICZNI w pierwszej kolejności musimy założyć grupę DOSTAWCY, czyli w arkuszu migracyjnym przed zapisem ZAGRANICZNI powinien znaleźć się zapis DOSTAWCY (zapisy dotyczą kolumny Akronim).
Wprowadzając następujące dane do arkusza
LPAkronimGrupaSciezka
1DOSTAWCY
2KRAJOWIDOSTAWCY
3ZAGRANICZNIDOSTAWCY
4UNIJNIDOSTAWCY\|ZAGRANICZNI
5POZAUNIJNIDOSTAWCY\|ZAGRANICZNI
Tak
Kontrahenci

Lp.

Kontrahenci.xls

Opis

Wymagane

Nazwa kolumnyTyp danychIlość znaków
1LPintegerLiczba porządkowa wpisu w arkuszuTak
2Typsmallint20Typ kontrahenta. Możliwa do wprowadzenia jedna z trzech wartości: 8 – dostawca, 16 – odbiorca, 24 – dostawca/odbiorcaTak
3AkwizytorboolCzy kontrahent jest akwizytorem? Ustawienie na 1 powoduje, że na liście akwizytorów możliwych do ustawienia na kartotece kontrahenta czy na dokumencie handlowym dany kontrahent zostanie ujęty. Jeżeli dany kontrahenta nie jest akwizytorem ustawiamy wartość na 0.
4Akronimvarchar20Skrócona nazwa kontrahenta.Tak
5Nazwa1varchar50Pierwsza część nazwy kontrahenta.Tak
6Nazwa2varchar50Druga część nazwy kontrahenta.
7Nazwa3varchar50Trzecia część nazwy kontrahenta.
8KodPvarchar10Kod pocztowy.
9Miastovarchar30Miasto.Tak
10Ulicavarchar30Ulica.
11adresvarchar30Dodatkowe pole adresu.
12NIPPrefixvarchar13Prefiks numeru nim, np. PL, DE.Tak
13NIPvarchar13Numer NIP z kreskami oddzielającymi poszczególne grupy cyfr, np. 677-00-65-406Tak
14REGONvarchar20Numer Regon
15PESELvarchar11Numer PESEL w sytuacji, gdy kontrahent jest osobą fizyczną
16Bankvarchar20Kod banku, w którym kontrahenta ma rachunek. W celu uzupełnienia tego pole wymagana jest wcześniejsza migracja banków do systemu. Na dzień 2011-07-12 lista banków została zaczytana do bazy produkcyjnej.
17NRRACHUNKUintegerNumer rachunku bankowego
18NRBsmallintCzy numer rachunku jest zgodny ze standardem NRB. Dopuszczalne wartości 0 lub 1.
19OdlegloscdecimalOdległość do kontrahenta, pole informacyjne.
20Krajvarchar2Kod kraju, np. PL – Polska.
21Wojewodztwovarchar30Nazwa województwa.
22Powiatvarchar30Nazwa powiatu.
23Gminavarchar30Nazwa gminy.
24Telefon1varchar30Numer telefonu do kontrahenta.
25Telefon2varchar30Numer telefon do kontrahenta.
26FAXvarchar30Numer faksu do kontrahenta.
27Modemvarchar30Dodatkowe pole na numer kontaktowy do kontrahenta.
28TELEXvarchar30Obecnie pole na kartotece kontrahenta posiada etykietę GSM, więc możemy tutaj wpisać numer telefonu komórkowego.
29EMAILvarchar255Domyślny adres e-mail kontrahenta. Adresy e-mail poszczególnych osób od kontrahenta są rejestrowane na zakładce Osoby.
30URLvarchar255Adres strony internetowej kontrahenta.
31SeriaFAvarchar10Seria faktur, która będzie ustawiana automatycznie na dokumentach wystawianych dla danego kontrahenta. Seria ta ma wyższy priorytet niż seria ustawiona jako domyślna seria dla danego centrum uprawnień.
32AkronimOpiekunavarchar30Skrócona nazwa opiekuna kontrahenta.
33MagKodvarchar10Kod magazynu, na który będą składane zamówienia zarejestrowane w Pulpicie Kontrahenta.
34OUTLOOKURLvarchar50Jeżeli korzystamy z MS Outlook, w tym polu wprowadzamy adres folderu Outlook, który chcemy otworzyć, np. outlook:\\Foldery publiczne\Wszystkie foldery publiczne\Wdrozenia\Wdrozenia ERP XL\Klienci\.....
35Rejestrbankowyvarchar10Rejestr bankowy, który będzie się podpowiadał na dokumencie przy wystawianiu dokumentów handlowych. Rejestr ten ma wyższy priorytet niż domyślny rejestr bankowy ustawiony dla danego centrum uprawnień.
36SposóbDostawyvarchar20Nazwa sposobu dostarczania towaru zarówno od jak i do kontrahenta.
37AkronimAkwizytorvarchar30Skrócona nazwa akwizytora. Przed uzupełnieniem tego pola wymagana jest migracja akwizytorów (kontrahentów z flagą akwizytor) lub pracowników, ponieważ akwizytorem może być albo kontrahent, albo pracownik.
38Platnikvarchar30Akronim płatnika. Jeżeli pole pozostawimy puste, w polu płatnika ustawi się migrowany kontrahent, więc takie rozwiązanie proponujemy.
39WalSymbolvarchar5Symbol waluty, w jakiej mają być wystawiane transakcje z danym kontrahentem.
40AkwProwizjasmallintProwizja akwizytora. Pole informacyjne do ewentualnego wykorzystania w raportowaniu.
41GLNvarchar40Numer GLN (Global Location Number) wykorzystywany do unikalnej identyfikacji lokalizacji na całym świecie, który jest warunkiem efektywnego funkcjonowania EDI. W Polsce numery GLN nadawane są przez Instytut Logistyki i Magazynowania.
42RabatsmallintDomyślny rabat przypięty do kartoteki kontrahenta, który będzie uwzględniany na każdym dokumencie handlowymi, niezależnie do ilości czy rodzaju towaru.
43MAXLIMITWARTsmallintWartość kredytu kupieckiego.
44LimitPoTerminiesmalintJaki procent kredytu kupieckiego mogą stanowić płatności przeterminowane.
45CechaOpisvarchar40Opis z kartoteki kontrahenta przepisywany na dokument.
46MarzasmallintUstalona, proponowana marża.
47GrupaSciezkavarchar1999Ścieżka do grupy, w której ma znajdować się kartoteka kontrahenta.
48OpisvarcharNotatka związana z danym Klientem, umieszczana na zakładce Uwagi.
49FormaPltinyint2Forma płatności związana ze sprzedażą. Pole może przyjąć następujące wartości: 10 – gotówka, 20 – przelew, 30 – kredyt, 40 – czek, 50 – karta, 60 – inne.
50TERMINPLSPRintegerTermin płatności dla sprzedaży w dniach.
51FORMAPLZAKinteger2Forma płatności związana z zakupami. Pole może przyjąć następujące wartości: 10 – gotówka, 20 – przelew, 30 – kredyt, 40 – czek, 50 – karta, 60 – inne.
52TERMINPLZAKsmallintTermin płatności dla zakupów w dniach.
53LimitTerminowybool1Rodzaj limitu związanego z kredytem kupieckim (-1 wg wzorca, 0-nieograniczony 1-terminowy)
54RejonintegerNazwa rejonu, do którego przynależeć ma kontrahent. Rejon jest jeszcze jednym z kryteriów podziałowych kartotek kontrahentów.
55PlatnikVattinyint1Czy kontrahent jest płatnikiem VAT: 0 – nie jest, 1 – jest płatnikiem VAT.
56Statustinyint1Status kontrahenta: 1 – Podmiot gospodarczy, 2 – Odbiorca finalny
57JednostkaPowiazanatinyintParametr wskazujący czy kontrahent jest niepowiązany (wartość 0) czy powiązany (wartość 1) z innym podmiotem. Np. kontrahent ABC S.A. jest powiązany (poprzez udział) z kontrahentem XYZ. Parametr głównie wykorzystywany przy konstruowaniu filtrów.
58CenasmallintNumer rodzaju ceny sprzedaży domyślny dla dokumentów. Dla 0 – cena domyślna.
59RozliczeniaDewizowetinyintCzy dla kontrahenta stosowane rozliczenie dewizowe: 0 – nie, 1 – tak.
60RodzajintegerRodzaj kontrahenta np. Inny, Partner, domyślnie Kontrahent
61MAXDNIPOTERMINIEintegerDozwolone przeterminowanie
62DATAWYGASNIECIAintegerData zakończenia obowiązywania limitu kredytowego. Termin bez ograniczeń dla daty 2058-01-19.
Kontrahenci Adresy

Lp.

KontrahenciAdresy.xls

Opis

Wymagane

Nazwa kolumnyTyp danychIlość znaków
1LPintegerLiczba porządkowa wpisu w arkuszuTak
2Akronimvarchar20Akronim kontrahenta, z którym ma być powiązany dany adres.Tak
3AkronimAdresvarchar20Skrócona nazwa kontrahenta
4WysylkowyboolCzy dany adres jest adresem wysyłkowym: 0 – nie, 1 – tak.
5Nazwa1varchar50Pierwsza część nazwy kontrahenta.
6Nazwa2varchar50Druga część nazwy kontrahenta.
7Nazwa3varchar50Trzecia część nazwy kontrahenta.
8NIPPrefiksvarchar13Prefiks numeru NIP, np. PL, DE.
9NIPEvarchar13Numer NIP kontrahent, bez kresek.
10REGONvarchar20Numer Regon.
11PESELvarchar11Numer PESEL.
12BANKvarcharKod banku, w którym kontrahenta ma rachunek. W celu uzupełnienia tego pole wymagana jest wcześniejsza migracja banków do systemu. Na dzień ………. lista banków została zaczytana do bazy produkcyjnej.
13NRRACHUNKUintegerNumer rachunku bankowego
14KodPvarchar10Kod pocztowy.
15Miastovarchar30Miasto.
16Ulicavarchar30Ulica.
17Adresvarchar30Dodatkowe pole adresu.
18Krajvarchar2Kod kraju, np. PL.
19Wojewodztwovarchar30Nazwa województwa.
20Powiatvarchar30Nazwa powiatu.
21Gminavarchar30Nazwa gminy.
22Telefon1varchar30Numer telefonu do kontrahenta.
23Telefon2varchar30Numer dodatkowego telefonu do kontrahenta.
24FAXvarchar30Numer faksu do kontrahenta.
25Modemvarchar30Dodatkowe pole na numer kontaktowy do kontrahenta.
26TELEXvarchar30Obecnie pole na kartotece kontrahenta posiada etykietę GSM, więc możemy tutaj wpisać numer telefonu komórkowego.
27Emailvarchar255Adres e-mail kontrahenta związany z konkretnym adresem.
28KontoDostawcyvarchar30Konto dostawcy z planu kont.
29KontoOdbiorcyvarchar30Konto odbiorcy z planu kont.
Kontrahenci Osoby

Lp.

KontrahenciOsoby.xls

Opis

Wymagane

Nazwa kolumnyTyp danychIlość znaków
1LPintegerLiczba porządkowa wpisu w arkuszuTak
2Akronimvarchar40Akronim kontrahenta, z którym ma być związana osoba.Tak
3Imię_i_nazwiskovarchar40Imię i nazwisko osoby.Tak
4Tytułvarchar40Tytuł osoby
5Stanowsikovarchar40Stanowisko (wartość pobierana ze słownika definiowalnego w Comarch ERP XL)
6Upowaznionasmallint1Czy osoba jest upoważniona do odbioru faktur VAT: 1 – tak, 0 – nie.
7UpowaznionaZamtinyint1Czy osoba jest upoważniona do składania zamówień: 1 – tak, 0 – nie.
8UpowaznionaDoKontinyint1Czy osoba jest upoważniona do kontaktów: 1 – tak, 0 – nie.
9Telefon1varchar30Telefon kontaktowy.
10Telefon2varchar30Telefon kontaktowy.
11Faxvarchar30Numer faksu.
12Emailvarchar255Adres e-mail.
13Notatkivarchar1024Pole na notatki.
14RolaintegerNazwa roli. Rola definiowana jest w konfiguracji systemu Comarch ERP XL i określa zakres dostępu do Pulpitu Kontrahenta, Zadań pracowników, Księgi Raportów (BI), Aplikacji intranetowych (m. in. RCP, nieobecności) oraz Intranetowego Obiegu dokumentów.

Dokumenty

Poniżej została przedstawiona charakterystyka arkuszy migracyjnych katalogu Dokumenty.

Dokumenty

Lp.

Dokumenty.xls

Opis

Wymagane

Nazwa kolumnyTyp danychIlość znaków
1LPintegerLiczba porządkowa wpisu w arkuszuTak
2Typ_dokumentysmallint3Typ dokumentu jaki ma być wystawiony (słownie - np. RW, PZ)Tak
3Numer_dokumentuvarchar40Numer dokumentu wystawionego przez kontrahenta, wg jego numeracji
4Numer_DokHistvarchar40Numer oryginalnego dokumentu wystawionego przez kontrahenta, wg jego numeracji
5Seriavarchar5Seria dokumentu
6Numer_pozycjiintegerNumer pozycji dokumentuTak
7Typ_korektytinyint1Typ korekty (1 - ilościowa, 2 - wartościowa, 3 – VAT, 5 – ilościowa na plus)
8Kod_magazynuZrdstring11Kod magazynu źródłowego
9Kod_magazynuDocstring11Kod magazynu docelowego
10Data_dokumentuintegerData dokumentu
11Akronimvarchar20Akronim kontrahenta, dla którego ma być dokumentTak
12Forma_platnoscivarchar7Forma płatności (Gotówka, Przelew, Kredyt, Czek, Karta, Inne)
13Termin_platnosciinteger10Termin płatności
14Kod_towaruvarchar40Kod towaruTak
15Iloscinteger13Ilość towaru (części ułamkowe po przecinku)Tak
16Wartoscinteger14Wartość towaru (cena*ilość)
17Grupa_VATGrupa podatku VAT (np. A, B)
18Stawka_VATvarchar2Stawka podatku VAT (np. 3, 6)
19Status_VATStatus podatku VAT: 0 – zwolniony, 1 – podatek, 2 - nie podlega
20Opisvarchar3999Opis elementu transakcji
21Rejestrvarchar5Do jakiego rejestru VAT ma trafić dokument
22DataSprinteger10W zależności od typu dokumentu data sprzedaży lub data zakupu
23DataVatinteger10Data zapisu w rejestrze
24DataMaginteger10Data przyjęcia/wydania
25JMvarchar8Pomocnicza jednostka miary
26Avistabool1Czy dokument typu avista? Tak / Nie (domyślnie)
27CechaDostawyvarchar255Wartość cechy towaru z dostawy
28Data_ważności_dostawyintegerData ważności ustawiana na tworzonej dostawie na dokumencie PW, format: RRRR MM DD. Data migruje się dla towarów, które na karcie towaru mają zaznaczone ‘Oznacz partię towaru – Datą ważności’
29JMZvarchar8Jednostka pomocnicza
30MPPtinyint1Mechanizm podzielonej płatności 0 – nie, 1 – tak.
Dokumenty importowe

Lp.

DokImp.xls

Opis

Wymagane

Nazwa kolumnyTyp danychIlość znaków
1LPintegerLiczba porządkowa wpisu w arkuszuTak
2Typ_dokumentuvarchar40Typ dokumentu jaki ma być wystawiony 16 lub 3344 - FAITak
3Numer_dokumentuvarchar40Numer dokumentu
4Numer_DokHistvarchar40Numer oryginalnego dokumentu wystawionego przez kontrahenta, wg jego numeracji
5Numer_pozycjiintegerNumer pozycji dokumentu
6Typ_korektytinyint1Typ korekty (1 - ilościowa, 2 - wartościowa, 3 – VAT, 5 – ilościowa na plus)
7Numer_dokumentu_kortinyint1Numer dokumentu Korekty
8Numer_pozycji_korintegerNumer pozycji na korekcie
9Data_dokumentudata10Data dokumentu
10Akronimvarchar20Akronim kontrahenta, dla którego ma być wystawiony
11Forma_platnoscivarchar7Forma płatności (Gotówka, Przelew, Kredyt, Czek, Karta, Inne)
12Termin_platnosciinteger10Termin płatności
13UwagiUwagi na dokumencie
14Kod_towaruvarchar40Kod towaru
15Iloscinteger13Ilość towaru (części ułamkowe po przecinku)
16Wartoscinteger14Wartość towaru (cena*ilość)
17Stawka_VATvarchar2Stawka VAT
18Typ_obrotu
19Walutavarchar3Waluta w jakiej jest wystawiany dokument
20JMvarchar8Pomocnicza jednostka miary
Dokumenty magazynowe

Lp.

DokMag.xls

Opis

Wymagane

Nazwa kolumnyTyp danychIlość znaków
1LPintegerLiczba porządkowa wpisu w arkuszuTak
2Typ_dokumentuvarchar3Typ dokumenty słownie np. PMTak
3Numer_DokHistvarchar40Opis dla dokumentu
4Numer_pozycjiintegerNumer pozycji na dokumencie (jeśli pozycja ma nr 1 to najpierw jest tworzony nagłówek dokumentu)Tak
5Kod_magazynuvarchar11Kod magazynu, na którym operuje dokument
6Data_dokumentuinteger10Data dokumentu
7Akronimvarchar20Akronim kontrahentaTak
8Kod_towaruvarchar40Kod towaruTak
9Iloscinteger13Ilość towaruTak
10JMvarchar8Pomocnicza jednostka miary
Dokument SAD

Lp.

DokSAD.xls

Opis

Wymagane

Nazwa kolumnyTyp danychIlość znaków
1LPintegerLiczba porządkowa wpisu w arkuszuTak
2Typ_dokumentuvarchar3Typ dokumentu jaki ma być wystawiony
17 lub 3376 – SAD
18 lub 3377 – SSC
23 lub 3378 – FWZ
24 lub 3379 – FWS

3Numer_dokumentuvarchar40Numer dokumentu
4Numer_DokHistvarchar40Numer dokumentu historycznego
5TypPodmiotuintegerTyp podmiotu (32-kontrahent, 4304-urząd)
6KursLintegerLicznik kursu waluty pomnożony przez 100. Jeśli KursM lub KursL jest = 0, wówczas kurs odczytywany jest z tabeli kursów, z kolumny kursowej nr KursN. Jeśli i KursN jest = 0, wówczas odczytywany jest domyślny kurs z konfiguracji. Jeśli zarówno KursL jak i KursM są <> 0, kurs jest wyliczany jako KursL/KursM
7KursMintegerMianownik kursu waluty
8Numer_pozycjiintegerNumer pozycji na dokumencie
9Typ_korektytinyint1Typ korekty 1 - ilościowa, 2 - wartościowa
10DataWplywuWystawieniadata10Data wpływu/wystawienia
11DataPrzyjeciaVatdata10Data przyjęcia/vat
12DataZgloszeniaZakupudata10Data zgłoszenia/zakupu
13Akronimvarchar20Akronim kontrahenta
14Forma_platnoscivarchar7Forma płatności (Gotówka, Przelew, Kredyt, Czek, Karta, Inne)
15Termin_platnosciintegerTermin płatności
16UwagiUwagi na dokumencie
17TowarKodvarchar40Kod towaru
18Iloscinteger13Ilość towaru (części ułamkowe po przecinku)
19Wartoscinteger14Wartość towaru (cena*ilość)
20Stawka_VATvarchar2Stawka VAT
21Typ_obrotu
22Walutavarchar3Waluta w jakiej jest wystawiany dokument
23Kwotavarchar14Nazwa kwoty (musi być w definicjach kwot)
24Nazwavarchar80Wartość kwot
25RodzajintegerNumer (rodzaj) dodatkowej kwoty. Kwoty dodatkowe mają rodzaje większe od 8. Uwaga, jeśli chcemy dodać kilka kwot do danego elementu to dla każdej kwoty musimy określić kolejny rodzaj, dla każdego następnego elementu musimy operować wyrzuconymi numerami rodzajów dodawanych kwot przy pierwszym elemencie
26Rejestrvarchar5Rejestr VAT
27JMvarchar8Pomocnicza jednostka miary
Dokumenty Umów

Lp.

DokUmw.xls

Opis

Wymagane

Nazwa kolumnyTyp danychIlość znaków
1LPintegerLiczba porządkowa wpisu w arkuszu
2Umowa_Akronimvarchar20Akronim kontrahenta lub kod banku
3Umowa_Typvarchar512Ścieżka typu umowy, kody umowy oddzielone "\" pomijając gałąź "Wszystkie"
4Umowa_Rodzajvarchar128Nazwa rodzaju umowy
5Aneksowana_IdintegerNumer identyfikacyjny umowy, która chcemy zaaneksować, jak nie znajdzie po ID to szuka po numeratorze
6Aneksowana_NumerintegerNumer dokumentu umowy do którego wystawić aneks
7Aneksowana_MiesiactinyintMiesiąc dokumentu umowy do którego wystawić aneks, gdy numeracja roczna to 0
8Aneksowana_RoksmallintRok dokumentu umowy do którego wystawić aneks
9Aneksowana_Seriavarchar5Seria dokumentu umowy do którego wystawić aneks
10Aneksowana_NettoTyptinyintTyp w jakim zostanie uwzględniona kwota z kolumny Netto
0 - różnicowa
1 - na określoną
11Numer_obcyintegerNumer dokumentu z systemu zewnętrznego
12Data_zawarciaintegerData zawarcia dokumentu umowy
13Data_rozpoczęciaintegerData rozpoczęcia obowiązywania umowy
14Data_zakończeniaintegerData zakończenia obowiązywania umowy
15Walutavarchar3Waluta nagłówka umowy
16Nettodecimal15Wartość netto umowy
17StawkaVATvarchar2Stawka vat np. 'A 23.00' kropka i miejsca dziesiętne wymagane
18SeriaDokvarchar5Seria dokumentu dla numeratora
19NumerDokvarchar40Numer dokumentu dla numeratora
20Opisvarchar1024Opis nagłówka umowy
21ProjektIdintegerNumer identyfikacyjny projektu, z którym umowa jest związana
22Stantinynt1Stan umowy: 0 Bufor, 1 Potwierdzona, 2 Odrzucona, 3 Zakończona, 4 Anulowana
23StabOpisIdintegerOpis wybranego stanu pochodzący ze słownika kategorii, brak to pierwszy z listy
24AneksPowodIdintegerNumer identyfikacyjny opisu powodu dodania aneksu ze słowika

Atrybuty

Poniżej została przedstawiona charakterystyka arkuszy migracyjnych katalogu Atrybuty.

Klasa Atrybutu

Lp.

AtrybutyKlasa.xls

Opis

Wymagane

Nazwa kolumnyTyp danychIlość znaków
1LpLiczba porządkowaTak
2Nazwavarchar40Nazwa klasy atrybutuTak
3TypsmallintTyp atrybutu: 1 – flaga, 2 – tekst, 3 – liczba, 4 – lista, 5 – SQL, 10 + obiektyTak
4GIDTypsmallintGIDTyp obiektu, do którego ma być dodana klasa atrybutuTak
5ELEMENTsmallintTyp elementu. Rozróżnienie obiektu, gdy ten sam GIDTyp: 0 – nagłówek, 1 – pozycja, 2 - składnik
6WartośćWartość klasy atrybutu, jeśli klasa ma typ 4 - lista
7FormatFormat klasy atrybutu: Tekst lub @s255; Data lub @d17; 1234 lub @n4.0; 1234,56 lub @n7.2; 1234,5678 lub @n9.4; (*)Zaawansowany lub format inny niż powyżej np. @s100, @s50Tak
Wartość Atrybutu

Lp.

AtrybutyWartości.xls

Opis

Wymagane

Nazwa kolumnyTyp danychIlość znaków
1LpLiczba porządkowaTak
2TypsmallintTyp obiektu: 16 – Towary, 32 – kontrahenci, 368 – środki trwałeTak
3Akronimvarchar20Akronim obiektu: kod dla towaru, akronim kontrahenta, akronim środka trwałegoTak
4Nazwa_Klasy_Atrvarchar40W celu migracji wartości atrybutów należy zmienić nazwę kolumny na identyczną z nazwą klasy atrybutów, której wartości mają zostać dodane do wprowadzonego Akronimu.
W celu migracji jednocześnie wartości kilku klas atrybutów do podanego Akronimu należy dodać kolejne kolumny o nazwach identycznych z klasami atrybutów na które mają być zmigrowane wartości do podanego Akronimu.
Tak

Technologie

Poniżej została przedstawiona charakterystyka arkuszy migracyjnych katalogu Technologie.

Produkcja Funkcje

Arkusz służy do migracji gniazd roboczych.

Lp.

ProdFunkcje.xls

Opis

Wymagane

Nazwa kolumnyTyp danychIlość znaków
1LpintegerLiczba porządkowaTak
2Kodvarchar40Kod gniazdaTak
3Nazwavarchar100Nazwa gniazda
4Oddzialvarchar40Nazwa oddziału
5Opisvarchar512Opis gniazda
6Planowanatinyint1Planowanie: 0 – nie, 1 – szczegółowo, 2 – zgrubnie, 3 - zawsze
7Typtinyint1Pole przyjmuje wartość 1 – gniazdo robocze
8PlanujStrategicznietinyint1Uwzględnianie gniazda roboczego w planowaniu strategicznym. 0 – gniazdo nie będzie uwzględniane, 1 – gniazdo będzie uwzględniane przy planowaniu strategicznym.
9ZdolnoscWOkresiedecimalZdolność produkcyjna gniazda roboczego
10ZdolnoscWOkresieJedntinyint1Jednostka zdolności produkcyjnej: 0 – minuty, 1 – godziny, 2 – dni.
11DopuszczalneObciazeniesmallintDopuszczalne procentowe obciążenie gniazda.
12Zmiennatinyint1Określenie czy zasoby mogą być zmieniane dla różnych terminów: 1 – tak, 0 – nie (domyślnie)
13CzyZrownoleglactinyint1Zwiększanie liczby zasobów: 1 – tak, 0 – nie
14KontynuacjaPracytinyint1Wybór kontynuacji pracy zasobu: 1- tak, 0 – nie.
15TenSamZasobWPartiitinyint1Czy planować ten sam zasób w każdej partii operacji
Funkcje produkcyjne w czynnościach technologii

Arkusz służy do przypisania gniazda do technologii

Lp.

ProdFunkcjeCzynnosciTechnologie.xls

Opis

Wymagane

Nazwa kolumnyTyp danychIlość znaków
1LpintegerLiczba porządkowaTak
2IdTechnologiaCzynnoscintegerPTC_ID czynności w technologii Tak
3IdFunkcjiintegerPFU_ID – id gniazda roboczego
4KodFunkcjivarchar40Kod gniazda roboczego
5LiczbaObiektowsmallintLiczba zasobów
6WszystkiesmallintOkreślenie czy gniazdo robocze ma być wymagane dla operacji podrzędnych: 1 – tak, 0 – nie.
7ZmiennatinyintOkreślenie czy zasoby mogą być zmieniane dla różnych terminów: 1 – tak, 0 – nie
8TenSamZasobWPartii
tinyintCzy planować ten sam zasób w każdej partii operacji
Obiekty w produkcji

Arkusz służy do migracji zasobów.

Lp.

ProdObiekty.xls

Opis

Wymagane

Nazwa kolumnyTyp danychIlość znaków
1LPintegerLiczba porządkowa wpisu w arkuszuTak
2Kodvarchar40Kod obiektu (zasobu)Tak
3Nazwavarchar100Nazwa obiektu
4Oddzialvarchar40Kod oddziału
5KodOjcavarchar40Kod obiektu nadrzędnego
6Obiektvarchar100Kod obiektu z ERP XL (towaru, kontrahenta …)
7Kalendarzvarchar40Nazwa kalendarza
8Kontovarchar30Konto księgowe
9ZmianaStawkadecimalStawka za przezbrojenie gniazda
10ZmianaCzasintegerCzas potrzebny na zmianę
11ZmianaCzasJedninteger1Jednostka czasu zmiany (0 – sekunda, 1 – minuta, 2 – godzina, 3 – dzień, 4 – tydzień)
12DopuszczaZasobyinteger1Czy dopuszczać zasoby: 1 – tak, 0 - nie
13RejestrowacUzycieinteger1Czy rejestrować użycie: 1 – tak, 0 - nie
14StawkaStalavarchar20Stawka stała
15StawkaCzasvarchar20Stawka za czas
16StawkaCzasMvarchar15Mianownik stawki za czas
17StawkaCzasMJedntinyintJednostka czasu mianownika
Wartości: 0 - sekundy 1 - minuty 2 - godziny 3 - dni 4 – tygodnie
18StawkaIloscdecimalStawka za ilość
19StawkaIloscMdecimalMianownik stawki za ilość
20ObiTypsmallintTyp obiektu: 16 – materiał, 32 – kontrahent, 368 – środek trwały, -368 – grupa środków trwałych, 944 – pracownik, -4272 – centrum struktury firmy, 4701 – urządzenie serwisowane.
21ObiNumerintegerNumer obiektu
Obiekty w funkcjach

Arkusz służy przypisaniu gniazda roboczego do zasobu.

Lp.

ProdObiektyFunkcje.xls

Opis

Wymagane

Nazwa kolumnyTyp danychIlość znaków
1LPintegerLiczba porządkowa wpisu w arkuszuTak
2Obiektvarchar40Kod zasobuTak
3Funkcjavarchar40Kod gniazda roboczegoTak
4ObiektIdintegerId zasobu
5FunkcjaIdintegerId gniazda roboczego
6GrupaintegerWiele obiektów na jednym gnieździe jednocześnie
7OddzialIdintegerId oddziału
8WydajnoscCzasintegerMianownik wydajności – czas
9WydajnoscCzasJedntinyintJednostka mianownika wydajności (0 – sekundy, 1 – minuty, 2 – godziny, 3 – dni, 4 – tygodnie)
10CzasintegerCzas przetwarzania minimalnej ilości
11CzasJedntinyintJednostka czasu przetwarzania (0 – sekundy, 1 – minuty, 2 – godziny, 3 – dni, 4 – tygodnie)
12CzyStawkitinyintCzy stosować specjalne stawki dla gniazda: 0 – nie, 1 – tak
13StawkaStalaAtrintegerId klasy atrybutu stawki stałej
14StawkaCzasAtrintegerId klasy atrybutu stawki za czas
15StawkaCzasMintegerMianownik stawki za czas
16StawkaCzasMJedntinyintJednostka mianownika stawki za czas (0 – sekundy, 1 – minuty, 2 – godziny, 3 – dni, 4 – tygodnie)
17StawkaIloscAtrintegerId klasy atrybutu stawki za ilość
18CzasPrzygotowaniaintegerCzas przygotowania
19CasPrzygotowaniaJedntinyintJednostka czasy przygotowania (0 – sekundy, 1 – minuty, 2 – godziny, 3 – dni, 4 – tygodnie)
20StawkaPrzygotowaniaAtrintegerKlasa atrybutu dla stawki przygotowania
21CzasZakonczeniaintegerCzas zakończenia
22CzasZakonczeniaJedntinyintJednostka czasu zakończenia (0 – sekundy, 1 – minuty, 2 – godziny, 3 – dni, 4 – tygodnie)
23StawkaZakoczeniaAtrtinyintKlasa atrybutu dla stawki zakończenia
24Oddzialvarchar40Kod oddziału
25MinIloscdecimalMinimalna ilość przetwarzania
26MaxIloscdecimalMaksymalna ilość przetwarzania
27Jednostkavarchar8Jednostka parametrów ilościowych
28WydajnoscIloscdecimalLicznik wydajności – ilość
29StawkaStaladecimalStała stawka
30StawkaCzasdecimalStawka za czas
31StawkaIloscdecimalStawka za ilość
32StawkaIloscMdecimalMianownik stawki za ilość
33StawkaPrzygotowaniadecimalStawka za przygotowanie
34StawkaZakonczeniadecimalStawka za zakończenie
35KlasaStalaAtrvarchar255Kod klasy atrybutu stawki stałej
36KlasaCzasAtrvarchar255Kod klasy atrybutu stawki za czas
37KlasaIloscAtrvarchar255Kod klasy atrybutu stawki za ilość
38KlasaPrzygotowaniavarchar255Kod klasy atrybutu za przygotowanie
39KlasaZakonczeniaAtrvarchar255Kod klasy atrybutu za zakończenie
Czynności produkcyjne w technologii

Lp.

ProdTechnologieCzynnosci.xls

Opis

Wymagane

Nazwa kolumnyTyp danychIlość znaków
1LpintegerLiczba porządkowa wpisu w arkuszuTak
2Kodvarchar40Kod technologiiTak
3Nazwavarchar100Nazwa technologii
4TwrKodvarchar512Kod towaru
5KntAkronimvarchar20Akronim kontrahenta
6KnDAkronimvarchar20Akronim kontrahenta docelowego
7Iloscvarchar20Ilość, dla której jest rozpisany proces produkcji
8IloscMinvarchar20Minimalna ilość produkowana
9IloscProdvarchar20Ilość produkowana ma być wielokrotnością IloscProd
10IloscPlanvarchar20Planować w porcjach ilości
11Jednostkavarchar8Jednostka procesu
12Oddzialvarchar40Kod oddziału
13Opisvarchar123Opis technologii
14StawkaStalavarchar20Stawka stała
15StawkaIloscvarchar20Stawka za ilość
16StawkaIloscMvarchar20Mianownik stawki za ilość
17StawkaCzasvarchar15Stawka za czas
18StawkaCzasMintegerMianownik stawki za czas
19StawkaCzasMJedntinyintJednostka mianownika stawki za czas: 0 - sekundy 1 - minuty 2 - godziny 3 - dni 4 - tygodnie
20WymagajPodaniaStanuOperacji
tinyintCzy na technologii zaznaczyć: Wymagaj podania stanu dla operacji, której ilość jest różna od ilości realizacji: 1- tak, 0- nie
21Kod_czynnoscivarchar40Kod czynnościTak
22Nazwa_czynnoscivarchar100 Nazwa czynnościTak
23CzasPrzygotowawczyintegerCzas przygotowawczy czynności
24CzasPrzygotowawczyJedninteger1Jednostka dla czasu przygotowawczego (0 - sekundy, 1 - minuty, 2 - godziny, 3 - dni, 4 - tygodnie)
25CzasPlanowanyintegerCzas planowany dla ilości nominalnej
26CzasPlanowanyJedninteger1Jednostka czasu planowanego (0 - sekundy, 1 - minuty, 2 - godziny, 3 - dni, 4 - tygodnie)
27CzasRozliczeniowyintegerCzas rozliczeniowy
28CzasRozliczeniowyJedninteger1Jednostka czasu rozliczeniowego (0 - sekundy, 1 - minuty, 2 - godziny, 3 - dni, 4 - tygodnie)
29Opis_czynnoscivarchar1023Opis czynności
30UslKodvarchar40Kod usługi
31Ilosc_czynnoscidecimalIlość czynności
32IloscMin_czynnoscivarchar20Ilość minimalna operacji
33IloscMax_czynnoscivarchar20Ilość maksymalna operacji
34IloscPlan_czynnoscivarchar20Planować w ilości po
35JednostkaCzynnoscivarchar8Jednostka ilości dla operacji
36Oddzial_czynnoscivarchar40Nazwa oddziału
37StawkaStala_czynnoscivarchar20Stawka stała
38StawkaCzas_czynnoscivarchar20Stawka za czas
39StawkaCzasM_czynnosciintegerMianownik stawki za czas
40StawkaCzasJedn_czynnoscivarchar20Jednostka mianownika stawki za czas
41StawkaIlosc_czynnoscivarchar20Stawka za ilość
42StawkaIloscM_czynnoscivarchar20Mianownik stawki za ilość
43CzasPrzygotowawczyRozliczeniowyintegerCzas rozliczeniowy dla czasu przygotowawczo - zakończeniowego
44CzasPrzygotowawczyRozliczeniowyJedntinyintJednostka czasu rozliczeniowego - przygotowawczo-zakończeniowego (0 - sekundy, 1 - minuty, 2 - godziny, 3 - dni, 4 - tygodnie)
45OstepPointegerOdstęp czasu do zaplanowania czynności po zaplanowaniu poprzedniej czynności
46OdstepPoJmtinyintJednostka czasu odstępu między operacjami po poprzedniej
47OdstepPrzedintegerOdstęp między operacjami przed następną.
48OdstepPrzedJmtinyintJednostka czasu odstępu między operacjami przed następną
49PlanowanatinyintOperacja planowana: 0 - nie, 1 - częściowo, 2 - całościowo
50DowolneZasobytinyintPozwala wprowadzać dowolne zasoby magazynowe
51WymaganatinyintCzy operacja jest wymagana
52WieleTerminowtinyintPozwala na wiele terminów
53EtaptinyintCzy czynność jest kamieniem milowym:
1 - tak
0 - nie
54KontrolaJakoscitinyintCzy dana operacja jest kontrolą jakości: 1- tak, 0- nie
55TwrTypCzynnoscUslugasmallintTyp usługi, która odpowiada operacji
56TwrNumerCzynnoscUsluga
integerNumer usługi, która odpowiada operacji
57KooperacjatinyintCzy operacja jest kooperacją: 1- tak, 0- nie
58NiePlanujWPartiach
tinyintCzy operacja nie ma być planowana w partiach: 1- tak, 0- nie
59KodZasobvarchar40Kod zasobu Tak
60NazwaZasobvarchar100Nazwa zasobu
61TypZasobinteger1Typ zasobu (0 - produkt, 1 - surowiec, 2 - materiał pomocniczy)
62MgazynZasobvarchar10Kod magazynu
63TwrKodZasobvarchar40Kod towaru
64CenaZasobvarchar20Cena towaru
65IloscZasobvarchar20Ilość zasobu
66KosztZasobinteger1Sposób wyliczenia kosztu (0 - rzeczywisty, 1 - ewidencyjny, 2 - ważony, 3 - cena zakupu)
67JednostkaZasobvarchar8Jednostka
68PlanowanyCalosciowoZasobintegerUwzględniaj przy planowaniu całościowym
69ZrodloZasobinteger1Źródło zasobu z technologii (0 - z tego samego procesu, 1 - z tego samego zlecenia, 2 - z tego samego oddziału, 3 - dowolne)
70DopasowanieIlosciZasobvarchar20Dopasowanie ilości
71KlasaIloscAtrZasobvarchar40Kod klasy atrybutu z ilością
72IloscAtrZasobintegerKlasa atrybutu z ilością
73IloscMinZasobvarchar20Ilość minimalna
74KlasaIloscMinAtrZasobvarchar40Kod klasy atrybutu z ilością minimalną
75IloscMinAtrZasobintegerKlasa atrybutu z ilością minimalną
76IloscMaxZasobvarchar20Ilość maksymalna
77KlasaIloscMaxAtrZasobvarchar40Kod klasy atrybutu z ilością maksymalną
78IloscMaxAtrZasobintegerKlasa atrybutu z ilością maksymalną
79IloscFormatZasobintegerIlość miejsc po przecinku
80WagaKosztuZasobvarchar20Waga kosztu
81WagaIloscZasobintegerCzy waga wg ilości zasobu
82JednostkaPomZasobvarchar8Jednostka pomocnicza
83IloscPomZasobvarchar20Ilość pomocnicza
84IloscPomMinZasobvarchar20Ilość pomocnicza min
85IloscPomMaxZasobvarchar20Ilość pomocnicza max
86PropIloscZasobintegerCzy proponować ilość
87PropIloscPomZasobintegerCzy proponować ilość pomocniczą
88EdycjaCechyZasobintegerEdycja cechy
89KlasaCechyZasobvarchar20Klasa Cechy
90CechaZasobvarchar20Wartość cechy
91PodlegaKJtinyintCzy materiał/produkt podlega kontroli jakości: 1- tak, 0- nie
92MaterialKanbantinyintCzy dany materiał jest materiałem kanbanowym: 1- tak, 0- nie
93IdWzorcaNrPartiiintegerID wzorca numeru partii
94Zamiennik
integerMateriał, dla którego definiujemy zamiennik. Należy podać Lp. materiału z arkusza, dla którego definiujemy zamiennik.
95TechnologiaZasobintegerPochodzenie półproduktu

Bilans Otwarcia

Poniżej została przedstawiona charakterystyka arkuszy migracyjnych katalogu BO.

BO Stany

Lp.

BOStany.xls

Opis

Wymagane

Wymagane

Nazwa kolumnyTyp danychIlość znaków

Wymagane

Wymagane

1LPintegerLiczba porządkowa wpisu w arkuszuTak
2Kod_magazynuvarchar10Kod magazynu, na którym ustalamy stan początkowy. Kod musi być tożsamy z kodami magazynów zdefiniowanych w systemie Comarch ERP XL.
3Data_dokumentudata10Data, na która ustalamy stan początkowy magazynu. Z tą data zostanie wygenerowany dokument PW, który ustali stan ilościowy i wartościowy towaru na danym magazynie.
4Akronimvarchar20Akronim kontrahenta, na którego ma być wystawiony dokument. Pole może pozostać niewypełnione.
5Kod_towaruvarchar20Kod towaru z bazy systemu Comarch ERP XL.Tak
6IloscintegerIlość towaru w jednostce podstawowej jaka ma znaleźć się na magazynie.Tak
7WartoscintegerWartość wprowadzanego na magazyn zasobu towaru.
8Data_waznoscidata10Jeżeli jest potrzeba, możemy dany zasób oznaczyć datą ważności w formacie RRRR-MM-DD.
9Cecha_klasaJeżeli istnieje potrzeba, możemy dany zasób oznaczyć cechą, która będzie identyfikowała zasób towaru na magazynie i będzie możliwe filtrowanie zasobów towaru wg wprowadzonej cechy. W tym polu określamy jaką nazwę ma mieć dana klasa cechy.
10Cecha_wartoscWartość zdefiniowanej powyżej klasy cechy.
11LP_AtrybutintegerLiczba porządkowa wpisu w arkuszu dotycząca atrybutu związanego z dokumentem PW.
12Typsmallint2Określenie w którym miejscu ma zostać dodany atrybut: 0 - nagłówek dokumentu, 1 - pozycja dokumentu.
13AtrybutvarcharNazwa klasy atrybutu.
14Wartosc_atrWartość zdefiniowanej powyżej klasy atrybutu.
BO Dostawy

Lp.

BODostawy.xls

Opis

Wymagane

Nazwa kolumnyTyp danychIlość znaków
1LPintegerTak
2Typ_dokumentusmallintTak
3Akronimvarchar20Tak
4Kod_magazynuvarchar10
5Numer_dokumentu
6Data_dokumentudata10
7Numer_DokHistvarchar40
8Opisvarchar20
9Numer_pozycjiintegerTak
10Kod_towaruvarchar40Tak
11IloscintegerTak
12Wartoscinteger

Zgody

Poniżej została przedstawiona charakterystyka arkuszy migracyjnych katalogu Zgody.

Kontrahenci Zgody

Lp.

KontrahenciZgody.xls

Opis

Wymagane

Nazwa kolumnyTyp danychIlość znaków
1LPintegerLiczba porządkowa wpisu w arkuszu.Tak
2Akronimvarchar20Akronim kontrahenta, którego dotyczy zgoda.Tak
3RodzajZgodyvarchar255Rodzaj zgody wg słownika kategorii.Tak
4RodzajZgodyWersjaintegerWersja rodzaju zgody wg słownika kategorii.Tak
5DataUdzieleniaData10Data udzielenia zgody, format: RRRR MM DDTak
6ZrodloUdzieleniavarchar255Źródło udzielenia zgody, wg słownika kategorii.
7IPvarchar100IP komputera, z którego została udzielona zgoda.
8URLvarchar255URL, link do treści zgody lub plik poświadczający o wyrażeniu zgody.
9FormaKontaktuintegerForma kontaktu określona dla danej zgody: E-mail, Telefon, Sms, Przesyłka, Inne.
10Szczegolyvarchar1000Dodatkowe informacje.
11DataWycofaniaData10Data wycofania zgody, format: RRRR MM DD
12PowodWycofaniavarchar255Powód wycofania zgody wg słownika kategorii.
13ZrodloWycofaniavarchar255Źródło wycofania zgody, wg słownika kategorii.
Osoby Zgody

Lp.

OsobyZgody.xls

Opis

Wymagane

Nazwa kolumnyTyp danychIlość znaków
1LPintegerLiczba porządkowa wpisu w arkuszu.Tak
2Akronimvarchar20Akronim kontrahenta, z którym ma być związana osoba.Tak
3ImieNazwiskovarchar40Imię i nazwisko osoby, której zgoda dotyczy.Tak
4RodzajZgodyvarchar255Rodzaj zgody wg słownika kategorii.Tak
5RodzajZgodyWersjaintegerWersja rodzaju zgody wg słownika kategorii.Tak
6DataUdzieleniaData10Data udzielenia zgody, format: RRRR MM DDTak
7ZrodloUdzieleniavarchar255Źródło udzielenia zgody, wg słownika kategorii.
8IPvarchar100IP komputera, z którego została udzielona zgoda.
9URLvarchar255URL, link do treści zgody lub plik poświadczający o wyrażeniu zgody.
10FormaKontaktuintegerForma kontaktu określona dla danej zgody: E-mail, Telefon, Sms, Przesyłka, Inne.
11Szczegolyvarchar1000Dodatkowe informacje.
12DataWycofaniaData10Data wycofania zgody, format: RRRR MM DD
13PowodWycofaniavarchar255Powód wycofania zgody wg słownika kategorii.
14ZrodloWycofaniavarchar255Źródło wycofania zgody, wg słownika kategorii.
Pracownicy Zgody

Lp.

PracownicyZgody.xls

Opis

Wymagane

Nazwa kolumnyTyp danychIlość znaków
1LPintegerLiczba porządkowa wpisu w arkuszu.Tak
2Akronimvarchar20Akronim pracownika, którego dotyczy zgoda.Tak
3RodzajZgodyvarchar255Rodzaj zgody wg słownika kategorii.Tak
4RodzajZgodyWersjaintegerWersja rodzaju zgody wg słownika kategorii.Tak
5DataUdzieleniaData10Data udzielenia zgody, format: RRRR MM DDTak
6ZrodloUdzieleniavarchar255Źródło udzielenia zgody, wg słownika kategorii.
7IPvarchar100IP komputera, z którego została udzielona zgoda.
8URLvarchar255URL, link do treści zgody lub plik poświadczający o wyrażeniu zgody.
9FormaKontaktuintegerForma kontaktu określona dla danej zgody: E-mail, Telefon, Sms, Przesyłka, Inne.
10Szczegolyvarchar1000Dodatkowe informacje.
11DataWycofaniaData10Data wycofania zgody, format: RRRR MM DD
12PowodWycofaniavarchar255Powód wycofania zgody wg słownika kategorii.
13ZrodloWycofaniavarchar255Źródło wycofania zgody, wg słownika kategorii.

Administracja danych

Poniżej została przedstawiona charakterystyka arkuszy migracyjnych katalogu Administracja danych.

Czynności PDO

Lp.

CzynnosciPDO.xls

Opis

Wymagane

Wymagane

Nazwa kolumnyTyp danychIlość znaków
1LPintegerTak
2Numerinteger
3Kategoriavarchar255Tak
4Celvarchar4000
5KategorieOsobvarchar4000
6KategorieDanychvarchar4000
7KategorieOdbiorcowvarchar4000
8terminyUsunieciavarchar4000
9InfDodatkowevarchar4000

Migracja danych

Do migracji danych służy przycisk Migruj Dane. Poszczególne kanwy mogą zawierać dodatkowe informacje:

 • Kanwa do migracji dokumentów handlowych zawiera
  • checkbox służący do automatycznego stworzenia stanów magazynowych towarów pod migrowanie dokumenty handlowe rozchodowe (Twórz PW)
  • checkbox służący do automatycznego rozchodu stanów magazynowych towarów po imporcie dokumenty handlowe przychodowych (Twórz RW)
 • Kanwa do migracji planu kont zawiera:
  • pole do wpisania okresu obrachunkowego, w którym będą tworzone konta
 • Kanwa do migracji stanów magazynowych zawiera:
  • checkbox (Do bufora), po zaznaczeniu, którego dokumenty PW będą migrowane do bufora; podczas migrowania stanów magazynowych system dzieli dane po 500 wierszy i tworzy dokumenty PW zawierające 500 pozycji.

O postępie migracji informuje zielony pasek stanu i liczba wierszy wczytanych i błędów.

Po zakończeniu migracji pojawia się komunikat:

Informacja o zakończeniu migracji
Informacja o zakończeniu migracji

Raport błędów

Jeśli liczba błędów będzie większa od zera należy sprawdzić arkusz Excel z danymi po zamknięciu programu Migrator. W skoroszycie Excela zostanie dodany nowy arkusz z błędami (Zakładka Błędy) zawierający kod i opis błędu z przyporządkowanym wierszem danych.

Czy ten artykuł był pomocny?